Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu
Zbigniew Gajewski Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

2 Jak rozumiemy biznes społecznie odpowiedzialny?
Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia rozwoju firmy, zgodnie z którą uwzględnia ona w swojej działalności wyzwania ekologiczne, społeczne i środowiskowe. Przedsiębiorstwo s.o. nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także - realizując swoje cele biznesowe - podejmuje dobrowolne działania poprawiające relacje z pracownikami, klientami, dostawcami, otoczeniem społecznym i wszystkimi innym interesariuszami. WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

3 Rośnie presja instytucjonalna na biznes
Organizacje międzynarodowe: OECD (2000, Wytyczne ws CSR dla przedsiębiorstw ponadnarodowych, w Polsce promocja PAIiIZ od 2008) Bank Światowy, wytyczne dla rządów (MPiPS wydało „Przewodnik wdrażania CSR. Opcje pozaustawowe dla rządu Polski”, 2006) Komisja Europejska (stała presja polityczna i próby regulacji) International Standards Organization – powstaje norma ISO 26000 Rząd polski: Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności – maj 2009 Wśród urzędników MPiPS i MG przekonanie o potrzebie regulacji dot. CSR

4 Rośnie presja społeczna na biznes
Organizacje pozarządowe: Rośnie liczba NGO’s (FOB, Centrum CSR, CSR Info, organizacje konsumenckie, zw. zawodowe) oczekujących od biznesu, by był społecznie odpowiedzialny Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich Etyczny konsument; Badania „Diagnoza społeczna 2007” J. Grzelaka i J. Czapińskiego wykazały, że ponad 1/3 konsumentów zwraca uwagę na to, aby produkt jak najmniej zanieczyszczał środowisko! Rośnie nowa generacja konsumentów! Badanie Gemius i FOB, X > ok. 1/5 konsumentów zwraca uwagę na różne elementy etyczności produktów

5 Nowy trend w rozwoju cywilizacyjnym
wartość intelektualna = wartość ekonomiczna w.i. nie da się wytwarzać w fabryce przy taśmie potrzebna nowa jakość kultury pracy => To będzie wymuszać rozwój CSR!

6 Podejście Lewiatana do CSR
CSR warto realizować tylko jako strategię biznesową Biznes nie powinien czekać na regulacje i certyfikaty, lecz podjąć autonomiczne samoregulacje Nie istnieje jeden powszechny model CSR Potrzebna jest współpraca ośrodków promujących CSR WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

7 Kiedy CSR jest strategią biznesową?
punkt wyjścia - spełnione wymogi prawne opis formalny (w dokumentach) zaangażowanie zarządu firmy WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

8 Kiedy CSR jest strategią biznesową? cd.
aktywność w każdym z obszarów CSR dialog społeczny z interesariuszami komunikacja zobowiązań społecznych WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

9 Diagnoza sytuacji CSR w Polsce
mały zasięg płytkie zaangażowanie przewaga ekspertyzy nad praktyką WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

10 Najważniejsze elementy diagnozy
firm rzadko strategia biznesowa menedżerowie ds. CSR dobrze wyedukowani ale: wiele firm nie wie, że mówi prozą WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

11 Społeczne bariery na drodze rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (1)
Niski poziom kapitału społecznego Możliwa odpowiedź firm CSR: dotowanie projektów społecznych realizowanych przez partnerstwa, projekty wewnętrzne z udziałem partnerów zewnętrznych, wspieranie inicjatyw obywatelskich, itp. Niski poziom kapitału intelektualnego (patrz: Raport Polska 2030) Odpowiedź: wspieranie edukacji ustawicznej; rozwój intelektualny pracowników, efektywne zarządzanie wiedzą organizacji Niski wskaźnik aktywności zawodowej Polaków Odpowiedź elastyczność zatrudnienia, wspieranie pracy kobiet, zatrudnianie 50+, programy dla absolwentów WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

12 Społeczne bariery na drodze rozwoju przedsiębiorstw w Polsce (2)
Niski poziom innowacyjności gospodarki Odpowiedź: programy rozwoju innowacyjności pracowników, zespołów pracowniczych i partnerów Zagrożenie demograficzne – starzenie się społeczeństwa -> brak rąk do pracy Odpowiedź: wsparcie dla matek z dziećmi, tworzenie warunków dla wydłużania pracy osób starszych Brak akceptacji społecznej dla zróżnicowania dochodów Odpowiedź: edukacja ekonomiczna całego społeczeństwa => akceptacja dla pojęcia „zysku”, udział w debacie publicznej o strategii rozwojowej dla Polski Jeśli biznes nie weźmie dobrowolnego udziału w rozwiązywaniu tych problemów, straci szanse rozwojowe! WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

13 Wnioski? Lewiatan angażuje się w promocję CSR, ponieważ
to szansa na wzmocnienie konkurencyjności całej gospodarki uzyskanie akceptacji społecznej wzmocnienie pozycji policy makera WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFS w ramach PO KL oraz budżetu państwa - Priorytet II, Działanie Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności

15 Informacje o projekcie
Projektodawca: PKPP Lewiatan Partnerzy: NSZZ Solidarność Komisja Krajowa firma doradcza Deloitte Czas trwania projektu: do Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa - Priorytet II, Działanie Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności WCED – World Comission on Environment and Development ( Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju), raport

16 Model oceny Dobrej Praktyki CSR
wyrazisty, mierzalny cel wyznaczony czas realizacji integracja z procesami biznesowymi firmie, a nie poza nimi stała ewaluacja rozliczenie i zakomunikowanie efektów

17 Model rozwoju społecznej odpowiedzialności firmy
Obejmuje wszystkie najważniejsze procesy biznesowe Opisuje 4 stadia rozwoju społecznego zaangażowania firmy, wraz z opisem oczekiwań na każdym etapie Pomaga firmie zaplanować ścieżkę rozwoju strategii CSR

18 Więcej informacji o projekcie www.odpowiedzialnafirma.pl
Kontakt:


Pobierz ppt "Lewiatan wobec idei społecznej odpowiedzialności biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google