Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał cz. II. 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości – w sytuacji braku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał cz. II. 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości – w sytuacji braku."— Zapis prezentacji:

1 Kapitał cz. II

2 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości – w sytuacji braku kapitału przedsiębiorca dzięki leasingowi może pokryć koszty przedsięwzięcia, a w przypadku posiadania środków, przedsiębiorca może zachować rezerwę gotówki i przeznaczyć ją na inne cele. Korzyści przedsiębiorcy (korzystającego) z tytułu umowy leasingu

3 1.Korzyści podatkowe 1.Korzyści podatkowe – przedsiębiorca dzięki transakcji leasingowej ma możliwość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę naliczania podatku dochodowego, co wpływa również a obniżenie kosztu samego leasingu, pomimo że przepisy w tym zakresie mają niekiedy restrykcyjny charakter.

4 1.Elastyczność w finansowaniu inwestycji 1.Elastyczność w finansowaniu inwestycji – możliwość dopasowania umów leasingowych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa (leasing z pakietem usług dodatkowych). 1.Niskie obciążenie początkowymi nakładami inwestycyjnymi 1.Niskie obciążenie początkowymi nakładami inwestycyjnymi – korzystający nie ma obowiązku zapłaty przyszłych opłat leasingowych, ani zabezpieczenia określoną sumą wierzytelności firmy leasingowej.

5 1.Możliwość obniżenia całkowitych kosztów inwestycji 1.Możliwość obniżenia całkowitych kosztów inwestycji – może się okazać, że suma wszystkich opłat jest niższa od kosztów zakupu dobra na rynku, np. w sytuacji, gdy przedmiot leasingu posiada stosunkowo wysoką wartość w momencie upływu terminu umowy leasingowej.

6 1.Wzrost możliwości kredytowych 1.Wzrost możliwości kredytowych – leasing jako dodatkowe źródło finansowania zwiększa ogólną sumę wsparcia finansowego; podpisanie umowy leasingowej nie powoduje w przedsiębiorstwie wzrostu współczynnika zadłużenia, umowa leasingu nie ogranicza zdolności do zaciągania kredytu.

7 1.Możliwość dostępu do nowoczesnych technologii. 1.Możliwość szybkiej reakcji na potrzeby rynku.

8 1.Brak prawa własności 1.Brak prawa własności – rzeczy, będące przedmiotem umowy leasingu nie są własnością korzystającego i nie mogą być np. przedmiotem zabezpieczenia kredytu. 2.Dotkliwe skutki finansowe 2.Dotkliwe skutki finansowe w przypadku naruszenia warunków umowy. Wady leasingu z punktu widzenia korzystającego (przedsiębiorcy):

9 1.Ponoszenie ryzyka cenowego i rzeczowego 1.Ponoszenie ryzyka cenowego i rzeczowego – obowiązek uiszczania opłat również w sytuacji braku możliwości korzystania z rzeczy w sytuacji jego utraty lub uszkodzenia, a także konieczność przywrócenia poprzedniego stanu.

10 1.Ryzyko z powodu ewentualnego zadłużenia 1.Ryzyko z powodu ewentualnego zadłużenia (niespłaconych zobowiązań) wobec budżetu lub bankructwa firmy leasingowej; przedmiot leasingu może zostać odebrany przez komornika. 2.Utrudnione dochodzenie roszczeń w stosunku do dostawcy (producenta) leasingowanego sprzętu z tytułu jego wad.

11 Zakup maszyny budowlanej Zakładamy, że każda z form finansowania jest dostępna dla przedsiębiorstwa. Osiąga ono zadowalające wyniki finansowe, a perspektywy na przyszłość są obiecujące. Przedsiębiorstwo nie korzysta z ulg inwestycyjnych, dla większej przejrzystości obliczeń pomijamy analizę podatku VAT. Rachunek opłacalności finansowania inwestycji – kredyt bankowy i leasing operacyjny

12 Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem kredytu bankowego: Kwota kredytu na zakup maszyny budowlanej 50.000 zł Roczna stopa procentowa6,33 % Prowizja za rozpatrzenie wniosku1,00 % Prowizja za uruchomienie kredytu2,00 % Spłata kredytu w ratach miesięcznych malejących Okres kredytowania2 lata Stopa roczna amortyzacji20,00 %

13 Całkowity koszt kredytu jest równy sumie odsetek i prowizji Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 50.000 x 1% = 500 zł Prowizja za uruchomienie kredytu: 50.000 x 2% = 1.000 zł Spłacane odsetki 3.300,84 zł Całkowity koszt kredytu: 4.800,84 zł 3.300,84 + 500 + 1.000 = 4.800,84 zł

