Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r. Czaplinek, 29 kwietnia 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r. Czaplinek, 29 kwietnia 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r. Czaplinek, 29 kwietnia 2008 r.

2 Uwarunkowania wpływające na kształt i wykonanie budżetu Gminy Czaplinek na rok Inwentaryzacja problemów i potrzeb inwestycyjnych Gminy na kwotę 42 mln zł. 2.Wzrost cen usług i materiałów budowlanych. 3.Brak zainteresowania firm przystąpieniem do przetargów. 4.Wydłużające się procedury związane z uzyskiwaniem decyzji w procesie inwestycyjnym. 5.Jakość projektów budowlanych – niedociągnięcia projektowe. 6.Utrudnienia w zakresie wyrażenia zgody na udostępnienie terenu pod inwestycje sieciowe. 7.Nie uruchomione w 2007 roku nabory wniosków o dotacje unijne.

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W LATACH (w tys. zł) PLAN 2006 Plan po zmianach 2006 Wykonanie 2006 PLAN 2007 Plan po zmianach 2007 Wykonanie 2007 % zmiany w wykonaniu budżetu roku 2007 do roku 2006 DOCHODY % WYDATKI %

4 Dochody budżetu Gminy Czaplinek w latach (w tys. zł) Lp. Dochody wg grup 2006 rok2007 rok PlanWykonaniePlanWykonanie DOCHODY WŁASNE I.Podatki II.Opłaty III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa IV.Dzierżawa i sprzedaż majątku V. Inne dochody (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i za nieterminowe regulowanie należności) VI.Dotacje na zadania własne SUBWENCJA OGÓLNA DOTACJE na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumie ń z organami administracji rządowej ŚRODKI ZAGRANICZNE ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ (ZPORR i inne) OG ÓŁ EM

5 Wykresy struktury dochodów budżetu Gminy Czaplinek lat 2006 i 2007

6 WYDATKI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK I ZADŁUŻENIE (w tys. zł) ROK WYDATKI OGÓŁEM w tym: Wydatki bieżące W tym dotacje: Wydatki inwestycyjne Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem13%20% Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów Wskaźnik łącznego długu do dochodów19% Deficyt budżetowy Spłata kredytów i pożyczek

7 Działy ROK 2006ROK 2007 Dynamika wzrostu planzmianawykonanieplanzmianawykonanie ROLNICTWO % LEŚNICTWO % TRANSPORT % - drogi krajowe % - drogi wojewódzkie % - drogi powiatowe % - drogi gminne % - drogi wewnętrzne % TURYSTYKA % GOSPODARKA MIESZKANIOWA % - remonty % - nieruchomości % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA % ADMINISTRACJA % - rada % - urząd % + obsługa podatków % WYDATKI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W PODZIALE NA DZIAŁY (w tys. zł)

8 Działy ROK 2006ROK 2007 Dynamika wzrostu planzmianawykonanieplanzmianawykonanie Wybory, rejestr wyborców % Bezpieczeństwo % Obsługa długu publicznego % Rezerwy % OŚWIATA % - dokształcanie nauczycieli % - szkoły podstawowe % - przedszkola % - gimnazjum % - dowóz % - stypendia % Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów) % OCHRONA ZDROWIA % OPIEKA SPOŁECZNA % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO % KULTURA FIZYCZNA % RAZEM % WYDATKI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W PODZIALE NA DZIAŁY (w tys. zł) C.D.

9 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2007 ROKU Wydatki inwestycyjne PlanWykonanie ,00 zł ,10 zł Plan po zmianach ,00 zł w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJEPlanWykonanie Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym w Czaplinku ,00 zł ,00 zł Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię ,00 zł ,97 zł Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego Wiejska w Czaplinku II etap ,00 zł ,97 zł Budowa wodociągu na trasie Miłkowo-Motarzewo ,00 zł ,15 zł Przebudowa ulicy Studziennej ,00 zł ,86 zł Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim ,00 zł ,08 zł Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko-Drahimek ,00 zł ,63 zł Przebudowa części budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 5b II etap82 000,00 zł ,66 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku ,00 zł ,20 zł Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej i ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku85 000,00 zł79 128,08 zł

10 Prezentacja inwestycji realizowanych w 2007 roku

11 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Budynek hali o pow. zabudowy 1.976,40 m 2, pow. użytkowej 2.260,08 m 2 i kubaturze ,63 m 3, wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy o wartości zł. Koszt całkowity: ,69 zł, w tym: ze środków PFRON – zł; ze środków FRKF zł i ,69 zł ze środków własnych. Koszt roku 2007: zł Budowa hali widowiskowo-sportowej

