Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związek Gmin Regionu Płockiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związek Gmin Regionu Płockiego"— Zapis prezentacji:

1 Związek Gmin Regionu Płockiego

2 Związek Gmin Regionu Płockiego
Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP), skupia 16 gmin. Powstał w 1994 roku jako związek międzygminny. Jest zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych pod pozycją 114.

3 Związek Gmin Regionu Płockiego
Gminy wchodzące w skład ZGRP: Czerwińsk n. Wisłą Bielsk Bodzanów Drobin Gąbin Słupno Stara Biała Bulkowo Brudzeń Duży Łąck Mała Wieś Wyszogród Płock Staroźreby Nowy Duninów Radzanowo

4 Związek Gmin Regionu Płockiego
Nasz region

5 Związek Gmin Regionu Płockiego
Główne obszary działalności Związku to realizacja zadań własnych gmin: Zadania realizowane ze środków własnych gmin: prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych; organizowania objazdowej zbiórki odpadów: niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym elektrycznych i elektronicznych, zużytych leków, wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych; organizowanie programu odławiania bezdomnych psów z gmin: Bodzanów, Bulkowo, Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała; promowanie Związku i gmin członkowskich.

6 Związek Gmin Regionu Płockiego
2. Zadania realizowane ze środków gmin przy udziale środków WFOŚiGW w Warszawie: organizowania demontażu, transportu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest (dachów, obudowy balkonów) z zabudowań indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych; prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami: konkurs „Aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”, w tym konkurs „Segreguj odpady”, warsztaty „Tropiciele odpadów” oraz konkursy: „Olejowy Sherlock Holmes” i „Przybysz z planety WEEE”;

7 Związek Gmin Regionu Płockiego
3. Realizowane ze środków zagranicznych: organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych i administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego, dobrego zarządzania, problematyki społecznej oraz organizacja studiów podyplomowych, szkoleń językowych, wdrożenie systemów: e-urząd i ISO w ramach projektu „Region Płocki – regionem europejskim”, któremu wsparcia udzieliła Norwegia poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego; Organizacja szkoleń w ramach projektu „Modernizacja zarządzania oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP„ realizowanego ze środków POKL; „Przywracania wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” projekt realizowany ze środków RPO WM; „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” projekt realizowany ze środków RPO WM; „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” projekt realizowany w partnerstwie z Szpitalem w Dziekanowie Leśnym finansowany ze środków NFOŚiGW – w ramach konkursu System Zielonych Inwestycji (GIS);

8 Związek Gmin Regionu Płockiego
PL0033 Projekt „Region Płocki – regionem europejskim” zrealizowany przez ZGRP został wybrany w ramach pierwszego z trzech naborów wniosków. Czas realizacji był długi, ponieważ wyniósł 42 miesiące. Natomiast budżet był jednym z najniższych. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

9 Związek Gmin Regionu Płockiego
Inicjatorem i koordynatorem projektu był Związek Gmin Regionu Płockiego. Budżet projektu wynosił €, z czego € (84%) stanowiło dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Punktem wyjścia dla opracowania szczegółowej koncepcji projektu były: ankieta przeprowadzona w urzędach gmin (X.2005 r.) oraz bezpośrednie kontakty z władzami samorządów gmin zainteresowanych udziałem w projekcie. Celem ankiety była ocena poziomu wykształcenia zawodowego i językowego administracji gmin, jak również ocena poziomu aktywności społecznej ich mieszkańców oraz określenie tendencji w dziedzinach modernizacji administracji wskazanych przez wójtów i burmistrzów. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

10 Związek Gmin Regionu Płockiego
Realizacja projektu „Region Płocki – regionem europejskim” rozpoczęła się w lipcu 2007 roku, a zakończyła w grudniu 2010 roku. Cel projektu: przyspieszenie rozwoju społeczno-ekonomicznego i wzrostu spójności w regionie płockim poprzez wspólne szkolenia przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie ich współpracy. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

