Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Ile białych wron, tyle m ą drych ż on." przysłowie polskie "Szcz ęś cie ż onatego m ęż czyzny spoczywa w wielu kobietach, z którymi si ę nie o ż enił."

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Ile białych wron, tyle m ą drych ż on." przysłowie polskie "Szcz ęś cie ż onatego m ęż czyzny spoczywa w wielu kobietach, z którymi si ę nie o ż enił.""— Zapis prezentacji:

1

2

3 "Ile białych wron, tyle m ą drych ż on." przysłowie polskie "Szcz ęś cie ż onatego m ęż czyzny spoczywa w wielu kobietach, z którymi si ę nie o ż enił." Oscar Wilde

4 " Ż ycie jest doprawdy zabawne: jedno słówko wyszeptane przed ołtarzem i ju ż jeste ś ż onaty - jedno słówko wyszeptane we ś nie i ju ż jeste ś rozwiedziony." Vittorio de Sica "[W sakramencie mał ż e ń stwa] bierze si ę ku pomocy Ś wiadka wi ę kszego od ludzkiej miło ś ci, aby swojej ludzkiej miło ś ci nie przegra ć." z forum internetowego

5 "Na cudze bł ę dy patrzymy jak na cudze ż ony. Mamy z nich du ż o wi ę cej rado ś ci ni ż ze swoich własnych." Charles Chaplin "Ktokolwiek uwa ż a, ż e mał ż e ń stwo to układ pół na pół, nie zna si ę albo na kobietach, albo na ułamkach." Jackie Mason

6 "Czy si ę o ż enisz czy nie, b ę dziesz ż ałował swego wyboru." Sokrates "Człowiek ma dwie natury: jedn ą własn ą, drug ą przypisan ą mu przez ż on ę." Albert Camus

7 "Zam ęż na - kobieta, która ma wspaniał ą przeszło ść za sob ą." Ambrose Bierce. "Mał ż e ń stwo jest najbardziej zaawansowan ą postaci ą wojny we współczesnym ś wiecie." Malcolm Bradbury

8 " Ż ony wtedy s ą najlepszymi słuchaczami, gdy ich m ąż mówi do innej kobiety." (?) "Tak mał ż e ń stwo, jak i ś mier ć winni ś my wita ć z otwartymi ramionami. Pierwsze obiecuje szcz ęś cie, drugie bez w ą tpienia je zapewnia." Mark Twain

9 " Ż ony trzeba dwa razy słucha ć, raz jak woła: chod ź je ść, a drugi raz: chod ź spa ć." przysłowie polskie "Ze wszystkich domowych ś rodków leczniczych najlepszym jest dobra ż ona." Frank Hubbard

10 " Ś lub - chwila, kiedy poeta przekształca si ę w dramaturga." Aleksander Kumor "Mał ż e ń stwo jest form ą naszego czy ść ca na ziemi, przez który si ę nawzajem zbawiamy." (?)

11 "Szcz ęś liwe mał ż e ń stwo - to długa rozmowa, która wci ąż wydaje si ę zbyt krótka." Andre Maurois "M ąż stary - widmo, które chodzi po domu i brzd ą ka ła ń cuchami mał ż e ń skimi." Magdalena Samozwaniec

12 "Mał ż e ń stwo jest szkoł ą ś redni ą przyjemno ś ci i uniwersytetem rezygnacji." Tennessee Williams "Mał ż e ń stwo - port w czasie burzy, cz ęś ciej jednak burza w porcie." (?)

13 "Miło ść jest ś lepa, ale mał ż e ń stwo przywraca jej wzrok." Georg Christoph Lichtenberg "Mał ż e ń stwo jest jedyn ą form ą rzeczywistego niewolnictwa uznan ą przez prawo." John Stuart Mill

14 "Wymiana nawyków: ja daruj ę ci ten nawyk, ty mi tamten i tak rodzi si ę mał ż e ń stwo." Elias Canetti "Kłopot w mał ż e ń stwie polega na tym, ż e zakochujemy si ę w osobowo ś ci, a musimy ż y ć z charakterem." Theun de Vries

15 "Je ś li rano wstajesz, a jeste ś nie ż onaty, to pro ś Boga o dobr ą ż on ę ; ona jest warta, ż eby co dzie ń o ni ą prosi ć, bo taka rzadko si ę zdarza. Wacław Szymanowski Je ż eli jeste ś ż onaty, to pro ś o dzie ń spokojny, bo nawet najlepsze kobiety maj ą swoje niespokojne dni." Wacław Szymanowski

16 . "Wielu dobrych m ęż ów cz ę sto nie ma odwagi by ć czym ś innym." George Gordon Byron "Szcz ęś liwe mał ż e ń stwo to takie, w którym m ąż rozumie ka ż de słowo, którego ż ona... nie wypowiedziała." Alfred Hitchcock

17 "Mał ż e ń stwo - jedyna gra losowa, której Ko ś ciół daje błogosławie ń stwo." (?) "Mał ż e ń stwo - najdro ż szy sposób otrzymania za darmo upranej bielizny." (?)

18 "W wielu mał ż e ń stwach problemem jest to, ż e kobieta wyszła nie za m ęż czyzn ę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdro ś ciła innej kobiecie." Peter Ustinov "Kawalerowi wsz ę dzie ź le, ż onatemu tylko w domu." przysłowie polskie

19 "Idealnego m ęż a poznaje si ę zwykle po tym, ż e jest on ż onaty z inn ą kobiet ą." Faye Dunaway "Mał ż e ń stwo, jak kalectwo, nale ż y znosi ć cierpliwie." Karol Bunsch

20 "Mał ż e ń stwo to wspólnota zło ż ona z władcy, władczyni oraz dwóch niewolników, co czyni razem dwie osoby." Ambrose Bierce "Kawaler podobny jest do pawia, zar ę czony do lwa, ż onaty do osła." hiszpa ń skie

21 "Stary kawaler podobny jest do wytrwałego piechura, który nie uległ jeszcze wypadkowi drogowemu." Horacy Safrin "Mał ż e ń stwo - do ż ywocie za miło ść." Renata Szuman-Fikus

22 "Je ż eli o ż enisz si ę z pi ę kn ą kobiet ą, b ę dziesz miał innych do spółki, je ż eli z brzydk ą, b ę dziesz miał za swoje." Antystenes z Aten "Jest rzecz ą powszechnie znan ą, ż e samotnemu a bogatemu m ęż czy ź nie brak do szcz ęś cia tylko ż ony." Jane Austen

23 "Je ż eli mał ż e ń stwo zawiera si ę z miło ś ci, nowoza ś lubieni s ą m ęż em i ż on ą, je ż eli z nudów - panem i pani ą domu, je ż eli z wyrachowania - mał ż onkiem i mał ż onk ą. Ż ony nas kochaj ą, panie domu ceni ą, mał ż onki znosz ą. Ż on ę ma si ę dla siebie, pani ą domu dla go ś ci, mał ż onk ę dla ś wiata. Chorego m ęż a ż ona piel ę gnuje, pani domu odwiedza, mał ż onka dowiaduje si ę o zdrowie. Ż ona dzieli si ę naszymi troskami, pani domu dochodami, mał ż onka długami. Po ś mierci opłakuje nas ż ona, ż ałuje pani domu, nosi ż ałob ę mał ż onka." miś

24


Pobierz ppt ""Ile białych wron, tyle m ą drych ż on." przysłowie polskie "Szcz ęś cie ż onatego m ęż czyzny spoczywa w wielu kobietach, z którymi si ę nie o ż enił.""

Podobne prezentacje


Reklamy Google