Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r.
Czaplinek, 29 kwietnia 2008 r.

2 Uwarunkowania wpływające na kształt i wykonanie
budżetu Gminy Czaplinek na rok 2007 Inwentaryzacja problemów i potrzeb inwestycyjnych Gminy na kwotę 42 mln zł. Wzrost cen usług i materiałów budowlanych. Brak zainteresowania firm przystąpieniem do przetargów. Wydłużające się procedury związane z uzyskiwaniem decyzji w procesie inwestycyjnym. Jakość projektów budowlanych – niedociągnięcia projektowe. Utrudnienia w zakresie wyrażenia zgody na udostępnienie terenu pod inwestycje sieciowe. Nie uruchomione w 2007 roku nabory wniosków o dotacje unijne.

3 w wykonaniu budżetu roku 2007 do roku 2006
WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W LATACH (w tys. zł) PLAN 2006 Plan po zmianach 2006 Wykonanie 2006 PLAN 2007 Plan po zmianach 2007 Wykonanie 2007 % zmiany w wykonaniu budżetu roku 2007 do roku 2006 DOCHODY 21 557 23 791 24 452 26 300 27 681 28 806 +18% WYDATKI 25 019 26 059 25 444 29 830 31 012 29 370 +15%

4 Dochody budżetu Gminy Czaplinek w latach 2006-2007
(w tys. zł) Lp. Dochody wg grup 2006 rok 2007 rok Plan Wykonanie DOCHODY WŁASNE 10 878 11 720 13 852 15 022 I. Podatki 6 034 6 793 6 410 7 300 II. Opłaty 341 385 413 409 III. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 503 2 625 3 335 3 422 IV. Dzierżawa i sprzedaż majątku 931 759 1 976 2 054 V. Inne dochody (w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych i za nieterminowe regulowanie należności) 199 286 507 626 VI. Dotacje na zadania własne 870 871 1 211 1 210 SUBWENCJA OGÓLNA 6 377 6 861 DOTACJE na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 276 6 106 6 346 6 311 ŚRODKI ZAGRANICZNE ORAZ Z INNYCH ŹRÓDEŁ (ZPORR i inne) 260 249 622 612 OGÓŁEM 23 791 24 452 27 681 28 806

5 Wykresy struktury dochodów budżetu Gminy Czaplinek
lat 2006 i 2007

6 WYDATKI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK
I ZADŁUŻENIE (w tys. zł) ROK 2006 2007 WYDATKI OGÓŁEM 25 444 29 370 w tym: Wydatki bieżące 22 039 23 514 W tym dotacje: 2 113 2 411 Wydatki inwestycyjne 3 406 5 856 Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 13% 20% Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów 4 663 5 513 Wskaźnik łącznego długu do dochodów 19% Deficyt budżetowy -993 -564 Spłata kredytów i pożyczek 489 1 992

7 WYDATKI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W PODZIALE NA DZIAŁY (w tys. zł)
ROK ROK Dynamika wzrostu plan zmiana wykonanie ROLNICTWO 59 158 153 1 259 1 114 864 465% LEŚNICTWO 1 3 150% TRANSPORT 520 338 335 761 767 682 104% - drogi krajowe 60 20 0% - drogi wojewódzkie 25 41 40 55 53 33% - drogi powiatowe 45 46 225 15% - drogi gminne 249 107 105 360 505 453 331% - drogi wewnętrzne 141 144 136 127 123 -15% TURYSTYKA 601 686 667 378 234 228 -66% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 316 377 347 661 507 490 41% - remonty 97 137 135 64 184 36% - nieruchomości 122 128 100 450 186 175 75% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 103 178 173 540 675 206 19% ADMINISTRACJA 3 123 3 179 2 997 3 325 3 414 3 116 4% - rada 155 151 202 16% - urząd 2 730 2 784 2 637 2 910 2 928 2 676 1% + obsługa podatków 90 82 92

