Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście finansowania projektów szkoleniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście finansowania projektów szkoleniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście finansowania projektów szkoleniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 21 XI 2007

2 2004 - 2006 2007 - 2013 SPO RZL PO KL ZPORR (Priorytet II) PO KL IW EQUAL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w Polsce Uzupełnienie ProgramuSzczegółowy Opis Priorytetów Uzupełnienie Programu Szczegółowy Opis Priorytetów (Rozporządzenie) (Wytyczne) (Rozporządzenie) (Wytyczne)

3 Struktura PO KL Komponent centralny centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość systemu oświaty III Dobre rządzenie V Szkolnictwo wyższe i nauka IV Pomoc Techniczna X Komponentregionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkichVI Regionalne kadry gospodarkiVIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachIX Promocja integracji społecznejVII

4 Środki finansowe PO KL Środki finansowe na realizację Programu ~ 11,5 mld ~ 11,5 mld Komponent centralny ~ 3,86 mld ~ 3,86 mld Komponent regionalny ~ 7,10 mld ~ 7,10 mld w tym Małopolska ~ 0,59 mld ~ 0,59 mld

5 PriorytetŚrodki VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 187 692 tys. 187 692 tys. VII Promocja integracji społecznej 129 144 tys. 129 144 tys. VIII Regionalne kadry gospodarki 132 102 tys. 132 102 tys. IX Rozw ó j wykształcenia i kompetencji w regionach 141 661 tys. 141 661 tys. PO KL Komponent Regionalny - Małopolska OG Ó ŁEM w MAŁOPOLSCE 590 599 tys. 590 599 tys.

6 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Poddziałanie 6.1.2 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekty konkursowe dla PUP i WUP Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie6.1.3 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych projekty systemowe

7 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie os ó b pozostających bez zatrudnienia na regionalnym Wsparcie os ó b pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

8 Poddziałanie 6.1.1 Typy realizowanych projekt ó w Realizacja program ó w aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:Realizacja program ó w aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia subsydiowanie zatrudnienia Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia).Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia).

9 Poddziałanie 6.1.1 Typy realizowanych projekt ó w Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i strażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej;Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i strażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej; Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, kt ó ry uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, kt ó ry uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe); Dalsze szczeg ó ły w Szczeg ó łowym Opisie Priorytet ó w PO KL

10 Poddziałanie 6.1.1 Grupa docelowa Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy); Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy); Instytucje rynku pracy i ich pracownicy; Instytucje rynku pracy i ich pracownicy; Podmioty działające na rzecz rozwoju zasob ó w ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym. Podmioty działające na rzecz rozwoju zasob ó w ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

11 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

12 Działanie 6.2 Typy realizowanych projekt ó w Wsparcie dla os ó b zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; Wsparcie dla os ó b zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą; Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

13 Działanie 6.2 Grupa docelowa Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą; Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą; Osoby bezrobotne; Osoby bezrobotne; Kobiety; Kobiety; Osoby do 25 roku życia; Osoby do 25 roku życia; Osoby po 45 roku życia; Osoby po 45 roku życia; Osoby niepełnosprawne; Osoby niepełnosprawne; Mieszkańcy obszar ó w wiejskich. Mieszkańcy obszar ó w wiejskich.

14 Kwota przeznaczona na konkurs 2 500 000 PLN Działanie 6.2 KONKURS! Planowany termin ogłoszenia konkursu w tym Działaniu 3-7 grudnia 2007 r.

15 Projekty skierowane do os ó b zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, wsparcie poprzez: Projekty skierowane do os ó b zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, wsparcie poprzez: - doradztwo; - szkolenia; - przyznanie środk ó w finansowych. Kwota przeznaczona na konkurs 2 500 000 PLN Działanie 6.2 KONKURS!

