Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego 2008 r.

2 PricewaterhouseCoopersSlide 2 Słuchamy przedsiębiorców w Polsce i na świecie Raport Paying Taxes PwC i Banku Światowego Metodologia: -coroczna analiza systemów podatkowych w 178 krajach świata pod kątem ich przyjazności dla biznesu pokazuje wpływ nie tylko stawek podatkowych, ale także: obciążeń proceduralnych na działalność przedsiębiorstw, tj. liczbie wymaganych płatności czas poświęcony na dopełnienie procedur koszt płacenia podatków całość czynników składa się na tzw. całkowitą stopę podatkową (Total Tax Rate).

3 PricewaterhouseCoopersSlide 3 Słuchamy przedsiębiorców w Polsce i na świecie Raport Paying Taxes PwC i Banku Światowego Polska w rankingu: Przyjazność systemu podatkowego ogółem: -125. miejsce na 178 krajów Komponenty oceny: 41 płatności podatkowych w roku – 122. miejsce 418 godzin w roku na formalności podatkowe – 146. miejsce całkowita stawka podatkowa: 38,4% zysku – 67. miejsce

4 PricewaterhouseCoopersSlide 4 Słuchamy przedsiębiorców w Polsce i na świecie Raport Paying Taxes PwC i Banku Światowego Irlandia – Polska – Białoruś Miejsce w rankingu: Irlandia – 6. Polska – 125. Białoruś – 178. IrlandiaPolskaBiałoruś Liczba płatności rocznie 941124 Czas poświęcony na formalności (rocznie) 76 h418 h1188 h Całkowita stawka podatkowa 28,9 %38,4 %144,4 %

5 PricewaterhouseCoopersSlide 5 Podatki w Twojej firmie, pomóż zlikwidować bariery – badanie PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan Metodologia: Ankieta przeprowadzona wśród 150 członków PKPP Lewiatan oraz klientów PwC (w okresie sierpień – wrzesień 2007) Cele badania: -poznanie opinii przedstawicieli biznesu na temat obecnego systemu podatkowego -wypracowanie postulatów konkretnych zmian, które poprawiłyby sytuację przedsiębiorców.

6 PricewaterhouseCoopersSlide 6 Podatki w Twojej firmie, pomóż zlikwidować bariery – badanie PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan Główne wnioski -wysokość stawek podatkowych nie jest dla przedsiębiorców najważniejszym problemem w obszarze płacenia podatków (60%) -89% ankietowanych preferuje system podatkowy z niskimi stawkami, za to bez żadnych ulg i zwolnień. -Najczęściej postulowane ułatwienia to: uproszczenie stawek e-podatki zwiększenie klarowności przepisów podatkowych, zwiększenie jednolitości interpretacji prawa podatkowego

7 Przyjazne Państwo Podatkowe obszary wymagające reformy

8 PricewaterhouseCoopersSlide 8 Obszary wymagające reformy I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa II. Komplikacja systemu podatkowego III. Język przepisów IV. Logika przepisów V. e-podatki

9 PricewaterhouseCoopersSlide 9 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Natychmiastowa wykonalność decyzji podatkowej Stan obecny: odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej Propozycja: zasada wstrzymania wykonalności decyzji na skutek odwołania (do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ II instancji lub sąd) 75 % respondentów opowiedziało się za egzekwowaniem należności dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego, choć dostrzegają oni ryzyko mataczenia lub ucieczki przed aparatem skarbowym. Pomóż zlikwidować bariery – sondaż PwC i PKPP Lewiatan

10 PricewaterhouseCoopersSlide 10 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Stosowanie kodeksu karnego skarbowego Stan obecny: nadużywanie sankcji karno-skarbowych w sytuacjach, kiedy podatnik popełnia niezawinione błędy (np. art. 56 kks) Propozycja: ograniczenie stosowania kodeksu karnego skarbowego do sytuacji, kiedy podatnik działa w oczywistym zamiarze uszczuplenia należności budżetowych

