Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu
1 października 2011 r. – 30 grudnia r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Beneficjent: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Biuro Projektu MSCDN Wydział w Warszawie 00-424 Warszawa ul
Biuro Projektu MSCDN Wydział w Warszawie Warszawa ul. Solec 57 /22/ /22/23 wew. 120 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Koordynator Projektu Teresa Gańko tel. 22 626 92 52 e mail: t
Koordynator Projektu Teresa Gańko tel e mail:   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekt Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu realizowany w 6 Wydziałach MSCDN pod kierunkiem kierowników rejonowych   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 GENEZA PROJEKTU Projekt jest przedsięwzięciem realizującym politykę oświatową Państwa określoną w raporcie rządowym „Polska Wyzwania rozwojowe”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Cytaty z Raportu: …Przyszła kreatywność polskiej gospodarki już dzisiaj wymaga inwestycji w nowoczesne kompetencje, akceptację odmienności, rozwój kapitału intelektualnego, innowacyjność w relacjach między biznesem, nauką i kulturą… … Potrzeba urzeczywistniania aspiracji motywuje do wysiłku, lecz także – dzięki mobilnym technologiom współczesnego świata – do współpracy, wymiany informacji, osiągania celów dzięki spożytkowaniu wiedzy i umiejętności innych. .. … Obecnie podkreśla się nie tylko potrzebę uczenia się przez całe życie (life-long learning), ale również potrzebę uczenia się we wszystkich rolach życiowych (life-wide learning)… … O innowacyjności polskiej gospodarki w 2030 r. zadecyduje obecna efektywność systemu edukacyjnego… Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Talenty w polskich szkołach nie będą się rozwijać, jeśli
Jednym z kierunków reform oświaty musi być indywidualizacja procesu nauczania przy zachowaniu wysokich standardów co do oczekiwanych efektów nauczania. W tym kierunku idzie reforma związana z wprowadzaniem podstawy programowej. Małe zróżnicowanie oferty edukacyjnej w ramach systemu, szkoły i klasy ogranicza jednak możliwość dopasowania sposobu i programu uczenia do potrzeb i talentów ucznia. Jeden model szkoły, jeden sposób nauczania dla wszystkich powoduje, że szkoła nie jest dobra dla nikogo. Kończą się czasy „masowego” kształcenia dzieci według jednego programu, dzieci są zbyt cennym zasobem, żeby nie poświęcać im więcej uwagi osobiście, a nie „klasowo”. Talenty w polskich szkołach nie będą się rozwijać, jeśli nie zostaną wprowadzone systemowe rozwiązania, które pozwolą szkołom regularnie i w jednolity sposób monitorować osiągnięcia każdego ucznia. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Wyniki PISA z 2009 r. wskazują na to, iż najsłabszą stroną polskich uczniów jest niski poziom umiejętności rozwiązywania złożonych problemów , umiejętności pracy zespołowej oraz umiejętności planowania i oceniania pracy własnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest: 1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym należą: 1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; ) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; ) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.156 poz. 1046) § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. [...] 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 zakłada, m.in. „ wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania w różnych formach, przeciwdziałanie marginalizacji oświaty i dostępu do różnych form doskonalenia dorosłych w małych miastach i na wsi , objęcie systemem kształcenia ustawicznego nauczycieli oraz doskonalenie ich poprzez różne formy kształcenia”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Dlaczego projekt edukacyjny?
Prowadzona przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 2010 r. ewaluacja wewnętrznych form doskonalących (badaniem objęto 8682 nauczycieli) wykazała pilną potrzebę doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności pisania projektów edukacyjnych, ich wdrażania, oceniania efektów realizacji zadań projektowych, a także umiejętności promocji i upowszechniania ich w środowisku edukacyjnym i lokalnym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Cel główny projektu Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu edukacyjnego uwzględniającego innowacyjne rozwiązania metodyczne w gimnazjach małych miast i wsi województwa mazowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 i wsi w każdym z 7 rejonów działania MSCDN.
Adresaci projektu Projekt jest skierowany do 500 nauczycieli różnych przedmiotów z 60 mazowieckich gimnazjów z małych miast i wsi w każdym z 7 rejonów działania MSCDN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Etapy realizacji Projektu 1
Etapy realizacji Projektu 1.Przygotowanie organizacyjne i programowe, promocja projektu październik 2011 r. – styczeń/luty 2012 r. Zatrudnienie personelu projektu. Przygotowanie programu doskonalenia w projekcie. Przygotowanie planu i projektu ewaluacji programu. Organizacja i przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu. Zawarcie kontraktów z uczestnikami projektu. Analiza potrzeb, oczekiwań i barier uczestników projektu. Organizacja konferencji inaugurujących projekt. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Organizacja i prowadzenie kursu doskonalącego stacjonarnego.
2. Przygotowanie merytoryczne nauczycieli do pracy metodą projektu edukacyjnego uwzględniającego innowacyjne rozwiązania metodyczne marzec 2012 r. – czerwiec 2012 r. Organizacja i prowadzenie kursu doskonalącego stacjonarnego. Organizacja i prowadzenie kursu on-line na platformie e-MaLiNaS. Wizyty monitorujące. Przeprowadzenie ewaluacji kursów doskonalących. Fora dyskusyjne na platformie e-MaLiNaS. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Realizacja wizyt monitorujących.
