Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia. 2

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia PRZEPUSTKA NA STUDIA LOKATA 3

4 Pięć egzaminów z trzech przedmiotów: z języka polskiego w części ustnej i pisemnej z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej 4 Zdawane na poziomie podstawowym

5 Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu. 5

6 biologia chemia filozofia fizyka i astronomia geografia historia historia muzyki historia sztuki informatyka język łaciński i kultura antyczna język mniejszości narodowej język obcy nowożytny* język polski* matematyka* wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu 6 Można wybrać od 0 do 6 przedmiotów.

7 Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

8 8 Obowiązkowe: Język polski egz. ustny/pisemny Język obcy egz. ustny/pisemny Matematyka egz. pisemny Dodatkowe: 0 do 6 przedmiotów do wyboru egz. pisemny (język obcy egz. ustny/pisemny) Zdawane tylko na poziomie podstawowym Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

9 Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej. 9

10 Do 4 kwietnia 2011 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. 10

11 Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

12 Nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu. Informacja ta znajduje się w aneksie do informatorów i w procedurach przeprowadzania egzaminu maturalnego.

13 Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły. 13

14 Sesja majowa egzamin pisemny od 4 do 18 maja egzamin ustny od 4 do 27 maja Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 6 do 17 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy ) egzamin pisemny 23 sierpnia egzamin ustny od 22 –do 26 sierpnia 14

15 Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2011 roku. 15

16 Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. 16

17 Do egzamin u poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, żaden z egzaminów nie został unieważniony, nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu. 17

18 Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

19 Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach o egzaminie maturalnym od 2009 i 2010 roku. 19

20 20

21 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl. 21

22 Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły. Deklaracja wstępna - do 30 września 2010 roku Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2011 roku Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach. Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i jej kopię przekazuje uczniowi. 22

23 Dane osobowe, muszą być zgodne ze stanem faktycznym w dokumentach. Są to: imię (imiona), nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, dane teleadresowe. Sprawdzeniu danych służy serwis dla ucznia w systemie OBIEG 23

24 Hasło należy pobrać przed egzaminem w szkole Obowiązkiem zdającego jest: sprawdzenie w systemie OBIEG danych podanych w deklaracji, podpisanie oświadczenia o zgodności danych w OBIEG-u ze złożoną deklaracją (kopią deklaracji).

25 Do czasu złożenia deklaracji ostatecznej (termin złożenia mija 7 lutego 2011 roku) można dokonać zmian w deklaracji w zakresie wyboru: tematu prezentacji z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, egzaminów dodatkowych i ich poziomu. 25

26 Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego egzamin, nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 26

27 Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. 27

28 Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2012 roku.

29 Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach. 29

30 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia: - sprawdzenie wyników egzaminu, - przypomnienie treści zadań, - zobaczenie wyniku za każde zadanie, - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

31 Przed wglądem do prac należy: zapoznać się z kluczem punktowania odpowiedzi na stronie CKE, wejść do systemu OBIEG (hasło) przypomnieć sobie treść zadań zobaczyć wynik za każde zadanie Wypełnić i złożyć wniosek o wgląd. 31

32 W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych. 32

33 W KReM są wyniki od maja 2006 roku. Zgodę na przekazywanie danych zdających do KReM-u: pierwszy raz podwyższających wynik należy zaznaczyć w deklaracji. 33

34


Pobierz ppt "1. Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google