Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Certyfikat przyznano na okres 5 lat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Certyfikat przyznano na okres 5 lat."— Zapis prezentacji:

1 Certyfikat przyznano na okres 5 lat.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 im. PRYMASA TYSIĄCLECIA w RZESZOWIE Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17 Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie otrzymała Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie w dniu 23 listopada 2009 r. w Warszawie. Certyfikat przyznano na okres 5 lat.

2 Standard pierwszy (2 wymiary)
Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Standard drugi (7 wymiarów) Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej w tym rodziców i społeczności lokalnej, - skuteczności długofalowości działań.

3 Standard trzeci (4 wymiary)
Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności Standard czwarty (9 wymiarów) Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: - satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości uczniów i pracowników, - zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, - uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

4 Standard piąty (8 wymiarów)
Szkoła promująca zdrowie tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników. Metody i narzędzia do autoewaluacji działań w poszczególnych standardach są opracowane pod redakcją naukową prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Procedura badań w poszczególnych standardach różni się. Po zakończeniu oceny należy wypełnić raport z ewaluacji dla każdego standardu.

5 Dokumentacja, którą przygotowaliśmy do otwarcia procedury:
uzupełniony wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, arkusze zbiorcze dla standardów I, II, III i V, wypełnione raporty z ewaluacji pięciu standardów. Wymienione dokumenty dyrektor szkoły przesłał do Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie na Podkarpaciu – pani st. wizytator Marioli Kiełboń, celem uzyskania rekomendacji.

6 Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły
ARKUSZ V Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły Standard drugi Oceń w skali: 5 – ocena najwyższa 1 – ocena najniższa Wskaźniki Ocena Uzasadnienie oceny Co należy poprawić? 1. Promocja zdrowia jest wpisana w program rozwoju szkoły. W Programie funkcjonowania i rozwoju SP25 znajdują się zapisy dotyczące promocji zdrowia, np. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne. Uszczegółowić zapisy dotyczące promocji zdrowia. 2. Szkoła współpracuje w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Szkoła współpracuje z: Wydziałem Zdrowia UM Rzeszowa, Radą Osiedla Baranówka, Ośrodkiem Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie, firmą ekologiczną Bioavena, Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego w Rzeszowie. Należy zintensyfikować współpracę i systematyczniej wymieniać doświadczenia. 3. Szkoła współpracuje w zakresie promocji zdrowia z innymi szkołami. SzPZ cyklicznie przedstawia swoje dokonania na prezentacjach szkół promujących zdrowie (szkoły z terenu miasta Rzeszowa). Nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową nr 8 w zakresie opracowywania programów prozdrowotnych. Należy wzmocnić współpracę ze szkołami z terenu Osiedla Baranówka w Rzeszowie.

7 Razem: 22 pkt. Średnia : 4,40 pkt.
4. Wyniki diagnozy dotyczące potrzeb w zakresie promocji zdrowia społeczności szkolnej są wykorzystywane w planowaniu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Po analizie wyników diagnozy zorganizowano 40-godzinne szkolenie dla nauczycieli obejmujące m. in. wybrane problemy psychologii zdrowia oraz tematykę agresji i przemocy w szkole. W dalszym ciągu dostosowywać tematykę szkoleń do wyników diagnozy w konkretnych obszarach. 5. Dyrekcja szkoły ma satysfakcję z kierowania szkołą promującą zdrowie. Dyrekcja szkoły jest bardzo zadowolona z kierowania SzPZ, gdyż uważa, że promowanie zdrowego stylu życia jest wymogiem czasu, a kształtowanie postaw prozdrowotnych musi być procesem długotrwałym i systematycznym. W dalszym ciągu dbać o dobry przepływ informacji. Razem: 22 pkt. Średnia : 4,40 pkt.

8 Raport z ewaluacji Standard drugi Średnia liczba punktów
Wymiar Średnia liczba punktów III. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 4,33 IV. Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 4,14 V. Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły. 4,40 VI. Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia. VII. Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. VIII. Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. 4,00 IX. Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. Ocena łączna 4,29

9 Wypracowano sprawny tryb dokonywania ewaluacji podejmowanych działań.
Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia: Nauczyciele: TAK 52,94% NIE 14,70% Rodzice: TAK 58,33% NIE 16,67% Wnioski Szkolny koordynator jest znany społeczności szkolnej, a jego praca jest pozytywnie oceniana. Szkolny zespół promocji zdrowia sprawnie prowadzi realizację projektu SzPZ. Trafnie wykorzystuje się wyniki diagnozy do planowania szkoleń oraz układania planu działań. Wypracowano sprawny tryb dokonywania ewaluacji podejmowanych działań. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania Udoskonalenie procedury przekazywania informacji o projekcie SzPZ członkom społeczności szkolnej i lokalnej. Skuteczne włączanie uczniów i rodziców do planowania działań. Dopracowanie systemu archiwizacji dokumentacji projektu SzPZ.