8 WYDATKI BUDŻETU GMINY CZAPLINEK W PODZIALE NA DZIAŁY (w tys. zł)
C.D. Działy ROK ROK Dynamika wzrostu plan zmiana wykonanie Wybory, rejestr wyborców 2 43 40 19 -53% Bezpieczeństwo 366 339 335 403 409 397 19% Obsługa długu publicznego 450 215 198 345 230 219 11% Rezerwy 330 15 10 348 207 18 80% OŚWIATA 7 795 7 609 7 559 8 623 9 002 8 892 18% - dokształcanie nauczycieli 37 25 31 24% - szkoły podstawowe 4 232 3 950 3 930 4 214 4 317 4 267 9% - przedszkola 1 089 1 173 1 184 1 229 1 217 4% - gimnazjum 2 012 2 046 2 048 2 737 2 852 2 847 39% - dowóz 371 346 329 378 376 5% - stypendia 47 45 49 168 164 264% Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów) 298 679 677 326 644 643 -5% OCHRONA ZDROWIA 175 263 225 240 258 237 OPIEKA SPOŁECZNA 6 595 7 097 6 889 7 144 7 423 7 283 6% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 894 1 929 1 903 2 642 2 661 2 532 33% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 455 519 511 561 672 659 29% KULTURA FIZYCZNA 1 845 2 346 2 343 2 174 2 807 2 800 20% RAZEM 25 019 26 059 25 444 29 829 31 012 29 370 15%

9 WYDATKI INWESTYCYJNE W 2007 ROKU
Plan Wykonanie ,00 zł ,10 zł Plan po zmianach ,00 zł w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE Budowa hali widowiskowo – sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym w Czaplinku ,00 zł ,00 zł Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię ,00 zł ,97 zł Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku II etap ,00 zł ,97 zł Budowa wodociągu na trasie Miłkowo-Motarzewo ,00 zł ,15 zł Przebudowa ulicy Studziennej ,00 zł ,86 zł Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim ,00 zł ,08 zł Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko-Drahimek ,00 zł ,63 zł Przebudowa części budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 5b II etap 82 000,00 zł ,66 zł Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku ,00 zł ,20 zł Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej i ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku 85 000,00 zł 79 128,08 zł

10 Prezentacja inwestycji
realizowanych w 2007 roku

11 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Budynek hali o pow. zabudowy 1.976,40 m2, pow. użytkowej 2.260,08 m2 i kubaturze ,63 m3, wraz z wyposażeniem w sprzęt sportowy o wartości zł. Koszt całkowity: ,69 zł, w tym: ze środków PFRON – zł; ze środków FRKF zł i ,69 zł ze środków własnych. Koszt roku 2007: zł Budowa hali widowiskowo-sportowej

12 Okres realizacji: Rok 2007 Zakres rzeczowy: Budynek o pow. użytkowej 173,6 m2 i kubaturze 953,0 m3, wyposażony w instalacje wod.-kan, gazową i wentylację. Uzyskano 2 pomieszczenia na świetlicę o pow. 32,0 m2 i 27,5 m2 oraz pomieszczenie siłowni o pow. 58,8 m2. Koszt całkowity: ,97 zł Adaptacja budynku gospodarczego Gimnazjum na świetlicę i siłownię

13 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
i deszczowej osiedla mieszkaniowego „Wiejska” w Czaplinku II etap Okres realizacji: 2007 rok Zakres rzeczowy: wykonano uzbrojenie w sieć wod-kan i deszczową w ulicach Jesionowej, Lipowej i Jarzębinowej. sieć wodociągowa wraz z przyłączami ,35 mb; sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – 935,0 mb; sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami – 1.049,70 mb . Koszt całkowity: ,97 zł, w tym ,96 zł stanowi pożyczka WFOŚiGW Koszt roku 2007: ,97 zł

14 Okres realizacji: 2007 rok Zakres rzeczowy: Wykonano sieć wodociągową przesyłową o długości mb Koszt całkowity: ,15 zł Budowa wodociągu na trasie Miłkowo-Motarzewo

15 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: nawierzchnia z brukowca z kamienia naturalnego na pow m2; pobocze z brukowca z kamienia naturalnego na pow. 538 m2; chodnik z płyt kamiennych granitowych na pow. 152,10 m2 i z kamienia brukowego na pow. 152,10m2. Koszt całkowity: ,86 zł. Koszt roku 2007: ,86 zł Przebudowa ulicy Studziennej

16 Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Istniejący obiekt został rozbudowany o pomieszczenia sanitarne (natryski i sanitariaty), pomieszczenie na kotłownię, dwa pomieszczenia dla sędziów i dwie szatnie dla zawodników. Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie wynosi 146 m2, kubatura 560 m3. Koszt całkowity: ,08, w tym zł pochodzi od firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. Koszt roku 2007: ,08 zł, Rozbudowa budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim

17 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na trasie Stare Drawsko-Drahimek
Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Do końca roku 2007 wykonano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø 90 o długości 914 mb i sieć wodociągową Ø 125 o długości 1.408,7 mb. Koszt całkowity: ,23 zł w tym 219 018,15 zł stanowi pożyczka z WFOŚiGW. Koszt roku 2007: ,63 zł.

