Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH"— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH
na podstawie procedur CKE Przeczytaj !!! Na stronie

2 TREŚĆ Harmonogramy egzaminów pisemnych
Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną Zasady kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi Przebieg egzaminu w części pisemnej Przebieg egzaminu w części ustnej Zasady postępowania w przypadkach niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych Termin ogłoszenia wyników i odbioru świadectw Informacja o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej, oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych.

3 Terminy egzaminów pisemnych
Część pisemna egzaminu maturalnego Maj godz. 9.00 godz 5 poniedziałek język polski 6 wtorek język angielski 7 środa wiedza o społeczeństwie 8 czwartek język niemiecki 9 piątek geografia 12 biologia 13 historia 14 matematyka 15 Fizyka i astronomia Historia sztuki 17 chemia 19 Język rosyjski 20 Język francuski Język hiszpański 21 informatyka NA Elsnera w ZS nr. 5 dnia 20 – wtorek są oddelegowani nauczyciele na Język hiszpański – godz 14.00

4 Czas trwania egzaminu pisemnego z różnych przedmiotów
PRZEDMIOTY ARKUSZE CZAS TRWANIA (min)** Język polski poziom podstawowy 170 poziom rozszerzony 180 Języki obce nowożytne 120 część I przerwa 30 min i część II 70 informatyka Część I 90 Część II 150 Historia Historia muzyki Wiedza o społeczeństwie Matematyka biologia chemia fizyka i astronomia geografia

5 Materiały i przybory pomocnicze z których możesz korzystać w trakcie egzaminu pisemnego
Lp. Przedmiot Materiały i przybory 1. język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 8. informatyka każdy zdający może mieć kalkulator prosty 9. biologia każdy zdający może mieć linijkę 10. chemia karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 11. fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 12. geografia każdy zdający powinien mieć, linijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty* 13. matematyka zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

6 Pozycje opisane kolorem niebieskim przygotuje szkoła
Kalkulator prosty - jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie dodawania, odejmowania. mnożenia, dzielenia oblicza procenty oblicza pierwiastki kwadratowe taki kalkulator otrzymasz na stolik Otrzymasz także tablice wzorów na matematyce, fizyce i chemii

7 Część pisemna – godz. 9.00 lub 14.00
Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00 Zdający przychodzą pod salę na godz Jeśli egzamin rozpoczyna się o godz Zdający przychodzą pod salę na godz

8 Przebieg części pisemnej
Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Zgodnie z procedurami CKE członkowie ZN przygotowują sale i egzaminacyjne W naszej szkole przygotowuje sale kierownik administracyjny, ale zgodnie z przepisami to członkowie ZN : : Godziny sprawdzenia sal przez przewodniczących ZN zostaną podane w oddzielnym komunikacie

9 Przebieg części pisemnej
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły.

10 Przebieg części pisemnej
Zdający po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego ZN ma obowiązek sprawdzić: czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie zadania, ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Braki zgłasza przewodniczącemu ZN, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów. Takie zdarzenie odnotowane jest w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem

11 Przebieg części pisemnej – zasady kodowania arkusza
Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie arkusza polega na naklejeniu naklejek z kodami kreskowymi i wpisaniu odpowiednich danych

12 Naklejki z kodami kreskowymi

13 KODOWANIE ARKUSZA - naklejki
Zdający nakleja naklejki z kodami: na stronie tytułowej w prostokącie opisanym „Miejsce na naklejkę” na karcie odpowiedzi w miejscu opisanym „Miejsce na naklejkę z nr PESEL” Naklejki z kodami należy nakleić bardzo starannie

14 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – naklej!

15 Kodowanie karty odpowiedzi – naklej !

16 KODOWANIE ARKUSZA - wpis
Zdający czytelnie wpisuje: Swój numer PESEL i trzyznakowy kod – na dole strony tytułowej arkusza Swój numer PESEL i datę urodzenia – na pierwszej stronie karty odpowiedzi W przypadku popełnienia błędu należy cały zapis przekreślić i poprawne dane wpisać nad wyznaczonym miejscem.

17 Kodowanie arkusza egzaminacyjnego – wpisz!

18 Kodowanie karty odpowiedzi – wpisz !

19 Strona tytułowa arkusza egzaminacyjnego
Przed rozpoczęciem pracy zdający powinien uważnie przeczytać instrukcję

20 Instrukcja

21 Bardzo ważne !! Używaj długopisu (pióra) tylko z czarnym tuszem (atramentem)

22 JAK POPRAWIAĆ BŁĘNE ZAZNACZENIA ?
Sposób nanoszenia poprawek – błędne zaznaczenie otoczone kółkiem

23 ZA POPRAWNOŚĆ ZAKODOWANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
PAMIĘTAJ! ZA POPRAWNOŚĆ ZAKODOWANIA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO ODPOWIADA ZDAJĄCY

24 Przebieg części pisemnej
Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania widocznym miejscu przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

25 Przebieg części pisemnej
Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku wyjątkowej konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

26 Przebieg części pisemnej
W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. W przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

27 Przebieg części pisemnej
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego Przewodniczący ZN powiadamia o tym przewodniczącego SZE (Dyrektora Szkoły), który podejmuje decyzję o unieważnieniu egzaminu Uwaga! Nie ma głośnego zwracania uwagi osobie pracującej niesamodzielnie!

28 Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku
a) stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, b) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, c) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, d) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

29 Przebieg części pisemnej
Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN: odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania, zezwala zdającemu na opuszczenie sali. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace sprawdzają poprawność kodowania.