10 Warunki i organizacja zajęć ruchowych
ARKUSZ VI Warunki i organizacja zajęć ruchowych Standard piąty Oceń w skali: 5 - ocena najwyższa l - ocena najniższa Wskaźniki Ocena Uzasadnienie oceny Co należy poprawić? 1. Szkoła posiada (lub ma możliwości korzystania) zgodną /-e z normami salę /-e gimnastyczną /-e i inne po- mieszczenia do prowadzenia lekcji WF 54321 Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, w tym jedną niewymiarową. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zwiększenia ilości sal gimnastycznych. 2. Szkoła posiada (ma możliwość korzystania) pomieszczenia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej Tak, w szkole jest wyposażona sala do gimnastyki korekcyjnej. 3. Szkoła posiada boisko /-a sportowe o zgodnej z nor-mami wielkości i wyposażeniu, w dobrym stanie tech- nicznym (w tym nawierzchni) Tak, szkoła posiada dobrze utrzymane boiska. 4. Prowadzone są lekcje WF na powietrzu i inne formy zajęć rozwijające umiejętności całożyciowej aktywności fizycznej Prowadzone są lekcje WF na powietrzu, w salach gimnastycznych i na basenie, co sprzyja rozwijaniu aktywności fizycznej. 5. Wyposażenie w sprzęt sportowy jest dobre i jest on dostępny dla wszystkich oddziałów Tak, wyposażenie i dostępność sprzętu sportowego są dobre, dba się o regularne uzupełnianie bazy sprzętowej.

11 Razem: 43 pkt. Średnia: 4,77 pkt.
6. Nauczyciele WF stwarzają wszystkim uczniom możli- wości osiągania sukcesu na miarę ich możliwości 54321 Nauczyciele WF stwarzają wszystkim uczniom możliwości osiągania sukcesu na miarę możliwości dzieci. Prowadzą też społecznie wiele zajęć sportowych oraz zajęć w ramach realizacji okazjonalnych programów profilaktycznych. 7. Organizuje się dodatkowe zajęcia ruchowe dla uczniów o różnym poziomie sprawności fizycznej (nie tylko uzdol- nionych sportowo) Dla uczniów o różnych poziomach sprawności fizycznej organizuje się różnorodne zajęcia ruchowe (w zależności od psychofizycznych możliwości dzieci i ich zainteresowań). 8. Podejmuje się działania dla ograniczania liczby ucz- niów zwolnionych z lekcji WF Uczniowie są zwalniani z lekcji WF tylko w uzasadnionych przypadkach. Podczas spotkań z rodzicami należy w większym zakresie uświadamiać rolę aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. 9. Szkoła zachęca pracowników, uczniów i rodziców do zwiększania aktywności fizycznej Tak, jest to mocna strona szkoły. Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły m. in. swym przykładem zachęcają całą społeczność szkolną do zwiększenia aktywności fizycznej. Razem: 43 pkt Średnia: 4,77 pkt.

12 Średnia liczba punktów
RAPORT Z EWALUACJI STANDARD PIĄTY Rok szkolny 2007/2008 Wymiar Średnia liczba punktów I. Budynek i teren szkoły 3,71 II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń 4,36 III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem 4,70 IV. Meble dla uczniów i nauczycieli 4,10 V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych 4,77 VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów 3,67 VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,60 Średnia liczba punktów łącznie 4,25

13 Wnioski: Budynek szkoły jest w dobrym stanie technicznym. Jest systematycznie remontowany w miarę możliwości finansowych. Dba się również o otoczenie szkoły. W szkole utrzymuje się czystość, dba o estetykę pomieszczeń. Zwraca się uwagę na ochronę przed hałasem, odpowiednie oświetlenie, właściwą temperaturę pomieszczeń. Szkoła dużą wagę przykłada do organizacji zajęć ruchowych i stara się o ich różnorodność, atrakcyjność i powszechność. Problemy priorytetowe wymagające rozwiązania: Należy upowszechnić wśród członków społeczności szkolnej wiedzę na temat zdrowego odżywiania się oraz o korzyściach płynących ze stosowania zasad zdrowego odżywiania się. Uczniom powinno się umożliwić szerszy dostęp na terenie szkoły do zdrowej ekologicznej żywności.

