Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE
ID grupy: 97/19_G1 Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: LOKALNY RYNEK PRACY – SZANSE I ZAGROŻENIA Semestr/rok szkolny: DRUGI 2009/2010

3 LOKALNY RYNEK PRACY – SZANSE I ZAGROŻENIA
Ważnym źródłem danych o sytuacji na rynku pracy są dane gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia. Obejmują one dane o osobach zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.). Dane te dostępne są zarówno na stronach GUS, jak i na portalu należącym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tym, że najwięcej danych znaleźć można na portalu publicznych służb zatrudnienia: Wiele cennych danych o regionalnych rynkach pracy znajduje się na stronach wojewódzkich urzędów statystycznych i wojewódzkich urzędów pracy, zaś odnośnie powiatowych rynków – na stronach powiatowych urzędów pracy.

4 ŹRÓŁA INFORMACJI O STANIE BEZROBOCIA > dokumenty o charakterze programowym, takie jak strategie rozwoju, czy plany działań na rzecz zatrudnienia, zamieszczane na stronach urzędów, > Gminne Centra Informacji (GCI), > Katalogi Firm Lokalnych (często pojawiające się na stronach samorządowych), > strony internetowe innych podmiotów, zajmujących się usługami rynku pracy, w tym organizacji pozarządowych (zachęcamy do sprawdzenia bazy danych tych organizacji) > instytucji badawczych, jak np.: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) –

5 Prognozowanie rozeznania popytu na pracę, zwłaszcza na lokalnym rynku pracy jest trudniejsze i wymaga często podejmowania własnych badań przedsiębiorców. Powiązanie diagnozy lokalnego rynku pracy z projektem powinno umożliwić interwencji i zmian, w tym: > ustalenie systematyki zawodów od pożądanych do zanikających, > wprowadzenie stratyfikacji zawodów występujących na lokalnym rynku pracy, w zależności od poziomu wymagań kwalifikacyjnych i złożoności (od prostych do specjalistycznych), > opracowanie wytycznych do organizacji działań dla zidentyfikowanych grup osób, obszarów, profili wiekowych, zawodowych, kwalifikacyjnych oraz działań, pozwalających na skuteczny powrót do aktywnego uczestnictwa w lokalnym rynku pracy.

6 ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata;
Cele projektu aktualna analiza lokalnego rynku pracy i rynku edukacyjnego; ocena perspektyw tego rynku na najbliższe lata; wykonanie listy zawodów i jego korelacja z ofertą szkół; opracowanie poradnik dla poszukujących pracy; mapa lokalnego rynku pracy i edukacji;

7 POJĘCIA, KTÓRYMI SIĘ ZAJMUJEMY
Pojęcie bezrobocia i bezrobotnego Przyczyny i skutki bezrobocia Rodzaje bezrobocia Metody poszukiwania pracy Analiza ofert pracy Szkoły w naszym regionie Co i jak przygotować do nowej pracy

8 Lokalne zakłady pracy MOS- Krajenka Banki- Krajenka. Złotów
Szkoły-Złotów, Krajenka Banki- Krajenka. Złotów Piekarnia- Krajenka Sklepy- Krajenka. Złotów Firmy budowlane - Złotów Lokalne zakłady pracy w powiecie złotowskim Policja- Złotów, Krajenka Unimetal - Złotów Metal-plast - Złotów Christianapol- Krajenka Młyn-Krajenka Tartak- Krajenka Usługi przesyłkowe - Złotów Lechpol- Krajenka

9 Stopa bezrobocia W POWIECIE ZŁOTOWSKIM 2002 - 2009
Rok Stopa bezrobocia 2009 18,24% 2008 17,83% 2007 16,09% 2006 21,09% 2005 25,05% 2004 27,19% 2003 26,05% 2002 27,66%

10 Piramida maslowa Zdaniem Maslowa zachowanie się człowieka wynika z jego dążenia do zaspokojenia potrzeb, a nie chwilowych stanów emocjonalnych. Zakłada on, że człowiek ma określony zespół potrzeb, które zaspokajać powinien w określonej kolejności. Mechanizmem sterującym ludzkimi zachowaniami według Maslowa są potrzeby, pojmowane jako brak czegoś, wywołujący jednocześnie dążenie do zaspokojenia tego braku.