14 Przedsiębiorca zalicza w koszty całkowity koszt kredytu i amortyzacji: Roczna stopa amortyzacji: 50.000 x 20% = 10.000 zł Okres amortyzacji: 2 lata Kwota amortyzacji: 2 x 10.000 = 20.000 zł Obniżka z tytułu podatku 19% 4.712,16 zł Koszt zakupu maszyny budowlanej w kredycie (50.000 + 4.800,84) – 4.712,16 = 50.088,68

15 Finansowanie za pomocą leasingu operacyjnego Wartość przedmiotu leasingu: 50.000 zł Czynsz inicjalny (opłata wstępna):20% Czas trwania umowy 2 lata (24 m-ce) Podstawą do naliczania wszelkich płatności z tytułu umowy leasingu jest cena netto środka tj. cena bez podatku VAT. Po zakończeniu okresu leasingu korzystający ma możliwość zakupu środka trwałego za tzw. wartość rezydualną liczoną od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Czynsz inicjalny zawiera opłatę manipulacyjną.

16 Całkowite wydatki i koszty związane z umową leasingową Przedmiot leasingu 50.000,00 zł Opłata wstępna 20%10.000,00 zł 24 raty po 1.530,19 zł Wartość końcowa (wykup)18% 9.000,00 zł Przedsiębiorca zaliczy w koszty raty leasingowe z czynszem inicjalnym, czyli 46.724,56 zł. Obniżka z tytułu podatku 19% 8.877,66 zł Koszty po obniżce 7.846,90 zł Wykup 9.000,00 zł Łączny koszt 46.846,90 zł

17 Koszt zakupu maszyny budowlanej: w kredycie w kredycie50.088,68 zł w leasingu operacyjnym w leasingu operacyjnym46.846,90 zł W analizowanym przykładzie bardziej opłacalny okazał się leasing operacyjny.

18 Wybór metody finansowania majątku trwałego zależy w dużej mierze od wysokości ponoszonych z tego tytułu kosztów oraz sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa.

19 Faktoring – polega na odsprzedaży przez przedsiębiorstwo przed terminem płatności należności z tytułu dostaw towarów lub usług specjalistycznym instytucjom faktoringowym.

20 Umowa faktoringu ma dwustronny charakter i jest zawierana pomiędzy faktorem a podmiotem gospodarczym. W praktyce gospodarczej, w transakcji biorą udział trzy podmioty.

21 Dłużnik Faktorant Faktorant (przedsiębiorca) Faktor Instytucja faktoringowa (np. bank)

22 1.finansowa – 1.finansowa – polega ona na uzyskaniu przez przedsiębiorstwo płynnej gotówki przed upływem terminów inkasa należności od klientów, którym sprzedano produkty lub usługi udzielając kredytu kupieckiego (odroczony termin płatności) Podstawowe funkcje faktoringu

23 1.gwarancyjną – 1.gwarancyjną – instytucja faktoringowa przejmuje ryzyko wypłacalności dłużnika w określonych granicach

24 1.usługową – 1.usługową – polegającą na świadczeniu przez instytucję factoringową określonych czynności związanych z ewidencją i monitorowaniem oraz inkasem należności, które wcześniej leżały w gestii przedsiębiorstwa, np.: prowadzenie ksiąg rachunkowych doradztwo (w tym podatkowe) marketingowe (np. badanie rynku, pomoc w działaniach promocyjnych

25 Jakie przedsiębiorstwa powinny korzystać z faktorinu?

26 Faktoring jako forma pozyskania środków jest szczególnie wskazana dla firm, które: chcą zdyscyplinować dłużników do terminowego wywiązywania się z płatności mają stałych odbiorców towarów lub usług mają problemy z uzyskaniem kredytu bankowego z uwagi na brak właściwego zabezpieczenia

27 mają różne zapotrzebowanie na środki pieniężne w różnym przedziale czasowym przywiązują dużą uwagę do precyzyjnego planowania wpływów i wydatków ponoszą wysokie koszty z tytułu udzielonych kredytów handlowych

28 1.dzięki 1.dzięki wyeliminowaniu zatorów płatniczych przedsiębiorstwo poprawia swoją płynność 2.szybkie 2.szybkie uzyskanie środków pieniężnych za dostarczone towary i wykonane usługi natychmiast po złożeniu faktury u faktora i możliwość zaangażowania pieniędzy w bieżącą działalność lub ich przeznaczenie na cele rozwojowe Korzyści płynące z faktoringu jako instrumentu finansowania działalności gospodarczej

