Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

2 STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia egzaminu maturalnego stanowią standardy wymagań egzaminacyjnych zawarte w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 90, poz. 846) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU Nr 157, poz. 1102)

3 Części egzaminu: Pisemna, oceniana przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgowe komisje egzaminacyjne; Ustna, oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.

4 EGZAMIN MATURALNY SKŁADA SIĘ Z: egzaminów obowiązkowych, wymaganych do uzyskania świadectwa dojrzałości; egzaminów dodatkowych, związanych z kierunkiem dalszego kształcenia.

5 Decyduje o tym, czy matura jest zdana, czy nie. Obejmuje trzy przedmioty zdawane tylko na poziomie podstawowym: 1. język polski (egzamin ustny i pisemny) 2. język obcy (egzamin ustny i pisemny) (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) 3. matematyka (egzamin pisemny) EGZAMINY OBOWIĄZKOWE: Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

6 Z przedmiotów dodatkowych uczeń wybiera od 0 do 6 przedmiotów spośród następujących: TYLKO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM: język polski, matematyka, język obcy (egzamin ustny i pisemny). NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, filozofia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język nowożytny- drugi, język mniejszości narodowej, język regionalny. EGZAMINY DODATKOWE:

7 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU: Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym Język obcy nowożytny można wybrać spośród następujących: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego.

8 HARMONOGRAM: 4 maja, godz. 9.00- język polski- poziom podstawowy 4 maja, godz. 14.00- język polski- poziom rozszerzony 5 maja, godz. 9.00- matematyka- poziom podstawowy 5 maja, godz. 14.00- matematyka- poziom rozszerzony 6 maja, godz. 9.00- język angielski- poziom podstawowy 6 maja, godz. 14.00- język angielski-poziom rozszerzony EGZAMINY OBOWIĄZKOWE Część pisemna egzaminu maturalnego:

9 HARMONOGRAM: EGZAMINY DODATKOWE, zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym 7 maja, godz. 9.00- wiedza o społeczeństwie 7 maja, godz. 14.00- wiedza o kulturze 10 maja, godz. 9.00- biologia 10 maja, godz. 14.00- historia muzyki 11 maja, godz. 9.00- język niemiecki- poziom podstawowy 11 maja, godz. 14.00- język hiszpański- poziom rozszerzony 12 maja, godz. 9.00- język hiszpański- poziom podstawowy 12 maja, godz. 14.00- język niemiecki- poziom rozszerzony 13 maja, godz. 9.00- geografia 13 maja, godz. 14.00- wiedza o tańcu

10 HARMONOGRAM c. d. 14 maja, godz. 9.00- język rosyjski- poziom podstawowy 14 maja, godz. 14.00- język rosyjski- poziom rozszerzony 17 maja, godz. 9.00- historia 17 maja, godz. 14.00- chemia 18 maja, godz. 9.00- informatyka 18 maja, godz. 14.00- język łaciński i kultura antyczna 19 maja, godz. 9.00- język francuski- poziom podstawowy 19 maja, godz. 14.00- język francuski- poziom rozszerzony 20 maja, godz. 9.00- fizyka i astronomia 20 maja, godz. 14.00- filozofia 14 maja, godz. 9.00- język włoski- poziom podstawowy 14 maja, godz. 14.00- język włoski- poziom rozszerzony

11 HARMONOGRAM c. d. Egzaminy ustne przeprowadzane są w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i odbywają się w terminie od 4 maja 2010 roku do 28 maja 2010 roku.

12 HARMONOGRAM c. d. EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO: Do 7 kwietnia 2010 r. należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się! Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

13 ZWOLNIENI! Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

14 EGZAMIN POPRAWKOWY: Maturzysta może przystąpić do poprawki z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sierpniu/wrześniu tego samego roku, jeżeli: przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych; żaden z egzaminów nie został unieważniony; z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskał 30%; złożył w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

15 EGZAMIN POPRAWKOWY: Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

16 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU: Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: – przerywa egzamin zdającego, – unieważnia jego egzamin, – nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

17 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU: Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: – stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, – stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, – zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

18 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU: Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2011 roku.

19 DODATKOWY TERMIN: 1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych zdawać egzamin w dodatkowym terminie. 2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 3. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania, i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. 4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor CKE ogłasza na stronie www.cke.edu.pl w pierwszym tygodniu czerwca.

20 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI: Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

21 ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI: Otrzymuje absolwent, który zdał egzamin. Absolwenci, którzy podwyższali wynik lub zdawali egzaminy z przedmiotów dodatkowych (w kolejnych sesjach), otrzymują aneks do świadectwa. Na świadectwie odnotowuje się wszystkie wyniki z części ustnej i pisemnej. Wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu ale są odnotowywane.

22 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO MATURY: W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

23 DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU. Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.

24 PRZYBORY POMOCNICZE: Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl

25 INFORMATORY I BIULETYNY: INFORMATORY, BIULETYNY oraz inne informacje o egzaminach maturalnych znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: http://www.cke.edu.pl

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Opracowano w: XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego ul. Podhalańska 2a 93-224 Łódź


Pobierz ppt "MATURA 2010 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google