Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Nr 1/8.1.3/09 Szczecin, 13 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Nr 1/8.1.3/09 Szczecin, 13 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Nr 1/8.1.3/09 Szczecin, 13 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w ramach konkursu nr 1/8.1.2/08

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu brak kompleksowości wsparcia brak linii demarkacyjnej pomiędzy wsparciem oferowanym w ramach Poddziałań 8.1.1 oraz 8.1.2 niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Poddziałaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu brak odniesień diagnozy do problemów rynku lokalnego oraz samego przedsiębiorstwa, które zamierza uzyskać wsparcie

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na specyficzny charakter wnioskowanego wsparcia niewystarczający opis rekrutacji niespójność grupy z realizowanym typem projektu brak uzasadnienia liczebności grupy brak rozgraniczenia między grupą docelową dla projektów realizowanych w ramach działania 8.1.1 (osoby podnoszące kwalifikacje) oraz 8.1.2 (osoby chcące przekwalifikować się / zmienić dotychczas wykonywany zawód) brak wskazań dotyczących deklaracji uczestników projektu w zakresie chęci zmiany zawodu

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji brak opisu metodologii w przypadku projektów badawczych niespójność z harmonogramem i budżetem brak informacji o wymiarze etatów

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie nieadekwatność do realizowanych działań brak trwałości rezultatów niespójność z celami projektu niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem brak opisu zespołu badawczego brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie ogólny opis roli partnera

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu brak spójności z opisanymi działaniami brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem) dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich błędne określanie cross – financingu brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.01.2009 r.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wykorzystanie alokacji 2007-2013 w ramach komponentu regionalnego na podst. danych o kontraktacji wg stanu na dzień 31 stycznia 2009 r.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

12

13 Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI Stan na dzień 31.01.2009 r.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VII Stan na dzień 31.01.2009 r.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu VIII Stan na dzień 31.01.2009 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013 dla Priorytetu IX Stan na dzień 31.01.2009 r.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa – najważniejsze informacje

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML) W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera) W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 )

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Przewodnikiem po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcją do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/8.1.2/09 oraz 1/8.1.3/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadarowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej: 1.Brak w części V wniosku wymaganej (wymaganych) w dokumentacji konkursowej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby upoważnionej; 2.Podpisanie wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku; 3.Brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku – wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych; 4.Niezłożenie wniosku w 2 egzemplarzach papierowych (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (plik XML);

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Lista wymogów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej: 5.Niezłożenie wraz z wnioskiem 2 egzemplarzy wymaganych załączników (oryginał + kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym w dokumentacji konkursowej albo 2 oryginały): dokumentu potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy (oraz partnerów projektu – w przypadku projektu partnerskiego) wymogi w zakresie rodzaju dokumentów są określone w dokumentacji konkursowej); 6.Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML); 7.Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej; 8.Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej; 9.Brak co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Informacje o najczęściej popełnianych błędach formalnych i merytorycznych można znaleźć w publikacji: Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie 7 Dokument do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Publikacjewww.pokl.wup.pl/pliki

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; braku kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku; nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: projekt musi wpisywać się w politykę równych szans tj. w projekcie musi pojawić się diagnoza problemu z podziałem na płeć (dane dotyczące kobiet i mężczyzn i wnioski z nich płynące); projektodawca musi również zaprojektować konkretne działania, które podczas rekrutacji wpłyną na zniwelowanie różnic pomiędzy położeniem kobiet i mężczyzn. Jeśli projektodawca we wniosku nie zamieści diagnozy zrobionej pod kątem płci i nie zapisze podjęcia konkretnych działań w rekrutacji to projekt zostanie odrzucony na ocenie merytorycznej z powodu nie spełnienia przedmiotowego kryterium projektodawca musi zapewnić możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym; odpowiednie działania należy wskazać w treści wniosku (np. miejsce realizacji projektu jest pozbawione barier architektonicznych, sprzęt używany w projekcie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w projekcie będzie uczestniczyć asystent osoby niepełnosprawnej itp.); projekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie spełnia przedmiotowego kryterium Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Ogólne kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: działania muszą wpisywać się w dany typ projektu oraz być skierowane do odpowiedniej grupy docelowej w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross- financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.2/09