29 1.poprzez 1.poprzez wcześniejsze uzyskanie środków pieniężnych przedsiębiorca ma możliwość natychmiastowego ich włączenia do obrotu gospodarczego, przez co uzyskuje się wzrost obrotów oraz zysku 2.faktoring 2.faktoring zamieniając wierzytelność na gotówkę wpływa na wzrost aktywów, dzięki czemu poprawiają się wskaźniki ekonomiczne firmy

30 1.korzystając 1.korzystając z faktoringu przedsiębiorstwo nie musi zaciągać kosztownych kredytów bankowych, których wykorzystanie nie zawsze jest efektywne 2.faktoring 2.faktoring odciąża przedsiębiorcę od czynności związanych ze ściąganiem należności od dłużników, a faktor przejmuje na siebie uciążliwe procedury monitoringu należności i windykacji

31 1.wysoki koszt: a)wysokie odsetki dyskontowe płacone faktorowi za przekazane firmie środki, stopa dyskonta jest wyższa od stopy procentowej kredytu bankowego b)wysoki koszt usług świadczonych przez faktora – znacznie przewyższa koszt ponoszony w przypadku przedsiębiorstwa wykonującego podobne czynności we własnym zakresie Negatywne cechy faktoringu

32 a)prowizja, która jest opłatą za przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności dłużnika; przeciętnie jest ona na poziomie od 1 do 4% kwoty wierzytelności, która jest przedmiotem umowy. 1.faktoring 1.faktoring wpływa na osłabienie więzi pomiędzy producentami, a odbiorcami towarów,

33 1.faktor 1.faktor, który nabywa wierzytelność przejmuje księgowość i rozliczenia przedsiębiorców 2.problem 2.problem przepływu informacji pomiędzy faktorem, a faktorantem 3.w praktyce 3.w praktyce istnieje problem zaadaptowania mechanizmu rozliczeń i współpracy w zakresie faktoringu w stosunku do niektórych branż

34 Przeprowadzenie kalkulacji kosztu faktoringu jest czynnością dość skomplikowaną, ponieważ należy w niej uwzględnić wiele czynników i parametrów wpływających na koszt faktoringu. Warto za każdym razem przeprowadzić rachunek opłacalności faktoringu a w szczególności na: Warto za każdym razem przeprowadzić rachunek opłacalności faktoringu indywidualnie, zwracając szczególną uwagę na elementy, wpływające na ostateczny koszt usługi, a w szczególności na:

35 1.wysokość pobieranych opłat i sposób ich naliczania i pobierania 2.wysokość wypłacanej przez faktora zaliczki 3.termin zapadalności wierzytelności 4.ilość faktur przekazywanych faktorowi do wykupu 5.wysokość dodatkowych opłat, w szczególności kar umownych 6.skalę ryzyka faktoranta i jego odbiorców 7.zakres i złożoność funkcji faktoringu.

36 nie chroni przed ryzykiem utraty należności stałe obciążenie z tytułu zadłużenia w banku długotrwały proces rozpatrywania wniosku kredytowego większa pewność otrzymania zapłaty za sprzedane towary i usługi spłaty udzielonego finansowania dokonują odbiorcy mniejsze formalności – szybsze dysponowanie gotówką KredytFaktoring

37 jest udzielany na określony czas zabezpieczenie jest zawsze wymagane, podwyższa zobowiązania, co pogarsza wskaźniki przedsiębiorca decyduje o terminie otrzymywania środków pieniężnych, przedstawiając wierzytelności do wykupu gwarancją dla faktora jest wierzytelność oraz wypłacalność dłużnika nie występuje pogorszenie wskaźników zadłużenia KredytFaktoring

38 Elastyczność finansowa Elastyczność finansowa oznacza stały dostęp do więcej niż jednego źródła finansowania działalności oraz możliwość wyboru pomiędzy tymi źródłami. Dzięki elastyczności przedsiębiorstwo może wykorzystywać łatwiej dostępne i tańsze źródła pozyskiwania kapitałów oraz umacnia swoją pozycję negocjacyjną wobec kredytodawców.

39 Elastyczność finansowa Elastyczność finansowa zależy od solidności polityki finansowej firmy, od przestrzegania bieżącej płynności finansowej, umożliwiającej terminowe regulowanie zaciąganych zobowiązań.

40 Na elastyczność finansową przedsiębiorstwa wpływa dywersyfikacja kredytodawców. Im większa jest ich liczba oraz brak takich kredytodawców, wobec których indywidualne zadłużenie jednostki dominuje, tym mniejsze jest ryzyko finansowe.


Pobierz ppt "Kapitał cz. II. 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości 1.Możliwość sfinansowania nakładów inwestycyjnych w całości – w sytuacji braku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google