Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan."— Zapis prezentacji:

1 Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

2 2 Jak rozumiemy biznes społecznie odpowiedzialny? Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia rozwoju firmy, zgodnie z którą uwzględnia ona w swojej działalności wyzwania ekologiczne, społeczne i środowiskowe. Przedsiębiorstwo s.o. nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także - realizując swoje cele biznesowe - podejmuje dobrowolne działania poprawiające relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, otoczeniem społecznym i wszystkimi innym interesariuszami.

3 3 Rośnie presja instytucjonalna na biznes Organizacje międzynarodowe: OECD (2000, Wytyczne ws CSR dla przedsiębiorstw ponadnarodowych, w Polsce promocja PAIiIZ od 2008) Bank Światowy, wytyczne dla rządów (MPiPS wydało Przewodnik wdrażania CSR. Opcje pozaustawowe dla rządu Polski, 2006) Komisja Europejska (stała presja polityczna i próby regulacji) International Standards Organization – powstaje norma ISO 26000 Rząd polski: Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności – maj 2009 Wśród urzędników MPiPS i MG przekonanie o potrzebie regulacji dot. CSR

4 4 Rośnie presja społeczna na biznes Organizacje pozarządowe: Rośnie liczba NGOs (FOB, Centrum CSR, CSR Info, organizacje konsumenckie, zw. zawodowe) oczekujących od biznesu, by był społecznie odpowiedzialny Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich Etyczny konsument; Badania Diagnoza społeczna 2007 J. Grzelaka i J. Czapińskiego wykazały, że ponad 1/3 konsumentów zwraca uwagę na to, aby produkt jak najmniej zanieczyszczał środowisko! Rośnie nowa generacja konsumentów! Badanie 18-25 Gemius i FOB, X. 2009 -> ok. 1/5 konsumentów zwraca uwagę na różne elementy etyczności produktów

5 5 Nowy trend w rozwoju cywilizacyjnym wartość intelektualna = wartość ekonomiczna w.i. nie da się wytwarzać w fabryce przy taśmie potrzebna nowa jakość kultury pracy => To będzie wymuszać rozwój CSR!

6 6 Podejście Lewiatana do CSR CSR warto realizować tylko jako strategię biznesową Biznes nie powinien czekać na regulacje i certyfikaty, lecz podjąć autonomiczne samoregulacje Nie istnieje jeden powszechny model CSR Potrzebna jest współpraca ośrodków promujących CSR

7 7 Kiedy CSR jest strategią biznesową? punkt wyjścia - spełnione wymogi prawne opis formalny (w dokumentach) zaangażowanie zarządu firmy

8 8 Kiedy CSR jest strategią biznesową? cd. aktywność w każdym z obszarów CSR dialog społeczny z interesariuszami komunikacja zobowiązań społecznych

9 9 Diagnoza sytuacji CSR w Polsce mały zasięg płytkie zaangażowanie przewaga ekspertyzy nad praktyką

10 10 Najważniejsze elementy diagnozy 100-150 firm rzadko strategia biznesowa menedżerowie ds. CSR dobrze wyedukowani ale: wiele firm nie wie, że mówi prozą

11 11 Społeczne bariery na drodze rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (1) Niski poziom kapitału społecznego Możliwa odpowiedź firm CSR: dotowanie projektów społecznych realizowanych przez partnerstwa, projekty wewnętrzne z udziałem partnerów zewnętrznych, wspieranie inicjatyw obywatelskich, itp. Niski poziom kapitału intelektualnego (patrz: Raport Polska 2030) Odpowiedź: wspieranie edukacji ustawicznej; rozwój intelektualny pracowników, efektywne zarządzanie wiedzą organizacji Niski wskaźnik aktywności zawodowej Polaków Odpowiedź elastyczność zatrudnienia, wspieranie pracy kobiet, zatrudnianie 50+, programy dla absolwentów

12 12 Społeczne bariery na drodze rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (2) Niski poziom innowacyjności gospodarki Odpowiedź: programy rozwoju innowacyjności pracowników, zespołów pracowniczych i partnerów Zagrożenie demograficzne – starzenie się społeczeństwa -> brak rąk do pracy Odpowiedź: wsparcie dla matek z dziećmi, tworzenie warunków dla wydłużania pracy osób starszych Brak akceptacji społecznej dla zróżnicowania dochodów Odpowiedź: edukacja ekonomiczna całego społeczeństwa => akceptacja dla pojęcia zysku, udział w debacie publicznej o strategii rozwojowej dla Polski Jeśli biznes nie weźmie dobrowolnego udziału w rozwiązywaniu tych problemów, straci szanse rozwojowe!

13 13 Wnioski? Lewiatan angażuje się w promocję CSR, ponieważ to szansa na wzmocnienie konkurencyjności całej gospodarki uzyskanie akceptacji społecznej wzmocnienie pozycji policy makera

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach PO KL oraz budżetu państwa - Priorytet II, Działanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności

15 15 Informacje o projekcie Projektodawca: PKPP Lewiatan Partnerzy: NSZZ Solidarność Komisja Krajowa firma doradcza Deloitte Czas trwania projektu: do 30.09.2010 Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa - Priorytet II, Działanie 2.1.2. Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności

16 16 Model oceny Dobrej Praktyki CSR wyrazisty, mierzalny cel wyznaczony czas realizacji integracja z procesami biznesowymi firmie, a nie poza nimi stała ewaluacja rozliczenie i zakomunikowanie efektów

17 17 Model rozwoju społecznej odpowiedzialności firmy Obejmuje wszystkie najważniejsze procesy biznesowe Opisuje 4 stadia rozwoju społecznego zaangażowania firmy, wraz z opisem oczekiwań na każdym etapie Pomaga firmie zaplanować ścieżkę rozwoju strategii CSR

18 18 Więcej informacji o projekcie www.odpowiedzialnafirma.pl www.odpowiedzialnafirma.pl Kontakt: csr@odpowiedzialnafirma.plcsr@odpowiedzialnafirma.pl


Pobierz ppt "Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google