11 Zapotrzebowanie na zawody w powiecie złotowskim I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA
→ Budowlaniec - ZSZ Złotów, Krajenka, Radawnica → Rolnik - Szkoła Rolnicza Złotów → Logistyk - Technikum Krajenka → Wózek widłowy – Kurs Złotów → Operator maszyn – ZSZ → Elektryk – Technikum, ZSZ → Kelner/Kucharz – Technikum, ZSZ → Mechanik – ZSZ, Technikum → Kierowca - Kurs

12 POWIATOWY URZĄD PRACY - złotów
Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie Złotów ul. Kolejowa 11 tel/fax: Godziny urzędowania: Od poniedziałku do piątku - od 7:30 do 15:30 Godziny przyjmowania interesantów: Od poniedziałku do piątku - od 8:00 do 14:00 Co może zaoferować urząd pracy? Prace interwencyjną, Roboty publiczne, Prace społeczno-użyteczno, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Praktyczna naukę zawodu dorosłych, Staż, Jednorazowe środki na otwarcie działalności, Szkolenia

13 BEZROBOCIE W POWIECIE W 2010r.
 miesiąc  I II III  IV   POLSKA 12,7  13  12,9  12,3  11,9 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  9,8  10,1  9,5  9,2 POWIAT ZŁOTOWSKI 21,2  21,3  20,8  19,0  18,2

14 BEZROBOCIE W POWIECIE W 2009r.
W analizie bezrobocia najbardziej znanym miernikiem tego zjawiska jest wskaźnik stopy bezrobocia. Poniższa tabela przedstawia wskaźniki stopy bezrobocia naszego powiatu na tle województwa i kraju w 2009 roku. BEZROBOCIE W POWIECIE W 2009r. STOPA BEZROBOCIA W % STAN NA DZIEŃ POLSKA WIELKOPOLSKA POWIAT ZŁOTOWSKI 10,4 7,2 18,5 10,9 7,7 19,3 11,1 8,1 19,7 19,0 10,7 7,9 18,0 10,6 7,8 17,3 17,5 10,8 8,0 16,8 8,2 16,7 8,4 17,8 11,4 8,7 Brak informacji – GUS poda dane ok r.

15 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie na koniec grudnia 2009 r. wynosiła osób z czego osób stanowiły kobiety, tj. 53,6% ogółu bezrobotnych. Z uwagi na ogólną sytuację gospodarczą oraz „kryzys ekonomiczny” mimo licznych przedsięwzięć w 2009 roku możliwe było ograniczenie skali bezrobocia jednak nie udało się obniżyć liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Porównując tę liczbę na koniec grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. liczba bezrobotnych zwiększyła się o 813 osób, tj. o 21,6 %. Wzrost ten był jednak znacznie niższy niż przeciętny w całej Wielkopolsce. W województwie wielkopolskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych w okresie listopad listopad 2009 (ostatnie dane) wzrosła o osób, co oznacza wzrost o 50,2%, a w podregionie pilskim o osoby, co oznacza wzrost o 61,8% Bezrobocie w powiecie: - Ogółem - w tym kobiet

16

17 Fluktuacja osób bezrobotnych
Na stan bezrobotnych ma wpływ zarówno liczba nowo zarejestrowanych, jak i liczba osób, które zostaną wyrejestrowane. W omawianym okresie w Urzędzie Pracy w Złotowie zarejestrowało się osób, które uzyskały status osoby bezrobotnej. Największy „napływ” bezrobotnych zanotowano w październiku – 883 osoby, a najniższy w maju – 483 osoby. Przyczyny rejestracji w IV kwartale roku to głównie zakończenie prac sezonowych w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, jak również jest to okres powrotów bezrobotnych do Urzędu Pracy po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, tj. po robotach publicznych, stażach i po szkoleniach.

