Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów."— Zapis prezentacji:

1 Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) Cel 1: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Cel 2: Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Cel 3: Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Cel 4: Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Cel 5: Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa (cel horyzontalny w zakresie partnerstwa) Cel 6: Wzrost spójności terytorialnej (cel horyzontalny) NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007 - 2013 CEL HORYZONTALNY 1: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa CEL GŁÓWNY: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

3 Struktura wdrażania Działania 5.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PO KL Departament Zarządzania EFS, MRR INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA (IP2) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Dyrektora Generalnego KPRM (DSCPZK, BPRT, DAS) Ministerstwo Finansów Krajowa Szkoła Administracji Publicznej BENEFICJENCI SYSTEMOWI ZUS

4 Obszary i efekty wsparcia Przygotowanie administracji do zarządzania finansami w aspekcie zadaniowym oraz wdrożenie budżetowania zadaniowego w jednostkach administracji publicznej Wdrożenie systemu wieloletniego planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środków budżetowych Usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej Wdrożenie nowego systemu kształtowania wynagrodzeń we wszystkich jednostkach administracji rządowej Poprawa standardów zarządzania w jednostkach administracji Objęcie 65% administracji rządowej (w tym 100% ministerstw i urzędów centralnych oraz 100% urzędów wojewódzkich) działaniami w zakresie poprawy standardów zarządzania wewnątrz tych jednostek

5 Plan Działania 2007 – 2008 Liczba projektów: 3 (w tym 2 wieloletnie) Budżet projektów ogółem: 92 807 060,00 Liczba projektów: 1 (projekt wieloletni) Budżet projektu ogółem: 7 356 862,00 PLN Liczba projektów: 1 Budżet projektu ogółem: 3 586 479,38 Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia dla słuchaczy KSAP Poddziałanie 5.1.4 Wdrażanie reformy administracji skarbowej Liczba projektów: 5 (w tym 3 wieloletnie) Budżet projektów ogółem: 26 348 445,52 Alokacja na Działanie 5.1: 492 019 250,00 PLN Środki zakontraktowane (stan na dzień 31.12.2008 r.): 130 098 846,90 PLN, tj. 26,8 % alokacji

6 Plan Działania 2007 – 2008 Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Cel: Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w celu wprowadzenia zmian w urzędach administracji rządowej ukierunkowanych na podwyższenie jakości oferowanych usług oraz osiągnięcie większej efektywności funkcjonowania urzędów. Przeprowadzenie badania i analiza potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu działań (strategii szkoleniowej) w służbie publicznej na lata 2008-2010 oraz realizacja szkoleń – termin zakończenia 30.06.2009 Rezultaty: Opracowanie analizy potrzeb szkoleniowych oraz strategii szkoleniowej w służbie publicznej na lata 2008-2010; ukończenie szkoleń w wyznaczonych obszarach przez co najmniej 4800 osób Cel: Wsparcie modernizacji procesów zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej – termin zakończenia 31.12.2009 Rezultaty: Wdrożenie metody CAF w 50 urzędach, podejścia procesowego w 4 urzędach; ukończenie szkoleń w zakresie TQM/CAF przez co najmniej 800 osób oraz przygotowanie i upowszechnienie raportów nt. systemów zarządzania jakością

7 Plan Działania 2007 – 2008 Cel: Podnoszenie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za kierowanie urzędami w zakresie umiejętności planowania strategicznego, nowoczesnych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz języków obcych Szkolenia osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z państwowego zasobu kadrowego – termin zakończenia 31.03.2009 Rezultaty: Ukończenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych przez 1080 osób powołanych na wysokie stanowiska państwowe z PZK Cel: Opracowanie oraz wdrożenie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń Opracowanie koncepcji systemu opisów stanowisk pracy i wartościowania wysokich stanowisk państwowych oraz powiązania jego wyników z systemem wynagrodzeń – termin zakończenia 31.03.2009 Rezultaty: Sporządzenie podręcznika do opisów oraz wartościowania stanowisk w PZK, pilotaż systemu opisów i wartościowania stanowisk pracy w PZK oraz ukończenie szkoleń przez co najmniej 142 osoby z PZK

8 Plan Działania 2007 – 2008 Cel: Zwiększenie zdolności urzędów administracji rządowej do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnego zarządzania wynagrodzeniami Wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń w administracji rządowej – termin zakończenia 30.06.2009 Rezultaty: Ukończenie szkoleń przez co najmniej 3115 osób w ramach 128 sesji szkoleniowych oraz wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie wynagrodzeniami w urzędach

9 Plan Działania 2007 – 2008 Cel: Podniesienie kompetencji pracowników dysponentów głównych w zakresie sporządzenia zadaniowego planu wydatków oraz przygotowanie przez dysponentów zadaniowego planu wydatków na rok 2008 Przygotowanie administracji rządowej do sporządzenia zadaniowego planu wydatków na rok 2008 – termin zakończenia 15.05.2008 Rezultaty: Ukończenie szkoleń z zakresu metodologii zadaniowego zestawienia wydatków przez 827 osób Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym

10 Plan Działania 2007 – 2008 Cel: Wsparcie procesu doskonalenia metodologii w zakresie przygotowywania i wdrożenia budżetu zadaniowego w ujęciu rocznym i wieloletnim, planowania strategicznego, oraz prac dot. wdrożenia nowych mechanizmów zarządzania finansami publicznymi Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008 – 2012 – termin zakończenia 31.12.2012 Rezultaty: Opracowanie metodologii, przygotowanie podstaw legislacyjnych, 18 ekspertyz, opracowanie systemu informatycznego, przeszkolenie pracowników MF i dysponentów, opracowanie aplikacji BUZA Cel: Przygotowanie i wdrożenie budżetu w układzie zadaniowym u wszystkich dysponentów w ujęciu rocznym i wieloletnim Wdrożenie budżetu zadaniowego u wszystkich dysponentów środków budżetowych w latach 2008 – 2012 – termin zakończenia 31.12.2012 Rezultaty: Objęcie wsparciem dysponentów środków budżetowych w zakresie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego (m.in. ekspertyzy, system IT, ukończenie szkoleń przez ok. 7000 pracowników dysponentów środków budżetowych)

