Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE WITOLD MAGRYŚ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE WITOLD MAGRYŚ"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE WITOLD MAGRYŚ

2 SIEĆ / SIECIOWANIE system – połączenie osób i instytucji system – połączenie osób i instytucji rozwijanie i utrzymywanie kontaktów między ludźmi na tym samym polu rozwijanie i utrzymywanie kontaktów między ludźmi na tym samym polu szukanie wspólnych rozwiązań dla problemów odczuwanych indywidualnie szukanie wspólnych rozwiązań dla problemów odczuwanych indywidualnie budowanie pomostów pomiędzy różnymi uczestnikami rozwoju obszarów wiejskich budowanie pomostów pomiędzy różnymi uczestnikami rozwoju obszarów wiejskich

3 Przyczyny sieciowania: oficjalny wymóg Komisji Europejskiej oficjalny wymóg Komisji Europejskiej większe możliwości zewnętrznego oddziaływania - lobbing większe możliwości zewnętrznego oddziaływania - lobbing możliwości wzajemnego uczenia się możliwości wzajemnego uczenia się wspólne rozwiązywanie problemów wspólne rozwiązywanie problemów przekazywanie informacji - bycie na bieżąco przekazywanie informacji - bycie na bieżąco większe szanse pozyskania partnerów większe szanse pozyskania partnerów

4 Inicjatywa Wspólnotowa LEADER rozwinęła sieciowanie w skali całej UE jako dostarczanie profesjonalnego wsparcia dla LGD rozwinęła sieciowanie w skali całej UE jako dostarczanie profesjonalnego wsparcia dla LGD pokazała sens i wartość partnerstwa i współpracy LGD w ramach sieci pokazała sens i wartość partnerstwa i współpracy LGD w ramach sieci stworzyła wiele struktur sieciujących o charakterze formalnym i nieformalnym (ELARD, ERA) stworzyła wiele struktur sieciujących o charakterze formalnym i nieformalnym (ELARD, ERA) wyznaczyła kierunek tworzenie sieci współpracy dla szerszego kręgu instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007-2013 wyznaczyła kierunek tworzenie sieci współpracy dla szerszego kręgu instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007-2013

5 Struktury sieciujące JEDNOSTKI SIECIUJĄCEPOZIOMFORMALNEtop-downNIEFORMALNEbottom-up EUROPEJSKI Obserwatorium obszarów wiejskich ELARD (European Leader Association for Rural Development) KRAJOWY Krajowe Jednostki Sieciujące NNU wszystkie kraje UE-15 Nieformalne sieci w niektórych krajach (Hiszpania, Grecja, Irlandia, Finlandia inne) LEADER II, LEADER+

6 Sieci formalne LEADER+ UE-15 różnorodność rozwiązań w zakresie formalnych jednostek sieciujących na poziomie kraju: różnorodność rozwiązań w zakresie formalnych jednostek sieciujących na poziomie kraju: NIEMCY – instytucja publiczna NIEMCY – instytucja publiczna IRLANDIA – instytut naukowy IRLANDIA – instytut naukowy FINLANDIA – organizacja pozarządowa FINLANDIA – organizacja pozarządowa sieci regionalne lub międzyregionalne (Francja, Belgia, Anglia) dominująca funkcja technicznego wsparcia LGD, gromadzenia i rozpowszechniania informacji, danych itp. finansowanie zapewnione z poziomu UE

7 Sieci nieformalne UE-15 powoływane oddolnie - rzeczywiste asocjacje LGD lobby dla obszarów wiejskich aktywne w krajach mocno pokrytych LGD aktywne najbardziej w LEADER II obecnie często wchodzące w skład sieci formalnych bez przyznanego finansowania z poziomu UE

