Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH na podstawie procedur CKE Przeczytaj !!! Na stronie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH na podstawie procedur CKE Przeczytaj !!! Na stronie"— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH na podstawie procedur CKE Przeczytaj !!! Na stronie http://www.cke.edu.pl/

2 TREŚĆ 1.Harmonogramy egzaminów pisemnych 2.Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów 3.Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną 4.Zasady kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi 5.Przebieg egzaminu w części pisemnej 6.Przebieg egzaminu w części ustnej 7.Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych 8.Termin ogłoszenia wyników i odbioru świadectw 9.Informacja o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej, oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych.

3 Terminy egzaminów pisemnych Część pisemna egzaminu maturalnego Maj godz. 9.00godz. 14.00 5poniedziałek język polski 6wtorek język angielski 7środa wiedza o społeczeństwie 8czwartek język niemiecki 9piątek geografia 12poniedziałek biologia 13wtorek historia 14środamatematyka 15czwartekFizyka i astronomia Historia sztuki 17piątekchemia 19poniedziałek Język rosyjski 20wtorekJęzyk francuskiJęzyk hiszpański 21środainformatyka

4 Czas trwania egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów PRZEDMIOTYARKUSZE CZAS TRWANIA (min)** Język polski poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 Języki obce nowożytne poziom podstawowy 120 poziom rozszerzony część I 120 przerwa 30 min i część II 70 informatyka Część I90 Część II150 Historia Historia muzyki Wiedza o społeczeństwie Matematyka poziom podstawowy120 poziom rozszerzony180 biologia chemia fizyka i astronomia geografia poziom podstawowy120 poziom rozszerzony150

5 Materiały i przybory pomocnicze z których możesz korzystać w trakcie egzaminu pisemnego Lp.PrzedmiotMateriały i przybory 1.język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 8.informatykakażdy zdający może mieć kalkulator prosty 9.biologiakażdy zdający może mieć linijkę 10.chemia karta wybranych tablic chemicznychkarta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 11.fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznychkarta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 12.geografia każdy zdający powinien mieć, linijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty* 13.matematyka zestaw wybranych wzorów matematycznychzestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

6 Pozycje opisane kolorem niebieskim przygotuje szkoła Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie –dodawania, odejmowania. –mnożenia, dzielenia –oblicza procenty –oblicza pierwiastki kwadratowe –taki kalkulator otrzymasz na stolik Otrzymasz także tablice wzorów na matematyce, fizyce i chemii

7 Część pisemna – godz. 9.00 lub 14.00 Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 Zdający przychodzą pod salę na godz. 8.30. Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 14.00 Zdający przychodzą pod salę na godz. 13.00.

8 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Przebieg części pisemnej

9 Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły.

10 Przebieg części pisemnej Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek sprawdzić: –czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane – oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Braki zgłasza przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów. Takie zdarzenie odnotowane jest w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem

11 Przebieg części pisemnej – zasady kodowania arkusza Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie arkusza polega na naklejeniu naklejek z kodami kreskowymi i wpisaniu odpowiednich danych

12 Naklejki z kodami kreskowymi

13 KODOWANIE ARKUSZA - naklejki Zdający nakleja naklejki z kodami: na stronie tytułowej w prostokącie opisanym Miejsce na naklejkę na karcie odpowiedzi w miejscu opisanym Miejsce na naklejkę z nr PESEL Naklejki z kodami należy nakleić bardzo starannie

14 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – naklej!

15 Kodowanie karty odpowiedzi – naklej !

16 Zdający czytelnie wpisuje: Swój numer PESEL i trzyznakowy kod – na dole strony tytułowej arkusza Swój numer PESEL i datę urodzenia – na pierwszej stronie karty odpowiedzi W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i poprawne dane wpisać nad wyznaczonym miejscem. KODOWANIE ARKUSZA - wpis

17 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – wpisz!

18 Kodowanie karty odpowiedzi – wpisz !

19 Strona tytułowa arkusza egzaminacyjnego Przed rozpoczęciem pracy zdający powinien uważnie przeczytać instrukcję

20 Instrukcja

21 Bardzo ważne !! Używaj długopisu (pióra) tylko z czarnym tuszem (atramentem)

22 JAK POPRAWIAĆ BŁĘNE ZAZNACZENIA ? Sposób nanoszenia poprawek – błędne zaznaczenie otoczone kółkiem

23 PAMIĘTAJ! ZA POPRAWNOŚĆ ZAKODOWANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO ZDAJĄCY ODPOWIADA ZDAJĄCY

24 Przebieg części pisemnej Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

25 Przebieg części pisemnej Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku wyjątkowej konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

26 Przebieg części pisemnej W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

27 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego Przewodniczący ZN powiadamia o tym przewodniczącego SZE (Dyrektora Szkoły), który podejmuje decyzję o unieważnieniu egzaminu Uwaga! Nie ma głośnego zwracania uwagi osobie pracującej niesamodzielnie! Przebieg części pisemnej

28 Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku a)stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, b)stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, c)stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, d)zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

29 Przebieg części pisemnej Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN: odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania, zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace sprawdzają poprawność kodowania.