11 Plan Działania 2007 – 2008 Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia dla słuchaczy KSAP Cel: Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności słuchaczy KSAP prowadzące do zwiększenia skuteczności, efektywności i podwyższenia ich kompetencji w pracy w administracji publicznej Zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP – termin zakończenia 31.12.2014 Rezultaty: zagraniczne szkolenia praktycznych dla ok. 486 słuchaczy KSAP, prace analityczne dot. rozwiązywania określonych problemów polskiej administracji; Poddziałanie 5.1.4 Wdrażanie reformy administracji skarbowej Cel projektu: Poprawa jakości wykonywanych usług przez urzędy administracji skarbowej Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne dla pracowników administracji skarbowej – termin zakończenia 31.03.2009 Rezultaty: Ukończenie szkoleń przez 2520 pracowników administracji skarbowej

12 Plan Działania 2009 Liczba projektów: 13 (w tym kontynuowane 3) Budżet projektów ogółem 92 970 766,78 PLN Liczba projektów: 2 projekty kontynuowane Budżet projektów ogółem: 90 339 000,00 PLN Liczba projektów: 1 projekt kontynuowany Budżet projektu ogółem: 7 356 862,00 PLN Poddziałanie 5.1.2 Wdrażanie systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Poddziałanie 5.1.3 Staże i szkolenia dla słuchaczy KSAP

13 Plan Działania 2009 Podniesienie kompetencji członków korpusu służby cywilnej w szczególności w obszarach priorytetowych z punktu widzenia Strategii Lizbońskiej. Rezultaty Wdrożenie strategii szkoleniowej Planowane przedsięwzięcia Wypracowanie standardów organizacyjnych dla komórek właściwych do spraw: budżetu finansów, kadr, szkolenia i organizacji oraz zamówień publicznych w urzędach administracji rządowej Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej poprzez podniesienie kompetencji kadry kierowniczej

14 Plan Działania 2009 Opracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy administracją rządową a środowiskiem think tanków Rezultaty Opracowanie mechanizmów współpracy między administracją rządową a ekspertami oraz ośrodkami zajmującymi się analizami i badaniami dotyczącymi spraw publicznych w zakresie wspierania procesów decyzyjnych Planowane przedsięwzięcia Opracowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej Podniesienie standardów służby cywilnej poprzez usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi, wzmocnienie przejrzystości działania oraz poprawę wizerunku służby cywilnej.

15 Plan Działania 2009 Wzmocnienie potencjału regulacyjnego polskiej administracji poprzez wsparcie na rzecz Rządowego Centrum Legislacji Rezultaty Promowanie i wdrażanie programów udoskonalania i ujednolicania technik legislacyjnych w urzędach obsługujących organy władzy publicznej Planowane przedsięwzięcia Wzmocnienie kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za koordynację polskiej polityki w UE Specjalistyczne szkolenia z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym UE.

16 Plan Działania 2009 Wdrożenie nowoczesnych narzędzi zarządzania w ok. 30 urzędach wybranych na zasadzie otwartej aplikacji Rezultaty Modernizacja systemów zarządzania oraz kompetencji kadr administracji rządowej poprzez wdrażanie przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę procesów zarządzania w administracji. Planowane przedsięwzięcia Opracowanie i wdrożenie Strategii na rzecz równego traktowania w administracji publicznej Strategia na rzecz równego traktowania w administracji publicznej

17 Plan Działania 2009 Wsparcie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez niego usług na rzecz przedsiębiorców Rezultaty Wsparcie na rzecz ZUS Planowane przedsięwzięcia Opracowanie rekomendacji oraz zmian legislacyjnych ukierunkowanych na systemowe usprawnienie procesu zarządzania państwem, w tym długofalowe planowanie strategiczne, wzmocnienie koordynacji międzyresortowej, usprawnienie procesu podejmowania decyzji oraz komunikacji i obiegu dokumentów pomiędzy urzędami Modernizacja systemu zarządzania państwem

18 Ewaluacja Ewaluacja zakresu wsparcia oraz ocena pierwszego etapu wdrażania Działania 5.1 PO KL CEL BADANIA: Weryfikacja kierunków wsparcia w ramach Działania 5.1 PO KL, dla zapewnienia trafnego i spójnego względem celów Programu planowania działań oraz stworzenia bazy dla porównań dla późniejszej oceny interwencji Ocena przyjętych mechanizmów zarządzania i wdrażania w początkowym okresie realizacji - bieżące identyfikowanie i eliminowanie barier oraz trudności, a także wskazanie możliwości zmian/modyfikacji mających na celu podniesienie efektywności procesu wdrażania Działania, w tym projektów w ramach Działania Adekwatne do celów Programu spójne planowanie działań/zadań do realizacji oraz zwiększenie efektywności interwencji – podstawa do refleksji m.in. przy konstruowaniu Planu Działania na rok 2010 POTRZEBY

19 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Krzysztof Motyk, Zastępca Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego KPRM Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 PO KL www.efs.kprm.gov.pl www.efs.kprm.gov.pl


Pobierz ppt "Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego wdrażane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google