8 Wniosek na lata 2007-2013 zarówno sieci formalne jak i nieformalne odgrywają bardzo istotną rolę zarówno sieci formalne jak i nieformalne odgrywają bardzo istotną rolę połączenie zalet obu podejść może zapewnić duży skok wprzód w lokalnym zarządzaniu, budowaniu kapitału społecznego, rozwoju ekonomicznym i możliwościom zatrudnienia, etc. połączenie zalet obu podejść może zapewnić duży skok wprzód w lokalnym zarządzaniu, budowaniu kapitału społecznego, rozwoju ekonomicznym i możliwościom zatrudnienia, etc. trzeba szukać środka obu tych podejść trzeba szukać środka obu tych podejść

9 Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu objęcia jedną siecią sieci krajowych (KSOW), organizacji i struktur administracyjnych działających w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie wspólnotowym poszerzenie grona członków sieci ( wszelkie podmioty zaangażowane w 4 osie) oraz tematyki (całe zagadnienie rozwoju obszarów wiejskich) Rozporządzenie 1698/2005, (Rozporządzenie 1698/2005, Artykuł 67)

10 Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich każde Państwo Członkowskie tworzy krajową sieć obszarów wiejskich, która skupia wszystkie organizacje i struktury administracyjne zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich (1698/2005) KSOW może być zlokalizowana przy ministerstwie lub kontraktowana na zewnątrz finansowanie KSOW odbywa się w ramach pomocy technicznej poszczególnych PROW z podziałem na koszty administracyjne (25% budżetu) oraz plan działania – łącznie 55 mln euro

11 KSOW (wymogi minimalne UE) grupowanie organizacji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich ułatwianie wymiany doświadczeń i wspieranie oceny, monitoringu polityki wobec obszarów wiejskich zapewnienie i koordynacja przepływu informacji miedzy poziomem lokalnym, krajowym i europejskim utworzenie do 31 grudnia 2008 r.

12 Cel KSOW wg. PROW wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym

13 Członkowie KSOW samorządy województw, gmin i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo- rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, lokalne grupy działania oraz sieci i porozumienia wymienionych jednostek

14 Struktura KSOW (wg. wytycznych KE) Centralna Jednostka Sieciująca (sekretariat) – National Network Unit Komitet Koordynujący (sterujący) składający się z przedstawicieli zainteresowanych sektorów sieci tematyczne (np. według osi PROW) posiadające plan współpracy między sobą rekomendowane jest stopniowe budowanie sieci, aby nie dopuścić do zbytniego skomplikowania już na samym początku

15 Zadania KSOW wg. PROW identyfikacja i analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; programy szkoleniowe dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia; wspieranie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; organizacja i wymiana doświadczeń oraz know-how, transfer dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, PLAN DZIAŁANIA (75% budżetu, tj. 44 mln euro)

16 Oczekiwane rezultaty KSOW innowacyjne podejście do rozwoju zrównoważonego i rozwiązania problemów bezrobocia; mechanizmy umożliwiające każdemu z partnerów i sektorów wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów – w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku działań podejmowanych na własną rękę;

17 Oczekiwane rezultaty KSOW dostęp do większej puli zasobów, poprzez wykorzystanie potencjału każdego z partnerów i sektorów; nowe, dynamiczne, wewnętrzne sieci współpracy, które udostępnią sprawniejsze kanały angażowania społeczeństwa na szerszą skalę oraz zwiększą możliwości oddziaływania na politykę; lepsze zrozumienie wartości i cech charakterystycznych dla poszczególnych parterów i sektorów - budowanie bardziej zintegrowanego i stabilnego społeczeństwa.

18 Dylematy związane z KSOW: czy ogólny wymiar sieci nie pozbawi jej praktycznego charakteru? czy ogólny wymiar sieci nie pozbawi jej praktycznego charakteru? czy sieci tematyczne zamiast integrować nie będą dzielić członków sieci? czy sieci tematyczne zamiast integrować nie będą dzielić członków sieci? jak zachować operacyjność sieci przy tylu podmiotach? jak zachować operacyjność sieci przy tylu podmiotach? czy sieć będzie wystarczająco elastyczna w działaniu? czy sieć będzie wystarczająco elastyczna w działaniu?