12 Okres realizacji: Rok 2007 Zakres rzeczowy: Budynek o pow. użytkowej 173,6 m 2 i kubaturze 953,0 m 3, wyposażony w instalacje wod.-kan, gazową i wentylację. Uzyskano 2 pomieszczenia na świetlicę o pow. 32,0 m 2 i 27,5 m 2 oraz pomieszczenie siłowni o pow. 58,8 m 2. Koszt całkowity: ,97 zł Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię

13 Okres realizacji: 2007 rok Zakres rzeczowy: wykonano uzbrojenie w sieć wod-kan i deszczową w ulicach Jesionowej, Lipowej i Jarzębinowej. sieć wodociągowa wraz z przyłączami ,35 mb; sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – 935,0 mb; sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami – 1.049,70 mb. Koszt całkowity: ,97 zł, w tym ,96 zł stanowi pożyczka WFOŚiGW Koszt roku 2007: ,97 zł Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego Wiejska w Czaplinku II etap

14 Okres realizacji: 2007 rok Zakres rzeczowy: Wykonano sieć wodociągową przesyłową o długości mb Koszt całkowity: ,15 zł Budowa wodociągu na trasie Miłkowo-Motarzewo

15 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: nawierzchnia z brukowca z kamienia naturalnego na pow m 2 ; pobocze z brukowca z kamienia naturalnego na pow. 538 m 2 ; chodnik z płyt kamiennych granitowych na pow. 152,10 m 2 i z kamienia brukowego na pow. 152,10m 2. Koszt całkowity: ,86 zł. Koszt roku 2007: ,86 zł Przebudowa ulicy Studziennej

16 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Istniejący obiekt został rozbudowany o pomieszczenia sanitarne (natryski i sanitariaty), pomieszczenie na kotłownię, dwa pomieszczenia dla sędziów i dwie szatnie dla zawodników. Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie wynosi 146 m 2, kubatura 560 m 3. Koszt całkowity: ,08, w tym zł pochodzi od firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Koszt roku 2007: ,08 zł, Rozbudowa budynku socjalno- administracyjnego na stadionie miejskim

17 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Do końca roku 2007 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 90 o długości 914 mb i sieć wodociągową Ø 125 o długości 1.408,7 mb. Koszt całkowity: ,23 zł w tym ,15 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW. Koszt roku 2007: ,63 zł. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko-Drahimek

18 Okres realizacji: Rok 2007 Zakres rzeczowy: Wykonanie II etapu prac remontowych w przedszkolu na I piętrze. Zakres prac obejmował wygospodarowanie kolejnej sali dydaktycznej, węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego. Koszt całkowity: ,66 zł Przebudowa części budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 5b - II etap

19 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Wymiana 20 szt. okien na okna zespolone z PCV w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej wraz z wymianą parapetów i zmniejszeniem powierzchni okien. Koszt całkowity: ,00 zł. Koszt roku 2007: ,20 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku

20 Okres realizacji: 2007 rok Zakres rzeczowy: Uzyskanie 46 miejsc postojowych na powierzchni 560,5 m 2. Koszt całkowity: ,08 zł, w tym zł stanowią środki firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej i ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku

21 Budowa drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko Wybudowana została droga wewnętrzna o długości 112 mb. Koszt całkowity: ,43 zł Zakończenie realizacji projektu pn. W sieci W 2007 roku wpłynęła ostatnia transza funduszy unijnych w kwocie zł.

22 Wymiana drzwi głównych w budynku UMiG Drzwi wejściowe o wym. 265/192 cm, dwuskrzydłowe z drewna klejonego dębowego. Koszt: ,68 zł. Zagospodarowanie plaży miejskiej Kontynuacja I etapu zagospodarowania plaży miejskiej w Czaplinku. W 2007 roku wybudowany został budynek socjalno-sanitarny, w którym zlokalizowane są toalety, prysznice, przebieralnie. Koszt: ,17 zł.

23 Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Machlinach Ogrodzenie boiska z siatki drucianej plecionej z drutu stalowego, powleczonego PCV o dł. 383 mb, z dwoma bramami i dwoma furtkami. Koszt: ,99 zł, w tym zł z budżetu Województwa Zachodniopom. Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na bibliotekę i GCI Przystosowanie pomieszczeń I piętra budynku Szkoły Podstawowej pod potrzeby biblioteki i GCI. Koszt: ,08 zł.