11 Związek Gmin Regionu Płockiego
Projekt „Region Płocki – regionem europejskim” został podzielony na pięć działań, które miały zróżnicowane zadania. Jednak wszystkie razem są konieczne, aby polska administracja samorządowa, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym i możliwościom niesionym przez proces integracji europejskiej, była w stanie sprostać niesionym przez nią wyzwaniom. Szczegółowo poszczególne działania zostały opisane w Biuletynie promującym projekt „Region Płocki – regionem europejskim”, który otrzymali Państwo w materiałach lub można otrzymać przy wyjściu ????? Jeżeli będzie taka możliwość. Natomiast ja krótko przedstawię w jaki sposób realizowaliśmy projekt i jakie wskaźniki udało się nam osiągnąć. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

12 Związek Gmin Regionu Płockiego
Działanie nr 1 Organizacja i realizacja szkoleń zawodowych i językowych dla pracowników 16 gmin Najdłuższe działanie realizowane w ramach tego projektu – trwało od lipca 2007 do grudnia 2010 roku. W ramach tego działania zrealizowano: szkolenia językowe i studia podyplomowe. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

13 Związek Gmin Regionu Płockiego
Szkolenia językowe – 100 osób przeszkolonych w zakresie języka angielskiego, w tym 80 osób zdało egzaminy na wyższym poziomie. W ramach szkoleń językowych zorganizowano szkolenia w trzech modułach, w grupach o różnych poziomach umiejętności, ustalonych na podstawie testów kwalifikacyjnych. Podział na grupy kompetencyjne (w zależności od poziomu umiejętności) oparto na Systemie Opisu Kształcenia Językowego, który definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych: poziom podstawowy (A1,A2) dla użytkowników początkujących, Poziom samodzielności (B1,B2) dla użytkowników samodzielnych oraz Poziom biegłości (C1,C2) dla użytkowników zaawansowanych. Dodatkowo utworzono grupy A0 dla użytkowników, którzy nigdy nie uczyli się języka. Oprócz podziału na grupy pod względem umiejętności szkolenie językowe zostało podzielone na trzy moduły. Każdy moduł kończył się testem sprawdzającym umiejętności. Taki podział dał uczestnikom możliwość rezygnacji ze szkolenia po pierwszym module lub uczestniczenie w kolejnym (zwykle poziom wyżej). Uczestnik, który ukończył trzy moduły mógł uzyskać umiejętności o dwa poziomy wyższe niż początkowo. Zaznaczyć tu należy, ze szkolenia językowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach, lektorzy natomiast podziwiali ich zaangażowanie w naukę. Powodem tak dużego zainteresowania głównie był fakt organizacji zajęć w miejscu pracy (urzędach) w godzinach dogodnych dla uczestników. Szkolenie językowe – Stara Biała "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

14 Związek Gmin Regionu Płockiego
W ramach szkoleń językowych zorganizowano szkolenia w trzech modułach, w grupach o różnych poziomach umiejętności, ustalonych na podstawie testów kwalifikacyjnych. Podział na grupy kompetencyjne (w zależności od poziomu umiejętności) oparto na Systemie Opisu Kształcenia Językowego, który definiuje trzy podstawowe poziomy kompetencji językowych: poziom podstawowy (A1,A2) dla użytkowników początkujących, Poziom samodzielności (B1,B2) dla użytkowników samodzielnych oraz Poziom biegłości (C1,C2) dla użytkowników zaawansowanych. Dodatkowo utworzono grupy A0 dla użytkowników, którzy nigdy nie uczyli się języka. Oprócz podziału na grupy pod względem umiejętności szkolenie językowe zostało podzielone na trzy moduły. Każdy moduł kończył się testem sprawdzającym umiejętności. Taki podział dał uczestnikom możliwość rezygnacji ze szkolenia po pierwszym module lub uczestniczenie w kolejnym (zwykle poziom wyżej). Uczestnik, który ukończył trzy moduły mógł uzyskać umiejętności o dwa poziomy wyższe niż początkowo. Zaznaczyć tu należy, ze szkolenia językowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach, lektorzy natomiast podziwiali ich zaangażowanie w naukę. Powodem tak dużego zainteresowania głównie był fakt organizacji zajęć w miejscu pracy (urzędach) w godzinach dogodnych dla uczestników. Szkolenie językowe – Płock "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