14 Wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie o nadanie Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie

15 7.Przynależność do: - miejskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie – TAK – styczeń 2001r. - wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie – TAK – czerwiec 2005r. 8. Data przeprowadzenia autoewaluacji działań szkoły w zakresie ustalonym w pięciu standardach, z wykorzystaniem zalecanych metod i narzędzi: styczeń 2008r. 9. Charakterystyka szkoły Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie rozpoczęła działalność 2 września 1983r. Szkoła jest usytuowana na Osiedlu Baranówka IV w Rzeszowie. W roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało do niej ok. 560 uczniów (szkoła obejmuje opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieci w wieku 6-12 lat , w klasach 0-6). Placówka posiada kadrę o wysokich kwalifikacjach, większość uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Ze względu na bardzo zróżnicowane trudne środowisko, co potwierdzają badania ankietowe, szkoła kładzie nacisk na sprawy profilaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze. Specyficzne dla osiedla problemy to: duże bezrobocie, przesuwające się granice ubóstwa obejmujące coraz większą liczbę rodzin, wzrost liczby rodzin dysfunkcyjnych, wzrost oczekiwań i roszczeń rodziców wobec szkoły dotyczących rozwiązywania różnych problemów, wzrost liczby dzieci przejawiających zachowania ryzykowne. Szkoła wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska opracowuje i wdraża systemowe programy profilaktyczne i prozdrowotne. Poszukując efektywnych i nowatorskich rozwiązań szkoła w 2000 roku przystąpiła do realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie.

16 II. Najważniejsze zmiany, jakich dokonano w szkole w wyniku realizacji programu (projektów) szkoła promująca zdrowie, w tym zmiany w zakresie tworzenia pozytywnego klimatu społecznego Realizacja projektu Szkoła Promująca Zdrowie odbywa się systematycznie od roku W początkowym etapie położono szczególny nacisk na upowszechnienie idei Szkoły Promującej Zdrowie. Popularyzowane założenia spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją przeważającej części członków społeczności szkolnej. W związku z pojawianiem się w szkole kolejnych grup uczniów (także rodziców) prowadzi się systematyczną popularyzację koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie. Udało się wdrożyć nauczycieli do systematycznego poszerzania swojej wiedzy z zakresu promocji zdrowia. Zespół powołany do realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie sprawnie planuje i organizuje kolejne działania, trafnie wykorzystuje wyniki diagnozy m. in. do planowania szkoleń oraz modyfikacji przyjętego planu działań. Udało się wypracować politykę i warunki pracy szkoły sprzyjające edukacji zdrowotnej. Dzięki efektywnej współpracy ze środowiskiem udało się stworzyć pozytywną atmosferę dla realizacji projektu. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni wspierają uczniów w działaniach prospołecznych i prozdrowotnych. Uczniowie dobrze czują się w szkole. Uważają, że są zdecydowanie dobrze motywowani do osiągania sukcesów, znają swoje prawa i reguły obowiązujące w szkole. Wiedzą do kogo udać się z prośbą o pomoc i wsparcie w sytuacji wystąpienia zachowań ryzykownych. Także rodzice uczniów odczuwają satysfakcję ze szkoły. Mają świadomość, że mogą liczyć na wsparcie ze strony innych członków społeczności szkolnej. W ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie dyrekcja szkoły przykłada dużą wagę do poprawy jej stanu technicznego. Szczególny nacisk kładzie się na ochronę przed hałasem, odpowiednie oświetlenie, właściwą temperaturę pomieszczeń. Mocną stroną szkoły jest organizacja różnorodnych, atrakcyjnych i powszechnych zajęć rekreacyjno-sportowych. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala uczniom na rozwijanie w sposób twórczy swoich zainteresowań, sprzyja kreatywności, rozwijaniu potencjału twórczego, uczy alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Realizacja celów priorytetowych projektu Szkoła Promująca Zdrowie spowodowała, że idea promocji zdrowia jest stale obecna w życiu szkoły, a jej długofalowym efektem jest poprawa funkcjonowania uczniów w grupie społecznej, co daje im większe szanse w dorosłym życiu.

