Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom 6 grudnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom 6 grudnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom 6 grudnia 2010 r.

2 CEL PROJEKTU Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 45 niepracujących mieszkańców powiatu sępoleńskiego do 25 roku życia do 31.12.2011 Efektywność zatrudnieniowa: 30 osób po zakończeniu stażu otrzyma umowy cywilnoprawne. Poddziałanie 6.1.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 CELE SZCZEGÓŁOWE rozpoznanie potencjału zawodowego określenie optymalnej ścieżki aktywizacji zawodowej, rozwinięcie umiejętności kluczowych i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i samo zatrudnienia, Podwyższenie kwalifikacji zawodowych Nabycie doświadczenia zawodowego przełamanie stereotypowego postrzegania siebie na rynku pracy

4 TERMIN REALIZACJI 1 września 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

5 UCZESTNICY 45 osób do 25 roku życia pozostająca bez zatrudnienia; osoba pozostająca bez zatrudnienia to osoba: niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej ½ wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

6 UCZESTNICY Uczestnikiem projektu nie może być: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę umów prawa cywilnego, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba która czasowo ja zawiesiła, rolnicy/domownik rolników (za wyjątkiem rolników i domowników rolników zarejestrowanych w PUP) uczeń/słuchacz szkoły dziennej, student/ka studiów dziennych

7 DZIAŁANIA 1. Coaching i doradztwo zawodowe 2. Akademia umiejętności 3. Szkolenia zawodowe 4. Prawo jazdy kat. B 5. Staż

8 COACHING i DORADZTWO ZAWODOWE konsultacje indywidualne. coaching: grudzień 2010 r. - luty 2011 r. doradztwo zawodowe: styczeń 2011 r. - marzec 2011r. miejsce konsultacji: ul. Szkolna 8/7 89-400 Sępólno Krajeńskie.

9 COACHING CEL: uświadomienie uczestnikom możliwości samorozwoju i kierowanie jego zmianą, rozwój kompetencji kluczowych, przełamywanie barier społeczno-kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem różnic płci. EFEKT: Indywidualny Plan Działania

10 DORADZTWO ZAWODOWE CEL: diagnozowanie przyczyn pozostawania bez zatrudnienia; poszukiwanie sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia EFEKT: Indywidualny Plan Działania

11 AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI CEL: Rozwój kompetencji kluczowych uczestników/uczestniczek, w tym umiejętność aktywnego poszukiwania pracy, Ułatwienie wkroczenia w czynne życie zawodowe, Termin: styczeń – luty 2011 r. Miejsce: ul. Szkolna 8/7 89-400 Sępólno Krajeńskie.

12 AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI 3 gr. szkoleniowe (po 15 os) zajęcia grupowe (8 dni/gr) zakres tematyczny : kierowanie własnym rozwojem, skuteczna komunikacja, twórcze rozwiązywaniem problemów, techniki skutecznego poszukiwania pracy. ABC przedsiębiorczości (20h).

13 SZKOLENIA ZAWODOWE CEL: podniesienie, uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych/ogólnych w taki sposób, aby zwiększyć ich szansę na podjęcie zatrudnienia. Termin: luty – marzec 2011r; umowa szkoleniowa dodatek szkoleniowy: 4 zł brutto/h szkolenia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

14 PRAWO JAZDY KAT.B dla osób, w przypadku których jest on niezbędny do wykonywania konkretnego zawodu. skierowanych: 18 osób podejście do egzaminu państwowego: 15 osób. teoria: od grudnia 2010r praktyka: od stycznia/lutego 2011 r. umowa szkoleniowa dodatek szkoleniowy: 4 zł brutto/h szkolenia

15 STAŻ 6-m-czny staż na terenie powiatu sępoleńskiego; staż = nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. miejsce stażowe będzie wynikać z IPD termin: kwiecień – listopad 2011 r. umowa stażowa stypendium stażowe: 1317 zł/ m-c (w tym pochodne)

16 REFUNDACJA KOSZTÓW DOJAZDU tylko dla osób spoza Sępólna Krajeńskiego na podstawie zestawienia biletów PKS lub innych środków komunikacji publicznej wykorzystanych w terminach zgodnych z zajęciami projektowymi. dopuszczalny dojazd własnym samochodem

17 PRAWA UCZESTNIKÓW bezpłatny udział materiały szkoleniowe, fachowa opieka coacha i doradcy zawodowego, dla osób spoza Sępólna Krajeńskiego – refundacja kosztów dojazdu, dodatki szkoleniowe, stypendia stażowe, umowa cywilnoprawna po stażu.

18 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 70 % frekwencja na zajęciach zgodna na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów promocyjnych projektu osoby zarejestrowane w PUP informują PUP Sępólno Krajeńskie o fakcie uczestnictwa w projekcie.

19 ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W PROJEKCIE Zgodnie z harmonogramem poszczególnych działań Udokumentowane podjecie zatrudnienia w trakcie projektu

20 REZYGNACJA Z PROJEKTU Nieuzasadniona – zwrot wszystkich kosztów

21 KONTAKT Biuro projektu: ul. Szkolna 8/7 89-400 Sępólno Krajeńskie Tel. (052) 388-25-97 www.projektakademiaumiejetnosci.pl

22 Dziękuję za uwagę Karolina Krueger Koordynator projektu


Pobierz ppt "Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom 6 grudnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google