Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza trendów w Polsce, Europie i na świecie dotyczących rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza trendów w Polsce, Europie i na świecie dotyczących rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Analiza trendów w Polsce, Europie i na świecie dotyczących rynku pracy.

2 Jedno jest pewne Jak twierdzi A. Karpiński z Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę – nie ma pewności co do tego, jak za kilka czy kilkanaście lat będzie wyglądał rynek pracy. Wiadomo jednak, jakie trendy pojawiają się w USA i w Europie Zachodniej i warto z tego skorzystać, rozważając kwestię polskiego rynku zapotrzebowania na zwody i ich specjalności.

3 Trendy na światowym rynku pracy Najbardziej widoczne symptomy naszych czasów, które determinują kształt rynku pracy: Globalizacja działalności gospodarczej, Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej, Rozwój i upowszechnienie technologii teleinformatycznych.

4 Świat się skurczył. Możliwość przesyłania danych w cyberprzestrzeni spowodował transfer siły roboczej w skali międzynarodowej (np. telepraca, wirtualne zespoły zadaniowe). Efektem globalizacji jest umiędzynarodowienie działalności gospodarczej – rozlane się na różne cywilizacje, nacje i kultury

5 Zmiany wywołane rozwojem rynku informatycznego i teleinforamtycznego sprawiły wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tym zakresie. W USA zawody związane z operowaniem informacją zajmują pierwsze miejsce wśród zawodów o najszybszym wzroście zatrudnienia i zarobków.

6 Rozwój informatyki i telekomunikacji przejawia się tym, iż coraz bardziej popularną staje się praca w domu za pomocą komputera. Wykorzystanie różnic czasowych Człowiek będzie coraz bardziej zawłaszczany przez aktywność zawodową i będzie musiał zmienić przyzwyczajenia.

7 Inne trendy Częste zmieniane miejsca pracy Funkcjonowanie w warunkach zmieniającego się otoczenia wewnątrz- i zewnątrzorganizacyjnego Wielokulturowość, równouprawnienie Rosnąca tendencja do samozatrudnienia

8 Wzrost poziomu wykształcenia i konieczność stałego podnoszenia posiadanych kwalifikacji Obniżenie się wieku rozpoczynania pracy (praca już na studiach) Wzrastające znaczenie sektora usług Zwracanie większej uwagi na ochronę zdrowia i środowiska naturalnego

9 W miarę bogacenia się społeczeństw, wchodzących w skład zachodniego świata, powstanie zapotrzebowanie na zwody związane z dostępem do usług ubezpieczeniowych, podatkowych czy inwestycyjnych, a także z rozrywką i rekreacją Brak czasu – pochłanianego przez aktywność zawodową – spowoduje konieczność istnienia osób profesjonalnie zajmujących się wymienionymi sferami. To oni zajmą się śledzeniem nowych ofert, oceną ich korzystności i doradztwem, jak najlepiej spożytkować swoje pieniądze i wolny czas.

10 Biorąc pod uwagę procesy demograficzne potrzebnych będzie coraz więcej pracowników zajmujących się chorymi, niepełnosprawnymi i osobami starszymi (starzenie się społeczeństw zachodnich). Również tendencja do bycia ciągle młodym wyzwoli szanse dla przemysłu chirurgii plastycznej i różnorakich treningów i ćwiczeń ujędrniających ludzie ciała i umysły

11 Problemy cywilizacyjne związane z ludźmi nie radzącymi sobie na zmienionym i ciągle rywalizacyjnym rynku pracy i/lub ze stresem zawodowym sprawiają zapotrzebowanie na profesje służące im pomocą. Ze względu na pochłanianie dużej ilości czasu przez aktywność zawodową będą też potrzebni ludzie zajmujący się w sposób profesjonalny cudzymi dziećmi i innymi członkami najbliższej rodziny.

12 Rozwój cywilizacji i wzrastająca rola medycyny i farmacji sprawia, że zwiększy się zapotrzebowane na biotechnologów, technologów żywności i specjalistów od ochrony naturalnego środowiska.

13 Dążenie do wymuszonego rozwoju zawodowego spowoduje zapotrzebowanie na szkoleniowców, trenerów, doradców zawodowych czy pośredników edukacji (brokerów edukacji). To oni pomogą zidentyfikować potencjał i atuty zawodowe oraz odpowiednio ukierunkować człowieka, by przynajmniej doprowadziło to do znalezienia przez niego nowej pracy bądź też sprzyjało jego samorealizacji w środowisku zawodowym. Konieczność zmienienia zwodu to także zmiana kwalifikacji – cech, wiedzy i umiejętności.