19 LEADER w KSOW 2007-2013 specyfika podejścia wymaga specjalnego wsparcia specyfika podejścia wymaga specjalnego wsparcia propozycja słoweńska, aby dla podejścia LEADER tworzyć odrębną sieć tematyczną w ramach KSOW, ale będącą zarazem odrębną niezależną organizacją propozycja słoweńska, aby dla podejścia LEADER tworzyć odrębną sieć tematyczną w ramach KSOW, ale będącą zarazem odrębną niezależną organizacją LEADER powinien pomóc zaistnieć w KSOW grupom i obszarom, które nie były dotychczas reprezentowane w ogólnej polityce rozwoju obszarów wiejskich LEADER powinien pomóc zaistnieć w KSOW grupom i obszarom, które nie były dotychczas reprezentowane w ogólnej polityce rozwoju obszarów wiejskich

20 Podejście LEADER 2007-2013– zaangażowane instytucje SEKTOR POZIOM RZĄDOWY / SAMORZĄDOWY POZARZĄDOWY LOKALNY Gminy organizacje obywatelskie MIKROREGION Powiaty, Związki JST Lokalne Grupy Działania REGIONALNY / WOJEWÓDZKI Urzędy Marszałkowskie, ARiMR Urzędy Marszałkowskie, regionalne sekretariaty Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Odziały ARiMR regionalne nieformalne sieci LGD KRAJOWY Ministerstwo Rolnictwa i RW Ministerstwo Rolnictwa i RW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, ARiMR Krajowa Sieć LEADER UE Komisja Europejska Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Sieć europejska ELARD PREPARE, ERA

21 SIECI KRAJOWE w Polsce: Krajowa Sieć LEADER+ Krajowa Sieć LEADER+ Krajowa Sieć Grup Partnerskich Krajowa Sieć Grup Partnerskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich STAN OBECNY

22 SIECI REGIONALNE w Polsce: Partnerstwa Polski Południowo-Zachodniej Partnerstwa Polski Południowo-Zachodniej Małopolska Sieć LGD Małopolska Sieć LGD SILESIAN LEADER NETWORK SILESIAN LEADER NETWORK Kujawsko-Pomorska Sieć Współpracy LEADER+ Kujawsko-Pomorska Sieć Współpracy LEADER+ powstają kolejne powstają kolejne PRZYKŁADY - STAN OBECNY

23 Partnerstwa Polski Południowo-Zachodniej Koordynator: Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA (Legnica) Koordynator: Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA (Legnica) Liczba zrzeszonych LGD: 19 Liczba zrzeszonych LGD: 19 Powstanie: przełom 2005/2006 Powstanie: przełom 2005/2006 Ważniejsze działania: Ważniejsze działania: 8 zainicjowanych spotkań 8 zainicjowanych spotkań 8 stanowisk w sprawach istotnych dla LGD 8 stanowisk w sprawach istotnych dla LGD szkolenia trenerów wiejskich, udział w targach, itp. szkolenia trenerów wiejskich, udział w targach, itp. ulotka o sieci, Biuletyn Partnerstw, Mapa Smaków ulotka o sieci, Biuletyn Partnerstw, Mapa Smaków www.partnerstwa.eko.org.pl www.partnerstwa.eko.org.pl

24 Małopolska Sieć LGD Koordynator: LGD Gościniec (Lanckorona) Koordynator: LGD Gościniec (Lanckorona) Liczba zrzeszonych LGD: 19 Liczba zrzeszonych LGD: 19 Powstanie: początek 2007, oficjalnie IV.2007 Powstanie: początek 2007, oficjalnie IV.2007 Ważniejsze działania: Ważniejsze działania: 5 zainicjowanych spotkań LGD i konferencja regionalna 5 zainicjowanych spotkań LGD i konferencja regionalna warsztaty: Kobiece, Pisanie wniosków POKL warsztaty: Kobiece, Pisanie wniosków POKL inne projekty: Pogotowie informacyjne, Biuletyn Sieci inne projekty: Pogotowie informacyjne, Biuletyn Sieci w przygotowaniu 2 stanowiska w sprawach istotnych w przygotowaniu 2 stanowiska w sprawach istotnych

