Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

2 Egzamin maturalny w 2012 roku
Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego
Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury PRZEPUSTKA NA STUDIA Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia LOKATA

4 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów:
z języka polskiego w części ustnej i pisemnej z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej

5 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2012 roku
Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

6 Poziom zdawania egzaminów dodatkowych
Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

7 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

8 Egzamin ustny z języka polskiego
Do 4  kwietnia 2012 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

9 Materiały pomocnicze i środki techniczne
Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

10 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu.

11 Dostosowania warunków egzaminu
Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

12 Terminy egzaminu maturalnego
Sesja majowa egzamin pisemny od 4 do 18 maja egzamin ustny od 14 do 25 maja Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 5 do 21 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny 21 sierpnia 2012 r. egzamin ustny od 20 do 24 sierpnia

13 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju.

14 Sesja dodatkowa Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

15 Egzamin poprawkowy w sierpniu 2012 roku
Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, żaden z egzaminów nie został unieważniony, nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

16 Egzamin poprawkowy „Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku „poprawiania” części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

17 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie

18 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich.

19 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego egzamin, nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

20 Unieważnienie egzaminu
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

21 Unieważnienie egzaminu
Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja roku.

22 Świadectwo dojrzałości
Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach.

23 Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół
29 czerwca 2012 r. 13 września 2012 r.

24 Część ustna egzaminu z języka polskiego
egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części a) zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście b) w sali przebywa jeden zdający, c) w czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu − w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. − część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

25 Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego
− w sali przebywa jeden zdający − egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań − egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu

26 Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3
zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego − zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone

27 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia:
- sprawdzenie wyników egzaminu, przypomnienie treści zadań, zobaczenie wyniku za każde zadanie, - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

28 Ponowne przystąpienie do matury
W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

29 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny 18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) godz – dla absolwentów wszystkich typów szkół Etap praktyczny od 19 do 22 czerwca 2012 r. – dla absolwentów techników od 2 lipca do 10 sierpnia 2012 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

30 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół
31 sierpnia 2012 r.


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google