15 Związek Gmin Regionu Płockiego
Studia wyższe – łącznie 125 osób ukończyło studia wyższe Kolejnym elementem tego działania były szkolenia zawodowe – w naszym przypadku studia wyższe . Ten element zrealizowaliśmy na 2 sposoby. Pierwszy, to organizacji dwusemestralnych studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie projektami w administracji”, które na zlecenie ZGRP prowadził Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Założyliśmy, iż w tego typu studiach weźmie udział 70 osób, jednak chętnych było znacznie więcej. Należy zaznaczyć, iż w wykładach uczestnicy brali udział bardzo chętnie, a ich aktywność zaskakiwała prowadzących zajęcia wykładowców. Założenia projektu obejmowały umożliwienie ukończenia studiów wyższych 125 osobom, jednak ze względu na ograniczenia planów finansowych postanowiliśmy (po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej) zmienić sposób jego realizacji. Zamiast organizacji studiów zaproponowaliśmy potencjalnym uczestnikom dofinansowanie rekompensujące koszty poniesione na naukę. Z tej formy skorzystało 55 osób. Inauguracja Studiów Podyplomowych ”Zarządzanie projektami w administracji” "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

16 Związek Gmin Regionu Płockiego
Kolejnym elementem tego działania były szkolenia zawodowe – w naszym przypadku studia wyższe . Ten element zrealizowaliśmy w 2 etapach. Pierwszy, to zorganizowane dwusemestralne studia podyplomowe pn. „Zarządzanie projektami w administracji”, które na zlecenie ZGRP prowadził Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Założyliśmy, iż w tego typu studiach weźmie udział 70 osób, jednak chętnych było znacznie więcej. Należy zaznaczyć, iż w wykładach uczestnicy brali udział bardzo chętnie, a ich aktywność zaskakiwała prowadzących zajęcia wykładowców. Założenia projektu obejmowały umożliwienie ukończenia studiów wyższych 125 osobom, jednak ze względu na ograniczenia planów finansowych postanowiliśmy (po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej) zmienić sposób jego realizacji. Zamiast organizacji studiów zaproponowaliśmy potencjalnym uczestnikom dofinansowanie kosztów nauki. Z tej formy skorzystało 55 osób. Studia Podyplomowe ”Zarządzanie projektami w administracji” "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

17 Związek Gmin Regionu Płockiego
Wykres przedstawia postęp w osiąganiu założonego w projekcie wskaźnika – „Liczba ukończonych studiów wyższych” – w poszczególnych latach. Łącznie w latach 2008 – 2010 studia wyższe ukończyło 125 osób. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

18 Związek Gmin Regionu Płockiego
Działanie nr 2 Przygotowanie i organizacja szkoleń dla administracji i organizacji pozarządowych w obszarze partnerstwa publiczno – prywatnego i dobrego zarządzania W ramach tego działania zorganizowano wspólne szkolenia w obszarze PPP i dobrego zarządzania dla 120 pracowników administracji i 80 organizacji pozarządowych oraz szkolenie wyjazdowe dla 16 lokalnych ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych w obszarze PPP i dobrego zarządzania. Nawiązanie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a NGO’S – 255 nowo podpisane umowy współpracy. Celem tego działania, oprócz szkoleń, było wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządami. Wspólne szkolenia obejmowały następujące tematy: promocje i wdrażanie zasad dobrego zarządzania, zarządzanie organizacją, społeczną odpowiedzialność administracji publicznej, przejrzystość ich pracy i korzyści, cele i zasady wdrażania PPP. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

