Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2011."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2011

2 INSTRUKCJA dla zdających egzamin maturalny w roku szkolnym 2010/2011

3 Zdający egzamin pisemny obecni są obowiązkowo pół godziny przed regulaminowym czasem egzaminu, czyli o godz lub

4 Następnie udają się do szatni, zostawiają zewnętrzne okrycia, torby, plecaki

5 natomiast komórki, inne środki łączności i rzeczy wartościowe - zostawiają w sekretariacie.

6 Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych, innych urządzeń i środków łączności oraz materiałów i przyborów niedozwolonych

7 Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

8 Zdający w dniu egzaminu z danego przedmiotu, wchodząc do sali egzaminacyjnej powinien mieć:

9 1/ długopis lub pióro (z czarnym tuszem lub atramentem) na każdym egzaminie 2/ linijkę (na egz. z matematyki i egz. z geografii) 3/ cyrkiel (na egz. z matematyki)

10 W trakcie egzaminu każdy zdający może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych przygotowanych przez zespół nadzorujący: 1/ słowniki ortograficzne, słowniki poprawnej polszczyzny (egz. z j. polskiego)

11 2/ karty wybranych tablic chemicznych (egz
2/ karty wybranych tablic chemicznych (egz. z chemii) 3/ karty wybranych wzorów i stałych fizycznych (egz. z fizyki)

12 4/ wybrane wzory matematyczne (egz. z matematyki) 5/ lupy (egz
4/ wybrane wzory matematyczne (egz. z matematyki) 5/ lupy (egz. z geografii i historii).

13 Ponadto każdy zdający może przynieść: 1/ kalkulator prosty (na egz
Ponadto każdy zdający może przynieść: 1/ kalkulator prosty (na egz. z matematyki, chemii, fizyki, geografii, informatyki) (działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych ) 2/ linijkę (na egz. z biologii, chemii, fizyki).

14 (błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić).
Nie wolno używać korektora (błędne zapisy należy wyraźnie przekreślić).

15 Zdający do sal egzaminacyjnych wchodzą od godziny 8. 45 lub 13
Zdający do sal egzaminacyjnych wchodzą od godziny 8.45 lub za okazaniem dowodu tożsamości z aktualnym zdjęciem i zajmują miejsca wskazane przez członków zespołu nadzorującego

16 W sali egzaminacyjnej zachowują ciszę i spokój dostosowując się do poleceń zespołu nadzorującego

17 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9. 00 lub o 14. 00
Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00 lub o Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

18 Na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający obowiązkowo sprawdza czy arkusz jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane.

19 Ewentualne braki zgłasza natychmiast przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który stosując procedury wydaje kompletny arkusz.

20 Zdający kodują arkusze i karty odpowiedzi według instrukcji i informacji przekazanych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

21 Kodowanie polega na umieszczeniu w odpowiednich miejscach naklejek i odręcznym wpisaniu przez zdającego w wyznaczonych miejscach numeru PESEL, a także trzyznakowego kodu – nadanego przez OKE.

22 Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce
Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce. Podpis na liście zdających oznacza, że numer PESEL zdającego jest poprawny.

23 W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejkę z błędnym numerem, koryguje go na liście zdających z adnotacją o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę.

24 W miejscu przeznaczonym na naklejkę z kodem zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu dopisuje identyfikator szkoły.

25 Rozwiązywanie zadań rozpoczyna się po w/w procedurach i zapisaniu w widocznym miejscu (na tablicy) przez przewodniczącego ZN godziny rozpoczęcia.

26 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej
Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionym przypadku przewodniczący ZN może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami.

27 Konieczność wyjścia z sali zdający sygnalizuje przez podniesienie ręki, wychodząc pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku.

28 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, wniesienia do sali urządzeń lub materiałów niedozwolonych oraz korzystania z nich -

29 przewodniczący ZN przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

30 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki.

31 Po sprawdzeniu prawidłowości kodowania i kompletności arkusza przewodniczący zezwala na opuszczenie sali bez zakłócania pracy pozostałym.

32 Po wyjściu z sali egzaminacyjnej zdający udaje się do szatni nie zakłócając spokoju i niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Proszę nie stać i nie rozmawiać pod oknami sal w których odbywa się matura.

33 Po upływie czasu egzaminu zdający zamykają arkusze i oczekują na ich odbiór oraz zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali

34 Po zakończeniu egzaminu dwóch spośród zdających udaje się wraz z przewodniczącym ZN do sekretariatu w celu przekazania dokumentacji egzaminacyjnej.

35 Do egzaminu ustnego zdający przystępują zgodnie z podanym harmonogramem, stosując zasady zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej niedozwolonych urządzeń i materiałów

36 Przystępujący do egzaminu ustnego zgłaszają się ok
Przystępujący do egzaminu ustnego zgłaszają się ok. 15 minut przed wyznaczonym czasem egzaminu.

37 Termin dodatkowy egzaminu maturalnego

38 Losowe sytuacje dotyczące nieobecności na egzaminie pisemnym lub ustnym zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają telefonicznie lub osobiście w dniu egzaminu dyrektorowi szkoły

39 Muszą też złożyć w tym dniu wniosek wraz z załączonymi dokumentami umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

40 Terminy dodatkowe egzaminu maturalnego: część pisemna: 6-21 czerwca oraz część ustna wg harmonogramu ustalonego przez szkołę: 6-17czerwca 2011

41 Przypadki unieważnienia egzaminu i inne

42 Na świadectwie dojrzałości odnotowane są wyniki uzyskane z egzaminów z każdego przedmiotu zdawanego w części ustnej i pisemnej.

43 W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości wpisuje się wynik 0%

44 W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości wpisuje się wynik 0%

45 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku:

46 a) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego

47 b) wniesienia albo korzystania na egzaminie z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych pomocy i przyborów

48 c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej matury w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

49 d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych , niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej

50 e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

51 unieważnienie egzaminu może także nastąpić w przypadku f) stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu

52 Unieważnienia egzaminu w przypadku a, b, c dokonuje dyrektor szkoły, w przypadku d,e,f dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE

53 Termin poprawkowy

54 Egzamin w terminie poprawkowym przeprowadzany jest w sierpniu 2011r
Egzamin w terminie poprawkowym przeprowadzany jest w sierpniu 2011r., w terminie ustalonym przez dyrektora CKE

55 Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który spełni warunki: a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden egzamin nie został unieważniony

56 b) Nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej c) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu

57 Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów dodatkowych do wyboru.

58 Dokładne informacje na temat egzaminu maturalnego są zamieszczone na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Dziękuję


Pobierz ppt "MATURA 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google