14 Może pojawić się u człowieka tendencja do traktowani innych i siebie jako produktów wystawionych na sprzedaż na rynku kwalifikacji. To rynek decyduje, co jest w cenie. To rynek może więc mieć decydujący wpływ na kształtowanie się tożsamości jednostki. Przydatnościowe traktowanie innych mogą spowodować problemy w kontaktach i interpersonalnych, a także z samookreśleniem się człowieka. Odnalezienie swojego ja i radzenie sobie w realizacjach z innymi mogą wymagać długotrwałej pomocy ze strony specjalistów

15 Biznes globalny będzie potrzebował pracowników dbających o jego innowacyjność i konkurencyjność (specjalistów ds. projektowych i badawczo rozwojowych), ale także ludzi prowadzących i zarządzających przedsiębiorstwami. Oprócz zwyczajowo wymaganych kwalifikacji, stanie przed nimi potrzeba radzenia sobie z wielokulturowością. Wymusi to konieczność korzystania z tłumaczy kulturowych, objaśniających różnice kulturowe i cywilizacyjne, przygotowujących do pracy w przedsiębiorstwach obejmujących swym zasięgiem cały glob.

16 Twierdzi się, iż w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie na całkiem nowe zwody związane z poszerzaniem przestrzeni życiowej dla gatunku ludzkiego (eksploatacja morza i i jego dna oraz z podbój kosmosu)

17 Coraz więcej ludzi nie będzie miało stałej pracy (przykład we Francji w czasie szczytu urlopowego pracuje w systemie zatrudnienia czasowego 200 tys. ludzi, a poza szczytem 130 tys. Daje to 2,5 % wszystkich zatrudnionych. Czasowość zatrudnienia może być sposobem na dzielenie się pracą z innymi ludźmi, by nikt nie był trwale bezrobotny. Może to być także świadomym wyborem konkretnego człowieka, który pracuje, by zarabiać, realizuje się jednak w sferach pozazawodowych.

18 Obszary zawodowe, w których zapotrzebowanie na specjalistów będzie miało tendencję wzrostową w krajach Unii Europejskiej Ochrona zdrowia i opieka społeczna – rozwój metod leczenia, kształtowanie się wśród społeczeństw postaw i zachowań związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia, dbałość o urodę i wygląd, a także wydłużanie się ludzkiego życia i opieka nad ludźmi starymi i niedołężnymi (efekt procesów demograficznych) oraz tymi, którzy nie radzą sobie na z rywalizacją na rynku pracy i stresem zawodowym

19 Ochrona środowiska – rozwój świadomości ekologicznej i zmian postaw wobec naturalnego środowiska Informatyka –ciągły rozwój technologii informacyjnych (informatyka, telekomunikacja, Internet) Edukacja – ustawiczność dokształcania się dorosłych, zmienianie wykonywanego zawodu (doradztwo i nabywanie nowych kwalifikacji)

20 Biotechnologia – podnoszenie jakości życia człowieka (inżynieria genetyczna, biotechnologia żywności i żywienia, inżynieria bioprocesowa itp.) Finanse – rozwój usług finansowych w zakresie ubezpieczeń, bankowości, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz doradztwa podatkowego) Rozrywka – rozwój szeroko rozumianego show biznesu i mediów, zagospodarowanie wolnego czasu i organizacja rekreacji, dostarczanie specyficznych wrażeń (np. survival).

21 Instytut Spraw Socjalnych po przeprowadzeniu analiza polskiego rynku pracy stwierdził, iż w nieodległej przyszłości najbardziej cenni będą specjaliści o wysokich kwalifikacjach, ale zarazem tacy, którzy będą potrafili zmienić wykonywaną dotąd profesję.

22 Zaleca się zatem, aby w toku edukacji rozważyć możliwość uzyskania dwóch lub większej liczby komplementarnych wobec siebie zawodów (np. socjologia i psychologia, zarządzanie i psychologia, zarządzania i informatyka)

23 Obszary cechujące się największą wzrostową dynamiką zapotrzebowania na pracę – tabela 2 Zawody o największym spadku zapotrzebowania oraz o najwyższej dynamice wzrostu zapotrzebowania na rynku polskim do 2010 r. – tabela 6 Dziesięć najpopularniejszych kierunków studiów wraz z liczbą studentów w roku akademickim 2003/2004 Potencjalne specjalności zawodowe dla psychologii, socjologii, zarządzania – tabela 7 Ćwiczenie: wnioski wynikające z porównania tabeli 5 i 6

24 Trendy w zachowaniach klientów

25 Powody dla których ludzie kupują pewność, bezpieczeństwo, właściwości, wydajności, wygoda, komfort, trwałość, oszczędność czasu, wysiłków lub pieniędzy.

