Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego 2008 r.

2 PricewaterhouseCoopersSlide 2 Słuchamy przedsiębiorców w Polsce i na świecie Raport Paying Taxes PwC i Banku Światowego Metodologia: -coroczna analiza systemów podatkowych w 178 krajach świata pod kątem ich przyjazności dla biznesu pokazuje wpływ nie tylko stawek podatkowych, ale także: obciążeń proceduralnych na działalność przedsiębiorstw, tj. liczbie wymaganych płatności czas poświęcony na dopełnienie procedur koszt płacenia podatków całość czynników składa się na tzw. całkowitą stopę podatkową (Total Tax Rate).

3 PricewaterhouseCoopersSlide 3 Słuchamy przedsiębiorców w Polsce i na świecie Raport Paying Taxes PwC i Banku Światowego Polska w rankingu: Przyjazność systemu podatkowego ogółem: miejsce na 178 krajów Komponenty oceny: 41 płatności podatkowych w roku – 122. miejsce 418 godzin w roku na formalności podatkowe – 146. miejsce całkowita stawka podatkowa: 38,4% zysku – 67. miejsce

4 PricewaterhouseCoopersSlide 4 Słuchamy przedsiębiorców w Polsce i na świecie Raport Paying Taxes PwC i Banku Światowego Irlandia – Polska – Białoruś Miejsce w rankingu: Irlandia – 6. Polska – 125. Białoruś – 178. IrlandiaPolskaBiałoruś Liczba płatności rocznie Czas poświęcony na formalności (rocznie) 76 h418 h1188 h Całkowita stawka podatkowa 28,9 %38,4 %144,4 %

5 PricewaterhouseCoopersSlide 5 Podatki w Twojej firmie, pomóż zlikwidować bariery – badanie PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan Metodologia: Ankieta przeprowadzona wśród 150 członków PKPP Lewiatan oraz klientów PwC (w okresie sierpień – wrzesień 2007) Cele badania: -poznanie opinii przedstawicieli biznesu na temat obecnego systemu podatkowego -wypracowanie postulatów konkretnych zmian, które poprawiłyby sytuację przedsiębiorców.

6 PricewaterhouseCoopersSlide 6 Podatki w Twojej firmie, pomóż zlikwidować bariery – badanie PricewaterhouseCoopers i PKPP Lewiatan Główne wnioski -wysokość stawek podatkowych nie jest dla przedsiębiorców najważniejszym problemem w obszarze płacenia podatków (60%) -89% ankietowanych preferuje system podatkowy z niskimi stawkami, za to bez żadnych ulg i zwolnień. -Najczęściej postulowane ułatwienia to: uproszczenie stawek e-podatki zwiększenie klarowności przepisów podatkowych, zwiększenie jednolitości interpretacji prawa podatkowego

7 Przyjazne Państwo Podatkowe obszary wymagające reformy

8 PricewaterhouseCoopersSlide 8 Obszary wymagające reformy I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa II. Komplikacja systemu podatkowego III. Język przepisów IV. Logika przepisów V. e-podatki

9 PricewaterhouseCoopersSlide 9 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Natychmiastowa wykonalność decyzji podatkowej Stan obecny: odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji podatkowej Propozycja: zasada wstrzymania wykonalności decyzji na skutek odwołania (do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ II instancji lub sąd) 75 % respondentów opowiedziało się za egzekwowaniem należności dopiero po zakończeniu postępowania podatkowego, choć dostrzegają oni ryzyko mataczenia lub ucieczki przed aparatem skarbowym. Pomóż zlikwidować bariery – sondaż PwC i PKPP Lewiatan

10 PricewaterhouseCoopersSlide 10 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Stosowanie kodeksu karnego skarbowego Stan obecny: nadużywanie sankcji karno-skarbowych w sytuacjach, kiedy podatnik popełnia niezawinione błędy (np. art. 56 kks) Propozycja: ograniczenie stosowania kodeksu karnego skarbowego do sytuacji, kiedy podatnik działa w oczywistym zamiarze uszczuplenia należności budżetowych