16 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej społecznej projekty systemowe Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie centra pomocy rodzinie projekty systemowe Priorytet VII Promocja integracji społecznej Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej projekty systemowe

17 Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej ekonomii społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej projekty konkursowe

18 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

19 Działanie 7.2.1 Typy projekt ó w Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym; Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla os ó b zagrożonych wykluczeniem społecznym; Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji os ó b wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji os ó b wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu r ó wności szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu r ó wności szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Dalsze szczeg ó ły w Szczeg ó łowym Opisie Priorytet ó w PO KL

20 Działanie 7.2.1 Grupa docelowa Osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne; Osoby długotrwale bezrobotne, osoby niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne; Osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich; Osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich; Osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+); Osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+); Młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem os ó b objętych wsparciem na szczeblu og ó lnopolskim w ramach projekt ó w systemowych realizowanych przez OHP); Młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem os ó b objętych wsparciem na szczeblu og ó lnopolskim w ramach projekt ó w systemowych realizowanych przez OHP); Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia);

21 Działanie 7.2.1 Grupa docelowa c.d. Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem Rom ó w); Członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem Rom ó w); Osoby opuszczające rodziny zastępcze, plac ó wki opiekuńczo-wychowawcze oraz plac ó wki, o kt ó rych mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną; Osoby opuszczające rodziny zastępcze, plac ó wki opiekuńczo-wychowawcze oraz plac ó wki, o kt ó rych mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną; Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia); Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środk ó w odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu; Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środk ó w odurzających, poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu; Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy; Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy; Partnerzy społeczni i gospodarczy. Partnerzy społeczni i gospodarczy.

22 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

23 Działanie 7.3 Typy projekt ó w Integracja społeczna mieszkańc ó w obszar ó w wiejskich oraz rozw ó j usług społecznych Integracja społeczna mieszkańc ó w obszar ó w wiejskich oraz rozw ó j usług społecznych Inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Inicjatywy lokalne o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Partnerstwo publiczno- społeczne i wsp ó łpraca na rzecz rozwoju zasob ó w ludzkich Partnerstwo publiczno- społeczne i wsp ó łpraca na rzecz rozwoju zasob ó w ludzkich

24 Działanie 7.3 Grupa docelowa Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańc ó w Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko- wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańc ó w Społeczności lokalne i podmioty działające przeciwko wykluczeniu społecznemu Społeczności lokalne i podmioty działające przeciwko wykluczeniu społecznemu

25 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe Podziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe Podziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej Podziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty systemowe

26 Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty Regionalne kadry gospodarki

27 Poddziałanie 8.1.1 Typy projekt ó w Og ó lne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracownik ó w przedsiębiorstw; Og ó lne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracownik ó w przedsiębiorstw; Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla os ó b samozatrudnionych; Doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla os ó b samozatrudnionych; Szkolenia skierowane do os ó b zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych os ó b pracujących, kt ó re z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności; Szkolenia skierowane do os ó b zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych dorosłych os ó b pracujących, kt ó re z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności;

28 Poddziałanie 8.1.1 Grupa docelowa Przedsiębiorcy i ich pracownicy; Przedsiębiorcy i ich pracownicy; Regionalne grupy przedsiębiorstw (i ich pracownicy); Regionalne grupy przedsiębiorstw (i ich pracownicy); Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie um ó w cywilno-prawnych; Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie um ó w cywilno-prawnych;

29 Ogłoszony konkurs 12 listopada 2007 r. Kwota przeznaczona na konkurs 20 000 000 PLN Poddziałanie 8.1.1 KONKURS!

30 Projekty szkoleniowe skierowane do pracujących os ó b dorosłych powyżej 45 roku życia, kt ó re posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych (w formach pozaszkolnych) Kwota przeznaczona na konkurs 20 000 000 PLN Poddziałanie 8.1.1 KONKURS!

