Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka kulinarna Krainy wokół Lublina – możliwości wsparcia przedsięwzięcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina wokół

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka kulinarna Krainy wokół Lublina – możliwości wsparcia przedsięwzięcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina wokół"— Zapis prezentacji:

1 Sztuka kulinarna Krainy wokół Lublina – możliwości wsparcia przedsięwzięcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina wokół Lublina Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD Kraina wokół Lublina Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Uwarunkowania kulturowe obszaru LSR Obszar LGD posiada szczególne uwarunkowania kulturowe. Ludność tego obszaru posiada szczególne obyczaje i tradycje. Największym problemem jest brak właściwej promocji walorów tego obszaru. Lubelszczyzna słynie z potraw mącznych i kasz, a także z różnorodnych wyrobów alkoholowych takich jak grzańce, nalewki i miody pitne. Jej specyfika silnie związana jest z położeniem geograficznym: leżący między Wisłą a Bugiem region to miejsce, w którym Wschód spotykał się z Zachodem. Tu właśnie krzyżowały się wpływy bizantyjskie i łacińskie. W kulturze i kuchni Lubelszczyzny można więc spotkać wpływy nie tylko polskie, ale także białoruskie, ukraińskie, żydowskie, a nawet greckie czy ormiańskie.

3 W tradycyjnej kuchni lubelskiej nie brakuje potraw z kartofli. Szczególnie dobra, chociaż niezwykle kaloryczna jest lemieszka ziemniaczana (tzw. prażucha, danie wywodzące się z kuchni wiejskiej). Należy wspomnieć też o lubelskiej odmianie knedli tzw. parowańcach - są one delikatniejsze w smaku i nieco słodsze niż zwykłe oraz gotuje się je na parze, a nie w wodzie, jak tradycyjne kluski. Inne tradycyjne danie to zupa z płucek podawana często bez mięsa, z dużą ilością kaszy i warzyw, z płuckami na oddzielnym talerzyku. Potrawa ta ma kresowe i żydowskie korzenie. Specyficznym alkoholem z tego regionu jest nalewka dereniowa.

4 Wizja Chcielibyśmy, aby obszar LGD w przyszłości był atrakcyjny dla mieszkańców i partnerów w biznesie (inkubator przedsiębiorczości), w tym rolnictwa oraz dla turystów, w oparciu o zasoby kulturowe; był miejscem licznych inicjatyw społecznych Cele ogólne I. Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia (zwiększenie liczby miejsc pracy) II. Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Cele szczegółowe Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyciąganie inwestycji na obszarze LGD Poprawa oferty spędzania wolnego czasu Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych Rozwój turystyki kulturowej i aktywnej, w tym agroturystyki i ekoturystyki Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych Przedsięwzięcia Wsparcie dla firm w regionie Plac zabaw w każdej gminie Baza sportowa i imprezy sportowe Centra i imprezy kulturalne Sieć szlaków turystycznych KwL Sztuka kulinarna KwL

5 Przedsięwzięcie: Sztuka kulinarna KwL Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celów szczegółowych nr 3 - Zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych i celu szczegółowego nr 5 - Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynków zbytu produktów rolnych. Zakres projektów: tworzenie nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczego; szkolenia w zakresie promocji produktów lokalnych; projekty dotyczące promocji produktów lokalnych (certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział w targach, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze promocyjnym); Realizacji projektów sprzyjają podmiejskość, bliskość największego miasta po wschodniej stronie Wisły – duży rynek zbytu; baza do przetwórstwa rolno-spożywczego, zdrowej żywności, pszczelarstwo (technikum pszczelarstwa); tradycje ludowe, produkty lokalne – wesele krzczonowskie, pisanki, obrzędy religijne, pierogi w Bychawie, piwo w Olszance, placek buraczany, tradycje OSP i KGW.

6 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Kto może być Wnioskodawcą? podmioty zatrudniające poniżej 10 osób, mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro, mające siedzibę lub adres zameldowania na terenie objętym LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, osoba ubiegająca się o dotację musi być płatnikiem ZUS.

7 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Dofinansowane mogą być następujące przedsięwzięcia: usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaż hurtowa lub detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe, komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatycznych.

8 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą projekty związane z : modernizacją istniejących przedsiębiorstw różnych branż, które chcą poszerzyć swoje rynki zbytu lub wprowadzić nowe technologie; modernizacją istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne; poszerzeniem działalności o usługi turystyczne.