18 Przebudowa części budynku przedszkola przy ul
Przebudowa części budynku przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 5b - II etap Okres realizacji: Rok 2007 Zakres rzeczowy: Wykonanie II etapu prac remontowych w przedszkolu na I piętrze. Zakres prac obejmował wygospodarowanie kolejnej sali dydaktycznej, węzła sanitarnego oraz pomieszczenia gospodarczego. Koszt całkowity: ,66 zł

19 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czaplinku
Okres realizacji: Lata Zakres rzeczowy: Wymiana 20 szt. okien na okna zespolone z PCV w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej wraz z wymianą parapetów i zmniejszeniem powierzchni okien. Koszt całkowity: ,00 zł. Koszt roku 2007: ,20 zł

20 Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej
i ul. Grunwaldzkiej w Czaplinku Okres realizacji: 2007 rok Zakres rzeczowy: Uzyskanie 46 miejsc postojowych na powierzchni 560,5 m2. Koszt całkowity: 79.128,08 zł, w tym zł stanowią środki firmy Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.

21 Zakończenie realizacji projektu
pn. „W sieci W 2007 roku wpłynęła ostatnia transza funduszy unijnych w kwocie zł. Budowa drogi wewnętrznej w m. Stare Drawsko Wybudowana została droga wewnętrzna o długości 112 mb. Koszt całkowity: ,43 zł

22 Zagospodarowanie plaży miejskiej
Kontynuacja I etapu zagospodarowania plaży miejskiej w Czaplinku. W 2007 roku wybudowany został budynek socjalno-sanitarny, w którym zlokalizowane są toalety, prysznice, przebieralnie. Koszt: ,17 zł. Wymiana drzwi głównych w budynku UMiG Drzwi wejściowe o wym. 265/192 cm, dwuskrzydłowe z drewna klejonego dębowego. Koszt: ,68 zł.

23 Adaptacja pomieszczeń w budynku
Szkoły Podstawowej na bibliotekę i GCI Przystosowanie pomieszczeń I piętra budynku Szkoły Podstawowej pod potrzeby biblioteki i GCI. Koszt: ,08 zł. Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Machlinach Ogrodzenie boiska z siatki drucianej plecionej z drutu stalowego, powleczonego PCV o dł. 383 mb, z dwoma bramami i dwoma furtkami. Koszt: ,99 zł, w tym zł z budżetu Województwa Zachodniopom.

24 Wykonanie części alejki na cmentarzu
komunalnym w Czaplinku oraz obudowa 2 studni Koszt: zł Zakup używanego samochodu pożarniczego w mieście partnerskim Bad Schwartau Samochód pożarniczy Mercedes GBA. Koszt: zł.

25 Zakup agregatu prądotwórczego
dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Agregat prądotwórczy Subaru ES 8000 Koszt: zł Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Czaplinku Wymieniono 2 kotły centralnego ogrzewania – kotły stalowe wodne o mocy 130 kW. Koszt: zł

26 Zakup aparatów powietrznych
dla OSP Machliny Koszt: zł Wymiana bramy garażowej w OSP Czaplinek Wykonano i zamontowano segmentową bramę garażową oraz drzwi stalowe w budynku garaży OSP Czaplinek. Koszt: zł.

27 Zakup wodociągu w Ostrorogu
Koszt: zł Wyposażenie kuchni i stołówek w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” Koszt: zł, w tym zł pozyskanych w ramach programu i zł środków własnych.