11 PricewaterhouseCoopersSlide 11 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Sankcja VAT Stan obecny: 30% sankcja VAT za zaniżenie zobowiązania podatkowego i inne nieprawidłowości w deklaracjach Propozycja: całkowite zniesienie powyższej sankcji

12 PricewaterhouseCoopersSlide 12 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Okres niepewności po zakończeniu kontroli Stan obecny: niepewność dotycząca konsekwencji kontroli, wynikająca z długiego oczekiwania na decyzję o wszczęciu postępowania podatkowego Propozycja: wprowadzenie ustawowego terminu na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli

13 PricewaterhouseCoopersSlide 13 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Sposób wszczęcia kontroli Stan obecny: kontrola może być wszczęta tylko z urzędu Propozycja: wprowadzenie możliwości wszczęcia kontroli na wniosek podatnika

14 PricewaterhouseCoopersSlide 14 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Prawo do odliczenia VAT Stan obecny: Możliwość odliczenia VAT jedynie w dwóch okresach rozliczeniowych: w miesiącu otrzymania faktury i w miesiącu następnym Propozycja: Stworzenie możliwości odliczenia VAT w ciągu sześciu miesięcy następujących po miesiącu otrzymania faktury

15 PricewaterhouseCoopersSlide 15 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Wsteczna rejestracja dla celów VAT Stan obecny: brak możliwości wstecznej rejestracji dla celów VAT Propozycja: wprowadzenie możliwości wstecznej rejestracji dla celów VAT (możliwość zalegalizowania działalności bez 30% sankcji oraz sankcji karno-skarbowych)

16 PricewaterhouseCoopersSlide 16 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Samochód w działalności gospodarczej - nabycie i eksploatacja Stan obecny - VAT: ograniczenia dotyczące odliczania podatku naliczonego, zapłaconego przy zakupie / leasingu oraz eksploatacji samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej - CIT i PIT: ograniczenia dotyczące odliczania kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów osobowych Propozycja: uchylenie powyższych ograniczeń

17 PricewaterhouseCoopersSlide 17 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Wydatki na reprezentację Stan obecny: zakaz odliczania kosztów z tytułu reprezentacji i brak ustawowej definicji tego pojęcia Propozycja: wprowadzenie ustawowej definicji reprezentacji lub rezygnacja z powyższego zakazu

18 PricewaterhouseCoopersSlide 18 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Podatkowe grupy kapitałowe w CIT Stan obecny: - niezwykle surowe wymogi tworzenia podatkowych grup kapitałowych - brak grup podatkowych w VAT Propozycja: - złagodzenie wymogów i dopuszczenia do podatkowych grup kapitałowych – podmiotów z UE - wprowadzenie tzw. VAT grouping

19 PricewaterhouseCoopersSlide 19 Relacje z aparatem skarbowym* Które z potencjalnych zmian w ramach administracji skarbowej są najważniejsze dla podatników? *Pomóż zlikwidować bariery – sondaż PwC i PKPP Lewiatan

20 PricewaterhouseCoopersSlide 20 II. Komplikacja systemu podatkowego Dualizm administracji Stan obecny: funkcjonowanie dwóch pionów administracji skarbowej: urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, poddanych odmiennym przepisom procedury Propozycja: ujednolicenie struktury organów administracji skarbowej Stan obecny: niedopuszczalność korygowania deklaracji VAT po kontroli podatkowej (dopuszczalność korekty VAT po kontroli skarbowej) Propozycja: dopuszczenie korekty VAT po kontroli podatkowej (zmiana art. 81b §3 Ordynacji podatkowej)

21 PricewaterhouseCoopersSlide 21 II. Komplikacja systemu podatkowego Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT Stan obecny: nadmiar szczegółowych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego (podatnicy nie mogą się zorientować, kiedy ten obowiązek powstaje) Propozycja: wprowadzenie jednolitej zasady, wedle której obowiązek podatkowy powstawałby (w transakcjach krajowych) z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania płatności; wyjątek dotyczyłby jedynie dotacji i subwencji