11 PricewaterhouseCoopersSlide 11 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Sankcja VAT Stan obecny: 30% sankcja VAT za zaniżenie zobowiązania podatkowego i inne nieprawidłowości w deklaracjach Propozycja: całkowite zniesienie powyższej sankcji

12 PricewaterhouseCoopersSlide 12 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Okres niepewności po zakończeniu kontroli Stan obecny: niepewność dotycząca konsekwencji kontroli, wynikająca z długiego oczekiwania na decyzję o wszczęciu postępowania podatkowego Propozycja: wprowadzenie ustawowego terminu na wszczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli

13 PricewaterhouseCoopersSlide 13 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Sposób wszczęcia kontroli Stan obecny: kontrola może być wszczęta tylko z urzędu Propozycja: wprowadzenie możliwości wszczęcia kontroli na wniosek podatnika

14 PricewaterhouseCoopersSlide 14 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Prawo do odliczenia VAT Stan obecny: Możliwość odliczenia VAT jedynie w dwóch okresach rozliczeniowych: w miesiącu otrzymania faktury i w miesiącu następnym Propozycja: Stworzenie możliwości odliczenia VAT w ciągu sześciu miesięcy następujących po miesiącu otrzymania faktury

15 PricewaterhouseCoopersSlide 15 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Wsteczna rejestracja dla celów VAT Stan obecny: brak możliwości wstecznej rejestracji dla celów VAT Propozycja: wprowadzenie możliwości wstecznej rejestracji dla celów VAT (możliwość zalegalizowania działalności bez 30% sankcji oraz sankcji karno-skarbowych)

16 PricewaterhouseCoopersSlide 16 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Samochód w działalności gospodarczej - nabycie i eksploatacja Stan obecny - VAT: ograniczenia dotyczące odliczania podatku naliczonego, zapłaconego przy zakupie / leasingu oraz eksploatacji samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej - CIT i PIT: ograniczenia dotyczące odliczania kosztów związanych z nabyciem i eksploatacją samochodów osobowych Propozycja: uchylenie powyższych ograniczeń

17 PricewaterhouseCoopersSlide 17 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Wydatki na reprezentację Stan obecny: zakaz odliczania kosztów z tytułu reprezentacji i brak ustawowej definicji tego pojęcia Propozycja: wprowadzenie ustawowej definicji reprezentacji lub rezygnacja z powyższego zakazu

18 PricewaterhouseCoopersSlide 18 I. Fiskus i podatnik: brak zaufania i partnerstwa Podatkowe grupy kapitałowe w CIT Stan obecny: - niezwykle surowe wymogi tworzenia podatkowych grup kapitałowych - brak grup podatkowych w VAT Propozycja: - złagodzenie wymogów i dopuszczenia do podatkowych grup kapitałowych – podmiotów z UE - wprowadzenie tzw. VAT grouping

19 PricewaterhouseCoopersSlide 19 Relacje z aparatem skarbowym* Które z potencjalnych zmian w ramach administracji skarbowej są najważniejsze dla podatników? *Pomóż zlikwidować bariery – sondaż PwC i PKPP Lewiatan

20 PricewaterhouseCoopersSlide 20 II. Komplikacja systemu podatkowego Dualizm administracji Stan obecny: funkcjonowanie dwóch pionów administracji skarbowej: urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej, poddanych odmiennym przepisom procedury Propozycja: ujednolicenie struktury organów administracji skarbowej Stan obecny: niedopuszczalność korygowania deklaracji VAT po kontroli podatkowej (dopuszczalność korekty VAT po kontroli skarbowej) Propozycja: dopuszczenie korekty VAT po kontroli podatkowej (zmiana art. 81b §3 Ordynacji podatkowej)

21 PricewaterhouseCoopersSlide 21 II. Komplikacja systemu podatkowego Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT Stan obecny: nadmiar szczegółowych regulacji dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego (podatnicy nie mogą się zorientować, kiedy ten obowiązek powstaje) Propozycja: wprowadzenie jednolitej zasady, wedle której obowiązek podatkowy powstawałby (w transakcjach krajowych) z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania płatności; wyjątek dotyczyłby jedynie dotacji i subwencji