31 Priorytet VIII Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty Regionalne kadry gospodarki

32 Poddziałanie 8.1.2 Typy projekt ó w Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojew ó dzkim; Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojew ó dzkim; Wsparcie dla pracodawc ó w przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji program ó w zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; Wsparcie dla pracodawc ó w przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w tworzeniu i realizacji program ó w zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych; Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych;

33 Poddziałanie 8.1.2 Typy projekt ó w Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorc ó w wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorc ó w wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; Podnoszenie świadomości pracownik ó w i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projekt ó w wspierających procesy zmian; Podnoszenie świadomości pracownik ó w i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projekt ó w wspierających procesy zmian; Badania i analizy dotyczące trend ó w rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizm ó w zaradczych, upowszechnianie wynik ó w tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji; Badania i analizy dotyczące trend ó w rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizm ó w zaradczych, upowszechnianie wynik ó w tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji;

34 Poddziałanie 8.1.2 Grupa docelowa Pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne; Pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw przechodzący procesy adaptacyjne i modernizacyjne; Partnerzy społeczni; Partnerzy społeczni; Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa; Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybactwa; Samorządy gospodarcze i zawodowe; Samorządy gospodarcze i zawodowe; Jednostki samorządu terytorialnego; Jednostki samorządu terytorialnego; Instytucje rynku pracy; Instytucje rynku pracy; Społeczność lokalna; Społeczność lokalna; Organizacje pozarządowe; Organizacje pozarządowe;

35 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw projekty konkursowe Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Podziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji projekty systemowe

36 Priorytet VIII Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla wsp ó łpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Regionalne kadry gospodarki Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

37 Poddziałanie 8.2.1 Typy projekt ó w Staże i szkolenia praktyczne dla pracownik ó w naukowych w przedsiębiorstwach i pracownik ó w przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; Staże i szkolenia praktyczne dla pracownik ó w naukowych w przedsiębiorstwach i pracownik ó w przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle; Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle; Szkolenia i doradztwo dla pracownik ó w uczelni, jednostek naukowych, doktorant ó w, student ó w i absolwent ó w zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Szkolenia i doradztwo dla pracownik ó w uczelni, jednostek naukowych, doktorant ó w, student ó w i absolwent ó w zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

38 Poddziałanie 8.2.1 Grupa docelowa Przedsiębiorcy; Przedsiębiorcy; Pracownicy przedsiębiorstw; Pracownicy przedsiębiorstw; Uczelnie; Uczelnie; Jednostki naukowe i naukowo-badawcze; Jednostki naukowe i naukowo-badawcze; Pracownicy uczelni, jednostek naukowych i naukowo-badawczych; Pracownicy uczelni, jednostek naukowych i naukowo-badawczych; Doktoranci, absolwenci oraz studenci. Doktoranci, absolwenci oraz studenci.

39 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przedszkolnej projekty konkursowe Poddziałanie9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych edukacyjnych projekty konkursowe Poddziałanie9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych projekty systemowe Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

40 Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie r ó żnic w jakości usług edukacyjnych Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

41 Poddziałanie 9.1.2 Typy projekt ó w Programy rozwojowe szk ó ł i plac ó wek oświatowych prowadzących kształcenie og ó lne ukierunkowane na wyr ó wnywanie szans edukacyjnych uczni ó w i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia Dalsze szczeg ó ły w Szczeg ó łowym Opisie Priorytet ó w PO KL

42 Poddziałanie 9.1.2 Grupa docelowa Szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie og ó lne; Szkoły (instytucje, kadra) i ich organy prowadzące realizujące kształcenie og ó lne; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne; Uczniowie szk ó ł podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie og ó lne; Uczniowie szk ó ł podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych prowadzących kształcenie og ó lne; Osoby, kt ó re przedwcześnie opuściły system oświaty. Osoby, kt ó re przedwcześnie opuściły system oświaty.

43 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

44 Działanie 9.2 Typy projekt ó w Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy; Programy rozwojowe szk ó ł i plac ó wek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczni ó w oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Programy rozwojowe szk ó ł i plac ó wek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczni ó w oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Dalsze szczeg ó ły w Szczeg ó łowym Opisie Priorytet ó w PO KL

45 Działanie 9.2 Grupa docelowa Uczniowie i słuchacze szk ó ł i plac ó wek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem os ó b dorosłych); Uczniowie i słuchacze szk ó ł i plac ó wek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem os ó b dorosłych); Szkoły i plac ó wki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szk ó ł dla dorosłych); Szkoły i plac ó wki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szk ó ł dla dorosłych); Partnerzy społeczno-gospodarczy; Partnerzy społeczno-gospodarczy; Pracodawcy. Pracodawcy.

