Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY OD 2007 ROKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY OD 2007 ROKU"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY OD 2007 ROKU
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 WARSZAWA, UL. NOAKOWSKIEGO 6 Na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia r. z późniejszymi zmianami oraz materiałów zamieszczonych na internetowych stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowała Joanna Ryszewska - Drewniak

2 EGZAMIN MATURALNY Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do lipca. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.

3 DEKLARACJE MATURALNE Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa przewodniczacemu SZE deklarację wstępną (najpóźniej do 30 września), a ostateczną do 20 grudnia Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wniosek (z załączoną opinią) należy złożyć do dyrektora szkoły do 15 października Opinia musi być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu

4 STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO
Egzamin składa się z części ustnej, zdawanej w szkole oraz części pisemnej (ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych).

5 KOMISJE MATURALNE EGZAMIN USTNY
Część ustną egzaminu maturalnego przeprowadzają PRZEDMIOTOWE ZESPOŁY EGZAMINACYJNE W skład PZE wchodzą: 1) nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów – jako przewodniczący; 2) drugi nauczyciel danego przedmiotu – jako członek. Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi. Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół przedmiotowy jest ostateczny.

6 KOMISJE MATURALNE CZĘŚĆ PISEMNA
Do części pisemnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce. W przypadku, gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających. W czasie egzaminu z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.

7 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO (OCENIANA W SZKOLE)
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE język polski - zdawany na  jednym poziomie określonym w standardach język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym albo rozszerzonym PRZEDMIOTY DODATKOWE język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym

8 CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA OBCEGO
  Listę tematów z języka polskiego w części ustnej, przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Listy te  mogą uwzględniać tematy zaproponowane przez słuchaczy (propozycje należy złożyć najpóźniej do 30 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin) Słuchacz /absolwent przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej sesji egzaminacyjnej bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu oraz tydzień przed tym terminem plan prezentacji. Bibliografia i plan muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem. Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu z danego języka. Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.

9 PREZENTACJA Z JĘZYKA POLSKIEGO
Egzamin ustny z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a) zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej (w kolejności zgodnej z ogłoszonym harmonogramem), okazuje dokument tożsamości (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), b) w sali przebywa jeden zdający, c) w czasie egzaminu zdający może korzystać z: - materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, - planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4. Plan winien być podpisany imieniem i nazwiskiem zdającego. d) egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: - w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu; - część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji, zespół przedmiotowy nie przeprowadza rozmowy

10 EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO (poziom podstawowy)
Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, b) zdający losuje zestaw egzaminacyjny, c) zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu, d) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu. Egzamin na poziomie podstawowym - w sali przebywa jeden zdający, - zdający po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, - egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją

11 EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO (poziom rozszerzony)
Egzamin na poziomie rozszerzonym w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, zdający, po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego, przygotowuje się do egzaminu ok. 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu, w czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego, a część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat. Prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minut. Egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

12 CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU MATURALNEGO
PRZEDMIOTY ZDAWANE OBOWIĄZKOWO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB ROZSZERZONYM język polski język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej) Jeden przedmiot wybrany spośród następujących: biologia chemia fizyka z astronomią geografia historia historia muzyki historia sztuki matematyka WOS wiedza o tańcu PRZEDMIOTY ZDAWANE DODATKOWO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM Jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe): biologia chemia fizyka z astronomią geografia historia historia muzyki historia sztuki matematyka WOS wiedza o tańcu informatyka język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)

13 CZAS TRWANIA EGZAMINU PISEMNEGO
POZIOM PODSTAWOWY język polski – 170 min. język obcy – 120 min. biologia – 120 min. chemia – 120 min. fizyka z astronomią – 120 min geografia – 120 min. historia – 120 min. historia muzyki – 120 min. historia sztuki – 120 min. matematyka – 120 min. WOS – 120 min. wiedza o tańcu – 120 min. POZIOM ROZSZERZONY język polski – 180 min. język obcy – 190 min. biologia – 150 min. chemia – 150 min. fizyka z astronomią – 150 min. geografia – 150 min. historia – 180 min. historia muzyki – 180 min. historia sztuki – 180 min. matematyka – 180 min. WOS – 180 min. wiedza o tańcu – 180 min. Informatyka – 240 min.

14 EGZAMIN PISEMNY a) sprawdza kompletność arkusza,
Po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza zdający: a) sprawdza kompletność arkusza, b) koduje arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi: wpisuje nr PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, przenosi nr PESEL na matrycę znaków cyfrowych, wpisuje datę urodzenia na karcie odpowiedzi, nakleja paski kodowe szkoły na arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (użycie ich w czasie egzaminu stanowi podstawę do jego unieważnienia). W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu przewodniczący SZE unieważnia jego egzamin. Jeżeli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przez podniesienie ręki.

15 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
Wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego wyrażane są w skali procentowej. Zdający zdał egzamin maturalny jeżeli z: każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie uzyskał 30% punktów, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30% punktów. Przepis ten nie odnosi się do tej osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony, lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej

16 DYREKCJA CENTRUM KSZTACENIA USTAWICZNEGO NR 1 W WARSZAWIE
POWODZENIA DYREKCJA CENTRUM KSZTACENIA USTAWICZNEGO NR 1 W WARSZAWIE


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY OD 2007 ROKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google