Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.bre-leasing.com.pl Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy Adam Surowski, Dyrektor Pionu Handlowego BRE Leasing Sp. z o.o. Stare.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.bre-leasing.com.pl Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy Adam Surowski, Dyrektor Pionu Handlowego BRE Leasing Sp. z o.o. Stare."— Zapis prezentacji:

1 www.bre-leasing.com.pl Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy Adam Surowski, Dyrektor Pionu Handlowego BRE Leasing Sp. z o.o. Stare Jabłonki, 21 maja 2004 r.

2 www.bre-leasing.com.pl Umowa leasingu – etapy transakcji PROJEKTOWANA INWESTYCJA – KLIENT FIRMA LEASINGOWA UZGODNIENIA TRANSAKCYJNE: Określenie ryzyka klienta i transakcji oraz ustalenie struktury transakcji: Okresu leasingu, opłaty wstępnej, zabezpieczeń DOSTAWCA Uzgodnienia techniczne i cenowe KONTAKT Z DOSTAWCĄ: Uzgodnienie dostawy i ceny DECYZJA FINANSUJĄCEGO (Promesa finansowania) PODPISANIE UMOWY LEASINGU I UMOWY SPRZEDAŻY DOSTAWA PRZEDMIOTU Protokół Odbioru AKTYWACJA UMOWY

3 www.bre-leasing.com.pl Wybór firmy leasingowej (1/2) Bezpieczeństwo transakcji Struktura własnościowa Historia działalności w Polsce Wyniki finansowe

4 www.bre-leasing.com.pl Wybór firmy leasingowej (2/2) Oferta Struktura oferty (wymagany wkład własny, okres leasingu, waluta umowy) Wymagania w zakresie zabezpieczeń Cena finansowania Zakres finansowania (które przedmioty podlegają finansowaniu) Elastyczność w negocjacjach (cena, zapisy umowy) Dostępność produktów (sieć sprzedaży) Usługi dodatkowe (ubezpieczenie, assistance)

5 www.bre-leasing.com.pl Zakres negocjacji warunków umowy Odmienny zakres negocjacji dla klienta korporacyjnego i MŚP Co można negocjować? Cena ofert (klient korporacyjny i MŚP) Struktura umowy (klient korporacyjny) Zakres usługi, np. - usługi dodatkowe (klient korporacyjny) Ogólne warunki umowy (klient korporacyjny) Czego nie można negocjować? Prawa i obowiązki stron (klient korporacyjny i MŚP) Zapisy ogólnych warunków umowy (MŚP) Dodatkowe czynniki zwiększające ryzyka dla Finansującego

6 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy (1/3) Wartość hipotetyczna netto Definicja wprowadzona ustawą z dnia 6 września 2001 r. o PDOOP (Dz.U. 2001 nr 106, poz. 1150) Jest to wartość początkowa przedmiotu leasingu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne liczone metodą degresywną zgodnie z normatywną stawką amortyzacji pomnożoną współczynnikiem 3. W praktyce oznacza ona minimalną wartość Przedmiotu Leasingu, po zakończeniu okresu umowy leasingu, za którą Korzystający może wykupić przedmiot.

7 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy (2/3) Wartość hipotetyczna netto, przykład Samochód ciężarowy Normatywna stawka amortyzacji: 20% Okres leasingu: 24 i 36 miesięcy Wartość hipotetyczna netto: Na koniec pierwszego roku 100% - 20% x 3 = 40% Na koniec drugiego roku40% - 20% x 3 = 16% Na koniec trzeciego roku16% - 20% x 3 = 6,4%

8 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy (3/3) Wartość hipotetyczna netto - przykład Leasing I Amortyzacja podatkowa po 24 miesiącach: 100% - 16% = 84 % I Amortyzacja podatkowa po 36 miesiącach: 100% - 6,4% = 93,6 % Zakup z kredytu lub środków własnych I Amortyzacja podatkowa po 24 miesiącach: 20% x 2 = 40 % I Amortyzacja podatkowa po 36 miesiącach: 20% x 3 = 60%