19 Związek Gmin Regionu Płockiego
Szkolenie w zakresie dobrego zarządzania - Bielsk Cztery szkolenia W zakresie PPP miały formę 8-godzinnych wykładu połączonego z prezentacją przykładów i analizą doświadczeń. W szkoleniu wzięło udział 29 pracowników administracji publicznej oraz przedstawiciele z 32 organizacji pozarządowych. Z zakresu dobrego zarządzania, natomiast, odbyło się 5 szkoleń w formie 8-godzinnych warsztatów, które tematyką objęły: współczesne problemy i uwarunkowania dobrego zarządzania, innowacyjność i przedsiębiorczość NGO, rolę i umiejętności menadżerów. W szkoleniach wzięło udział 91 pracowników administraci publicznej oraz przedstawiciele z 48 organizacji pozarządowych. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

20 Związek Gmin Regionu Płockiego
Na przełomie września i października 2008 roku zorganizowano pierwsze ze szkoleń zagranicznych dla lokalnych ekspertów z terenu gmin uczestniczących w projekcie „Region Płocki – regionem europejskim”. 6 osób wzięło udział w wyjazdowym szkoleniu do Darmstadt (Niemcy), które miało za zadanie służyć wyrównaniu poziomu świadomości i umiejętności administracji, stymulowaniu aktywności organizacji pozarządowych w regionie oraz stymulowaniu współpracy obu sektorów w obszarze rozwoju zrównoważonego. Priorytetem tej wizyty było zwrócenie uwagi na problemy partnerstwa publiczno prywatnego oraz dobrego zarządzania. W programie szkolenia znalazła się m.in. Tematyka dotycząca: struktury administracji i modeli zarządzania miastem, szanse i możliwości lokalnych samorządów we współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorcami, doświadczenia darmsztadzkie w zakresie PPP, współpracy z NGO’s, polityka i gospodarka komunalna. Szkolenie ekspertów w zakresie PPP i dobrego zarządzania - Niemcy "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

21 Związek Gmin Regionu Płockiego
Szkolenie ekspertów w zakresie PPP i dobrego zarządzania - Grecja W listopadzie 2008 roku zorganizowano drugie ze szkoleń wyjazdowych, tym razem do Grecji. W szkoleniu wzięło udział 10 lokalnych ekspertów z terenu gmin uczestniczących w projekcie. Celem szkolenia było zapoznanie lokalnych ekspertów z doświadczeniami greckich samorządów w zakresie rozwoju lokalnego, dobrego zarządzania i PPP. Program obejmował natomiast szereg spotkań z władzami gminnymi, powiatowymi oraz regionalnymi, a także radnymi i przedsiębiorcami. Tematyka spotkań była zróżnicowana i dotyczyła m.in.: zarządzania miastem Giannitsa, kierunków jego rozwoju, strategii rozwoju Regionu Macedonii, dobre praktyki, przykłady realizowanych projektów, PPP na rzecz turystyki i promocji obszaru prefektury Pieria. Efektem szkoleń wyjazdowych, oprócz oczywiście zdobytych doświadczeń, były opracowane raporty z wyjazdów zawierające wszystkie cenne spostrzeżenia uczestników. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

22 Związek Gmin Regionu Płockiego
W ramach Działania Nr 2 przeszkolono łącznie przedstawicieli 80 organizacji pozarządowych i 120 pracowników administracji publicznej oraz 16 ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych w obszarze PPP i dobrego zarządzania. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

23 Związek Gmin Regionu Płockiego
Jednym z celów bezpośrednich projektu „Region Płocki – regionem europejskim” było nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w uczestniczących w nim gminach. Wspólne szkolenia dla przedstawicieli obu sektorów dały wymierne efekty – 255 nowych umów zawartych pomiędzy administracją i NGO’s. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

24 Związek Gmin Regionu Płockiego
W trakcie realizacji projektu „Region Płocki – regionem europejskim” okresowo (w odstępach rocznych) badano poziom współpracy organizacji pozarządowych i administracji samorządowych. Wartością bazową (wyjściową) była liczba 162 podpisane umowy o współpracy z organizacjami pozarządowymi (określona na podstawie danych zebranych w gminach regionu płockiego). Jako cel bezpośredni wyznaczono natomiast nawiązanie współpracy na poziomie 255 umów podpisanych z tymi organizacjami. Jak można zauważyć nie osiągnięto założonego efektu w ciągu jednego roku. Nawiązanie i prowadzenie współpracy dwóch różnych jednostek wymaga czasu, doprecyzowania zasad współpracy. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż wspólne szkolenia obu sektorów zakończyły się w grudniu 2008 roku, w okresie, gdy budżety gmin były już zamknięte. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

