Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 z dnia z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW); Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006; Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich; Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

3 Cele KSOW Wspieranie wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Aktywizacja podmiotów zaangażowanych lub potencjalnie mogących zaangażować się w rozwój obszarów wiejskich. Wzmacnianie potencjału administracji zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich. Usprawnienie przepływu informacji na temat programów związanych z obszarami wiejskimi. Promocja poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie MRiRW w zakresie analizy i oceny polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

4 Uczestnicy KSOW Zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) uczestnikami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażą chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie np.: Administracja krajowa, regionalna i lokalna; Podmioty badawcze oraz jednostki i podmioty zajmujące się szkoleniami; Jednostki doradztwa rolniczego; Lokalne Grupy Działania; Stowarzyszenia, fundacje i związki zawodowe działające na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; Osoby fizyczne.

5 Jak zostać partnerem KSOW?
Wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Wypełniony formularz przesłać do sekretariatu regionalnego właściwego województwa lub Sekretariatu Centralnego; Przesłanie wypełnionego formularza oznacza wpisanie na listę partnerów KSOW. W bazie partnerów KSOW znajduje się około 500 partnerów

6 Struktura i zarządzanie KSOW
Sekretariat centralny – MRiRW; 16 sekretariatów regionalnych – Samorządy Województw; Grupa Robocza ds. KSOW; 5 podgrup tematycznych.

7

8 Sekretariat Centralny - zadania
Koordynacja działań sieci na poziomie kraju; Sporządzanie planów działań i koordynacja ich realizacji; Obsługa prac Grupy Roboczej ds. KSOW i grup tematycznych; Koordynacja współpracy z ESOW i sieciami narodowymi.

9 Sekretariaty Regionalne - zadania
Zapewnienie wymiany informacji i koordynacja działań sieci na poziomie wojewódzkim; Sporządzanie wojewódzkiego planu działania we współpracy z partnerami; Realizacja zadań wojewódzkich wynikających z Krajowego Planu Działania; Koordynacja współpracy z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi na poziomie województwa.

10 Grupa Robocza ds. KSOW - zadania
Określanie priorytetów KSOW; Opiniowanie Planów Działań; Monitorowanie realizacji Planów Działań; Opiniowanie propozycji zmian do Planów Działań. Posiedzenia Grupy odbywają się co najmniej raz w roku.

11 Podgrupy tematyczne Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich;
WPR po 2013 roku efektywnym instrumentem rozwoju obszarów wiejskich; Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, innowacyjność; Grupa robocza ds. Leadera; Współpraca transnarodowa i transregionalna.

12 Schemat organizacyjny KSOW

13 Potrzeby KSOW na lata 2008-2009 przepływ informacji
aktywność partnerów na poziomie regionalnym i centralnym systemowy dostęp do wiedzy o dobrych praktykach promocja dobrych praktyk współpraca z sektorem naukowo-badawczym wsparcie eksperckie w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich dostęp do informacji o programach/projektach realizowanych na obszarach wiejskich

14 Plan Działania cele Identyfikacja najlepszych projektów realizowanych na obszarach wiejskich oraz utworzenie baz danych dobrych praktyk; Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie programów związanych z obszarami wiejskimi oraz o dobrych praktykach; Podniesienie umiejętności zarządczych LGD; Zapewnienie aktywnego udziału partnerów w sieci; Zwiększenie efektywności wdrażanych Programów adresowanych do społeczności i terenów wiejskich.

15 Działania planowane do realizacji w latach 2008-2009
Identyfikowanie dobrych praktyk-konkursy, seminaria współpraca z ekspertami; Wymiana doświadczeń poprzez konferencje, seminaria wymiany eksperckie; Tworzenie baz danych projektów; Tworzenie sieci informacyjnych; Promocja i informacja w zakresie programów projektów adresowanych do społeczności i terenów wiejskich; Szkolenia z zakresu programów/projektów dotyczących rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; Analizy i ekspertyzy; Współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi; Organizacja imprez promocyjnych.

