Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2012r.

2 dane osobowe zdających są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego; administratorem tak zebranych danych osobowych jest OKE w Krakowie; podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego; zdający ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

3 Zasady przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego omówiono w Informatorach maturalnych od 2008 i 2009 roku oraz aneksach ogłoszonych dla wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, dostępnych na stronach CKE i OKE

4 Materiały informacyjne, w tym procedury organizowania przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 oraz komunikaty dyrektora CKE, są dostępne także w bibliotece szkolnej

5 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady. Zaświadczenie musi być dostarczone nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. Listę olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w maju 2012 roku dostępna jest na stronie www.cke.edu.pl.

6 PROSZĘ WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH O SPRAWDZENIE HARMONOGRAMU EGZAMINÓW USTNYCH I PISEMNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROSZĘ O KONTAKT I ZGŁOSZENIE TEGO FAKTU NA PIŚMIE DO DYREKTORA SZKOŁY ZA POŚREDNICTWEM SEKRETARIATU UCZNIOWSKIEGO

7 BIBLIOGRAFIA Bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu, należy złożyć do nauczyciela języka polskiego w terminie do 4 kwietnia 2012 r. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego.

8 Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem zdającego. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

9 Przebieg egzaminu - informacje ogólne Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Godzina rozpoczęcia egzaminu ustnego, może zmienić się na późniejszą, z przyczyn organizacyjnych lub losowych.

10 Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

11 Na każdy egzamin pisemny należy zgłosić się na pół godziny przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia tego egzaminu. Na każdy egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.

12 Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz znajduje się na stronie www.cke.edu.pl Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

13 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r.

14 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotów w części ustnej lub pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów

15 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU może nastąpić w przypadku: a)stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego a)wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie dyrektora CKE albo korzystania z nich przez zdającego a) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym,

16 a) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej a)zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu a)stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu.

17 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, w sali przebywa jeden zdający, w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie, w tym ramowego planu prezentacji (objętości nie większej niż jedna strona formatu A-4), który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu, egzamin trwa ok. 25 minut (15 minut prezentacja, 10 minut rozmowa dotycząca zaprezentowanego tematu)

18 Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

19 Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości, wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście, w sali przebywa jeden zdający, egzamin prowadzony jest w danym języku nowożytnym, trwa ok.15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony do czasu trwania egzaminu,

20 zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, po której egzaminujący przekazuje wylosowany zestaw zdającemu po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3, wykonując je w takiej kolejności, w jakiej są zamieszczone w zestawie w czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

21 Przebieg części pisemnej egzaminu Zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście, po okazaniu dokumentu tożsamości. Po otrzymaniu dwóch naklejek z numerem PESEL i identyfikatorem szkoły, zdający sprawdza poprawność danych co potwierdza podpisem na liście obecności i zajmuje miejsce na sali zgodnie z numerem na liście

22 Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.

23 Po otrzymaniu arkusza zdający mają obowiązek zapoznać się z instrukcją na pierwszej stronie i sprawdzić czy jest on kompletny tzn.: 1.zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane, 2.ma wszystkie strony, 3.czy otrzymał zestaw wzorów (matematyka, chemia, fizyka i astronomia) Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN

24 Zdający jest zobowiązany czytelnie zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na: 1.Wpisaniu swojego numeru PESEL na arkuszu i karcie odpowiedzi 1.Naklejeniu pasków kodowych na arkuszu i karcie odpowiedzi, w miejscach do tego przeznaczonych.

25 Po zakończeniu czynności organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, uwzględniając czas trwania egzaminu na różnych poziomach.

26 Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taka potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia ZN na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

27 Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

28 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny, pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym a także informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu. Zdający po otrzymaniu arkusza, postępuje jak w części pierwszej.

29 Warunki zdania egzaminu Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej egzaminu, uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego.

30 Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu, w sali egzaminacyjnej w czasie przerwy (dla zdających przed przerwą) oraz po zakończeniu egzaminu w danym dniu (dla pozostałych zdających). Wyniki są ostateczne. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez OKE są ostateczne. OKE przekazuje je dyrektorowi szkoły 29 czerwca 2012.

31 ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI Zdający, który zdał egzamin maturalny otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom w szkole macierzystej, za potwierdzeniem odbioru.

32 ZGŁASZANIE ZASTRZEŻEŃ Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może, w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE, który je rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

33 Zdający ma prawo – w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu zgodnie z harmonogramem – zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Zdający (lub jego rodzice/opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora OKE jest ostateczne. Egzamin ustny powinien odbyć się nie później niż od 5 do 21 czerwca 2012 r – w szkole macierzystej. Egzamin pisemny odbywa się nie od 5 do 21 czerwca 2012 r. - Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w pierwszym tygodniu czerwca 2012 r.

34 Egzamin poprawkowy Do egzaminu może przystąpić absolwent, który: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, w terminie do 6 lipca 2012 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

35 TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 20 a 24 sierpnia, informacje o harmonogramie dostępne w szkole), a w części pisemnej (21 sierpnia), w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2012 r.

36 Informacje dodatkowe na stronach: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.krakow.pl Centalna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

37 Podpisem potwierdzam, że zostałam/em poinformowany o: strukturze, formie oraz zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego; prawie do przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do moich indywidualnych potrzeb na podstawie opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego

38 celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych i zasadach ich poprawiania, a także dobrowolności lub obowiązku ich podania, przypadkach, w których egzamin może zostać przerwany i unieważniony, możliwości i zasadach uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (w czerwcu), możliwości i zasadach ponownego przystąpienia do egzaminu (w terminie poprawkowym w sierpniu) i jego organizacji,

39 zasadach korzystania z materiałów i przyborów pomocniczych w części pisemnej egzaminu maturalnego, harmonogramie moich egzaminów maturalnych ustnych i pisemnych; potwierdzam, że jest on zgodny z moją ostateczną deklaracją maturalną, miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia moich ustnych egzaminów maturalnych, oraz o tym, że jest to godzina, o której należy zgłosić się na egzamin ustny, tym, że godzina wejścia do sali egzaminacyjnej na egzamin ustny może być późniejsza, z przyczyn organizacyjnych lub losowych, miejscu i przybliżonej godzinie ogłoszenia wyników egzaminu ustnego w danym dniu tym, że wyniki części pisemnej i świadectwo dojrzałości wraz z odpisem należy odebrać osobiście w macierzystej szkole za potwierdzeniem odbioru w dniu 29 czerwca 2012 o godz. 10.00


Pobierz ppt "Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google