3. Praktyka w projekcie – wspieranie nauczycieli we wdrażaniu projektów edukacyjnych w gimnazjum rok szkolny 2012/2013 Organizacja i prowadzenie seminariów: wdrażające, -problemowe, -podsumowujące. Realizacja wizyt monitorujących. Organizacja i prowadzenie zajęć przez uczestników projektu w macierzystych gimnazjach w ramach przygotowanych projektów edukacyjnych i scenariuszy (20 h przez jednego nauczyciela). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Organizacja konferencji upowszechniającej rezultaty projektu.
4. Upowszechnianie rezultatów projektu w środowisku lokalnym wrzesień 2013 r. – grudzień 2013 r. Organizacja konferencji upowszechniającej rezultaty projektu. Opracowanie, wydanie, dystrybucja publikacji zawierającej wypracowane przez nauczycieli projekty edukacyjne ze scenariuszami zajęć. Informacje upowszechniające projekt na stronie internetowej. Raport z ewaluacji projektu, wnioski, rekomendacje. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Rekrutacja nauczycieli do projektu 2 listopada 2011 r
Rekrutacja nauczycieli do projektu 2 listopada 2011 r. –12 stycznia 2012 r. Przyjmowanie zgłoszeń nauczycieli przez Kierowników Rejonowych projektu w 6 Wydziałach MSCDN (Radom, Siedlce, Ostrołęka, Płock, Ciechanów, Warszawa z Mińskiem Maz.). Kwalifikowanie do udziału w projekcie przez komisję kwalifikacyjno-rekrutacyjną powołaną w biurze projektu. Sporządzenie list zakwalifikowanych nauczycieli i podanie ich do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej projektu. Potwierdzenie chęci udziału przez nauczyciela – podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Wyniki rekrutacji Wydział Planowana rekrutacja zgodnie z wnioskiem Rekrutacja na podstawie protokołu Komisji Rekrutacyjnej l. szkół Liczba osób, w tym: ogółem Kobiety Mężczyźni Ciechanów 9 75 65 10 76 64 12 Ostrołęka 8 50 41 7 71 61 Płock 11 80 70 Radom 100 87 13 102 85 17 Siedlce 121 98 23 Warszawa i Mińsk 15 53 51 2 Razem 60 500 430 63 503 429 74 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Formy doskonalenia Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli projekt uwzględnia różnorodne formy doskonalenia zawodowego, takie jak: konferencje, seminaria, kursy stacjonarne i on-line.   Wymienione formy doskonalenia uwzględniają w swoich treściach nowoczesne metody pracy z uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu edukacyjnego. W treściach merytorycznych autorzy programu położyli szczególny nacisk na:   - kompetencje nauczyciela pracującego metodą projektu, często stającego się kreatorem sukcesu ucznia, - wsparcie uczestników Projektu na wszystkich etapach doskonalenia zawodowego, - możliwości wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów edukacyjnych w szkołach. Materiał merytoryczny doskonalenia dobrano kierując się przede wszystkim jego przydatnością w pracy nauczyciela gimnazjum. Poszczególne formy doskonalenia przewidziane w Projekcie są zaplanowane tak, aby zapewnić uczestnikom maksymalny przyrost wiedzy i kompetencji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Tematyka form doskonalenia przewidzianych w projekcie
Konferencja inaugurująca – 5h NAUCZYCIEL JAKO WSPÓŁTWÓRCA SUKCESU UCZNIA Kurs doskonalący stacjonarny h KOMPETENCJE LIDERA NAUCZANIA SUKCESU Moduły : Projekt edukacyjny 10 h Nauczanie problemowe 2 h Ocenianie kształtujące 5 h TOC (Theory of Constraction ) 5 h Techniki treningu twórczości 3 h Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Kurs on - line - 15 h WIEDZA W DZIAŁANIU CZYLI JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ METODĄ PROJEKTU W GIMNAZJUM Moduły: Specyfika projektu edukacyjnego uwzględniająca uwarunkowania gimnazjum 5h Budowanie motywacji i ocenianie podczas projektu 5h Prezentacja projektu i ocena końcowa 5h Seminarium wdrażające - 5h   UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE LIDERA W PRACY Z GRUPĄ Seminarium problemowe I - 5 h EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Seminarium problemowe II - 5 h MONITORING, EWALUACJA I OCENIANIE W PROJEKCIE EDUKACYJNYM Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Seminarium podsumowujące - 5h
Seminarium podsumowujące - 5h PROJEKT EDUKACYJNY A PROMOCJA SZKOŁY Konferencja podsumowująca - 5h  PROJEKT EDUKACYJNY - STRATEGIA NA MIARĘ CZASÓW     Mamy nadzieję, że ten program doskonalenia, będący integralną częścią projektu "Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu”, zapewni wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli gimnazjów na Mazowszu i uczyni ich rzeczywistymi liderami nauczania sukcesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Strona internetowa Projektu www.mazowieccyliderzy.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Projekt Systemowy Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie ul. Solec 57, Warszawa tel. /22/ /22/23; fax /22/ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt systemowy Mazowieccy Liderzy Nauczania Sukcesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google