9 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Forma i wysokość przyznanej pomocy: * do 100 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 1-2 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne; * do 200 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie 3-4 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne; * do 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne. *Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 300 000 zł w okresie realizacji Programu (+ 300 000 za pośrednictwem LGD) *Dofinansowanie w formie refundacji 50% poniesionych kosztów (netto) związanych z realizacją projektu. *Możliwe jest skorzystanie z wyprzedzającego finansowania ( zaliczka w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji).

10 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Kto może być Wnioskodawcą? O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne ubezpieczone w KRUS jako rolnicy, małżonkowie rolnika lub domownicy. Wnioskodawca powinien mieć miejsce zamieszkania na terenie -gminy wiejskiej -gminy miejsko wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. UWAGA! Tylko w ramach LEADERA możliwe jest przyznanie pomocy podmiotom posiadającym miejsce zamieszkania w mieście położonym na terenie gminy miejsko-wiejskiej liczącym powyżej 5 tys. mieszkańców (nie więcej niż 20 tys. mieszkańców).

11 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Dofinansowane mogą być następujące przedsięwzięcia: Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; Usługi dla ludności; Sprzedaż hurtowa i detaliczna; Rzemiosło lub rękodzielnictwo Roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; Usługi transportowe i komunalne; Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; Magazynowanie lub przechowywanie towarów; Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

12 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą operacje dotyczące: Tworzenia nowych i modernizacji istniejących gospodarstw agroturystycznych; Tworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne; Tworzenia nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczego;

13 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Forma i wysokość przyznanej pomocy: *Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 100 000 zł w okresie realizacji Programu (+100 000 zł za pośrednictwem LGD) *Dofinansowanie w formie refundacji 50% poniesionych kosztów (netto) związanych z realizacją projektu. *Możliwe jest skorzystanie z wyprzedzającego finansowania (zaliczka w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji).

14 Odnowa i rozwój wsi Kto może być Wnioskodawcą? O pomoc mogą ubiegać osoby prawne: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Pomoc finansowa może być przyznana jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 000 mieszkańców, wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości, nie ma charakteru komercyjnego, organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania Odnowa i rozwój wsi, w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.

15 Odnowa i rozwój wsi Dofinansowane mogą być następujące przedsięwzięcia : Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków; Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów małej architektury; Budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego ; Zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów; Związanych z kształtowaniem obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;

16 Odnowa i rozwój wsi Urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków, lub innych miejsc wypoczynku; Budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej; Zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości; Rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci; Zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;

17 Odnowa i rozwój wsi Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania obiekt ó w budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produkt ó w i usług, w tym pawilon ó w, punkt ó w wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn; Odnawiania elewacji zewnętrznych i dach ó w w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytk ó w lub objętych wojew ó dzką ewidencją zabytk ó w i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytk ó w; Wyburzenia i rozbi ó rki zdewastowanych obiekt ó w budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt. 1-12; Zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; Zakupu sprzętu, materiał ó w i usług, służących realizacji operacji; Og ó lnych, kt ó re są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

18 Odnowa i rozwój wsi Zgodnie z LSR preferowane do dofinansowania będą operacje dotyczące Budowy i modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych; Budowy i modernizacji obiektów kulturalnych, świetlic wiejskich; (powyższe działania mogą być realizowane tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem sportowym); Organizacji i tworzenie muzeów, izb regionalnych itp.;

19 Odnowa i rozwój wsi Zakupu strojów oraz sprzętu dla klubów i zespołów sportowych; Budowy lub modernizacji obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; Zagospodarowania (odnowy) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych; Zagospodarowania miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach); Wytyczenia i oznakowania tras turystycznych; Budowy i modernizacji małej architektury; Odnowy zabytków znajdujących się na szlakach.

20 Odnowa i rozwój wsi Forma i wysokość przyznanej pomocy: Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu (+ 500 000 zł w ramach LSR) Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych projektu.