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs otwarty nr 1/8.1.2./09 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 26 stycznia 2009 r. do zamknięcia konkursu (z powodu: wyczerpania alokacji, końca roku, istotnych zmian w dokumentach etc.) (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 23 marca 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 5 marca 2009 r. 17 sierpnia 2009 r. - termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 29 lipca 2009 r.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ) z dniem 1 kwietnia 2009 r. wprowadzi pakiet zmian w systemie realizacji PO KL w związku z czym, na prośbę IZ, konkurs zostanie zawieszony z dniem 23 marca. Po wprowadzeniu zmian w niniejszej dokumentacji konkurs zostanie odwieszony (pod warunkiem dostępności środków) na początku II kwartału 2009 r. i umożliwione zostanie składanie wniosków. Wszystkie wnioski złożone do 23 marca zostaną ocenione na zasadach obowiązujących w dniu ogłaszania konkursu.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 7 444 266 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 6 327 626,10 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 116 639,90 zł Projektodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu. Jeśli w projekcie będzie występowała pomoc publiczna konieczne będzie wniesienie wkładu prywatnego przez przedsiębiorstwo objęte wsparciem.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 1.Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; Na czym polega: Kompleksowe podejście projektodawcy, przewidujące w ramach projektu zarówno utworzenie forum współpracy, jak i wypracowanie przez nie rezultatów w postaci strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Projekty przewidujące jedynie zawiązanie partnerstwa należy uznać za niezgodne z SzOP. Pomoc publiczna w ramach tego typu projektu nie wystąpi, o ile przedsiębiorcy uczestniczący w forum współpracy nie otrzymają wsparcia o charakterze szkoleniowym lub doradczym, lecz będą uczestniczyć w wypracowaniu rozwiązań pomocnych w zarządzaniu zmianą gospodarczą.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 2.Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; Na czym polega: 1.Pracodawcy, którzy chcą być beneficjentami-projektodawcami, mogą ubiegać się o otrzymanie dofinansowania z przeznaczeniem na zakup od zewnętrznych podmiotów usługi szkoleniowej lub doradczej w zakresie opracowania programu zwolnień monitorowanych. Projektodawcy inni niż ww. pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie świadczenia usług szkoleniowych lub doradczych na rzecz pracodawców, mających na celu pomoc w opracowaniu programu zwolnień monitorowanych. 2.Innym rodzajem wsparcia, które może uzyskać dofinansowanie, jest pomoc na wdrożenie programu zwolnienia monitorowanego w postaci szkoleń i doradztwa zawodowego dla pracowników pracodawcy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. W tym przypadku grupami docelowymi projektu są delegowani przez pracodawcę pracownicy (udokumentowane, np. zaświadczeniami wystawionymi przez pracodawcę) znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 2.Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego; Pomoc publiczna nie wystąpi gdy spełnione są łącznie następujące warunki: –wsparcie skierowane jest do osób zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych, nie zaś do przedsiębiorstwa –pracodawca nie jest obowiązany, na podstawie odrębnych przepisów (np. ustaw, zbiorowych układów pracy) do zapewnienia pracownikom wsparcia w postaci szkoleń; –pracownik po otrzymaniu wsparcia w postaci szkoleń nie zostanie ponownie zatrudniony u tego samego pracodawcy. Nie stanowi pomocy publicznej wsparcie otrzymane przez inne podmioty niż przedsiębiorcy (przy czym za przedsiębiorcę należy rozumieć także każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania).