26 10 trendów w gospodarce (wg Faitha Popcoma) W gospodarkach rozwiniętych zauważono pewne trendy, które mają wpływ na dokonywane wybory przy zakupie towarów i usług.

27 chęć odmiany – zwolnienie tempa życia poprzez porzucenie pracy w mieście, przeprowadzenie się na wieś i założenie tam małego, własnego biznesu. izolowanie się – odgradzacie się od uciążliwości i niebezpieczeństw współczesnego świata, ludzie stają się domatorami przykutymi do telewizorów, dokonują zakupów z katalogów lub w Internecie, życie towarzyskie opiera się na spotkaniach w małych grupach przyjaciół.

28 odmładzanie się – bodziec do działania i czucia się młodszym, niż to wynika z wieku, starsi ludzie wydają coraz więcej na odzież sportową, częściej farbują włosy, wyjeżdżają na pełne przygód wakacje. wyróżnienie – dążenie ludzi do rozwoju własnej osobowości w taki sposób, żeby byli postrzegani i traktowani inaczej niż wszyscy, jest to chęć odróżnienia się poprzez posiadanie unikalnej rzeczy lub doświadczenia (oferowanie produktów i usług na specjale zamówienie)

29 niezwykłe przygody – zaspokajają rosnąca potrzebę emocjonalnej ucieczki od codziennych spraw i kłopotów (poszukiwanie możliwości spędzenia atrakcyjnego urlopu, jedzenie egzotycznych potraw) nadmiar obowiązków – stan depresji ludzi, którzy muszą odgrywać wiele ról i są odpowiedzialni za wiele spraw, w związku z tym ludzie odczuwają ciągle brak wolnego czasu i próbują temu zaradzić korzystając z telefaksu, Internetu, jedząc posiłki w barach szybkiej obsługi (szansa na rozwój usług wyręczających ludzi z ich codziennych obowiązków, czy rozwój centrów, gdzie można kupić i załatwić prawie wszystko)

30 głos rozsądku – dążenie coraz liczniejszej grupy osób do uczynienia społeczeństwa bardziej odpowiedzialnym za środowisko naturalne, szkolnictwo i etykę, małe słabostki – są odzwierciedleniem pragnień części zestresowanych klientów do tworzenia sobie krótkich odskoczni emocjonalnych np. zamiast 2 tyg. wczasów w Bułgarii trzydniowa wycieczka do Pragi (określenie czego konsumenci są pozbawieni i wykorzystanie tej sposobności do zaoferowania im małego zadośćuczynienia

31 wybieram zdrowie – pragnienie ludzi do dłuższego i wysokiej jakości życia; aby to osiągnąć są gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, rzucić palenie, wybrać zdrową żywność, dbać o kondycję fizyczną; to przede wszystkim w odpowiedzi na te potrzebę pojawiają się produkty ekologiczne (kosmetyki, żywność), kluby fitness, medycyna naturalna. konsumenci walczący – nie chcą dłużej tolerować tandetnych produktów i bezużytecznych usług, czytają pisma konsumencie, znają listy dobrych i złych przedsiębiorstw.

32 Sposoby generowania przychodów P S B I P – pracownik S – samozatrudniony lub mała firma B – właściciel biznesu I – inwestor

33 Ćwiczenie: Doradztwo w zakresie własnego biznesu – jako zabezpieczenie przez zagarnięcie nowych zawodów przez samozatrudnienie. Biznes lokalny w oparciu o jedną z tendencji 1.Umiejętność 2.Usługa/produkt 3.Dla kogo 4.Dlaczego mieliby wybrać twoją ofertę (wartości)

34 Co można zrobić z umiejętnościami kulinarnymi? Gotowanie Usługi Produkty Dla odbiorców indywidualnych Dla firm Dla odbiorców indywidualnych Jakie usługi (np. roznoszenie kanapek, prowadzenie bufetu) Jakie firmy (np. banki, duże firmy) Jakie usługi (np. pieczenie ciast, organizowanie przyjęć) Jacy ludzie (np. nowożeńcy, osoby nie mające czasu na gotowanie) Jakie usługi (np. sklepy, restauracje) Jakie produkty (np. mrożone wyroby garmażeryjne) Jacy ludzie (np. dzieci, wegetarianie sportowcy) Jakie produkty (np. posiłki wegetariańskie, odżywki)

35 Pytania do pomysłu na biznes Przychody, koszty, zysk/strata


Pobierz ppt "Analiza trendów w Polsce, Europie i na świecie dotyczących rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google