25 Związek Gmin Regionu Płockiego
Dane za rok Obszar działania 2008 2009 2010 Pomoc społeczna 41 15 35 Turystyka, kultura i dziedzictwo 57 46 59 Sport i rekreacja 76 128 131 Rozwój zasobów ludzkich, w tym przeciwdziałanie bezrobociu 1 Edukacja 5 6 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie - Gospodarka, ekonomia, rozwój lokalny/regionalny 21 Inne: program ochrony zdrowia, integracji społecznej 24 Podsumowanie 202 217 255 Tabela zawiera porównanie danych zebranych za poszczególne lata, na podstawie ankiet wypełnionych przez gminy. W efekcie cel wyznaczony w Planie Wdrażania Projektu został osiągnięty - w 2010 roku zawarto 255 umów współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu gmin uczestniczących w naszym projekcie. Z informacji jakie spływają do biura ZGRP wynika, iż współpraca tych dwóch sektorów będzie się rozwijać. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

26 Związek Gmin Regionu Płockiego
Działanie nr 3 Organizacja Centrów Edukacji Społecznej w 16 lokalizacjach Cel Działania – utworzenie Centrów Edukacji Społecznej (CES) w 16 lokalizacjach na terenie gmin uczestniczących w projekcie. W 2008 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie utworzenia Centrów Edukacji Społecznej w 16 lokalizacjach – jedno w każdej gminie uczestniczącej w projekcie. Założeniem utworzenia CES-ów było utworzenie miejsca lokalnej informacji o: lokalnych usługach społecznych (lokalne działania, projekty), wsparciu lokalnych społeczności przez Norweski Mechanizm Finansowy. Dodatkowo Centra służą do dystrybucji materiałów promocyjnych, szkoleniowych oraz jako punkt kontaktowy dla lokalnych organizacji pozarządowych oferując dostęp do internetu i materiałów informacyjnych służących ich działalności, a także miejsce integracji i współpracy różnych lokalnych organizacji pozarządowych i administracji publicznej. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

27 Związek Gmin Regionu Płockiego
Lokalizacja CES-ów została pomyślana tak, by dostęp do nich miało jak największe grono społeczności. Dlatego też zostały zlokalizowane w: gminnych bibliotekach publicznych, Gminnych Centrach Informacji lub wybranym biurze organizacji społecznej. Ze względu na taką lokalizację w CES-ach zapewniony jest dostęp do Internetu, bibliotekę zawierającą zestaw książek, broszur związanych z działaniami organizacji pozarządowych i administracji publicznej. Centra Edukacji Społecznej w regionie płockim "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

28 Związek Gmin Regionu Płockiego
Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach tego działania zakupił, i wyposażył w nie każdy CES, wydawnictwa dotyczące przede wszystkim problematyki społecznej, prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw, samokształcenia, przepisów prawnych (w szczególności dotyczących organizacji pozarządowych i spraw społecznych), projektów dofinansowywanych ze środków Unii. W sumie do każdego z Centrów trafiły 54 pozycje wydawnicze oraz materiały promujące darczyńcę projektu. Listy wydawnictw przekazanych do CES można przeglądać na stronach internetowych ZGRP, gmin i samych CES. Biuro Związku okresowo bada zainteresowanie wydawnictwami oraz opinie o istniejących CES-ach. Z zebranych informacji wynika, iż utworzenie tego typu „bibliotek” spotkało się z aprobatą społeczeństwa lokalnego. W dużym stopniu też wydawnictwa przekazane do CES-ów zaspakajają potrzeby mieszkańców (42,86% ankietowanych). Największym zainteresowaniem spośród przekazanych wydawnictw cieszą się tytuły dotyczące samodzielnie prowadzonej działalności, następnie wydawnictwa z zakresu problematyki społecznej a kolejno tworzenie i działalność organizacji społecznych. Można pokusić się o stwierdzenie, iż utworzenie CES-ów spełniło w tym zakresie swój cel – wsparcie aktywizującej się społeczności lokalnej. Wydawnictwa przekazane CES w ramach projektu „Region Płocki – regionem europejskim” "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