17 III. Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji
1. Data prezentacji: 3 czerwca 2008r. 2. Miejsce prezentacji: Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie 3. Uczestnicy: a) członkowie społeczności szkolnej: przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców – 10 osób, b) osoby spoza szkoły: - przedstawiciele władz miejskich w Rzeszowie, - przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, - przedstawiciele Szkół Promujących Zdrowie z terenu miasta Rzeszowa, - uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie, - uczniowie, nauczyciele, rodzice z zaproszonych do udziału w prezentacji szkół. W sumie: ok. 250 osób.  4. Przedstawione wyniki autoewaluacji: Prezentacja sukcesów, na które wskazują wyniki autoewaluacji: W szkole udało się wykreować przychylną atmosferę i rozbudzono zainteresowanie projektem Szkoły Promującej Zdrowie. Wielu nauczycieli systematycznie poszerza swoją wiedzę z zakresu promocji zdrowia. Szkolny zespół promocji zdrowia kierowany przez szkolnego koordynatora efektywnie realizuje przyjęte na dany rok cele priorytetowe oraz wypracował sprawny tryb ewaluacji podejmowanych działań. Zauważalnym sukcesem jest stworzenie warunków sprzyjających edukacji zdrowotnej dzięki odpowiedniej polityce i organizacji życia szkoły. Za sukces uważa się także współpracę ze środowiskiem lokalnym, np. Ośrodkiem Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Rzeszowie, Związkiem Stowarzyszeń Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele, rodzice oraz pracownicy niepedagogiczni odczuwają satysfakcję z nauki i pracy w szkole. W szkole utrzymuje się czystość, dba o estetykę pomieszczeń, zwraca uwagę na ochronę przed hałasem, odpowiednie oświetlenie, właściwą temperaturę wszystkich pomieszczeń.

18 Przedstawione problemy wymagające rozwiązania:
Należy większy nacisk położyć na upowszechnianie wiedzy o Szkole Promującej Zdrowie w postaci ogólnie dostępnych materiałów promocyjnych. Dużym wyzwaniem dla projektu Szkoły Promującej Zdrowie jest zaktywizowanie większej grupy rodziców do udziału w poszczególnych działaniach. Dopracowania wymaga system archiwizacji dokumentacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie. Powinno się również systematycznie zachęcać członków społeczności szkolnej do samodzielnych inicjatyw prozdrowotnych. Należy wzmocnić pracę nad uświadomieniem uczniom, co uznajemy za przemoc wobec siebie i innych. Uczniom powinno się umożliwić szerszy dostęp na terenie szkoły do zdrowej ekologicznej żywności. 5. Informacja o tym, jak szkoła planuje wykorzystać wyniki i wnioski z autoewaluacji do dalszej pracy? Wyniki autoewaluacji zostaną poddane gruntownej analizie przez szkolny zespół promocji zdrowia oraz przedstawione Radzie Pedagogicznej, rodzicom i uczniom. Wnioski wynikające z autoewaluacji zostaną uwzględnione przy: - kontynuowaniu działań przyjętych do realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie na kolejny rok szkolny, - modyfikowaniu działań Szkoły Promującej Zdrowie, - planowaniu nowych przedsięwzięć.