46 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

47 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie; Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie; Programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do os ó b dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji og ó lnych i zawodowych; Programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do os ó b dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji og ó lnych i zawodowych; Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji og ó lnych i zawodowych zdobytych w spos ó b pozaformalny i nieformalny; Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji og ó lnych i zawodowych zdobytych w spos ó b pozaformalny i nieformalny;

48 Działanie 9.3 Typy projekt ó w Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy; Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełniania wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy; Wsparcie dla plac ó wek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego. Wsparcie dla plac ó wek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego.

49 Działanie 9.3 Grupa docelowa Osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); Osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalnego kształcenia ustawicznego; Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalnego kształcenia ustawicznego; Partnerzy społeczno-gospodarczy; Partnerzy społeczno-gospodarczy; Pracodawcy. Pracodawcy.

50 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

51 Działanie 9.4 Typy projekt ó w Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną; Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną; Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; Studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej;

52 Działanie 9.4 Grupa docelowa Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szk ó ł i plac ó wek oświatowych; Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szk ó ł i plac ó wek oświatowych; Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą

53 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekty konkursowe Beneficjent: wszystkie podmioty

54 Działanie 9.5 Typy projekt ó w Inicjatywy pobudzające świadomość środowisk lokalnych oraz ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańc ó w obszar ó w wiejskich; Inicjatywy pobudzające świadomość środowisk lokalnych oraz ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańc ó w obszar ó w wiejskich; Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańc ó w obszar ó w wiejskich oraz rozw ó j usług edukacyjnych na tych terenach; Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańc ó w obszar ó w wiejskich oraz rozw ó j usług edukacyjnych na tych terenach; Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkoleń. Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkoleń.

55 Działanie 9.5 Grupa docelowa Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańc ó w; Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańc ó w; Społeczności lokalne działające na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańc ó w tych teren ó w; Społeczności lokalne działające na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańc ó w tych teren ó w; Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania marginalizacji obszar ó w wiejskich oraz zapewnienia ich rozwoju. Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania marginalizacji obszar ó w wiejskich oraz zapewnienia ich rozwoju.

56 Kwota przeznaczona na konkurs 1 000 000 PLN Działanie 9.5 KONKURS! Konkurs ogłoszony 12 listopada 2007 r.

57 Działanie 9.5 KONKURS! Projekty skierowane do mieszkańc ó w gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańc ó w; Projekty skierowane do mieszkańc ó w gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 tys. mieszkańc ó w; wpieranie i rozw ó j działalności inicjatyw lokalnych kt ó re przyczynią się do rozwoju edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia; wpieranie i rozw ó j działalności inicjatyw lokalnych kt ó re przyczynią się do rozwoju edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia; Projekty o wartości do 50 tyś. PLN Projekty o wartości do 50 tyś. PLN Partnerstwo Partnerstwo Kwota przeznaczona na konkurs 1 000 000 PLN

58 Informacje Program Operacyjny, Szczeg ó łowy Opis Priorytet ó w, Wytyczne Podmiot odpowiedzialny: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl Plany Działania dla komponentu regionalnego w Małopolsce Podmiot odpowiedzialny: Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWM www.malopolskie.pl Informacje dla Beneficjent ó w, ogłoszenia o konkursach Podmiot odpowiedzialny: Wojew ó dzki Urząd Pracy www.wup-krakow.pl

59 Przydatne adresy internetowe www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.malopolskie.pl www.malopolskie.pl www.wup-krakow.pl www.wup-krakow.pl

60 Punkty Informacyjne dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego Plac Na Stawach 1 e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (12) 424 07 37 Al. Solidarności 5-9 tel. (14) 626 95 43 e-mail: efs@wup.tarnow.pl ul. Węgierska 146 tel. (18) 442 94 32 e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl Kraków Tarnów Nowy Sącz

61 Dziękuję za uwagę Wojew ó dzki Urząd Pracy w Krakowie Plac na Stawach 1 30-107 Krak ó w www.wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kontekście finansowania projektów szkoleniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google