16 Przykłady planowanych działań w ramach Planu działania KSOW na lata 2008-2009
Międzynarodowa konferencja na temat rozwoju obszarów wiejskich UE (maj 2009), Regionalny konkurs „ Piękna i aktywna wieś lubelska” w zakresie: 1) piękna i aktywna wieś, 2) wzorowa zagroda wiejska, 3) najlepsze – nowatorskie przedsięwzięcie odnowy wsi. Organizacja konkursu dla LGD na najlepszy szlak tematyczny. Przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej programu informatycznego (bazy danych) do rejestracji i katalogowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w regionie. „Cudze chwalicie – swego nie znacie” – walory Wielkopolski, prezentacje dziedzictwa kulturowego. Fora dyskusyjne poświęcone tematowi: Aktywność kobiet – lokalnych liderów czynnikiem rozwoju lokalnych społeczności. Wsparcie rozwoju nowych LGD poprzez wykorzystanie doświadczenia „starych” LGD. Przygotowanie programu szkoleniowego oraz organizacja szkolenia dla LGD w zakresie oceny wniosków o przyznanie pomocy składanych przez wnioskodawców z obszaru realizacji lokalnych strategii rozwoju. Wsparcie regionalnej Sieci LGD Silesian Leader Network. Wizyty studyjne pomiędzy LGD, których LSR zakłada podobne kierunki rozwoju lokalnego (w oparciu o podobieństwo zasobów przyrodniczych, geograficznych, historycznych, itp.). Spot reklamowy zapraszający do przyłączenia się i czynnego udziału w KSOW. Wkładka w gazecie regionalnej, ulotki, broszury, gadżety dotyczące KSOW. Utworzenie i zabezpieczenie funkcjonowania punktów konsultacyjnych w powiatach. (pionierskie) Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Odnowy Wsi ARGE i w Europejskim Konkursie Odnowy Wsi. Udział ekspertów z UE w działaniach regionalnych mających na celu rozwój obszarów wiejskich. Współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami branżowymi, organizacja tematycznych konferencji dla poszczególnych grup producentów rolnych i przetwórstwa rolniczego. Przeprowadzenie badań na obszarach wiejskich pod kątem potrzeb i kierunków rozwoju poszczególnych regionów (gmin, powiatów).

17 Plan działania KSOW 2008-2009, a PROW 2007-2013

18 Rezultaty realizacji Planu działania KSOW
Powstanie mechanizmów umożliwiających sprawne przekazywanie i wymianę informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich; Wymiana wiedzy, informacji, dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

19 Przykłady zgłaszanych uwag do Planu działania KSOW
Zbyt mało miejsca poświęcono aspektom promowania i nagradzania innowacyjnych przedsięwzięć przekładających się na rozwój obszarów wiejskich (ZBP); Brak szkoleń z zakresu planowania strategicznego, budowy strategii (IUNiG); Wiele zaproponowanych projektów zakłada pasywne uczestnictwo (konferencje, szkolenia) (FAOW); Dodać zaproponowane działania szczegółowe tj. konferencje, konkursy, wystawy, publikacje (różne podmioty); Uzupełnić listę partnerów KSOW (np. organizacje spółdzielcze, przedstawiciele sektora prywatnego, NGO’s); Inne uwagi szczegółowe.

20 Budżet na zadania w ramach Planu działania KSOW na lata 2008-2009
Nazwa działania Budżet (zł) % Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat. 6 641 000,00 21 Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how”. 8 775 150,00 26 Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń miedzy lokalnymi grupami działania. 3 596 750,00 11 Zarządzanie Siecią. 5 777 410,00 17 Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. 5 160 875,00 16 Wspieranie współpracy miedzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej. 1 508 125,00 4 Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 1 628 000,00 5 SUMA 33 087 410,00 100

21 Budżet KSOW Finansowanie w ramach schematu III Pomocy Technicznej PROW Na struktury potrzebne do prowadzenia Sieci – 20% budżetu KSOW Na Plan Działania – 80% budżetu KSOW 55 mln EUR w PROW

22 Podział środków na realizację Planów Działania
Podział środków na jeden sekretariat w latach Kwota (EURO) ,82

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google