30 Przebieg części pisemnej Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac

31 Przebieg części pisemnej W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę Zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. Przerwa trwa 30 min., ale zdający wracają na salę po 15min., aby zakodować arkusz II

32 Przebieg części pisemnej Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub informatyki wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca otrzymują arkusz II. Egzamin przebiega dalej zgodnie procedurą opisaną wcześniej.

33 Pisemny egzamin z informatyki – część II 12.00 – 13.00Zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny (12.00 – 13.00), poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu – 20 maja w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a).

34 Pisemny egzamin z informatyki – część II Zdający, niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD–R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b).

35 Część ustna egzaminu z języka polskiego Termin złożenia przez zdających bibliografii upłynął 4.04.2008 Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu !!! Termin złożenia planu prezentacji: 24 kwietnia 2008

36 Część ustna egzaminu z języka polskiego Jeśli w czasie prezentacji korzystasz ze sprzętu komputerowego, to przyjdź i sprawdź jego działanie 2008 o godz. 15.00 13 maja 2008 o godz. 15.00

37 Część ustna egzaminu z języka polskiego Egzamin przebiega w następujący sposób: zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, Lista jest wywieszona na tablicach informacyjnych w holu szkoły na parterze. Egzamin rozpoczyna się o godz 8.00 (wchodzi pierwsza osoba z listy) Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części

38 Część ustna egzaminu z języka polskiego W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

39 W czasie prezentacji zdający może korzystać tylko z: materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, które zostały ujęte w planie prezentacji planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Część ustna egzaminu z języka polskiego

40 Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym: –Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. –Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

41 Część ustna egzaminu z języka polskiego Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia: – o godz. 12 dla zdających przed przerwą – po zakończeniu egzaminu dla zdających po przerwie

42 Egzamin ustny z języka obcego Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście Zdający losuje zestaw egzaminacyjny Zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi Zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

43 Egzamin ustny z języka obcego - poziom podstawowy Zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: - część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, - część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.

44 Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, Zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, W czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu,

45 Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: - część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, - część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut.

46 Egzamin ustny z języka obcego Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Godzina ogłoszenia wyników z języków obcych jest podana na listach zdających na każdy dzień

47 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających, i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE

48 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzymał swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie http://www.oke.krakow.pl/ w systemie OBIEG dla ucznia

49 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego 30 czerwca 2008 ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości

50 Termin dodatkowy Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

51 Termin dodatkowy Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora CKE

52 Termin dodatkowy data dzień tygodnia początek godz. 9.00 początek godz. 14.00 6 czerwca piątekjęzyk polskihistoria sztuki 9 czerwca poniedziałek wiedza o społeczeństwie historia 10 Czerwca wtorekjęzyk angielskiinne języki obce 11 czerwca środamatematykafizyka i astronomia 12 czerwca czwartekbiologiachemia 13 czerwca piątekgeografiainformatyka Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej CKE i OKE w pierwszym tygodniu czerwca 2008 r.

53 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: –przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, –nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, –w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

54 Termin poprawkowy Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w macierzystej szkole: Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2008r, początek godz. 9.00 Egzamin ustny – 25 – 29 sierpnia 2008 Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.oke.krakow.pl/ w terminie do dnia 10 sierpnia 2008 roku.

55 Świadectwa dojrzałości Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.

56 Świadectwa dojrzałości W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się 0%.

57 Świadectwa dojrzałości W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się 0%.

58 Świadectwa dojrzałości Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wraz z odpisem. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzym u je aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem. Wystawione przez OKE świadectwa dojrzałości wraz z odpisami i aneksy wraz z odpisami wydawane są, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego.

59 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

60 Kolejne sesje egzaminacyjne Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły, w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku.

61 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i części ustnej, a także może przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych maksymalnie do trzech nowych egzaminów z przedmiotów wybranych jako dodatkowe

62 Kolejne sesje egzaminacyjne Absolwent może podwyższyć wynik części pisemnej egzaminu, przy czym jeśli zdał egzamin na: –poziomie podstawowym, może przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, –poziomie rozszerzonym, może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym

63 Pełną informację o egzaminie maturalnym 2008 znajdziesz w Internecie na stronach http://www.oke.krakow.pl/ oraz http://www.cke.edu.pl/ Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: –na tablicach informacyjnych przy sekretariacie i przy pokoju nauczycielskim –w sekretariacie szkoły –na stronie internetowej szkoły

64 KONIEC PREZENTACJI Życzę udanej matury !


Pobierz ppt "MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH na podstawie procedur CKE Przeczytaj !!! Na stronie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google