Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego"— Zapis prezentacji:

1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Matura 2009

2 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego

3 po okazaniu dokumentu tożsamości oraz po wylosowaniu numeru stolika:
O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz po wylosowaniu numeru stolika: 8:30 – sale lekcyjne 8:15 – sala gimnastyczna, aula

4 Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały egzaminacyjne.
Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danego poziomu lub danej części egzaminu.

5 Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma także obowiązek sprawdzić, czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).

6 Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych
Zdający kodują swój arkusz: wpisują swój numer PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, wpisują datę urodzenia na karcie odpowiedzi, wpisują kod zdającego na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi, naklejają paski kodowe na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

7 Kodowanie I strony arkusza
trzyznakowy kod – zdający C 0 7

8 Kodowanie I strony arkusza
 nr pesel - zdający C 0 7

9 Kodowanie I strony arkusza
C 0 7 Kodowanie I strony arkusza  dysleksja - ZN

10 Kodowanie I strony arkusza
C 0 7 Kodowanie I strony arkusza  naklejka z kodem kreskowym - zdający

11 Kodowanie karty odpowiedzi
Miejsce na naklejkę z numerem pesel i kodem Kodowanie karty odpowiedzi  naklejka z numerem PESEL i kodem data urodzenia i numer PESEL na odwrocie trzyznakowy kod zdającego

12 Złe zakodowanie arkusza nie stanowi powodu
Poprawianie błędów w zadaniach zamkniętych A B C D odpowiedź B Złe zakodowanie arkusza nie stanowi powodu do jego wymiany!

13 Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.
Czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy lub planszy.

14 Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

15 W czasie trwania egzaminu pisemnego z języka polskiego zdający może korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny. Słowniki znajdują się na osobnym stoliku, a zdający zgłasza fakt skorzystania ze słowników przez podniesienie ręki.

16 W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.
Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.

17 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki.
Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

18 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają pracę na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali. Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac.

19 W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali. Co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac.

20 Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języków obcych
nowożytnych na poziomie rozszerzonym wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują część II arkusza. Egzamin przebiega dalej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

21 Egzamin może zostać przerwany przez przewodniczącego ZN jeżeli:
zostanie stwierdzone niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych, zostanie zakłócony przez zdającego prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego.

22 Egzamin może zostać także przerwany z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Jeśli zdający przerwie egzamin z przyczyn zdrowotnych, po udzieleniu pomocy medycznej ma prawo kontynuować pracę w ramach czasu przeznaczonego na egzamin lub zdawać go w następnej sesji egzaminacyjnej. Zdającemu, który podjął decyzję o kontynuowaniu egzaminu, nie przysługuje prawo do wydłużenia czasu.

23 Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żądnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

24 Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić torebek, jedzenia i napojów oraz ustawiać na stolikach żadnych maskotek lub innych talizmanów.

25 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego

26 Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście. W sali egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający.

27 W trakcie części ustnej egzaminu zdający może korzystać z:
materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji, planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu.

28 Egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:
a) w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze, w tym film, nagraną wypowiedź lub muzykę. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. b) część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania członków PZE mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu lub/i bibliografii. Jeżeli zdający nie przedstawi prezentacji, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

29 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego
z języka obcego nowożytnego

30 Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego, niezależnie od tego, czy jest on zdawany jako przedmiot obowiązkowy czy dodatkowy, przebiega w następujący sposób:

31 zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości
wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, b) zdający losuje zestaw egzaminacyjny, c) zdający może otrzymać do sporządzania notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu, d) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

32 W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.
Zdający ma prawo korzystać podczas egzaminu z notatek sporządzonych przez siebie w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu.

33 Egzamin na poziomie podstawowym:
a) w sali przebywa jeden zdający, b) zdający przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, c) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego zawartej w zestawie ilustracji oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją, umieszczone wyłącznie w zestawie egzaminującego.

34 Egzamin na poziomie rozszerzonym:
w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, b) zdający przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, c) w czasie przygotowania zdający ma prawo sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu,

35 d) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok
d) egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15minut i składa się z dwóch części: część pierwsza egzaminu polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, a część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut. Pytania egzaminującego zadane po prezentacji mogą dotyczyć jej konstrukcji, treści, zaprezentowanych opinii, przytoczonych argumentów.

36 Warunki zdania egzaminu maturalnego
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego: a) w części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na zadeklarowanym poziomie uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania za każdy egzamin, b) w części pisemnej egzaminu z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i przedmiotu do wyboru uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na zadeklarowanym poziomie. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Dla tych przedmiotów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

37 Wyniki egzaminu maturalnego zostaną przekazane do szkół w następujących terminach: 30 czerwca 15 września – wyniki egzaminu poprawkowego Poprawkowe egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone w następujących terminach: 25 sierpnia – egzamin pisemny 24 – 28 sierpnia – egzamin ustny

38 Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych
Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 marca 2009 o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2009 roku Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń. Nie wolno korzystać z ołówków!!

39 Termin dodatkowy egzaminu maturalnego
Termin dodatkowy przysługuje zdającym nieobecnym z uzasadnionych powodów na egzaminie w pierwszym terminie (zwolnienia lekarskie, ważne i udokumentowane przyczyny losowe) Udokumentowany wniosek absolwent składa dyrektorowi szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. Zgodę na egzamin w terminie dodatkowym wyraża dyrektor OKE Dyrektor szkoły przesyła do OKE listem poleconym wniosek i oryginały załączonych dokumentów najpóźniej następnego dnia po ich otrzymaniu.

40 Zwolnienie lekarskie – wymogi (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia Dz. U. nr 247, poz. 1819) wypełnione czytelnie zawiera dane identyfikujące zakład medyczny zawiera dane identyfikujące pacjenta m.in. PESEL lub seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość) zawiera dane identyfikujące lekarza zawiera istotne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta (np. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, opis udzielonej pomocy)

41 Powodzenia!


Pobierz ppt "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google