Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013r. piątek, 24 marca 2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013r. piątek, 24 marca 2017."— Zapis prezentacji:

1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013r.
piątek, 24 marca 2017

2 Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego omówiono w
Informatorach maturalnych od 2008 i 2009 roku oraz aneksach ogłoszonych dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, dostępnych na stronach CKE i OKE piątek, 24 marca 2017

3 Materiały informacyjne, w tym procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 oraz komunikaty dyrektora CKE, są dostępne w bibliotece szkolnej oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce egzaminy piątek, 24 marca 2017

4 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Listę olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2013 roku dostępna jest na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie CKE piątek, 24 marca 2017

5 Przebieg egzaminu - informacje ogólne
Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem. piątek, 24 marca 2017

6 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. piątek, 24 marca 2017

7 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z
materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie piątek, 24 marca 2017

8 Nie zdanie albo nie przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotów w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów piątek, 24 marca 2017

9 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych nie wymienionych w wykazie dyrektora CKE albo korzystania z nich przez zdającego zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, piątek, 24 marca 2017

10 stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. piątek, 24 marca 2017

11 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, w sali przebywa jeden zdający, w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie, w tym ramowego planu prezentacji (objętości nie większej niż jedna strona formatu A-4), który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu piątek, 24 marca 2017

12 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
egzamin trwa ok. 25 minut (15 minut prezentacja, 10 minut rozmowa dotycząca zaprezentowanego tematu) jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. piątek, 24 marca 2017

13 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego
Zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, Egzamin bez określania poziomu: W sali przebywa jeden zdający, Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań piątek, 24 marca 2017

14 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego
zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu po czym zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. piątek, 24 marca 2017

15 Zadanie pierwsze - polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; Zadanie drugie - zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; Zadanie trzecie - zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym - nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. piątek, 24 marca 2017

16 Przebieg części pisemnej egzaminu
Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu dwóch naklejek z numerem PESEL i identyfikatorem szkoły, zdający sprawdza poprawność danych co potwierdza podpisem na liście obecności i zajmuje miejsce na sali zgodnie z numerem na liście. piątek, 24 marca 2017

17 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy
Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. piątek, 24 marca 2017

18 Po otrzymaniu arkusza zdający mają obowiązek zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie i sprawdzić czy jest on kompletny tzn.: ma wszystkie strony, zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy otrzymał zestaw wzorów (matematyka, chemia, fizyka i astronomia) zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN piątek, 24 marca 2017

19 Wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi
Zdający jest zobowiązany czytelnie zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: Wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi Naklejeniu pasków kodowych na arkuszu i karcie odpowiedzi, w miejscach do tego przeznaczonych. piątek, 24 marca 2017

20 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, uwzględniając czas trwania egzaminu na różnych poziomach. piątek, 24 marca 2017

21 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia ZN na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. piątek, 24 marca 2017

22 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem:
odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. piątek, 24 marca 2017

23 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny, pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. W przypadku egzaminu z j.obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, postępuje jak w części pierwszej. piątek, 24 marca 2017

24 EGZAMIN Z INFORMATYKI egzamin składa się z dwóch części
część pierwsza przebiega według takich samych zasad jak w przypadku pozostałych przedmiotów egzaminacyjnych w części drugiej zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu tzn. 21 maja 2013 o godz sprawdzić, w ciągu 1 godziny, poprawność działania komputera i oprogramowania piątek, 24 marca 2017

25 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej egzaminu, uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. piątek, 24 marca 2017

26 WYNIKI EGZAMINU Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez OKE są ostateczne. OKE udostępnia je zdającym w serwisie maturzysty dnia 28 czerwca 2013r. od godz piątek, 24 marca 2017

27 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI
Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy oraz wyniki są przekazywane absolwentom w szkole przez wychowawców, za potwierdzeniem odbioru, dnia 28 czerwca 2013r. o godz piątek, 24 marca 2017

28 ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE, który je rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne. piątek, 24 marca 2017

29 TERMIN DODATKOWY Zdający ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. piątek, 24 marca 2017

30 TERMIN DODATKOWY Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu dyrektor właściwej OKE ogłasza na stronie OKE w ostatnim tygodniu maja 2013 r. piątek, 24 marca 2017

31 TERMIN DODATKOWY Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż do 19 czerwca 2013 r. piątek, 24 marca 2017

32 EGZAMIN POPRAWKOWY Do egzaminu może przystąpić absolwent, który:
przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. piątek, 24 marca 2017

33 TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego między 26 a 30 sierpnia 2013r, a w części pisemnej 27 sierpnia 2013r w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2013 r. Informacje o harmonogramie egzaminów ustnych zdający uzyskuje w szkole, w której przystąpił do egzaminu. piątek, 24 marca 2017

34 WGLĄD DO PRACY EGZAMINACYJNEJ
Uczniowie mają prawo wglądu do ocenionej pracy egzaminacyjnej w tym do karty odpowiedzi, na podstawie złożonego do OKE wniosku absolwenta. Formularz wniosku oraz procedura wglądu do prac egzaminacyjnych znajdują się na szkolnej stronie internetowej oraz na stronie OKE Jaworzno. piątek, 24 marca 2017

35 Informacje dodatkowe na stronach:
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Centalna Komisja Egzaminacyjna piątek, 24 marca 2017

36 Dziękuję za uwagę piątek, 24 marca 2017


Pobierz ppt "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013r. piątek, 24 marca 2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google