22 PricewaterhouseCoopersSlide 22 II. Komplikacja systemu podatkowego Faktury korygujące Stan obecny: faktura korygująca musi wskazywać fakturę korygowaną oraz wyszczególniać konkretne towary lub usługi objęte korektą Propozycja: wprowadzenie możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących bez wyszczególniania konkretnych towarów i/lub usług

23 PricewaterhouseCoopersSlide 23 II. Komplikacja systemu podatkowego Rozproszenie przepisów dotyczących przedsiębiorców Stan obecny: połączenie w jednej regulacji przepisów, które dotyczą pracowników i osób o podobnym statusie oraz indywidualnych przedsiębiorców (PIT) Propozycja: przeniesienie regulacji dotyczących przedsiębiorców indywidualnych do obecnej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

24 PricewaterhouseCoopersSlide 24 II. Komplikacja systemu podatkowego Nadmierna rola przepisów przejściowych Stan obecny: Regulowanie bardzo ważnych kwestii w przepisach przejściowych nowelizacji, które nie są inkorporowane do zasadniczego tekstu ustawy podatkowej - PIT: stawka podatku - CIT: procentowy próg udziału, od którego udziałowiec jest zwolniony od zryczałtowanego podatku od dywidendy Propozycja: zaniechanie powyższej praktyki w taki sposób, by aktualnie obowiązujące przepisy były zawsze inkorporowane do aktualnego tekstu ustawy podatkowej

25 PricewaterhouseCoopersSlide 25 II. Komplikacja systemu podatkowego Zaliczki na CIT Stan obecny: uiszczanie CIT w cyklu zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (w przypadku małych podatników) Propozycja radykalna: likwidacja systemu zaliczkowego i uczynienie z CIT-u podatku rocznego

26 PricewaterhouseCoopersSlide 26 II. Komplikacja systemu podatkowego Amortyzacja podatkowa Stan obecny: obszerne przepisy o amortyzacji majątku trwałego (14 artykułów, 75 paragrafów), budzące stałe spory między organami podatkowymi i podatnikami Propozycja radykalna: zasada bezpośredniego zaliczania do kosztów podatkowych wszelkich wydatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym także wydatków inwestycyjnych;

27 PricewaterhouseCoopersSlide 27 III. Język przepisów Niedostateczna kapitalizacja (ustawa o CIT) Art. 16. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 60) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni, 61) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni,

28 PricewaterhouseCoopersSlide 28 III. Język przepisów Definicja składników majątkowych Stan obecny: niewłaściwa definicja składników majątkowych przedsiębiorstwa (art. 4a pkt 2 ustawy o CIT) skutkująca niepewnością, czy długi przejęte wraz z przedsiębiorstwem podnoszą podstawę amortyzacji tzw. wartości firmy Propozycja: zmiana definicji składników majątkowych polegająca na jednoznacznym zaliczeniu długów związanych z przedsiębiorstwem do jego składników majątkowych

29 PricewaterhouseCoopersSlide 29 III. Język przepisów Wydatki na remont Stan obecny: niepewność prawna dotycząca skutków podatkowych remontu środków trwałych, które podlegają postępowi technicznemu (remont czy ulepszenie?) Propozycja: wprowadzenie jasnej regulacji, wedle której przeprowadzenie remontu przy użyciu nowocześniejszych materiałów i części nie prowadzi do uznania tej operacji za ulepszenie

30 PricewaterhouseCoopersSlide 30 III. Język przepisów Kapitalizacja odsetek Stan obecny: niejasne przepisy dotyczące momentu odliczania kosztu z tytułu skapitalizowanych odsetek po stronie dłużnika (analogiczna niejasność dotyczy momentu powstania przychodu wierzyciela) Propozycja: jednoznaczna regulacja stwierdzająca, że skapitalizowane odsetki są kosztem dłużnika i przychodem wierzyciela w momencie kapitalizacji