30 Przebieg części pisemnej
Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac

31 Przebieg części pisemnej
W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę Zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. Przerwa trwa 30 min., ale zdający wracają na salę po 15min., aby zakodować arkusz II Przerwa trwa 30 min, ale zdający zgłaszają się na sale po 15 min, bo muszą zakodować swoje

32 Przebieg części pisemnej
Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub informatyki wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca otrzymują arkusz II. Egzamin przebiega dalej zgodnie procedurą opisaną wcześniej.

33 Pisemny egzamin z informatyki – część II
Zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny (12.00 – 13.00), poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w przeddzień egzaminu – 20 maja w obecności administratora pracowni oraz członka ZN. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a).

34 Pisemny egzamin z informatyki – część II
Zdający, niezwłocznie po egzaminie, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD–R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD–R z podpisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b).

35 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Termin złożenia przez zdających bibliografii upłynął Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu !!! Termin złożenia planu prezentacji: 24 kwietnia 2008

36 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Jeśli w czasie prezentacji korzystasz ze sprzętu komputerowego, to przyjdź i sprawdź jego działanie 13 maja 2008 o godz

37 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Egzamin przebiega w następujący sposób: zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, Lista jest wywieszona na tablicach informacyjnych w holu szkoły na parterze. Egzamin rozpoczyna się o godz 8.00 (wchodzi pierwsza osoba z listy) Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części

38 Część ustna egzaminu z języka polskiego
W części pierwszej, trwającej ok. 15 minut zdający prezentuje przygotowany temat: Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

39 Część ustna egzaminu z języka polskiego
W czasie prezentacji zdający może korzystać tylko z: materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, które zostały ujęte w planie prezentacji planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu.

40 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym: Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

41 Część ustna egzaminu z języka polskiego
Wyniki tej części egzaminu przewodniczący PZE ogłasza tego samego dnia: o godz. 12 dla zdających przed przerwą po zakończeniu egzaminu dla zdających po przerwie

42 Egzamin ustny z języka obcego
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście Zdający losuje zestaw egzaminacyjny Zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi Zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

43 Egzamin ustny z języka obcego - poziom podstawowy
Zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: - część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, - część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją.

44 Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony
W sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, Zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, W czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu,

45 Egzamin ustny z języka obcego - poziom rozszerzony
Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: - część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, - część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut.

46 Egzamin ustny z języka obcego
Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Godzina ogłoszenia wyników z języków obcych jest podana na listach zdających na każdy dzień

47 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów może unieważnić dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających, zdających w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdających, i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu pisemnego ustala dyrektor CKE

48 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki ogłasza dyrektor szkoły po otrzymaniu ich z OKE. Każdy ze zdających otrzymał swoje hasło dostępu do informacji o swoich wynikach na stronie w systemie OBIEG dla ucznia

49 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego
30 czerwca 2008 ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości

50 Termin dodatkowy Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zdawać egzamin w dodatkowym terminie. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

51 Termin dodatkowy Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora CKE

52 Termin dodatkowy data dzień tygodnia początek godz. 9.00 początek godz 6 czerwca piątek język polski historia sztuki 9 czerwca poniedziałek wiedza o społeczeństwie historia 10 Czerwca wtorek język angielski inne języki obce 11 czerwca środa matematyka fizyka i astronomia 12 czerwca czwartek biologia chemia 13 czerwca geografia informatyka Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej CKE i OKE w pierwszym tygodniu czerwca 2008 r.

53 Termin poprawkowy Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu.

54 Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w macierzystej szkole:
Termin poprawkowy Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się w macierzystej szkole: Egzamin pisemny – 26 sierpnia 2008r, początek godz. 9.00 Egzamin ustny – 25 – 29 sierpnia 2008 Informacja o miejscu przeprowadzenia egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej w terminie do dnia 10 sierpnia 2008 roku.

55 Świadectwa dojrzałości
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego. Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej oraz w części pisemnej.

56 Świadectwa dojrzałości
W przypadku, gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

57 Świadectwa dojrzałości
W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wpisuje się “0%”.

58 Świadectwa dojrzałości
Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości wraz z odpisem. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu w części ustnej lub w części pisemnej albo przystąpił do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wraz z odpisem. Wystawione przez OKE świadectwa dojrzałości wraz z odpisami i aneksy wraz z odpisami wydawane są, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego.

59 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu lub egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

60 Kolejne sesje egzaminacyjne
Wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu absolwent składa do dyrektora macierzystej szkoły, w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, a deklarację ostateczną do 7 lutego tego roku.

61 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwent ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej i części ustnej, a także może przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych maksymalnie do trzech nowych egzaminów z przedmiotów wybranych jako dodatkowe

62 Kolejne sesje egzaminacyjne
Absolwent może podwyższyć wynik części pisemnej egzaminu, przy czym jeśli zdał egzamin na: poziomie podstawowym, może przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, poziomie rozszerzonym, może przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym

63 Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się:
Pełną informację o egzaminie maturalnym 2008 znajdziesz w Internecie na stronach oraz Informacje o organizacji matury w naszej szkole znajdują się: na tablicach informacyjnych przy sekretariacie i przy pokoju nauczycielskim w sekretariacie szkoły na stronie internetowej szkoły

64 KONIEC PREZENTACJI Życzę udanej matury !


Pobierz ppt "MATURA 2008 INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google