Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Programu Leonardo da Vinci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Programu Leonardo da Vinci
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Warszawa, 5 listopada 2010

2 Struktura programu Uczenie się przez całe życie
Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym europejskiej mobilności osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego; Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie innym niż szkolnictwo wyższe oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego; PROGRAM LEONARDO DA VINCI

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci – cd. Poprawa przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; Nauka branżowych języków obcych oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich; Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Program Leonardo da Vinci - beneficjenci Instytucje posiadające osobowość prawną Instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne przedsiębiorstwa MŚP instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze (Podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego) organizacje branżowe izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, administracja rządowa i samorządowa szkoły zawodowe i techniczne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego - CKU, CKP ośrodki badawcze uczelnie wyższe (projekty przeznaczone dla absolwentów/konkretnych grup zawodowych) organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje PROGRAM LEONARDO DA VINCI

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Rodzaje projektów Projekty współpracy wielostronnej Projekty mobilności Transfer innowacji (TOI) Praktyki i staże zawodowe (IVT, PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) Projekty partnerskie (PP) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat PROGRAM LEONARDO DA VINCI

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Kategorie kosztów podróż i pobyt/utrzymanie organizacja i zarządzanie przygotowanie językowo- kulturowe Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania PROGRAM LEONARDO DA VINCI

9 Korzyści dla uczestników
zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty) nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego zwiększenie otwartości i mobilności poznanie kultury innego kraju większa pewność siebie, większe szanse na rynku pracy świadomość konieczności dalszego kształcenia PROGRAM LEONARDO DA VINCI

10 Korzyści dla instytucji realizujących projekty
wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w europejskich firmach i instytucjach nawiązanie kontaktów, które dają szansę rozwoju i realizacji dalszych projektów opracowanie innowacyjnych rozwiązań w działaniach związanych z edukacją i szkoleniem zawodowym podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników według nowoczesnych zagranicznych standardów PROGRAM LEONARDO DA VINCI

11 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie Projekty na niewielką skalę (tzw. niskiego ryzyka) , których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i kształceniem zawodowym i organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Partnerstwo powinno obejmować instytucje o różnym statusie, profilu i doświadczeniu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

12 Projekty partnerskie - zasady PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Partnerstwo wielostronne grant - ryczałt czas trwania 2 lata min. 3 instytucje z 3 krajów mobilność + działania lokalne = efekty współpracy (produkty) zależny od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie minimum 4 wyjazdy /partner euro na 2 lata minimum 8 wyjazdów / partner euro na 2 lata minimum 12 wyjazdów / partner euro na 2 lata minimum 24 wyjazdy / partner euro na 2 lata PROGRAM LEONARDO DA VINCI

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Możliwości LdV Mobilność – praktyki i staże zawodowe Mobilność kadry szkolącej Współpraca różnorodnych podmiotów Projekty stymulują współpracę międzynarodową Nowoczesne metody i środki kształcenia Brak ograniczeń tematycznych Projekty dla różnych grup zawodowych Projekty dostosowane do potrzeb zawodowych konkretnej grupy Uproszczone finansowanie i rozliczanie (ryczałty). PROGRAM LEONARDO DA VINCI

14 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Terminy składania wniosków – konkurs 2011 Projekty mobilności (staże zawodowe, wymiana doświadczeń) – Projekty partnerskie – Projekty transferu innowacji – PROGRAM LEONARDO DA VINCI

15 E-mail: ilaskowska@frse.org.pl
Dziękuję za uwagę Izabela Laskowska


Pobierz ppt "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google