24 Zakup używanego samochodu pożarniczego w mieście partnerskim Bad Schwartau Samochód pożarniczy Mercedes GBA. Koszt: zł. Wykonanie części alejki na cmentarzu komunalnym w Czaplinku oraz obudowa 2 studni Koszt: zł

25 Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Czaplinku Wymieniono 2 kotły centralnego ogrzewania – kotły stalowe wodne o mocy 130 kW. Koszt: zł Zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Agregat prądotwórczy Subaru ES 8000 Koszt: zł

26 Wymiana bramy garażowej w OSP Czaplinek Wykonano i zamontowano segmentową bramę garażową oraz drzwi stalowe w budynku garaży OSP Czaplinek. Koszt: zł. Zakup aparatów powietrznych dla OSP Machliny Koszt: zł

27 Zakup wodociągu w Ostrorogu Koszt: zł Wyposażenie kuchni i stołówek w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania Koszt: zł, w tym zł pozyskanych w ramach programu i zł środków własnych.

28 Prace projektowe podjęte w 2007 roku NAZWA ZADANIA Koszt Projekt budowlany w m. Kluczewo z doprowadzeniem wody z m. Drahimek Projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku UMiG Projekt budowlany sieci wodociągowej Wełnica–Karsno Projekt budowlany sieci wodociągowej Prosinko-Prosino kolonia Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia Projekt budowlany modernizacji ulicy Tartacznej Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej Projekt budowlany modernizacji ulicy Wąskiej w Czaplinku Projekt budowlany przystani żeglarskiej w m. St. Drawsko Projekt budowlany sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego Projekt budowlany modernizacji świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim RAZEM

29 Prezentacja przedstawia tylko ważniejsze wyniki finansowe i inwestycyjne (załącznik Nr 18 do sprawozdania). Szczegółowa realizacja budżetu Gminy za 2007r. została przedstawiona w formie opisowej i cyfrowej w BIP oraz w formie pisemnej przekazana Radnym, Przewodniczącym Osiedli, Sołtysom. Oceniając rok 2007r. należy wskazać, że Gmina pozyskała znaczne środki zewnętrzne z różnych, dostępnych źródeł i programów pomocowych, najwięcej tzw. Małych Grantów. Dzięki tzw. Małych Grantów, Gmina otrzymała również wyposażenie i sprzęt komputerowy. Szczegółowy wykaz dofinansowanych projektów przedstawia załącznik Nr 19 do sprawozdania z wykonania budżetu. Należy podkreślić, że obok podejmowanych działań pozwalających na zwiększenie dochodów Gminy, a tym samym umożliwiających jej prawidłowe, płynne funkcjonowanie, w 2007r. realizowano na większą niż dotychczas skalę inwestycje i inne zadania w wielu dziedzinach życia Gminy. Pozwoliło to na stopniową poprawę funkcjonowania szczególnie placówek oświaty, kultury, sportu.

30 Poprawił się wizerunek miasta i wsi na co również miały wpływ inwestycje prywatnych właścicieli i innych zarządców m.in.: - budowa ronda, - przebudowa stacji CPN, - przebudowa sklepu wielkopowierzchniowego Biedronka, - zagospodarowanie obiektów po byłej Gminnej Spółdzielni, Ośrodek Wypoczynkowy w Piasecznie, obiekt po byłym Ośrodku Wypoczynkowym Zodiak i inne, - indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Nie bez znaczenia są równoległe innowacyjne działania promocyjne, informacyjne oraz uatrakcyjniona oferta kulturalna. Dobrze układała się współpraca z lokalnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, mediami. Przedstawiając Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu mam pełną świadomość, że nie wszystkie oczekiwania mieszkańców zostały spełnione. Szczególnie mam tu na myśli brak możliwości pozyskania środków unijnych z powodu braku naboru. Z uwagi na brak wsparcia ze strony Państwa nie podjęliśmy się budowy mieszkań komunalnych. Nie uniknęliśmy również dużych nie zaplanowanych kosztów związanych z pożarami i awarią automatyki na stacji wodociągowej.

31 Pomimo wielu utrudnień rok 2007 należy ocenić jako dobry. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Gmina podjęła działania długofalowe, których efekty dla budżetu Gminy będą widoczne za kilka lat. Mam tu na myśli rozpoczęcie prac planistycznych oraz zamierzoną budowę wiatraków. Szanowni Radni - wszystkie wymienione przeze mnie działania,służące szeroko rozumianemu rozwojowi Gminy są efektem Waszej intensywnej pracy i dobrej współpracy. To dzięki Waszej determinacji i zrozumieniu mogliśmy osiągnąć przedstawione wyniki, za co składam Wam serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowanie kieruję również do pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Dyrektorów, Kierowników i pracowników jednostek podległych Gminie. Mieszkańcom Miasta i Gminy dziękuję za wskazówki, propozycje, a szczególnie zaś za to, że zauważają pozytywne działania poprawiające wizerunek Naszej Małej Ojczyzny.

32

33 Dziękuję Państwu za uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Barbara Michalczik


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r. Czaplinek, 29 kwietnia 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google