Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE
WITOLD MAGRYŚ

2 SIEĆ / SIECIOWANIE system – połączenie osób i instytucji
rozwijanie i utrzymywanie kontaktów między ludźmi na tym samym polu szukanie wspólnych rozwiązań dla problemów odczuwanych indywidualnie budowanie pomostów pomiędzy różnymi uczestnikami rozwoju obszarów wiejskich

3 Przyczyny sieciowania:
oficjalny wymóg Komisji Europejskiej większe możliwości zewnętrznego oddziaływania - lobbing możliwości wzajemnego uczenia się wspólne rozwiązywanie problemów przekazywanie informacji - „bycie na bieżąco” większe szanse pozyskania partnerów

4 Inicjatywa Wspólnotowa LEADER
rozwinęła sieciowanie w skali całej UE jako dostarczanie profesjonalnego wsparcia dla LGD pokazała sens i wartość partnerstwa i współpracy LGD w ramach sieci stworzyła wiele struktur sieciujących o charakterze formalnym i nieformalnym (ELARD, ERA) wyznaczyła kierunek „tworzenie sieci współpracy” dla szerszego kręgu instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w okresie

5 Struktury sieciujące LEADER II, LEADER+
JEDNOSTKI SIECIUJĄCE POZIOM FORMALNE top-down NIEFORMALNE bottom-up EUROPEJSKI Obserwatorium obszarów wiejskich ELARD (European Leader Association for Rural Development) KRAJOWY Krajowe Jednostki Sieciujące NNU wszystkie kraje UE-15 Nieformalne sieci w niektórych krajach (Hiszpania, Grecja, Irlandia, Finlandia inne)

6 Sieci formalne LEADER+ UE-15
różnorodność rozwiązań w zakresie formalnych jednostek sieciujących na poziomie kraju: NIEMCY – instytucja publiczna IRLANDIA – instytut naukowy FINLANDIA – organizacja pozarządowa sieci regionalne lub międzyregionalne (Francja, Belgia, Anglia) dominująca funkcja technicznego wsparcia LGD, gromadzenia i rozpowszechniania informacji, danych itp. finansowanie zapewnione z poziomu UE

7 Sieci nieformalne UE-15 powoływane oddolnie - „rzeczywiste” asocjacje LGD lobby dla obszarów wiejskich aktywne w krajach mocno pokrytych LGD aktywne najbardziej w LEADER II obecnie często wchodzące w skład sieci formalnych bez przyznanego finansowania z poziomu UE

8 Wniosek na lata zarówno sieci formalne jak i nieformalne odgrywają bardzo istotną rolę połączenie zalet obu podejść może zapewnić duży skok wprzód w lokalnym zarządzaniu, budowaniu kapitału społecznego, rozwoju ekonomicznym i możliwościom zatrudnienia, etc. trzeba szukać „środka” obu tych podejść

9 Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(Rozporządzenie 1698/2005, Artykuł 67) w celu objęcia jedną siecią sieci krajowych (KSOW), organizacji i struktur administracyjnych działających w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie wspólnotowym poszerzenie grona członków sieci (wszelkie podmioty zaangażowane w 4 osie) oraz tematyki (całe zagadnienie rozwoju obszarów wiejskich)

10 Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich
każde Państwo Członkowskie tworzy krajową sieć obszarów wiejskich, która skupia wszystkie organizacje i struktury administracyjne zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich (1698/2005) KSOW może być zlokalizowana przy ministerstwie lub kontraktowana na zewnątrz finansowanie KSOW odbywa się w ramach pomocy technicznej poszczególnych PROW z podziałem na koszty administracyjne (25% budżetu) oraz plan działania – łącznie 55 mln euro

11 KSOW (wymogi minimalne UE)
grupowanie organizacji zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich ułatwianie wymiany doświadczeń i wspieranie oceny, monitoringu polityki wobec obszarów wiejskich zapewnienie i koordynacja przepływu informacji miedzy poziomem lokalnym, krajowym i europejskim utworzenie do 31 grudnia 2008 r.

12 Cel KSOW wg. PROW wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym

13 Członkowie KSOW samorządy województw, gmin i powiatów, organizacje branżowe, izby rolnicze, instytuty resortowe, organizacje pozarządowe, jednostki badawczo-rozwojowe, ośrodki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, lokalne grupy działania oraz sieci i porozumienia wymienionych jednostek

14 Struktura KSOW (wg. wytycznych KE)
Centralna Jednostka Sieciująca (sekretariat) – National Network Unit Komitet Koordynujący (sterujący) składający się z przedstawicieli zainteresowanych sektorów sieci tematyczne (np. według osi PROW) posiadające plan współpracy między sobą rekomendowane jest stopniowe budowanie sieci, aby nie dopuścić do zbytniego skomplikowania już na samym początku

15 Zadania KSOW wg. PROW PLAN DZIAŁANIA (75% budżetu, tj. 44 mln euro) identyfikacja i analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat; wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; programy szkoleniowe dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia; wspieranie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej; wspieranie dla współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej; organizacja i wymiana doświadczeń oraz know-how, transfer dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych,

16 Oczekiwane rezultaty KSOW
innowacyjne podejście do rozwoju zrównoważonego i rozwiązania problemów bezrobocia; mechanizmy umożliwiające każdemu z partnerów i sektorów wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych celów – w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, niż w przypadku działań podejmowanych na własną rękę;

17 Oczekiwane rezultaty KSOW
dostęp do większej puli zasobów, poprzez wykorzystanie potencjału każdego z partnerów i sektorów; nowe, dynamiczne, wewnętrzne sieci współpracy, które udostępnią sprawniejsze kanały angażowania społeczeństwa na szerszą skalę oraz zwiększą możliwości oddziaływania na politykę; lepsze zrozumienie wartości i cech charakterystycznych dla poszczególnych parterów i sektorów - budowanie bardziej zintegrowanego i stabilnego społeczeństwa.