18 Czynniki wpływające na lokalny rynek pracy w powiecie złotowskim
WYKSZTAŁCENIE WIEK PŁEĆ PRACA STAŻ PRACY DŁUGOŚĆ OKRESU BEZ PRACY

19 Z ogólnej liczby osób bezrobotnych, które w 2009 roku podjęły pracę:
1) osób podjęło prace niesubsydiowane, 2) 619 osób podjęło prace subsydiowane, w tym: - prace interwencyjne - 49 osób, - roboty publiczne osób, - podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) - 82 osoby, - doposażenie stanowiska pracy - 73 osoby. STRUKTURA BEZROBOTNYCH Z punktu widzenia prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy istotne znaczenie ma struktura bezrobocia w powiecie. Kryteriami struktury bezrobocia są: czas pozostawania bez zatrudnienia, wykształcenie, wiek, staż pracy, płeć. ● Jednym z priorytetowych kryteriów analizy struktury bezrobocia jest czas pozostawania bez zatrudnienia. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas pozostawania bez zatrudnienia jest wiek. Strukturę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) przedstawia

20 Wykres. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
(w miesiącach) w powiecie złotowskim do 1 m-ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 mc-y od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-cy 31 grudnia 2008 r 2009 r

21 Jak wynika z przedstawionych zestawień według stanu z końca 2009 r
Jak wynika z przedstawionych zestawień według stanu z końca 2009 r. w porównaniu ze stanem z końca 2008 r. wzrosła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 24 miesięcy o 12,3%. Jednak wzrost nie jest aż tak duży jak w roku poprzednim, kiedy porównując stan z końca 2007 i 2008 roku liczba najdłużej zarejestrowanych, tj. powyżej 24 miesięcy wzrosła aż o 70%. Jest to wpływ programów obejmujących aktywizację zawodową osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby długotrwale bezrobotne wymagają licznych przedsięwzięć aktywizujących zawodowo, większych nakładów finansowych oraz fachowego kompleksowego wsparcia. ● Istotną rolę w walce konkurencyjnej o miejsca pracy odgrywają kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób bezrobotnych. Pracodawcy, jak wskazują wyniki prowadzonych badań, oczekują kadr o coraz wyższych kwalifikacjach zawodowych i społecznych. Spośród kwalifikacji zawodowych oczekiwana jest znajomość obsługi nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Spośród kwalifikacji społecznych pracodawcy oczekują m.in. obowiązkowości, punktualności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w realizacji zadań i odpowiedzialnych przedsięwzięć w zakresie powierzonych zadań i czynności. Strukturę bezrobotnych powiatu złotowskiego według wykształcenia (następnego kryterium analizy) przedstawia kolejny wykres. Bezrobotni o niskim poziomie wykształcenia (zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) stanowią 65,4% ogółu zarejestrowanych. Bezrobotni z wykształceniem policealnym, średnim ogólnym i średnim zawodowym stanowią 30,0% ogółu. Bezrobotni z wykształceniem wyższym, stanowią 4,6% ogółu zarejestrowanych.

22 Wykres. Bezrobotni według wykształcenia w powiecie złotowskim
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 wyższe polic. i śred.zaw. śred.ogóln zas.zawod gimn. i poniżej 31 grudnia 2008 r 2009 r

23 Powyżej przedstawiona struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Złotów uległa niewielkim zmianom w porównaniu do 2008 r. Według stanu na koniec 2009 r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (1.532 osoby). Sytuacja tych bezrobotnych przedstawia się najgorzej, ponieważ mają oni problemy ze znalezieniem zatrudnienia ze względu na brak przygotowania zawodowego, nie posiadają kwalifikacji wymaganych przez pracodawców. Druga w kolejności grupa to osoby z wykształceniem zawodowym (1.467 osób). W tej grupie najwięcej jest osób długotrwale bezrobotnych. Ze względu na wiek, niskie kwalifikacje nieodpowiadające wymaganiom pracodawców osoby te mają małe szanse na znalezienie zatrudnienia. Najmniej jest osób z wykształceniem wyższym (208 osób). Jak powszechnie wiadomo, najłatwiej jest znaleźć pracę osobom posiadającym wyższe wykształcenie, kreatywnym, mobilnym, innowacyjnym, posiadającym dodatkowe umiejętności i uprawnienia, chętnie decydującym się na zmianę kwalifikacji.

