Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia. 2

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia PRZEPUSTKA NA STUDIA LOKATA 3

4 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów: z języka polskiego w części ustnej i pisemnej z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej 4

5 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2012 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu. 5

6 Poziom zdawania egzaminów dodatkowych Każdy egzamin można zdawać albo na poziomie podstawowym, albo na poziomie rozszerzonym. Wyjątkiem jest język polski, język obcy nowożytny zdawany w części obowiązkowej, matematyka, które można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

7 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej. 7

8 Egzamin ustny z języka polskiego Do 4 kwietnia 2012 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się. 8

9 Materiały pomocnicze i środki techniczne Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

10 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z zadeklarowanego przedmiotu, jeśli olimpiada znajduje się w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.www.cke.edu.pl Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. 10

11 Dostosowania warunków egzaminu Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły. 11

12 Terminy egzaminu maturalnego Sesja majowa egzamin pisemny od 4 do 18 maja egzamin ustny od 14 do 25 maja Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 5 do 21 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy ) egzamin pisemny 21 sierpnia 2012 r. egzamin ustny od 20 do 24 sierpnia 12

13 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju. 13

14 Sesja dodatkowa Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. 14

15 Egzamin poprawkowy w sierpniu 2012 roku Do egzamin u poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, żaden z egzaminów nie został unieważniony, nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. złożyli w terminie oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu. 15

16 Egzamin poprawkowy Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

17 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl. 17

18

19 Unieważnienie egzaminu Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: przerywa egzamin zdającego, unieważnia jego egzamin, nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 19

20 Unieważnienie egzaminu Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku: stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. 20

21 Unieważnienie egzaminu Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2013 roku.

22 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkołach. 22

23 Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół 13 września 2012 r. 29 czerwca 2012 r.

24 Część ustna egzaminu z języka polskiego egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części a) zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście b) w sali przebywa jeden zdający, c) w czasie trwania egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

25 Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego w sali przebywa jeden zdający egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu

26 Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3 zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone

27 Po ogłoszeniu wyników hasło do OBIEG-u umożliwia: - sprawdzenie wyników egzaminu, - przypomnienie treści zadań, - zobaczenie wyniku za każde zadanie, - porównanie wyniku z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).

28 Ponowne przystąpienie do matury W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych. 28

29 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Etap pisemny 18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół Etap pisemny 18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół Etap praktyczny od 19 do 22 czerwca 2012 r. – dla absolwentów techników Etap praktyczny od 19 do 22 czerwca 2012 r. – dla absolwentów techników od 2 lipca do 10 sierpnia 2012 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

30 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 31 sierpnia 2012 r. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 31 sierpnia 2012 r.


Pobierz ppt "1. Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google