22 PricewaterhouseCoopersSlide 22 II. Komplikacja systemu podatkowego Faktury korygujące Stan obecny: faktura korygująca musi wskazywać fakturę korygowaną oraz wyszczególniać konkretne towary lub usługi objęte korektą Propozycja: wprowadzenie możliwości wystawiania zbiorczych faktur korygujących bez wyszczególniania konkretnych towarów i/lub usług

23 PricewaterhouseCoopersSlide 23 II. Komplikacja systemu podatkowego Rozproszenie przepisów dotyczących przedsiębiorców Stan obecny: połączenie w jednej regulacji przepisów, które dotyczą pracowników i osób o podobnym statusie oraz indywidualnych przedsiębiorców (PIT) Propozycja: przeniesienie regulacji dotyczących przedsiębiorców indywidualnych do obecnej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

24 PricewaterhouseCoopersSlide 24 II. Komplikacja systemu podatkowego Nadmierna rola przepisów przejściowych Stan obecny: Regulowanie bardzo ważnych kwestii w przepisach przejściowych nowelizacji, które nie są inkorporowane do zasadniczego tekstu ustawy podatkowej - PIT: stawka podatku - CIT: procentowy próg udziału, od którego udziałowiec jest zwolniony od zryczałtowanego podatku od dywidendy Propozycja: zaniechanie powyższej praktyki w taki sposób, by aktualnie obowiązujące przepisy były zawsze inkorporowane do aktualnego tekstu ustawy podatkowej

25 PricewaterhouseCoopersSlide 25 II. Komplikacja systemu podatkowego Zaliczki na CIT Stan obecny: uiszczanie CIT w cyklu zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (w przypadku małych podatników) Propozycja radykalna: likwidacja systemu zaliczkowego i uczynienie z CIT-u podatku rocznego

26 PricewaterhouseCoopersSlide 26 II. Komplikacja systemu podatkowego Amortyzacja podatkowa Stan obecny: obszerne przepisy o amortyzacji majątku trwałego (14 artykułów, 75 paragrafów), budzące stałe spory między organami podatkowymi i podatnikami Propozycja radykalna: zasada bezpośredniego zaliczania do kosztów podatkowych wszelkich wydatków związanych z działalnością gospodarczą, w tym także wydatków inwestycyjnych;

27 PricewaterhouseCoopersSlide 27 III. Język przepisów Niedostateczna kapitalizacja (ustawa o CIT) Art Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 60) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez jej udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki albo udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) tej spółki, jeżeli wartość zadłużenia spółki wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale takiego udziałowca (akcjonariusza) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni, 61) odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych przez spółkę innej spółce, jeżeli w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę (kredyt) wobec udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki posiadających co najmniej 25% jej udziałów (akcji) i wobec innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale tych udziałowców (akcjonariuszy) oraz wobec spółki udzielającej pożyczki (kredytu) osiągnie łącznie trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki - w części, w jakiej pożyczka (kredyt) przekracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty odsetek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu udziałowego takiej spółdzielni,

28 PricewaterhouseCoopersSlide 28 III. Język przepisów Definicja składników majątkowych Stan obecny: niewłaściwa definicja składników majątkowych przedsiębiorstwa (art. 4a pkt 2 ustawy o CIT) skutkująca niepewnością, czy długi przejęte wraz z przedsiębiorstwem podnoszą podstawę amortyzacji tzw. wartości firmy Propozycja: zmiana definicji składników majątkowych polegająca na jednoznacznym zaliczeniu długów związanych z przedsiębiorstwem do jego składników majątkowych

29 PricewaterhouseCoopersSlide 29 III. Język przepisów Wydatki na remont Stan obecny: niepewność prawna dotycząca skutków podatkowych remontu środków trwałych, które podlegają postępowi technicznemu (remont czy ulepszenie?) Propozycja: wprowadzenie jasnej regulacji, wedle której przeprowadzenie remontu przy użyciu nowocześniejszych materiałów i części nie prowadzi do uznania tej operacji za ulepszenie