24 O pozycji na rynku pracy w równym stopniu co poziom wykształcenia decyduje także profil kształcenia. Analiza pokazuje, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie wśród zarejestrowanych bezrobotnych z wyższym wykształceniem dominują osoby, które ukończyły kierunki pedagogiczne, administracyjne i ekonomiczne. Kierunki te wprowadzają na rynek pracy największą liczbę absolwentów, w tym bezrobotnych absolwentów. Pozytywną cechą jest to, że osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, po ukończeniu liceów ogólnokształcących podejmują dalszą naukę w systemie dziennym lub zaocznym.

25 ● Trzecim kryterium analizy struktury bezrobocia jest wiek
● Trzecim kryterium analizy struktury bezrobocia jest wiek. W strukturze wiekowej według stanu na koniec 2009 roku najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w wieku od lata, tj. 28,2% ogółu zarejestrowanych. Wykres. Bezrobotni według wieku w powiecie złotowskim Istotnym czynnikiem wpływającym na czas pozostawania bez zatrudnienia jest wiek, im człowiek starszy tym trudniej jest uzyskać zatrudnienie. Problem ten dotyczy również ludzi młodych bez doświadczenia zawodowego.

26 Strukturę bezrobotnych wg stażu pracy przedstawia poniższy wykres.
● Kolejnym kryterium szczegółowo analizowanym jest staż pracy bezrobotnych. W walce konkurencyjnej o miejsca pracy odgrywa istotną rolę. Wyniki prowadzonych badań pokazują, że pracodawcy mają coraz większe wymagania i mając wielu kandydatów częściej wybierają osoby z dłuższym stażem pracy. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie skierowane na aktywizację bezrobotnych pomagają zdobywać doświadczenie zawodowe, przez co zwiększają szanse bezrobotnych na podjęcie niesubsydiowanego zatrudnienia. Strukturę bezrobotnych wg stażu pracy przedstawia poniższy wykres. Bez Stażu do 1 roku od 1 do od 5 do od 10 do od 20 do od 30 31 grudnia 2008 r 31 grudnia 2009 r

27 ● Płeć to kolejne kryterium analizy struktury bezrobocia
● Płeć to kolejne kryterium analizy struktury bezrobocia. Znaczącym problemem rynku pracy powiatu złotowskiego jest bezrobocie kobiet. Pracodawcy mając na rynku wielu kandydatów do pracy i prawo swobodnych wyborów kandydatów częściej decydują się na zatrudnianie mężczyzn. Kobiety według stanu na 31 grudnia 2009 roku stanowią 53,6% ogółu bezrobotnych (2.456 kobiet na osób bezrobotnych).

28 DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZEDU PRACY W ZŁOTOWIE
Ogółem w roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na aktywizację bezrobotnych pozyskał zł, w tym: Przyznane według algorytmu zł na realizację projektu dofinansowanego z EFS „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z” zł na programy finansowane z „rezerwy” MPIPS zł RAZEM zł Pozyskane środki finansowe na aktywizację zawodową umożliwiły skierowanie osoby bezrobotne do różnych form wsparcia.

29

30 2. Od 01 stycznia 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie wyodrębniono Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzonymi od 01 lutego 2009 r. przeorganizowano na podstawie Uchwały Nr 156/321/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie z dniem r. w Centrum Aktywizacji Zawodowej realizujące zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Podstawowymi usługami rynku pracy świadczonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń. Usługi te realizowane są zgodnie ze standardami usług rynku pracy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

31 Natomiast instrumentami rynku pracy realizowanymi w Centrum Aktywizacji Zawodowej są:
Staże, Roboty publiczne, Prace interwencyjne, Prace społecznie użyteczne, Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, Refundacje kosztów doposażeń/wyposażeń stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, Zwrot kosztów dojazdu do: miejsca pracy, stażu, przygotowania zawodowego i z powrotem, Zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi

32 POŚREDNICTWO PRACY Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomoc pracodawcom w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Pozostałe działania w ramach pośrednictwa pracy, takie jak pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, inicjowanie spotkań bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami oraz współdziałanie z innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia służyć mają jak najlepszej i najszybszej realizacji zadania, jakim jest podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Pośrednicy pracy w 2009 roku zorganizowali 215 giełd pracy, na które wezwano 1493 osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Ponadto w 2009 roku pośrednicy pracy pozyskali ofert pracy (z tego 926 subsydiowanych i 680 niesubsydiowanych) oraz wydali skierowań do pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy. Ogółem w 2009 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie realizujący zadania z zakresu pośrednictwa pracy wezwali osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

