Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013 Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska 10.12.2011 r. Jolanta Gadomska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013 Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska 10.12.2011 r. Jolanta Gadomska."— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013 Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska 10.12.2011 r. Jolanta Gadomska

2 Podstawowy dokument Zmiana 1 – rozporządzenie zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 71 poz. 613 Zmiana 2 – rozporządzenie zmieniające z dnia 19 sierpnia 2010 r. Dz.U. 2010 nr 158 poz. 1067 Zmiana 3 – rozporządzenie zmieniające z dnia 24 sierpnia 2011 r. Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1104

3 Małe projekty – Beneficjenci Osoba fizyczna, która jest: a) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej LSR, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze. Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

4 Beneficjentem może być: Osoba fizyczna, Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Wspólnik spółki cywilnej, Gmina, Powiat, Związek międzygminny, Instytucja Kultury (Dom Kultury, Biblioteka), Fundacja, Stowarzyszenie wpisane do KRS, Wspólnota mieszkaniowa, Parafia.

5 Beneficjentem nie może być: Szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, Nadleśnictwo, Spółka cywilna, Stowarzyszenie zwykłe, Rada sołecka. Ważne: statutowe zapisy dotyczące zakresu działania zgodnego z celami operacji i obszarem działania.

6 Wartość małych projektów Całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 4 500 złotych, lecz nie więcej niż 100 000 złotych. Refundacji podlega nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wynosi 100 000 złotych na jednego beneficjenta, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być większa niż 25 000 złotych. Ważne: SZTUCZNY PODZIAŁ ŚRODKÓW !!!

7 Finansowanie i realizacja małych projektów Mały projekt nie może być finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania: a) z Funduszu Kościelnego lub, b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), c) subwencji ogólnej. Mały projekt może być realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczną będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

8 Finansowanie i realizacja małych projektów Pomoc na małe projekty jest przyznawana beneficjentowi jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Pomoc na małe projekty przyznaje się w formie refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego projektu poniesionych: a) po dniu złożenia wniosku, b) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000 złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu zwanych dalej kosztami kwalifikowalnymi małych projektów.

9 Finansowanie i realizacja małych projektów Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów stanowiących koszty ogólne zalicza się koszty w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych małych projektów. Do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się także: - podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Wnioskodawca nie może odzyskać poniesionego podatku VAT – co potwierdza uzyskana interpretacja z Izby Skarbowej, - wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168, lecz nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. Jeżeli mały projekt dotyczący inwestycji jest realizowany także poza obszarem objętym LSR, koszty poniesione poza tym obszarem nie są kosztami kwalifikowalnymi małych projektów.

10 Zakres realizacji małych projektów 1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR: - Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, - Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy, - Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów, - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

11 Zakres realizacji małych projektów 2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej: - Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, - Promocja lokalnej przedsiębiorczości, - Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów. 3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR: - Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej, stron internetowych związanych z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dot. obszaru, - Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.

12 Zakres realizacji małych projektów 4. Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. 5. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego: - Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, - Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, - Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła, - Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" PROW 2007-2013.

13 Zakres realizacji małych projektów 6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej: - Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, - Promocja produktów lub usług lokalnych, - Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013, - Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, - Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, - Badanie rynku produktów lub usług lokalnych.

14 Zakres realizacji małych projektów 7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

15 Koszty podlegające refundacji KOSZTY OGÓLNE: Przygotowanie dokumentacji technicznej małego projektu, Opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych, Opłaty notarialne, skarbowe, sądowe, Sprawowanie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

16 Koszty podlegające refundacji KOSZTY REALIZACJI: -Zakup materiałów lub przedmiotów, -Zakup usług lub robót budowlanych, -Najem, dzierżawa, zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn z wyłączeniem środków transportu, napędzanych mechanicznie, z tym że koszt zakupu przewyższa koszt najmu lub dzierżawy na potrzeby małego projektu.

17 Koszty kwalifikowalne REFUNDACJA części kosztów Uzasadnione zakresem realizacji małego projektu Niezbędne do osiągnięcia celu RACJONALNE !!!

18 Droga od wniosku do umowy Złożenie wniosku do LGD. Przekazanie wniosku przez LGD do UM. Sprowadzenie dokumentów LGD (listy operacji, uchwały) – max 2 uzupełnienia. Sprawdzenie wniosku przez UM (2 wezwania do uzupełnienia, możliwość dokonania 1 zmiany nie wynikającej z wezwań, wystąpienie o opinie/interpretacje). Zaproszenie na podpisanie umowy.

19 Podpisanie umowy i co dalej? Zasada nr 1 – PRZECZYTAĆ UMOWĘ - do czego Beneficjent jest zobowiązany: Najświętsza świętość – osiągnięcie celu. Operacja inwestycyjna – we wskazanym w umowie miejscu. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji. Udokumentowanie wydatków, ich poniesienie, udokumentowanie działań.

20 Podpisanie umowy i co dalej? Uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy (opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń). Uruchomienie oraz zamontowanie nabytych: maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania. Zachowanie celu operacji inwestycyjnej przez 5 lat (z zastrzeżeniem wydarzeń o charakterze siły wyższej).

21 Podpisanie umowy i co dalej? PRZEZ 5 LAT!!!: nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, niezmienianie sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą, umożliwienie wizytacji, audytów, kontroli i obecność przy tych wydarzeniach,

22 Podpisanie umowy i co dalej? informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej (zgodnie z Księgą wizualizacji znaku PROW na lata 2007 - 2013), niezwłoczne informowanie Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach (nawet potencjalnie wpływających na realizację operacji i jej finansowanie), przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, okres 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.


Pobierz ppt "Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007–2013 Lokalna Grupa Działania – Wysoczyzna Elbląska 10.12.2011 r. Jolanta Gadomska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google