21 Odnowa i rozwój wsi -Pomoc może być przyznana na więcej niż 3 operacje w gminie -Urząd Marszałkowski rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów planowanej operacji- pomoc przyznawana jest według kolejności na liście operacji wybranych przez LGD

22 Małe projekty Małe projekty – operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 wdrażanych podejściem LEADER, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Działanie małe projekty funkcjonuje tylko w ramach realizacji LSR

23 Małe projekty Kto może być Wnioskodawcą? O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, zameldowane na pobyt stały na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, Jednostki samorządu terytorialnego Instytucje kultury Fundacje, stowarzyszenia Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe

24 Małe projekty Dofinansowane mogą być następujące przedsięwzięcia: budowy i modernizacji placów zabaw w powiązaniu z imprezami kulturalno- edukacyjnymi dla dzieci; budowy i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, oraz zakup strojów i sprzętu dla klubów i zespołów sportowych w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem sportowym; szkoleń i warsztatów; budowy i modernizacji obiektów kulturalnych oraz zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych (tylko w powiązaniu z imprezą lub wydarzeniem kulturalnym); organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych, organizacja i tworzenie muzeów, izb regionalnych itp.; publikacji wydawnictw o charakterze kulturalnym, związanym z historią obszaru, kultywowaniem tradycji itp.;

25 Małe projekty Dofinansowane mogą być następujące przedsięwzięcia: tworzenia nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne; wytyczenia i oznakowania tras turystycznych; budowy i modernizacji małej architektury; odnowy zabytków znajdujących się na szlakach; działań promocyjnych (wydawnictwa, imprezy promocyjne – rajdy, udział w targach turystycznych itp.) szkoleń i projektów dotyczących promocji produktów lokalnych (certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział w targach, organizacja imprez o charakterze promocyjnym).

26 Małe projekty Koszty kwalifikowalne podlegające refundacji w ramach małych projektów -Ogólne, -Roboty budowlane, -Wynagrodzenie za świadczenie usług, -Podłączenia do internetu, -Opracowania, druku, lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych, szkoleniowych, audiowizualnych dotyczących małego projektu, zakup, wynajęcie powierzchni reklamowych, -Najem sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu, -Zakup materiałów lub przedmiotów w tym materialłu siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich, -

27 -Zakup, najem oraz montaż urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania z wyłączeniem środków transportu -Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych (plakaty, ulotki, wyżywienie uczestników itp. -Tworzenie stron internetowych, -Utworzenie lub aktualizacja baz danych, -Upominki i nagrody -Podróży i wyżywienia uczestników szkolenia -Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie

28 Małe projekty Forma i wysokość przyznanej pomocy: Pomoc ma formę zwrotu kosztów wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych (30% powinien stanowić wkład własny beneficjenta) Całkowity koszt projektu nie może wynosić mniej niż 4 500 zł, lecz nie więcej niż 100 000 zł Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może przekroczyć 25 000 zł. Maksymalnie w okresie realizacji programu jeden beneficjent może uzyskać 100 000zł pomocy Możliwe jest skorzystanie z wyprzedzającego finansowania ( zaliczka w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w związku z realizacją inwestycji).

29 Miernikiem realizacji zamierzonych w ramach LSR celów będzie osiągnięcie w 2015 r. następujących wskaźników: *Liczba nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw – 54; w tym branży turystycznej, łącznie z gospodarstwami agroturystycznymi – 40; w tym nowych przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolno-spożywczej – 5; *Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów lub miejsc obsługi ruchu turystycznego, w tym odnowionych centrów wsi – 8; *Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów kulturalnych – 30; *Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw – 30; Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 8; *Liczba nowych wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, obiektów małej architektury lub działań promocyjnych szlaków turystycznych – 30;

30 Miernikiem realizacji zamierzonych w ramach LSR celów będzie osiągnięcie w 2015 r. następujących wskaźników: *Liczba działań promocyjnych w zakresie promocji gospodarczej – 20; *Liczba zorganizowanych imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci – 30; *Liczba imprez sportowo-rekreacyjnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) sportowych – 30; *Liczba imprez kulturalnych lub lepiej wyposażonych zespołów (klubów) artystycznych lub innych wydarzeń charakterze promocyjnym – 40; * Liczba szkoleń lub działań promocyjnych związanych z produktem lokalnym – 30.

31 Biuro Lokalnej Grupy Działania Kraina wokół Lublina ul. Karłowicza4/lok.100 20-027 Lublin tel./fax 81 532 30 65 e-mail: biuro@krainawokollublina.plbiuro@krainawokollublina.pl www.krainawokollublina.pl


Pobierz ppt "Sztuka kulinarna Krainy wokół Lublina – możliwości wsparcia przedsięwzięcia w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina wokół"

Podobne prezentacje


Reklamy Google