31 PricewaterhouseCoopersSlide 31 IV. Logika przepisów VAT: klasyfikacja decyduje o podatku Stan obecny: PKWiU jako jedyne kryterium identyfikowania usług dla potrzeb VAT, w tym także dla potrzeb ustalania stawki podatku Propozycja: posiłkowe stosowanie innych kryteriów, w tym definicji wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

32 PricewaterhouseCoopersSlide 32 IV. Logika przepisów Wartości niematerialne Stan obecny: brak możliwości ujawnienia / ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych, które wcześniej nie zostały wykazane w ewidencji; możliwość ujawnienia środków trwałych Propozycja: wprowadzenie możliwości ujawnienia / ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych poprzez uzupełnienie art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

33 PricewaterhouseCoopersSlide 33 IV. Logika przepisów Spółki osobowe i podatkowe grupy kapitałowe Stan obecny: - dwa lakoniczne paragrafy na temat spółki osobowej, która jest popularną formą prowadzenia działalności; - 19 paragrafów na temat podatkowej grupy kapitałowej, czyli konstrukcji, która w praktyce niemal nie istnieje Propozycja: wyjaśnienie skutków podatkowych udziału w spółce osobowej i złagodzenie wymogów tworzenia podatkowych grup kapitałowych

34 PricewaterhouseCoopersSlide 34 IV. Logika przepisów Straty w specjalnych strefach ekonomicznych Stan obecny: brak możliwości rozliczania straty wykazanej przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia z tytułu działalności na terenie strefy Propozycja: wprowadzenie zasady dopuszczającej takie rozliczenie

35 PricewaterhouseCoopersSlide 35 V. e-podatki Mimo iż forma rozliczeń elektronicznych zyskała wielu zwolenników, to jednak zaledwie 21% przedsiębiorców dokonuje rozliczeń tą drogą; najczęściej korzystają oni z formularzy – 79% respondentów. Pomóż zlikwidować bariery - sondaż PwC i PKPP Lewiatan

36 PricewaterhouseCoopersSlide 36 V. e-podatki 60% respondentów uznało procedury administracyjne związane z raportowaniem podatkowym za skomplikowane. Najczęściej zgłaszane propozycje uproszczeń dotyczą: wprowadzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych (e-formularze, centralne systemy informacji podatkowej), skonsolidowania różnych należności podatkowych w ramach jednego formularza, zmniejszenia zakresu ewidencji, rozliczeń dokonywanych raz na rok. Pomóż zlikwidować bariery - sondaż PwC i PKPP Lewiatan

37 PricewaterhouseCoopersSlide 37 V. e-podatki e-fakturowanie -Wymóg bezpiecznego podpisu elektronicznego -Wymogi formalne dotyczące wystawiania / przechowywania / udostępniania faktur – trudności techniczne -Format EDI i integralność faktury – informatyczna niewykonalność e-deklaracje -Wstępne wymogi proceduralne -Opóźnienia w dotychczasowym wdrażaniu -Czy rozliczymy się z fiskusem za 2007 r. on-line?

38 PricewaterhouseCoopersSlide 38 Zbieramy postulaty podatkowe – dalszy dialog z biznesem PwC prowadzi forum internetowe, na którym przedsiębiorcy zamieszczają propozycje zmian podatkowych Jesteśmy gotowi do występowania w imieniu naszych klientów w celu wypracowywania dobrych praktyk podatkowych dla biznesu

39 PricewaterhouseCoopersSlide 39 © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). Dziękujemy za uwagę Katarzyna Czarnecka – Żochowska Partner, Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Tel. (22) 523 4843 e-mail: katarzyna.czarnecka-zochowska@pl.pwc.com Mariusz Marecki Dyrektor, Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Tel. (22) 523 4787 e-mail: mariusz.marecki@pl.pwc.com


Pobierz ppt "Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google