33 Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; pozyskiwaniu ofert pracy; upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy; udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami; współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

34 Pośrednictwo pracy kieruje się zasadami:
Równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub oriętację seksualną Dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy Dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców Jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy

35 PORADNICTWO ZAWODOWE Zadania poradnictwa zawodowego?,
Poradnictwo zawodowe świadczy pomoc osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy, które: Chcą znaleźć pracę Stoją przed wyborem pierwszej pracy Chcą zmienić  zawód Chcą kontynuować naukę i nie wiedzą, jaki kierunek wybrać Chcą podnosić kwalifikacje zawodowe Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego świadczy doradca zawodowy. Naczelną zasadą w jego pracy jest poszanowanie godności osoby radzącej się oraz sprawiedliwy i obiektywny stosunek do jej problemów. Podczas spotkania doradca zawodowy zwróci uwagę na Twoje cechy i walory, które będą istotne podczas planowania przez Ciebie kolejnych ścieżek kariery zawodowej Zadania poradnictwa zawodowego?, udziela bezrobotnemu i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia udzielanie porad o pracy kierowanie na badania specjalistyczne w celu przydatności do pracy prowadzenie grupowych porad zawodowych

36 Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
dostępności usług dla bezrobotnych i poszukujących pracy, dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego, równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudniania, bezpłatności usług, poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy, korzystających z usług doradców zawodowych. Podstawową formą pracy doradcy jest rozmowa, której głównym celem jest uświadomienie Klientowi atutów, na które mógłby oprzeć swoje decyzje zawodowe oraz efektywne działania. Pomoc realizowana jest w formie porad indywidualnych oraz grupowych zajęć warsztatowych, a także informacji zawodowej, indywidualnej oraz grupowej.

37 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. KLUB PRACY to miejsce gdzie osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą poszerzyć swoje zdolności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy korzystając z profesjonalnej pomocy Lidera Klubu Pracy.  

38 Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych w Klubie Pracy m.in. :
poznają podstawowe zasady rządzące dzisiejszym rynkiem pracy nauczą się metod i technik poszukiwania pracy odkryją swoje mocne strony nauczą się sporządzania dokumentów aplikacyjnych: życiorysu (CV) i listu motywacyjnego zgłębią sztukę autoprezentacji pomocnej podczas rozmowy z pracodawcą Rynek pracy jest grą i jak każda gra rządzi się swoimi prawami. Żeby wygrać trzeba znać reguły i umieć je wykorzystać z pożytkiem dla siebie.

39 Osoba bezrobotna ma prawo do:
otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, korzystania ze szkoleń, świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń z tytułu bezrobocia

40 INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ
Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie obowiązek przygotowywania indywidualnego planu działania (IPD) dla bezrobotnego i poszukującego pracy. Ma on na celu doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia przez osoby pozostające w ewidencji tut. Urzędu. Indywidualny plan działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności: działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie; działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy; planowane terminy realizacji poszczególnych działań; formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym lub innym pracownikiem urzędu pracy; termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

41 RODZAJE BEZROBOCIA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM
Bezrobocie koniukturalne lub recesyjne - pojawia się wówczas, gdy następuje spadek popytu, produkcji i aktywności gospodarczej. Bezrobocie strukturalne – wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może ono z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także wówczas, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy. Bezrobocie frykcyjne – jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają zawód, pracę, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają krótko na rynku pracy. Bezrobocie sezonowe – jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.