19 Opis procesu osiągania tych kompetencji
IV. Specjalne kompetencje („mocne strony") szkoły w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie z obszaru dwóch standardów i opis procesu osiągania tych kompetencji Lp Specjalne kompetencje szkoły („mocne strony") w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie Opis procesu osiągania tych kompetencji Nr standardu 1. Szkoła posiada dobrą bazę rekreacyjno-sportową: basen, duże sale gimnastyczne, salę do gimnastyki korekcyjnej, pełnowymiarowe boisko, tereny zielone. Szkoła organizuje różnorodne i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowych: - ćwiczenia rytmiczno-ruchowe dla dziewcząt, - zajęcia z elementami lekkoatletyki, - gry i zabawy zespołowe (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), - gry i zabawy ruchowe i ogólnorozwojowe dla dzieci młodszych, - łucznictwo, zabawy strzeleckie, - turnieje sportowe. Zajęcia sportowe wpisują się w realizację działań profilaktycznych opisanych w Szkolnym Programie Profilaktyki. Są również integralnym elementem projektów Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły bez Przemocy. Zajęcia sportowe są realizowane także w ramach programów profilaktyki/alkoholowej organizowanych we współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa. Od wielu lat na terenie szkoły działa Szkolny Klub Sportowy Piast, który oferuje uczniom zajęcia sportowe z różnych dyscyplin np. łucznictwo, piłka nożna, lekkoatletyka. Zajęcia sportowe prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną systematycznie doskonalącą swoje umiejętności. Prowadzone zajęcia podlegają kompleksowej ewaluacji. Analiza wyników ewaluacji sprzyja dostosowywaniu oferty zajęć do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Dyrekcja i kadra pedagogiczna systematycznie dbają o dobry stan i modernizowanie sportowej bazy lokalowej i sprzętowej. Corocznie w oparciu o analizę zainteresowań i potrzeb uczniów przygotowuje się ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych. Zachęca się uczniów do aktywnego w nich udziału. Uczestnictwo w zajęciach sportowo- rekreacyjnych sprzyja kształtowaniu tężyzny fizycznej, sprzyja harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi organizmu młodych ludzi, wdraża do pożytecznej organizacji czasu wolnego. Zajęcia sportowe oferowane przez Szkolny Klub Sportowy Piast doskonale realizuję wymienione powyżej zadania. Dodatkowo wydatnie wpływają na kształtowanie pozytywnych grupowych zachowań społecznych, uczą zasad zdrowej rywalizacji oraz postępowania fair play. Kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje i rozwija umiejętności, co sprzyja opracowaniu atrakcyjnej dla uczniów oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Uczniowie biorą udział w wielu zawodach i turniejach sportowych zdobywając w nich wysokie lokaty. Systematyczna ewaluacja potwierdza wysoką jakość prowadzonych zajęć oraz wskazuje kierunek ewentualnych zmian. standard V

20 2. W szkole funkcjonuje spójny program oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych, którego jednym z głównych celów jest wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Działania realizowane w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu Wychowawczego szkoły są spójne z założeniami projektów będących ich nieodłącznym elementem tj. Szkoły Promującej Zdrowie oraz Szkoły Bez Przemocy. Działania profilaktyczno-wychowawcze zmierzają do przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, eliminowania czynników ryzyka, wzmacniania czynników chroniących, propagowania zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz działania w ramach Szkoły Promującej Zdrowie prowadzone są przez wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną, stale doskonalącą się, której zaangażowanie i odpowiedzialność wpływa na jakość wykonywanej pracy. Podejmowane działania poddawane są kompleksowej ewaluacji, której wyniki służą aktualizowaniu i modernizowaniu opracowywanych i realizowanych programów. W celu stworzenia programu oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych powołano zespoły, których zadaniem było zdiagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej oraz opracowanie Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki. W celu zintensyfikowania działań przystąpiono też do realizacji założeń projektów Szkoły Promującej Zdrowie i Szkoły Bez Przemocy, które stały się integralną częścią programów realizowanych w szkole. W ramach Szkoły Promującej Zdrowie w roku szkolnym 2007/2008 ogłoszono ogólnoszkolną Kampanię Otwartych Dłoni, której celem jest propagowanie i utrwalanie wzorców pozytywnych zachowań. Opracowano również program zaznajomienia społeczności szkolnej z zasadami zdrowego odżywiania. Systematycznie realizuje się programy prozdrowotne oraz z zakresu profilaktyki uzależnień. Kadra pedagogiczna regularnie doskonali swoje umiejętności, podnosi kwalifikacje, np. w roku szkolnym 2007/2008 dwudziestu nauczycieli wzięło udział w 40-godzinnym kursie Szkoła wychowawców. Szkoła utrzymuje współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka. Dorobek Szkoły Promującej Zdrowie systematycznie prezentowany jest na forum szkolnym i lokalnym (np. prezentacje Szkół Promujących Zdrowie, udział w Pikniku Kardiologicznym, Dniach Młodych Twórców). Systematyczna ewaluacja wskazuje osiągnięte sukcesy oraz obszary wymagające dalszej pracy. Podkreśla potrzebę zaktywizowania szerszej grupy rodziców. standard III

21 Życzymy wytrwałości, cierpliwości i odwagi do pokonania tego mostu, na końcu którego znajduje się Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie! Dziękujemy za uwagę! Małgorzata Prucharska i Anna Hadała (Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie)


Pobierz ppt "Certyfikat przyznano na okres 5 lat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google