Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,The same as we are". W zmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,The same as we are". W zmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi."— Zapis prezentacji:

1 ,,The same as we are"

2 W zmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Realizacja projektów Comenius Regio zapewnia możliwość współpracy pomiędzy władzami edukacyjnymi, szkołami i innymi instytucjami działającymi w sektorze edukacji w poszczególnych regionach w zakresie wspólnych obszarów zainteresowania.

3 Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. W skład partnerstwa mogącego realizować projekt Comenius Regio muszą wejść co najmniej następujące podmioty: jednostka lokalnej władzy oświatowej, szkoła, inna organizacja działająca na rzecz oświaty w danym regionie (dobrana ze względu na tematykę projektu).

4 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu składa jednostka lokalnej władzy oświatowej, ona również pełni rolę koordynatora i jest odpowiedzialna za realizację i rozliczenie projektu. Runda selekcyjna 2013 – wyniki selekcji: Wnioski złożone – 39 Wnioski zaakceptowane do realizacji – 30 Średnia ocen dwóch ekspertów - najwyższa 93,4, najniższa – 60,5, wniosek gminy - 82,6

5 Koszty projektu ogółem – 34.375 EUR W tym: mobilności,10.000 EUR koszty personelu,7.975 EUR koszty podwykonawstwa,9.500 EUR koszty wyposażenia,3.300 EUR pozostałe koszty,3.600 EUR Kwota dofinansowania – 28.281,25 EUR Wkład własny ( rzeczowy- praca osób zaangażowanych w projekt ) – 6.093,77 EUR

6 Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków www.rakow.pl, e-mail: urzad@rakow.pl Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie ul. Łagowska 25 26-035 Raków http://gimrakow.szkoly.interklasa.pl, e-mail: gimrakow@onet.pl

7 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie ul. Sienieńskiego 20 26-035 Raków e-mail: szkorak@poczta.onet.pl Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków e-mail: a.zwierzynska@rakow.pl; ckfirl@gmail.com

8 Obecní úřad Zdíkov Zdíkov 215 384 72 Zdíkov http://www.zdikov.cz, e-mail: zdikov@zdikov.cz Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Zdíkov 250 384 72 Zdíkov http://www.zszdikov.cz, e-mail: zszdikov@seznam.cz

9 Speciálnĕ Pedagogické Centrum Strakonice, Plánkova 430 386 01 Strakonice http://www.zmskolast.webz.cz, e-mail: spc@zmskolast.cz Tělovýchovná jednota Sokol Zdíkov o.s. Zdíkov 215 384 72 Zdíkov http://www.zmskolast.webz.cz, e-mail: zszdikov@seznam.cz

10 Cel główny projektu: tworzenie warunków włączenia dzieci niepełnosprawnych jako indywidualnych osób i jako grup w tok normalnego życia i korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego.

11 - Wyrównywanie szans uczniów niepełnosprawnych. - Aktywne uczestnictwo uczniów niepełnosprawnych w życiu społecznym. - Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. - Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. - Poznanie metod, form, i zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym w kraju partnerskim, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. - Poznanie oferty edukacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych dostępnej w kraju partnerskim, a także poznanie problemów i barier, z którymi przychodzi im się mierzyć na co dzień. - Propagowanie idei równego dostępu do edukacji dla uczniów niezależnie od ich sprawności intelektualnej, fizycznej czy też psychicznej. - Kształtowanie kompetencji wychowawczych rodziców i umiejętności radzenia sobie z problemem niepełnosprawności w rodzinie. - Powołanie Gminnej Rady do Spraw Integracji.

12 - zajęcia artystyczne pn. Umiem, potrafię, wiem w zakresie: muzykoterapii, plastykoterapii, teatroterapii, - zajęcia korekcyjno-sportowe, - konkurs literacki dla uczniów pt. Czy Polacy są narodem tolerancyjnym, - spotkania integracyjne, - wyjazd do teatru w Krakowie, - zorganizowanie koncertu muzycznego, - przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego, - udział w plenerze malarskim, - zorganizowanie obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, - zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli pn. Uczymy się, aby móc lepiej uczyć innych, - zorganizowanie warsztatów dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców pn. Razem raźniej, - zorganizowanie międzynarodowej konferencji pn. Antydyskryminacja na co dzień.

13 Opracowanie i wydanie broszury w języku polskim, czeskim i angielskim na temat krajów partnerskich, działań projektowych oraz dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym. Opracowanie i wydanie kalendarzy na rok 2014 i 2015. Zorganizowanie wystawy fotograficznej.

14 Podczas trwania projektu będziemy gościć w naszej gminie przedstawicieli gminy czeskiej, odbędą się również wyjazdy do kraju partnerskiego. Cel wyjazdów: - poznanie metod, form i zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym w kraju partnerskim, - poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad uczniem niepełnosprawnym, - poznanie oferty edukacyjnej dostępnej dla uczniów niepełnosprawnych, - otwarcie współpracy z krajami Unii Europejskiej, - poznanie różnic kulturowych i różnych systemów edukacji.

15 - strona internetowa, - lokalne media, - podczas konferencji, warsztatów, spotkań integracyjnych, - poprzez dystrybucję broszury i kalendarzy.

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jadwiga Milewicz Koordynator Projektu


Pobierz ppt ",,The same as we are". W zmocnienie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google