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 3.Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; Na czym polega: Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty, które mają na celu przekonanie i utwierdzenie w przekonaniu przedsiębiorców, że dzięki doradztwu oraz szkoleniom dokonanie np. poprawy zarządzania w przedsiębiorstwie jest łatwiejsze niż bez takiego wsparcia. Powinno się to odbywać się głównie za pomocą konferencji, seminariów, i innych akcji (kampanii) informacyjnych. Pomoc publiczna W przypadku ww. spotkań, na które nabór będzie otwarty i niedyskryminacyjny, pomoc publiczna nie wystąpi dla przedsiębiorców - uczestników ww. spotkań. W ramach tego typu operacji nie powinny być realizowane działania o charakterze stricte szkoleniowym lub doradczym

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 4.Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); Na czym polega: Przedsięwzięcia, mające na celu przede wszystkim pomoc w przekwalifikowaniu i wyborze nowego zawodu. Grupy docelowe: osoby odchodzące z rolnictwa oraz osoby odchodzące z rybołówstwa, a także zgłaszający się z własnej inicjatywy pracownicy innych zawodów, którzy zamierzają przekwalifikować się lub zmienić wykonywany zawód. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku gdy wskazuje się na zmianę jednego zawodu (ew. specjalności) na inny zawód (ew. specjalność) z tej samej grupy elementarnej, taka zmiana powinna być szczególnie mocno uzasadniona we wniosku o dofinansowanie projektu.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 4.Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); Pomoc publiczna: W przypadku wsparcia adresowanego do osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa pomoc publiczna nie występuje. Wsparcie na rzecz pracowników, którzy w rezultacie jego otrzymania nie zmienią miejsca zatrudnienia (tj. pozostaną zatrudnieni u dotychczasowego pracodawcy, nawet na innym stanowisku pracy) stanowi pomoc publiczną dla tego pracodawcy. Aby uniknąć pomocy publicznej należy spełnić warunki: szkolenia są realizowane poza godzinami pracy uczestników; wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (projektodawca oraz partnerzy) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia; szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników; nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Aby uniknąć zakwalifikowania wsparcia za pomoc w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa: –cel i zakres szkolenia nie może odpowiadać na konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa, a wyłącznie na potrzeby zwalnianych pracowników; –uczestnictwo danego pracownika w szkoleniu nie może wiązać się ze skierowaniem go przez zakład pracy.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 5.Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; Na czym polega: Projekty o charakterze doradczym i szkoleniowym, których odbiorcami są przedsiębiorcy, mające na celu pomoc w procesie zmiany profilu działalności firmy. Projektodawca powinien uprawdopodobnić i wykazać we wniosku, że dofinansowanie dotyczy zmiany profilu działalności firmy i może obejmować również np. kwestię zarządzania zasobami ludzkimi w okresie dokonywania ww. zmiany. Projektodawcami w przypadku doradztwa mogą być zarówno mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, dokonujący zakupu usług doradczych od podmiotów zewnętrznych, jak i podmioty świadczące usługi doradcze dla przedsiębiorców. Pomoc publiczna: udzielanie wsparcia w ramach przedmiotowego typu projektu każdorazowo wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2009 r. Prezentacja z ogólnym opisem zmian dostępna jest na stronie http://www.wup.pl w Aktualnościach z 6 lutego 2009 r. Zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po 1 stycznia 2009 r.http://www.wup.pl

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie POMOC PUBLICZNA A EFEKT ZACHĘTY Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest osiągnięcie efektu zachęty, który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie POMOC PUBLICZNA A EFEKT ZACHĘTY WERYFIKACJA W przypadku pomocy na szkolenia przyznanej małym i średnim przedsiębiorstwom efekt zachęty zostanie osiągnięty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku beneficjentów pomocy nie będących projektodawcami lub w przypadku gdy pomoc publiczna jest przyznawana beneficjentom pomocy nie wymienionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (np. w ramach szkoleń otwartych), przez wniosek o przyznanie pomocy należy rozumieć umowę o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub umowę o rozpoczęciu korzystania z usług doradczych, zawartą pomiędz projektodawca a beneficjentem pomocy). Przez projekt należy rozumieć każde przedsięwzięcie realizowane przez lub na rzecz beneficjenta pomocy objęte dofinansowaniem na podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym pomocy.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie POMOC PUBLICZNA A EFEKT ZACHĘTY WERYFIKACJA W przypadku dużych przedsiębiorstw przyznana pomoc wywołuje efekt zachęty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy, został złożony do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy spełniony zostanie co najmniej jeden z następujących warunków: rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony, zasięg projektu zostanie znacząco rozszerzony, całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona, nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu. Przez projekt należy rozumieć każde przedsięwzięcie realizowane przez lub na rzecz beneficjenta pomocy objęte dofinansowaniem na podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym pomocy.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: w punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt Dotyczy: wszystkich typów projektów