28 Prace projektowe podjęte w 2007 roku
NAZWA ZADANIA Koszt Projekt budowlany w m. Kluczewo z doprowadzeniem wody z m. Drahimek 59.170 Projekt budowlany wymiany pokrycia dachowego budynku UMiG 11.595 Projekt budowlany sieci wodociągowej Wełnica–Karsno 11.500 Projekt budowlany sieci wodociągowej Prosinko-Prosino kolonia 10.500 Projekt budowlany sieci wodociągowej Czarne Wielkie kolonia 10.000 Projekt budowlany modernizacji ulicy Tartacznej 9.220 Projekt budowlany budowy drogi dojazdowej do hali widowiskowo-sportowej 7.076 Projekt budowlany modernizacji ulicy Wąskiej w Czaplinku 6.100 Projekt budowlany przystani żeglarskiej w m. St. Drawsko 6.000 Projekt budowlany sieci deszczowej na zapleczu budynków przy ul. Sikorskiego 22 3.904 Projekt budowlany modernizacji świetlicy wiejskiej w Czarnym Wielkim 4.880 RAZEM

29 Prezentacja przedstawia tylko ważniejsze wyniki finansowe i inwestycyjne (załącznik Nr 18 do sprawozdania). Szczegółowa realizacja budżetu Gminy za 2007r. została przedstawiona  w formie opisowej i cyfrowej w BIP oraz w formie pisemnej  przekazana Radnym, Przewodniczącym Osiedli, Sołtysom. Oceniając rok 2007r. należy wskazać, że Gmina pozyskała znaczne środki zewnętrzne z różnych, dostępnych źródeł i programów pomocowych, najwięcej tzw. Małych Grantów. Dzięki tzw. Małych Grantów,  Gmina otrzymała również wyposażenie i sprzęt komputerowy. Szczegółowy  wykaz dofinansowanych   projektów przedstawia załącznik Nr 19  do sprawozdania z wykonania budżetu. Należy podkreślić, że obok podejmowanych działań pozwalających na zwiększenie dochodów Gminy, a tym samym umożliwiających jej prawidłowe, płynne funkcjonowanie, w 2007r. realizowano na większą niż dotychczas skalę inwestycje i inne zadania w wielu dziedzinach życia Gminy. Pozwoliło to na stopniową poprawę funkcjonowania szczególnie placówek oświaty, kultury, sportu.

30 Poprawił się wizerunek miasta i wsi na co również miały wpływ inwestycje  prywatnych właścicieli i innych zarządców m.in.: - budowa ronda, - przebudowa stacji CPN, - przebudowa sklepu wielkopowierzchniowego Biedronka, - zagospodarowanie obiektów po byłej Gminnej Spółdzielni, Ośrodek     Wypoczynkowy w Piasecznie, obiekt po byłym Ośrodku Wypoczynkowym    Zodiak i inne, - indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Nie bez znaczenia są równoległe innowacyjne działania  promocyjne, informacyjne oraz uatrakcyjniona oferta kulturalna. Dobrze układała się współpraca z lokalnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, mediami. Przedstawiając Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu mam pełną świadomość, że nie wszystkie oczekiwania mieszkańców zostały spełnione. Szczególnie mam tu na myśli brak możliwości pozyskania środków unijnych z powodu braku naboru. Z uwagi na brak wsparcia ze strony Państwa nie podjęliśmy się budowy mieszkań komunalnych. Nie uniknęliśmy również dużych nie zaplanowanych kosztów związanych z pożarami i awarią automatyki na stacji wodociągowej.

31 Pomimo wielu utrudnień rok 2007 należy ocenić jako dobry
Pomimo wielu  utrudnień rok 2007 należy ocenić jako dobry. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Gmina podjęła działania długofalowe, których efekty dla budżetu Gminy będą widoczne za kilka lat. Mam tu na myśli rozpoczęcie prac planistycznych oraz zamierzoną budowę wiatraków. Szanowni Radni - wszystkie wymienione przeze mnie działania ,służące szeroko rozumianemu rozwojowi Gminy są efektem Waszej intensywnej pracy i dobrej współpracy. To dzięki Waszej determinacji i zrozumieniu  mogliśmy osiągnąć przedstawione wyniki, za co składam Wam serdeczne podziękowania. Serdeczne podziękowanie kieruję  również do pracowników Urzędu Miasta i Gminy  oraz Dyrektorów, Kierowników i pracowników  jednostek podległych Gminie. Mieszkańcom Miasta i Gminy dziękuję za wskazówki, propozycje, a  szczególnie zaś za to, że zauważają pozytywne działania poprawiające wizerunek Naszej Małej Ojczyzny.

32

33 Burmistrz Miasta i Gminy
Dziękuję Państwu za uwagę Burmistrz Miasta i Gminy Barbara Michalczik


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu Gminy Czaplinek w 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google