29 Związek Gmin Regionu Płockiego
Działanie nr 4 Opracowanie i pilotażowa realizacja programów szkoleniowych dotyczących wybranych problemów społecznych W ramach tego Działania zorganizowano 2 cykle warsztatów: „Problematyka społeczna w zarządzaniu projektami w środowisku lokalnym” „Aktywowanie środowisk lokalnych przy pomocy metod ekonomii społecznej. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

30 Związek Gmin Regionu Płockiego
Wspólne warsztaty dla pracowników administracji i organizacji pozarządowych pn. „Problematyka społeczna w zarządzaniu projektami w środowisku lokalnym” rozpoczęły się w grudniu 2008 roku. Tematyka obejmowała: aktywizowanie społeczności lokalnej na tle nowego publicznego zarządzania, uwarunkowaniu przedsiębiorczości lokalnej w gminie, kulturowe aspekty aktywizacji społecznej, przywództwo społeczne w przedsięwzięciach lokalnych oraz symulację projektu adekwatnego do potrzeb społeczności lokalnej (opracowanie grupowe). Warsztaty „Problematyka społeczna w zarządzaniu projektami w środowisku lokalnym” "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

31 Związek Gmin Regionu Płockiego
Warsztaty „Aktywowanie środowisk lokalnych przy pomocy metod ekonomii społecznej” Rozpoczęte w grudniu 2008 roku warsztaty były wstępem do cyklu warsztatów pn. „Aktywowanie środowisk lokalnych przy pomocy metod ekonomii społecznej”, które odbywały się od kwietnia do września 2009 roku. Program tych warsztatów skierowano do liderów społeczności lokalnych regionu płockiego i miał na celu podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie praktycznego wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizowania środowisk lokalnych, szczególnie takich, które są defaforyzowane, wypracowanie projektów społecznych dostosowywanych do potrzeb środowisk lokalnych regionu oraz modelowych rozwiązań tego typu, stworzenie uczestnikom możliwości doświadczenia procesu „uczenia się przez działanie” w zakresie aktywizowania społeczności lokalnych oraz rozwinięcie u uczestników kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie ról aktorów innowacyjnych w środowiskach lokalnych. Warsztaty miały charakter zamknięty, uczestnicy, którzy zgłosili się z wolnego naboru po pierwszym spotkaniu podpisali swego rodzaju kontrakt społeczny, zobowiązujący do uczestnictwa w spotkaniach szkoleniowych oraz aktywności własnej między nimi. W ten sposób powstała kameralna grupa tylko tych uczestników warsztatów, którzy zdecydowali się na zainwestowanie w rozwój swoich umiejętności. Warto zaznaczyć, iż wśród uczestników znaleźli się nie tylko pracownicy samorządowi, ale również przedstawiciele organizacji pozarządowych nie tylko działających w różnych dziedzinach, ale też w różnych grupach wiekowych – studenci (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości) i emeryci (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Efektem warsztatów było stworzenie i zaawansowane wykonanie, a także stworzenie warunków kontynuacji projektów aktywizujących społeczności lokalne. Uczestnicy zainicjowali i zrealizowali pięć projektów: 2 projekty o zasięgu gminnym koordynowane przez władze lokalne, 2 projekty koordynowane przez NGO’s nastawione na pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie z regionu płockiego, 1 projekt koordynowany przez organizacje studencką skierowany do aktywnych studentów regionu płockiego. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