42 Przyczyny bezrobocia; - likwidacja niektórych zakładów pracy np
Przyczyny bezrobocia; - likwidacja niektórych zakładów pracy np. Metalplast -zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi np. meble -ograniczanie produkcji np. Christianapol w Krajence -brak informacji o miejscach pracy -trudności mieszkaniowe / mało budowanych mieszkań/ -przeniesienie zakładu do innego rejonu np. tartak, Philips w Pile - nie dostosowane do potrzeb rynku wykształcenie pracowników -zmiany technologii -wysokie zasiłki dla bezrobotnych

43 Skutki bezrobocia - nie wykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki -znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących sie ich problemami i obsługą -spadek dochodów rodzin, rozszerzenie sie społecznych kręgów ubóstwa i zjawiska z tym związanego: np. nie opłacenie czynszów, nie korzystne zmiany ilości spożywczych artykułów żywnościowych itd. - degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności) - zjawiska patologii społecznej - alkoholizm, narkomania, przestępczość, samobójstwa - utrata kwalifikacji

44 JAK SZUKAĆ PRACY URZĘDY PRACY OGŁOSZENIA W INTERNECIE
OGŁOSZENIA PRASOWE JAK SZUKAĆ PRACY CHODZENIA PO ZAKŁADACH PRACY ZNAJOMI, RODZINA BIURA POŚREDNICTWA PRACY

45 Młodzieżowe centrum kariery
Charakter tworzonej sieci Młodzieżowych Centrów Kariery uwzględnia potrzeby lokalnych społeczności oraz nowe uwarunkowania wynikające z tendencji europejskiego poradnictwa zawodowego. Młodzieżowe Centrum Kariery pomogą przede wszystkim w znalezieniu pracy dla ludzi młodych, ukierunkowanie na zawód, nauczenie technik autoprezentacji, przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych, Adres: ul.Al.Piasta 32 p Złotów Tel./fax e – mail :

46 Zawody deficytowe w powiecie złotowskim
Wszystkie zawody budowlane * kierowcy z kat. B, D

47 Dokumenty – czyli co przygotować starając się o pracę
CV List motywacyjny Certyfikaty Zaświadczenie lekarskie Świadectwo pracy Referencje

48 Cv Dane osobiste: -Imie, Nazwisko, Adres, tel.kontaktowy, , data urodzienia Wykształcenie: -Chronologicznie od najwyższej szkoły Doskonalenie: -Kursy, certyfikaty Przebeg pracy: -Chronologicznie od ostatniej do pierwszej Znajomość języków: Umiejętności: Zainteresowania:

49 Warszawa, dnia roku Katarzyna Skoczylas Krakowskie Przedmieście Warszawa tel Dyrektor Kliniki Św. Jana Stanisław Marczuk ul. Jagiellońska Warszawa Szanowny Panie, W odpowiedzi na ogłoszenie nr 678, zamieszczone w Gazecie Wyborczej z dnia 1 kwietnia 2009 roku, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko psychologa w Państwa klinice. Uważam, że ubiegać się o to stanowisko pozwala mi moje dotychczasowe doświadczenie: przez dwa lata w czasie praktyki pracowałam w Domu Opieki Społecznej w Lublinie, jako pomoc przy opiece ludzi chorych, a przez kolejny rok przyglądałam się pracy pani magister Katarzyny Wlazłej w poradni psychologicznej w Lublinie. Przez dwa lata mieszkałam w Rosji i Stanach Zjednoczonych, gdzie podszkoliłam język rosyjski i angielski, którymi biegle się posługuję. Moimi cechami osobowościowymi są sprawność organizacyjna, życzliwość, dobre kontakty z ludźmi. Jestem człowiekiem, który wyznacza sobie konkretne cele zawodowe, ale potrafi je dostosować do Państwa firmy. Cechuje mnie również konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Mam nadzieję, że zainteresowałam Państwa swoją osobą i będę miała przyjemność spotkać się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej, by pełniej przedstawić swoje umiejętności. Z wyrazami szacunku Katarzyna Skoczylas

50 Ankiety dotyczące preferencji zawodowych i predyspozycji
Ankieta skłonności zawodowych Test Kotwice Scheina Test predyspozycji zawodowych Test na inteligencje

51 Rozmowa klasyfikacyjna
UBIÓR: -Schludny: stonowana bluzka, spodnie w kolorze szarym, czarnym lub granatowym, spódnica za kolana, mało biżuterii, makijaż nie rzucający się w oczy, buty na nie za wysokim korku. Przygotowanie do rozmowy: - Poznać specyfikę placówki -Przygotować dokumenty: CV, List motywacyjny, Certyfikaty, Świadectwa, Referencje Przykładowe pytania: Ile Pani chce zarabiać? Jakie formy pracy stosuje Pan/Pani z dziećmi? Jest Pani dyspozycyjna? Czy pali Pani? Jak lubi Pani/Pan spędzać wolny czas? Pytania po angielsku?