25 SILESIAN LEADER NETWORK Koordynator: Śląski Związek Gmin i Powiatów (Katowice) Koordynator: Śląski Związek Gmin i Powiatów (Katowice) Liczba zrzeszonych LGD: 10 Liczba zrzeszonych LGD: 10 Powstanie: początek VIII.2005, oficjalnie II.2007 Powstanie: początek VIII.2005, oficjalnie II.2007 Ważniejsze działania: Ważniejsze działania: 6 zainicjowanych spotkań LGD, w tym 3 dwudniowe 6 zainicjowanych spotkań LGD, w tym 3 dwudniowe 3 stanowiska w sprawach istotnych dla LGD 3 stanowiska w sprawach istotnych dla LGD bieżące doradztwo, szkolenia, warsztaty bieżące doradztwo, szkolenia, warsztaty www.leaderplus.pl www.leaderplus.pl

26 wymiana doświadczeń wymiana doświadczeń wzajemne rozwiązywanie problemów wzajemne rozwiązywanie problemów szkolenia wg. potrzeb szkolenia wg. potrzeb wspólne projekty wspólne projekty transfer dobrych praktyk z innych LGD transfer dobrych praktyk z innych LGD SILESIAN LEADER NETWORK : Główne cele:

27 Zielony Wierzchołek Śląska Spichlerz Górnego Śląska Partnerstwo Północnej Jury Perła Jury Razem Na Wyżyny Żywiecki Raj Beskid Śląski Górom Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Brynica To Nie Granica LYSKOR

28 Podejmowane tematy: praktyczna realizacja i rozliczanie projektów w ramach Schematu II PPL+ praktyczna realizacja i rozliczanie projektów w ramach Schematu II PPL+ podejście LEADER w latach 2007-2013 podejście LEADER w latach 2007-2013 możliwości regionalnego wsparcia LGD możliwości regionalnego wsparcia LGD możliwości współpracy międzynarodowej (Irlandia Północna, Grecja, Finlandia) możliwości współpracy międzynarodowej (Irlandia Północna, Grecja, Finlandia) propozycje wspólnych projektów propozycje wspólnych projektów możliwości współpracy z OHP i ROSzEFS możliwości współpracy z OHP i ROSzEFS promocja lokalnej turystyki w internecie promocja lokalnej turystyki w internecie

29 Ważniejsze efekty sieciowania: aktywne włączenie Samorządu Województwa w rozwiązywanie problemów LGD już na etapie I Schematu PPL+ aktywne włączenie Samorządu Województwa w rozwiązywanie problemów LGD już na etapie I Schematu PPL+ wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia dla biur LGD (8.750 zł) wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia dla biur LGD (8.750 zł) pożyczki po 150.000 zł na realizację Schematu II pożyczki po 150.000 zł na realizację Schematu II wspólne występowanie w sprawach istotnych dla LGD (problemy formalne, finansowe, terminy refundacji kosztów, itp.) wspólne występowanie w sprawach istotnych dla LGD (problemy formalne, finansowe, terminy refundacji kosztów, itp.)

30 Ważniejsze efekty sieciowania: bardziej sprawna realizacja projektów w Schemacie II PPL+ dzięki specjalistycznym szkoleniom realizowanym m.in. we współpracy z FAPA bardziej sprawna realizacja projektów w Schemacie II PPL+ dzięki specjalistycznym szkoleniom realizowanym m.in. we współpracy z FAPA większa integracja osób związanych z LGD – współpraca zamiast konkurencji! większa integracja osób związanych z LGD – współpraca zamiast konkurencji!

31 Dziękuję za uwagę! Witold Magryś (0-32) 25 11 021 601 888 453 e-mail: wmagrys@silesia.org.plwmagrys@silesia.org.pl skype ID: wmagrys www.leaderplus.pl


Pobierz ppt "KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE WITOLD MAGRYŚ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google