32 Związek Gmin Regionu Płockiego
Konferencja „Piękna nieznajoma? Możliwości wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizowania społeczności lokalnych” Osiągnięcia i niepowodzenia projektów zostały poddane analizie oraz publicznej dyskusji podczas konferencji promująco-podsumowującej, która odbyła się we wrześniu 2009 roku pn. „Piękna nieznajoma? Możliwości wykorzystania ekonomii społecznej do aktywizowania społeczności lokalnych”. W konferencji wzięli udział uczestnicy warsztatów, którzy zaprezentowali swoje projekty oraz zaproszeni goście. Bardzo ważnym założeniem realizacji tego Działania było zacieśnienie współpracy między uczestnikami szkoleń, tak aby projekty miały wzajemnie duże wsparcie. Dowodem, że takie założenie udało się osiągnąć było wspólne wystąpienie podczas konferencji przedstawicieli Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym opowiadali jak połączyli siły w ramach swoich, jednak bardzo różnych, projektów. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

33 Związek Gmin Regionu Płockiego
Działanie nr 5 Przygotowanie administracji gmin do wdrożenia systemu ISO i koncepcji e-Urzędu w 15 gminach Szkolenia w zakresie obsługi komputera – 730 osób Szkolenia ekspertów – 8 osób Szkolenia w zakresie ISO – 350 osób "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

34 Związek Gmin Regionu Płockiego
Celem Działania nr 5 było przygotowanie administracji publicznej do wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001:2009 i koncepcji e-urzędu poprzez szkolenia w zakresie ISO, obsługi komputera i zastosowania koncepcji e-urzędu, a także poprzez poznania dobrych praktyk zagranicznych. Działanie nr 5 zostało podzielone na dwie części: Wdrożenie koncepcji e-Urzędu, tj. wdrożenie technologii informatycznych usprawniających pracę urzędów i umożliwiających obywatelom zdalny kontakt z urzędem. 2.Przygotowanie administracji do wdrożenia systemu zarządzania ISO. Początkowo realizacja tego działania miała mieć ograniczony wymiar technologiczny i miała polegać na szkoleniach użytkowników. Przepisy prawa nałożyła od 12 czerwca 2007 roku obowiązek wprowadzenia w administracji samorządowej szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi. Ze względu na wprowadzenie tych przepisów Związek Gmin zdecydował się wnioskować do Instytucji Pośredniczącej o przyspieszenie realizacji działania, którego początek zaplanowano na IV kwartał 2009 roku. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

35 Związek Gmin Regionu Płockiego
Wdrożenie koncepcji e-Urzędu, tj. wdrożenie technologii informatycznych usprawniających pracę urzędów i umożliwiających obywatelom zdalny kontakt z urzędem w 15 gminach i Biurze Związku Gmin poprzez zaimplikowanie: System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) PROTON wraz z Elektronicznymi Skrzynkami Podawczymi (ESP) Podpis elektroniczny (e-podpis) oraz przeszkolenie 230 pracowników gmin w zakresie ww. systemu, opracowanie 16 kompletnych Polityk Bezpieczeństwa w warstwie IT "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

36 Związek Gmin Regionu Płockiego
Po uzyskaniu zgody, przeprowadzeniu postępowania przetargowego przystąpiono do realizacji przygotowania do wdrożenia oraz wdrożenia koncepcji e-Urzędu, poprzez: dostawę, instalację, konfigurację, uruchomienie systemu, dostosowanie do potrzeb poszczególnych gmin Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, przeszkoleniem pracowników w tym zakresie oraz opracowaniem polityki bezpieczeństwa w warstwie IT dla zrealizowanego systemu informatycznego Szkolenia komputerowe dla pracowników gmin w zakresie wdrożonego ESOD "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

37 Związek Gmin Regionu Płockiego
W październiku 2009 roku zorganizowano szkolenie wyjazdowe do Włoch dla 8 lokalnych ekspertów mające na celu przybliżenie funkcjonowania administracji w Unii Europejskiej oraz tematów: e-urząd, e-usługi i zarządzanie jakością. W programie szkolenia było m.in.: udział w wykładzie i prezentacji nt. elektronicznego dowodu osobistego (EDO), wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych, wymagań technicznych umożliwiających wydawanie elektronicznego dowodu osobistego, możliwości wykorzystania EDO takich jak: wydruk różnego rodzaju zaświadczeń w domu przez internet z użyciem kodu PIN, który jest generowany wraz z dowodem osobistym, prezentacji inicjatyw e-zarządzania oraz prezentację zagadnień certyfikatu jakości miasta Turyn. Polscy eksperci mieli także okazję poznać takie zagadnienia jak centrum zarządzania siecią, szybki internet, i-home tour (elektroniczny dom sterowany zdalnie przez internet) w Mediolanie Szkolenie ekspertów w zakresie dobrych praktyk zagranicznych: ISO, e-urząd - Włochy "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

