Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej
Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 Literatura A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego, Wrocław 2001; E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998; Regionalne aspekty rozwoju turystyki, pod red. G. Gołembskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999 (literatura uzupełniająca).

3 Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia: Kolokwium końcowe – 60 pkt. (należy zdobyć min. 35 pkt.) Aktywność – 25 pkt. Obecność – 15 pkt. (1 nieob. – 10pkt., 2 nieob. – 5 pkt., >3 – 0 pkt.) Skala ocen: 0-49 = 2,0 50-60 = 3,0 61-70 = 3,5 71-80 = 4,0 81-90 = 4,5 = 5,0

4 Warunki zaliczenia przedmiotu
Distance Learning: Aktywność na AFD – przynajmniej 2 wpisy (odpowiedzi na postawione pytania) Test jednokrotnego wyboru (na ostatnich zajęciach) CZAT – termin do ustalenia (jest to forma aktywności nie warunek konieczny do zaliczenia przedmiotu)

5 Konsultacje Środy – pokój KA109, godz. 10-12
Soboty – pokój KA109, godz AFD

6 EFEKTY RECEPCJI TURYSTYKI NA SZCZEBLU LOKALNYM
Efekty ekonomincze Efekty ekologiczne Efekty społeczno-kulturalne

7 Efekty ekonomiczne - pozytywne
Tworzenie miejsc pracy Usługowy charakter miejsc pracy (kontakty interpersonalne, brak możliwości zastąpienia pracą uprzedmiotowioną). Duży udział małych podmiotów po stronie podarzy - zatrudnienie zależy od faz rozwoju (inwestycyjnej i eksploatacyjnej) produktu turystycznego a także udziału lokalnej gospodarki w jego wytwarzaniu). Miejsca pracy dla osób o niskich kwalifikacjach lub pracujących sezonowo (zaleta jak i wada).

8 Efekty ekonomiczne - pozytywne
Wzrost dochodów na danym ort Zależy również od fazy rozwoju produktu turystycznego oraz jego rodzaju (inwestycyjna – zakup terenów, budowa, eksploatacyjna – wpływy od turystów). Mogą występować w formie: Wynagrodzeń (wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turyst., udział mieszkańców w tym zatrudnieniu, ogólnego poziomu płac na danym ort) Odsetek od kapitału, czynszów dzierżawnych i zysków (kapitał podmiotów zewnętrznych czy lokalnych). Oddziaływanie na bilans płatniczy kraju (dochody od turystów krajowych czy zagranicznych).

9 Efekty ekonomiczne - pozytywne
Wzrost dochodów lokalnego budżetu Związane z dochodami uzyskiwanymi przez mieszkańców oraz z systemem podatkowym danego kraju (np. opłata nakładana na bazę noclegową w Austrii). Opłaty za wstęp do obiektów (muzea, kompleksy rekreacyjne), opłaty parkingowe.

10 Efekty ekonomiczne - negatywne
Straty związane z możliwym alternatywnym zużytkowaniem środków produkcji i konkurencją na tym tle Kapitał, np. pożyczany przez banki. Wykorzystanie istniejących budynków. Presja inflacyjna. Presja inflacyjna związana z zapotrzebowaniem na ziemię. Konkurencja w odniesieniu do zapotrzebowania na surowce (np. pomiędzy przemysłem drzewnym a podmiotami dążącymi do zachowania kompleksów leśnych.

11 Efekty ekonomiczne - negatywne
Straty związane z ograniczeniem potencjalnych możliwości rozwoju Potrzeba dokonania wyboru, np. między lokalizacją zakładu przemysłowego a turystycznym wykorzystaniem terenów.

12 Efekty ekonomiczne - negatywne
Straty związane z koniecznością ponoszenia kosztów rozwoju Wydatki publiczne wynikające z konieczności utrzymania a także rozbudowy infrastruktury, urządzeń i atrakcji turystycznych. Wydatki publiczne wynikające z konieczności rozbudowy usług komunalnych (usuwanie śmieci i ścieków, lepsza ochrona policyjna, przeciwpożarowa, organizacja służby zdrowia, lepszej inżynierii ruchu drogowego). Koszty podtrzymywania rozwoju podaży turystycznej mogą oznaczać, że zabraknie środków na inwestycje ważne dla mieszkańców, np. na budowę szkół.

13 Efekty ekologiczne - pozytywne
Tworzenie rezerwatów, restauracji, obiektów zabytkowych. Odtwarzanie lokalnych tradycji historycznych lub ludowych (festiwale, przedstawienia, rozwój lokalnego rzemiosła). Przekwalifikowanie tradycyjnych zawodów np. rybaków na przewodników.

14 Efekty ekologiczne - negatywne
Zniekształcenie krajobrazu (np. Costa Brava, Alpy Szwajcarskie, sezonowa baza gastronomiczna i handlowa, drugie domy, reklamy, niedostosowana architektura). Hałas, zatłoczenie i zanieczyszczenia (np. łodzie motorowe, dyskoteki, konflikty związane z zatłoczeniem, odpady). Zachwianie równowagi ekologicznej, degradacja walorów przyrodniczych (płoszenie zwierzyny, niszczenie roślinności, karczowanie lasów, emisja spalin). Nadmierna eksploatacja obiektów zabytkowych (np. „pamiątkowe” napisy).

15 Efekty społeczno-kulturowe - pozytywne
Zahamowanie emigracji młodzieży. Napływ imigrantów. Organizacja festiwali, widowisk historycznych czy rekonstrukcji zabytkowych budynków. Zwiększone środki na rozwiązywanie problemów przestępczości. Rola miastotwórcza – efekt pozytywny jak i negatywny.

16 Efekty społeczno-kulturowe - negatywne
Stratyfikacja lokalnej społeczności i powstanie grup o sprzecznych interesach (np. przeznaczanie terenów w centrach miast na hotele, a nie na szkoły). Wzrost wpływów zewnętrznych (zazdrość, konkurencja). Zmiana trybu życia, tradycyjnej obyczajowości Wzrost przestępczości. Komercjalizacja i niszczenie autentyczności kultury i tradycji (np. turystyka etniczna i konflikty na tym tle).

17 Dziękuję za uwagę Cdn…


Pobierz ppt "Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google