52 Ubiór

53 Rozmowa kwalifikacyjna - zbiór ważnych zasad
Wykorzystaj pierwsze wrażenie Na pierwsze wrażenie składa się nasz wygląd, mowa ciała, gesty, mimika, ton i barwa głosu. Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Mamy na nie kilkanaście sekund do kilku pierwszych minut spotkania. Jest to bardzo ważne, ponieważ świadomie lub podświadomie będzie wpływało na całą rozmowę. By zrobić dobre pierwsze wrażenie należy wcześniej się przygotować np. ubranie, uczesanie, makijaż w przypadku kobiet, plan odpowiedzi na podstawowe pytania, wcześniejsze przybycie na spotkanie, by nie wpaść na spotkanie zadyszanym. Strój Dobieramy w zależności od stanowiska, o które się ubiegamy, ale są też generalne standardy. Im wyższe stanowisko tym bardziej formalne ubranie. Generalnie też strój czysty i schludny, zrobi lepsze wrażenie niż pognieciony. Nawet jeśli firma toleruje dość „luźne” ubrania nasza pierwsza rozmowa powinna raczej odbyć się w ubraniu eleganckim, bardziej oficjalnym. Pokażemy w ten sposób, że z szacunkiem traktujemy naszego rozmówcę, że zależy nam na pracy. Warto też pamiętać, że ładny, elegancki strój daje nam większą pewność siebie a to zwiększa nasze szanse na sukces. Po prostu kiedy czujemy się bardziej atrakcyjni jesteśmy bardziej pewni siebie.

54 Jaki ubiór na rozmowę - czyli dyskretny urok elegancji
W przypadku kobiet klasyczny kostium, w jednolitym kolorze, w przypadku mężczyzn  klasyczny garnitur. Do kostiumy Panie zakładają elegancką bluzkę, a panowie koszulę i krawat. Ogólną zasadą jest, żeby ubrać się starannie i elegancko, nie krzykliwie lub wyzywająco.

55 Rozmowa kwalifikacyjna – zbiór ważnych zasad
Włosy, zarost i paznokcie Oprócz ubrania musimy zadbać o inne elementy wyglądu. Chodzi tu o staranne uczesanie i obcięte paznokcie. Panowie powinni być gładko ogoleni. Jeśli nosisz brodę lub wąsy rozważ jej zgolenie, bo osoby bez zarostu są postrzegane jako bardziej wiarygodne. Panowie powinni też wyciąć nieestetyczne włosy rosnące w nosie lub uszach. Perfumy Nie należy z nimi przesadzać. Nie chcemy przecież zadusić rekrutera. Jeśli już zdecydujemy się stosować perfumy i wody toaletowe, niech to będą minimalne ilości. Zęby Mimo że są to sprawy podstawowe, należy pamiętać by dokładnie umyć zęby i skorzystać z odświeżacza do ust lub gumy miętowej. Brzydki zapach i resztki jedzenia skutecznie odstraszą a nie o to nam chodzi.

56 Ozdoby Mężczyźni nie zakładają ich w ogóle. Wyjątkiem jest zegarek i obrączka. Jeśli więc nosisz kolczyk na rozmowę go zdejmij. Jeśli chodzi o Panie to również nie należy przesadzać. Najlepiej jeśli biżuterii jest niewiele a jeśli się już pojawia to raczej mała i dyskretna. Makijaż Panie powinny zdecydowanie unikać mocnego makijażu. Jeśli już się malują powinny to zrobić delikatniej niż zwykle. Pozwoli to zyskać opinię osoby poważnej, odpowiedzialnej i godnej zaufania.