18 Dylematy związane z KSOW:
czy ogólny wymiar sieci nie pozbawi jej praktycznego charakteru? czy sieci tematyczne zamiast integrować nie będą dzielić członków sieci? jak zachować operacyjność sieci przy tylu podmiotach? czy sieć będzie wystarczająco „elastyczna” w działaniu?

19 LEADER w KSOW specyfika podejścia wymaga specjalnego wsparcia propozycja słoweńska, aby dla podejścia LEADER tworzyć odrębną sieć tematyczną w ramach KSOW, ale będącą zarazem odrębną niezależną organizacją LEADER powinien pomóc zaistnieć w KSOW grupom i obszarom, które nie były dotychczas reprezentowane w ogólnej polityce rozwoju obszarów wiejskich

20 Podejście LEADER 2007-2013– zaangażowane instytucje
SEKTOR POZIOM RZĄDOWY / SAMORZĄDOWY POZARZĄDOWY LOKALNY Gminy organizacje obywatelskie MIKROREGION Powiaty, Związki JST Lokalne Grupy Działania REGIONALNY / WOJEWÓDZKI Urzędy Marszałkowskie, regionalne sekretariaty Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Odziały ARiMR regionalne nieformalne sieci LGD KRAJOWY Ministerstwo Rolnictwa i RW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, ARiMR Krajowa Sieć LEADER UE Komisja Europejska Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Sieć europejska ELARD PREPARE, ERA

21 SIECI KRAJOWE w Polsce:
STAN OBECNY Krajowa Sieć LEADER+ Krajowa Sieć Grup Partnerskich Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

22 SIECI REGIONALNE w Polsce:
PRZYKŁADY - STAN OBECNY Partnerstwa Polski Południowo-Zachodniej Małopolska Sieć LGD SILESIAN LEADER NETWORK Kujawsko-Pomorska Sieć Współpracy LEADER+ powstają kolejne

23 Partnerstwa Polski Południowo-Zachodniej
Koordynator: Fundacja Ekologiczna ZIELONA AKCJA (Legnica) Liczba zrzeszonych LGD: 19 Powstanie: przełom 2005/2006 Ważniejsze działania: 8 zainicjowanych spotkań 8 stanowisk w sprawach istotnych dla LGD szkolenia trenerów wiejskich, udział w targach, itp. ulotka o sieci, Biuletyn Partnerstw, Mapa Smaków

24 Małopolska Sieć LGD Liczba zrzeszonych LGD: 19
Koordynator: LGD Gościniec (Lanckorona) Liczba zrzeszonych LGD: 19 Powstanie: początek 2007, oficjalnie IV.2007 Ważniejsze działania: 5 zainicjowanych spotkań LGD i konferencja regionalna warsztaty: „Kobiece”, „Pisanie wniosków POKL” inne projekty: Pogotowie informacyjne, Biuletyn Sieci w przygotowaniu 2 stanowiska w sprawach istotnych

25 SILESIAN LEADER NETWORK
Koordynator: Śląski Związek Gmin i Powiatów (Katowice) Liczba zrzeszonych LGD: 10 Powstanie: początek VIII.2005, oficjalnie II.2007 Ważniejsze działania: 6 zainicjowanych spotkań LGD, w tym 3 dwudniowe 3 stanowiska w sprawach istotnych dla LGD bieżące doradztwo, szkolenia, warsztaty

26 Główne cele: SILESIAN LEADER NETWORK: wymiana doświadczeń
wzajemne rozwiązywanie problemów szkolenia wg. potrzeb wspólne projekty transfer dobrych praktyk z innych LGD

27 Zielony Wierzchołek Śląska
Razem Na Wyżyny Zielony Wierzchołek Śląska Partnerstwo Północnej Jury Spichlerz Górnego Śląska Perła Jury Brynica To Nie Granica LYSKOR Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy Beskid Śląski Górom Żywiecki Raj

28 Podejmowane tematy: praktyczna realizacja i rozliczanie projektów w ramach Schematu II PPL+ podejście LEADER w latach możliwości regionalnego wsparcia LGD możliwości współpracy międzynarodowej (Irlandia Północna, Grecja, Finlandia) propozycje wspólnych projektów możliwości współpracy z OHP i ROSzEFS promocja lokalnej turystyki w internecie

29 Ważniejsze efekty sieciowania:
aktywne włączenie Samorządu Województwa w rozwiązywanie problemów LGD już na etapie I Schematu PPL+ wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia dla biur LGD (8.750 zł) pożyczki po zł na realizację Schematu II wspólne występowanie w sprawach istotnych dla LGD (problemy formalne, finansowe, terminy refundacji kosztów, itp.)

30 Ważniejsze efekty sieciowania:
bardziej sprawna realizacja projektów w Schemacie II PPL+ dzięki specjalistycznym szkoleniom realizowanym m.in. we współpracy z FAPA większa integracja osób związanych z LGD – współpraca zamiast konkurencji!

31 Dziękuję za uwagę! www.leaderplus.pl Witold Magryś (0-32) 25 11 021
skype ID: wmagrys


Pobierz ppt "KRAJOWA SIEĆ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH oraz SIECI REGIONALNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google