9 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy rachunek efektywnych wydatków (NPV) Leasing Waluta PLN Koszt finansowania (IRR z rat i WR) 11% p.a. WR 1% Opłata wstępna 20% Wartość początkowa 100% Kredyt Waluta PLN Koszt finansowania 9% p.a. (WIBOR 1M + 3,8 p.p.) WR 0% Udział własny 20% Amortyzacja liniowa 20% p.a. Wartość początkowa 100% Metodologia i założenia Jako miarę efektywności formy finansowania przyjęto wartość bieżącą (NPV) ze strumienia wydatków w określonym horyzoncie czasu (36 miesięcy), pomniejszoną o uzysk podatkowy pomniejszający podstawę opodatkowania, liczony jako 19% odpis od wydatków stanowiących k.u.p

10 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy rachunek efektywnych wydatków (NPV) - wyniki Forma finansowania NPV z efektywnego wydatku przy stopach: 9% dla kredytu, 11% dla leasingu NPV z efektywnego wydatku przy jednakowej stopie 9% dla obu operacji Kredyt88,09% Leasing81,13%83,10% wyższa efektywność leasingu dla klienta ( pomimo wyższej stopy procentowej kosztów finansowania o 2 p.p.): NPV z efektywnego wydatku jest niższe dla leasingu - 81,13% vs 88,09% dla kredytu w przypadku dyskonta strumienia efektywnych wydatków w leasingu stopą procentową z kredytu, wyniki w dalszym ciągu bardziej przemawiają na korzyść leasingu: 83,10% vs 88,09%

11 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy (1/3) rachunek efektywnych wydatków (NPV) – wnioski Finansowanie w formie leasingu jest bardziej efektywne, na tle finansowania w formie kredytu inwestycyjnego, pomimo możliwych różnic w stopie procentowej kosztów finansowania Korzystny efekt zastosowania leasingu jako formy finansowania inwestycji jest tym większy, im wyższy jest stopień kompresji w czasie opłat leasingowych stanowiących k.u.p. Zwiększanie finansowego efektu przewagi leasingu nad kredytem następuje gdy: I wzrasta wysokość opłaty wstępnej I okres leasingu jest krótszy od okresu normatywnej amortyzacji, I zwiększa się stopa podatku dochodowego Im okres finansowania jest bardziej zbliżony do okresu normatywnej amortyzacji, tym większy wpływ na efektywność finansowania mają różnice w poziomie kosztów

12 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy (2/3) rachunek efektywnych wydatków (NPV) – wnioski W finansowaniu inwestycji w formie leasingu nie występuje konieczność kredytowania podatku VAT (VAT doliczany jest do każdej płatności leasingowej) Na wyższą efektywność leasingu wpływają również niższe koszty związane z: I koniecznością ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń I ubezpieczeniami środków trwałych I niższą ceną zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki rabatom wynegocjowanym przez Finansującego Podane przykłady świadczą o tym, iż wybór formy finansowania inwestycji jest uzależniony od indywidualnej sytuacji finansowej Korzystającego oraz od jego oczekiwań co do źródła i okresu finansowania. Nie można więc kategorycznie stwierdzić, że leasing jest droższy od kredytu lub odwrotnie.

13 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy (3/3) wnioski Leasing nie jest ulgą inwestycyjną Leasing jest elastycznym instrumentem zarządzania podstawą opodatkowania (w zakresie podatku dochodowego)

14 www.bre-leasing.com.pl Leasing a kredyt bankowy Motywy wyboru leasingu przez klienta z sektora MŚP Najważniejsze przyczyny korzystania z leasingu (wskazania na pierwszym miejscu) Źródło: B.P.S. Consultants Poland Ltd, 2003r.

15 www.bre-leasing.com.pl Podstawowe regulacje prawne Kodeks cywilny (zmiany wprowadzone w grudniu 2000 r.) Ustawa o rachunkowości (obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.): I pojęcie umowy leasingu I leasing w ujęciu bilansowym Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (z 6 września 2001r.)

16 www.bre-leasing.com.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.bre-leasing.com.pl Umowa leasingu – etapy transakcji Leasing a kredyt bankowy Adam Surowski, Dyrektor Pionu Handlowego BRE Leasing Sp. z o.o. Stare."

Podobne prezentacje


Reklamy Google