30 PricewaterhouseCoopersSlide 30 III. Język przepisów Kapitalizacja odsetek Stan obecny: niejasne przepisy dotyczące momentu odliczania kosztu z tytułu skapitalizowanych odsetek po stronie dłużnika (analogiczna niejasność dotyczy momentu powstania przychodu wierzyciela) Propozycja: jednoznaczna regulacja stwierdzająca, że skapitalizowane odsetki są kosztem dłużnika i przychodem wierzyciela w momencie kapitalizacji

31 PricewaterhouseCoopersSlide 31 IV. Logika przepisów VAT: klasyfikacja decyduje o podatku Stan obecny: PKWiU jako jedyne kryterium identyfikowania usług dla potrzeb VAT, w tym także dla potrzeb ustalania stawki podatku Propozycja: posiłkowe stosowanie innych kryteriów, w tym definicji wypracowanych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

32 PricewaterhouseCoopersSlide 32 IV. Logika przepisów Wartości niematerialne Stan obecny: brak możliwości ujawnienia / ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych, które wcześniej nie zostały wykazane w ewidencji; możliwość ujawnienia środków trwałych Propozycja: wprowadzenie możliwości ujawnienia / ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych poprzez uzupełnienie art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

33 PricewaterhouseCoopersSlide 33 IV. Logika przepisów Spółki osobowe i podatkowe grupy kapitałowe Stan obecny: - dwa lakoniczne paragrafy na temat spółki osobowej, która jest popularną formą prowadzenia działalności; - 19 paragrafów na temat podatkowej grupy kapitałowej, czyli konstrukcji, która w praktyce niemal nie istnieje Propozycja: wyjaśnienie skutków podatkowych udziału w spółce osobowej i złagodzenie wymogów tworzenia podatkowych grup kapitałowych

34 PricewaterhouseCoopersSlide 34 IV. Logika przepisów Straty w specjalnych strefach ekonomicznych Stan obecny: brak możliwości rozliczania straty wykazanej przez przedsiębiorcę korzystającego ze zwolnienia z tytułu działalności na terenie strefy Propozycja: wprowadzenie zasady dopuszczającej takie rozliczenie

35 PricewaterhouseCoopersSlide 35 V. e-podatki Mimo iż forma rozliczeń elektronicznych zyskała wielu zwolenników, to jednak zaledwie 21% przedsiębiorców dokonuje rozliczeń tą drogą; najczęściej korzystają oni z formularzy – 79% respondentów. Pomóż zlikwidować bariery - sondaż PwC i PKPP Lewiatan

36 PricewaterhouseCoopersSlide 36 V. e-podatki 60% respondentów uznało procedury administracyjne związane z raportowaniem podatkowym za skomplikowane. Najczęściej zgłaszane propozycje uproszczeń dotyczą: wprowadzenia nowych rozwiązań teleinformatycznych (e-formularze, centralne systemy informacji podatkowej), skonsolidowania różnych należności podatkowych w ramach jednego formularza, zmniejszenia zakresu ewidencji, rozliczeń dokonywanych raz na rok. Pomóż zlikwidować bariery - sondaż PwC i PKPP Lewiatan

37 PricewaterhouseCoopersSlide 37 V. e-podatki e-fakturowanie -Wymóg bezpiecznego podpisu elektronicznego -Wymogi formalne dotyczące wystawiania / przechowywania / udostępniania faktur – trudności techniczne -Format EDI i integralność faktury – informatyczna niewykonalność e-deklaracje -Wstępne wymogi proceduralne -Opóźnienia w dotychczasowym wdrażaniu -Czy rozliczymy się z fiskusem za 2007 r. on-line?

38 PricewaterhouseCoopersSlide 38 Zbieramy postulaty podatkowe – dalszy dialog z biznesem PwC prowadzi forum internetowe, na którym przedsiębiorcy zamieszczają propozycje zmian podatkowych Jesteśmy gotowi do występowania w imieniu naszych klientów w celu wypracowywania dobrych praktyk podatkowych dla biznesu

39 PricewaterhouseCoopersSlide 39 © 2008 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). Dziękujemy za uwagę Katarzyna Czarnecka – Żochowska Partner, Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Tel. (22) Mariusz Marecki Dyrektor, Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers Tel. (22)


Pobierz ppt "Podatkowe bariery prowadzenia działalności gospodarczej Komisja Nadzwyczajna Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji 13 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google