38 Związek Gmin Regionu Płockiego
Przygotowanie administracji do wdrożenia systemu zarządzania ISO: Przeszkolono 350 pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością ISO, przeszkolono 15 leaderów systemu zarządzania jakością ISO Wdrożono system zarządzania jakością w 14 gminach i Biurze Związku Gmin (jako jednostce centralnej dla potrzeb wdrożenia systemu) "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

39 Związek Gmin Regionu Płockiego
Szkolenia dla pracowników gmin w zakresie systemu zarządzania jakością wg normy ISO Drugim ważnym elementem tego Działania było przygotowanie administracji gmin do wdrożenia systemu ISO. Podjęte przez ZGRP działania nie ograniczyły się jedynie do szkoleń. Na wniosek ZGRP wprowadzono zmiany do Planu Wdrażania Projektu mające na celu zwiększenie zakresu tego działania, tj. rozszerzono działania o wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO w gminach uczestniczących w projekcie. Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie składało się z następujących etapów: auditu wstępnego, szkoleń informacyjnych dla pracowników, szkoleń dla leaderów ISO, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz audit przed certyfikacyjny. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

40 Związek Gmin Regionu Płockiego
W październiku 2010 roku Związek Gmin Regionu Płockiego uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 w zakresie organizowania i koordynacji działań o charakterze ponadgminnym oraz realizacji przez Urzędy Gmin wymienione w Aneksie, obsługi administracyjnej ludności i podmiotów gospodarczych. "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

41 Związek Gmin Regionu Płockiego
Projekt „Region Płocki – regionem europejskim” stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby samorządów, organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych. W rezultacie jego realizacji osiągnęliśmy: Wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności ich przedstawicieli; Wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez nawiązanie szeroko rozumianej współpracy z organizacjami pozarządowymi; Projekt miał służyć wyrównaniu świadomości i umiejętności administracji w uczestniczących gminach, stymulowaniu aktywności organizacji pozarządowych w regionie oraz stymulowaniu współpracy obu sektorów w obszarze rozwoju zrównoważonego. Priorytetem, zgodnie z celami Norweskiego Mechanizmu Finansowego, było zwrócenie uwagi na problemy społeczne nie znajdujące w Polsce należytej reakcji, ze względu na dominację problemów gospodarczych w okresie transformacji i braki edukacyjne społeczeństwa. Poprzez działania edukacyjne i stymulowanie partnerstw projekt wspierał realizację dokumentów programowych w zakresie rozwoju Płocka i Powiatu Płockiego, takich jak: „Strategia Rozwoju Miasta Płocka do 2012 roku”, „Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 roku”, „Plan rozwoju lokalnego Powiatu Płockiego na lata ” oraz „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w Powiecie Płockim do 2010 roku”. Projekt miał pośrednio (poprzez edukację grup docelowych) służyć wdrażaniu polityk UE odnoszących się do takich zagadnień jak społeczeństwo informacyjne (e-Europe) oraz polityka równości szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Poprzez usprawnienie działań administracji, wsparcie organizacji społecznych na obszarach wiejskich i wykorzystanie europejskich doświadczeń (Niemiec, Grecji i Włoch) pozytywnie oddziałuje na spójność społeczno-ekonomiczną UE "Region Płocki - regionem europejskim„ Projekt uzyskał wsparcie Norwegii poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

42 Związek Gmin Regionu Płockiego
Dziękuję za uwagę Związek Gmin Regionu Płockiego


Pobierz ppt "Związek Gmin Regionu Płockiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google