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 2.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić: maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r., w pkt. 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji Dotyczy: wszystkich typów projektów 3.Każdy z projektów oprócz zawiązania współpracy przewiduje utworzenie forum współpracy, jak i wypracowanie przez nie rezultatów w postaci Strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Jak spełnić: informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w częściach 3.3 oraz 3.4 wniosku Dotyczy: typu projektu nr: 1 4.Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy zł. Jak spełnić: w polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 200 tysięcy zł. Dotyczy: wszystkich typów projektów

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Grupę docelową stanowią pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe), osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), samorządy gospodarcze i zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, kto będzie stanowił grupę docelową; projekt nie musi być skierowany do wszystkich grup docelowych łącznie; prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego oznacza, iż działalność powinna być zarejestrowana w organach ewidencyjnych znajdujących się na terenie woj. zachodniopomorskiego; osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) muszą być mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego / powiatu z terenu województwa / gminy z terenu województwa; zgodnie z art. 25 kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu; Dotyczy: wszystkich typów projektów

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie C.D. Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6.Projekt dotyczy doradztwa dla przedsiębiorców, którego zakres nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, udzielanym w ramach Poddziałania 1.2.1 RPO WZ, który przewiduje wsparcie na doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego (m.in. opracowanie biznes planu inwestycji, studium wykonalności inwestycji, oceny wpływu inwestycji na środowisko, dokumentacji technicznej inwestycji) oraz doradztwo w zakresie jakości (m.in. wdrażanie, certyfikowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu). Jak spełnić: informacje pozwalające na weryfikację kryterium należy zamieścić w części 3.3 wniosku Dotyczy: typu projektu nr: 5

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Ponieważ szczegółowe kryteria dostępu przypisane są do konkretnych typów projektów, należy wskazać w treści wniosku o dofinansowanie (w części 3.1), których typów projektów dotyczy wniosek. Można to zrobić np. poprzez umieszczenie zapisu Typ: 1 i 3, zgodnie z numeracją zawartą w punkcie 1.1.1 dokumentacji. Wskazanie typów projektów we wniosku o dofinansowania ułatwi prawidłowe dokonanie jego oceny formalnej jak i merytorycznej.

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Na co należy zwrócić uwagę wypełniając wniosek o dofinansowanie projektu: w obowiązującej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych brak jest dwóch kategorii osób istotnych do wymienienia w projektach objętych pomocą publiczną tj. pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – jeśli projektodawca chce wskazać osoby z wyżej wymienionych grup musi zrobić to w polu 3.2 wniosku należy mieć na uwadze, że osoby samozatrudnione to przedsiębiorstwa jednoosobowe i wskazanie ich w polu 3.2.1 może sprawić, że wsparcie dla tych przedsiębiorstw będzie nosiło znamiona pomocy publicznej