57 Strój damski Nie ma większego znaczenia sukienka, spódnica czy spodnie. Pod warunkiem że sukienka nie jest za krótka. Możesz nałożyć "małą ciemną" zasłaniającą ramiona, ale uważaj na dekolt. Nie może być zbyt głęboki. Rozmowa kwalifikacyjna to sytuacja oficjalna i jeśli zależy ci by dobrze wypaść pamiętaj, że swoboda dopuszczalna jest tylko dla przedstawicieli branży reklamowej lub świata artystycznego. Musisz spojrzeć na siebie całościowo. Zadbać o fryzurę i dyskretny stonowany makijaż. Przesadny make-up postarza i może wyglądać niestosownie. Najlepiej, aby strój odpowiadał konwencji panującej w firmie. Bezpiecznie jest ubrać się w ciemniejsze kolory. Głęboki grafit zastępuję czarny, który jest czasem zbyt oficjalny i mało twarzowy. Brąz, beż, popielaty, granat, błękit, biel, czerwień i bordo należą również do odpowiednich kolorów.

58 Dodatki Najlepszym rozwiązaniem jest elegancka klasyczna marynarka. W tego rodzaju zestawieniach będziesz wyglądać nowocześnie, poważnie i kompetentnie. Dodatki ogranicz do zegarka i ewentualnie apaszki. Torba nie powinna być zbyt mała ale i nie XXL, która cię przytłoczy. Jeśli nosisz okulary to możesz pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Kolorowe oprawki odmładzają, dekorują pięknie twarz i dodają całości dynamizmu.

59 STROJE

60 Pod żadnym pozorem nie zakładaj…
Na rozmowę kwalifikacyjną nie Zakładaj krótkich mini spódniczek, spodni dżinsowych, które nadają się na spacer czy spotkanie z przyjaciółmi, czy kolorowych sukienek. Twój przyszły pracodawca może pomyśleć, iż jesteś osobą nieodpowiedzialną, o lekkich obyczajach, nie podchodzisz poważnie do swoich obowiązków. Pierwsze wrażenie decyduje o Twojej przyszłości, dlatego zadbaj by był on odpowiedni.

61 Strój męski Strój męski na rozmowę kwalifikacyjną
Powinien być strojem eleganckim. Najlepszym rozwiązaniem jest garnitur. Nie czarny, gdyż jest o zbyt oficjalny, nadaje się on na pogrzeb bądź na stanowisko dyrektora. Garnitur w kolorach szarości, granatu bardziej odpowiada takiej sytuacji, jaką jest rozmowa kwalifikacyjna.. Do garnituru należy założyć krawat. Kolor koszuli dobieramy do koloru Garnituru, nie przesadzając by były one zbyt jaskrawe. Buty także powinny być eleganckie. Postaraj się o odpowiednie perfumy. Nie za dużo by ich zapach nie był zbyt duszący. Przed rozmową należy się ogolić. Kilkudniowy zarost nie wygląda najlepiej a chyba nie chcesz wyglądać niechlujnie? Zadbaj też o wygląd swoich dłoni. Twoje paznokcie powinny być czyste i i krótko obcięte.

62 GARNITURY

63 Pod żadnym pozorem nie zakładaj…
Pod żadnym pozorem nie zakładaj spodki dżinsowych, skórzanych czy dresowych. Bluzy z kapturem lub zapinane na zamek także nie są stosowne do takiej okazji. Chyba nie chcesz by przyszły pracodawca pomyślał, że jesteś osoba nieodpowiedzialną i, że nie traktujesz swojej pracy poważnie? Pamiętaj by włosy, jeśli masz je długie były świeżo umyte i uczesane.

64 Nasza grupa podczas pracy nad projektem

65 ZAJĘCIA W PUP W ZŁOTOWIE

66 LITERATURA I ŹRÓDŁA INFORMACJI
Strony internetowe: 2. Literatura i podręczniki Podstawy przedsiębiorczości – wyd. Operon Podstawy przedsiębiorczości – wyd. Nowa Era Seria wydawnicza Biblioteki Gazety Wyborczej dotycząca pracy * Praca szukam, zmieniam, wybieram – M. Mrozek * Jak i gdzie skutecznie szukać pracy – M. Polczyk * Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny – L. Kulczycka * Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej – L. Kulczycka * jak najlepiej wynegocjować warunki zatrudnienia – M. Ciesielski * Mam już pracę – M. Stojek - Siwińska

67


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH W KRAJENCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google