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Wsparcie dla przedsiębiorstw (oraz ich pracowników) branży okrętowej oraz/lub firm kooperujących, przechodzących procesy adaptacyjne lub restrukturyzacyjne, zachodzące w wyniku zmian w sektorze stoczniowym w regionie. Waga punktowa: 11 Dotyczy: typu projektu nr: 2 oraz 5; Jak spełnić: należy wykazać w jaki sposób projekt wspiera procesy adaptacyjne lub restrukturyzacyjne w części 3.1 wniosku wnioskodawca powinien przedstawić, jak zmiana sytuacji gospodarczej w regionie, wynikła z restrukturyzacji branży okrętowej, wymusiła potrzebę ich modernizacji i adaptacji do nowych warunków funkcjonowania; w przypadku przedsiębiorstw kooperujących z branżą okrętową należy udowodnić, iż ich sytuacja finansowa uzależniona była od kooperacji z branżą okrętową w przypadku kierowania wsparcia do pracowników w części 3.2 wniosku należy wykazać, iż są to pracownicy znajdujący się w szczególnym położeniu i wymagający proponowanego wsparcia.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poprzez branżę okrętową" należy rozumieć: 1. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i remontami okrętów. 2. Centra naukowo - badawcze oraz ośrodki projektowo - konstrukcyjne. 3. Przedsiębiorstwa kooperacyjne specjalizujące się w dostawach wyposażenia okrętowego i usług stoczniowych. 4. Organizacje koordynujące działalność wymienionych jednostek, których wspólnym celem gospodarczym jest produkcja okrętów. Poprzez firmy kooperujące" należy rozumieć: przedsiębiorstwa współpracujące z branżą okrętową, działające w innych branżach. Przedsiębiorstwo musi posiadać umowę kooperującą z podmiotem z branży okrętowej, która potwierdzi jego zależność od tej branży.

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 2.Projekt przygotowuje do przekwalifikowania na zawody w branżach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa określone w RSI m.in. związanych z sektorem usług turystycznych, transportowo-logistycznych, przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu drzewno-meblarskiego, chemicznego, poligraficznego, komputerowego oraz ICT. Waga punktowa: 5 Dotyczy: typu projektu nr: 4 oraz 5 Jak spełnić: w części 3.1 wniosku należy wskazać, którą z branży zamierza wesprzeć wnioskodawca swoim projektem; należy zdiagnozować stan branży oraz kierunki jej rozwoju i wykazać, iż projekt wpisze się w priorytety rozwoju gospodarki regionu zgodnie ze wskazaniami RSI oraz Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020; w części 3.3 wniosku należy zawrzeć informacje o proponowanych działaniach, mających na celu przekwalifikowanie na zawody lub zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa na zgodny ze wskazanymi w kryterium branżami.

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 3.Projekty zmierza do tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w gospodarce morskiej. Waga punktowa: 4 Dotyczy: typu projektu nr: 1. Jak spełnić: we wniosku (części 3.1, 3.3, 3,4) należy jasno wykazać, iż zawiązane partnerstwo osiągnie wymierny cel w postaci wypracowania i wdrożenia strategii

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.3/09

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs otwarty nr 1/8.1.3./09 Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 26 stycznia 2009 r. do zamknięcia konkursu (z powodu: wyczerpania alokacji, końca roku, istotnych zmian w dokumentach etc.) (decyduje data wpływu wniosku) w godzinach od 9.00 do 15.00 Pokój nr 210 Posiedzenia Komisji Oceny Projektów zaplanowano kolejno na: 16 marca 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 26 lutego 2009 r. 2 września 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 14 sierpnia 2009 r. 23 listopada 2009 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 4 listopada 2009 r.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ) z dniem 1 kwietnia 2009 r. wprowadzi pakiet zmian w systemie realizacji PO KL w związku z czym, na prośbę IZ, konkurs zostanie zawieszony z dniem 23 marca. Po wprowadzeniu zmian w niniejszej dokumentacji konkurs zostanie odwieszony (pod warunkiem dostępności środków) na początku II kwartału 2009 r. i umożliwione zostanie składanie wniosków. Wszystkie wnioski złożone do 23 marca zostaną ocenione na zasadach obowiązujących w dniu ogłaszania konkursu.

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 506 210,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 430 278,50 zł -wsparcie finansowe krajowe: 75 931,50 zł Projektodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w celu realizacji projektu.

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze)

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: jak w Poddziałaniu 8.1.2 2.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 roku. Jak spełnić: jak w Poddziałaniu 8.1.2

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz organizacje pracodawców, przedstawicielstwa pracownicze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego. Jak spełnić: w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że odbiorców projektu będą stanowili pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz organizacje pracodawców, przedstawicielstwa pracownicze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego; projekt nie musi być skierowany do wszystkich grup docelowych łącznie.

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl

66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Nr 1/8.1.3/09 Szczecin, 13 lutego 2009 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google