Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny 2009. Zmiany EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W CZĘŚCI USTNEJ: Uczeń składa bibliografię nie później niż 4 tygodnie przed terminem części.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny 2009. Zmiany EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W CZĘŚCI USTNEJ: Uczeń składa bibliografię nie później niż 4 tygodnie przed terminem części."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny 2009

2 Zmiany EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W CZĘŚCI USTNEJ: Uczeń składa bibliografię nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej sesji egzaminacyjnej w kraju bibliografię nie później niż 4 tygodnie przed terminem części ustnej sesji egzaminacyjnej w kraju /do r./ plan prezentacji – 1 tydzień plan prezentacji – 1 tydzień przed tym terminem /do r./.

3 Zmiany Przewodniczący SZE: przedstawia w harmonogramie części ustnej egzaminu maturalnego miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w tym dniu /ustalić w porozumieniu z PZE/.

4 Zmiany W skład PZE wchodzi: egzaminator przedmiotu i członek, z uwzględnieniem, że żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki – dotyczy zdających, którzy w danym roku szkolnym ukończą szkołę.

5 Zmiany Członkowie SZE dopilnowują: aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione żadne urządzenia telekomunikacyjne, ani elektroniczne nośniki informacji.

6 Zmiany Członkowie ZN: rozdają zdającym paski kodowe na sali egzaminacyjnej

7 Wychowawcy klas maturalnych - do 24 kwietnia Przypominają o treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu /gablota na korytarzu/, Przypominają o treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu /gablota na korytarzu/, Szkolą z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Szkolą z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

8 Wychowawcy klas maturalnych - 24 kwietnia Przekazanie zdającym: instrukcji dotyczącej organizacji instrukcji dotyczącej organizacji i przebiegu egzaminu, informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych, informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych, informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw. informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

9 Zdający: ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi z wykazu, ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły, z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, czarnym długopisem, przyborami pomocniczymi z wykazu, nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać /dotyczy także ZN/. nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać /dotyczy także ZN/. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu! /zakaz składania urządzeń w sali/

10 Egzamin w części ustnej Zdający przychodzi odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali /istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów/ Zdający przychodzi odpowiednio wcześniej, tak, aby o wyznaczonej w harmonogramie godzinie wejść do sali /istnieje możliwość wcześniejszego wejścia w przypadku nie zgłoszenia się uczniów/ *należy posiadać dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem.

11 Egzamin pisemny - organizacja godz. 8:00 odprawa ZN, godz. 8:00 odprawa ZN, godz. 8:30 uczniowie przychodzą pod wyznaczoną salę, godz. 8:30 uczniowie przychodzą pod wyznaczoną salę, godz. 8:30 uczniowie są wpuszczani do sali /wg. listy/ po okazaniu dowodu tożsamości, godz. 8:30 uczniowie są wpuszczani do sali /wg. listy/ po okazaniu dowodu tożsamości, Zdający losują nr stolika i zajmują wylosowane miejsce, Zdający losują nr stolika i zajmują wylosowane miejsce, Zdający otrzymuja paski kodowe, Zdający otrzymuja paski kodowe, ok. 8:45 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających udaje się po arkusze, dokumentację i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. 8:45 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających udaje się po arkusze, dokumentację i bezpieczne koperty do Dyrektora szkoły, ok. 8:50 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających wraca z arkuszami egzaminacyjnymi do sali, ok. 8:50 przewodniczący ZN w towarzystwie jednego ze zdających wraca z arkuszami egzaminacyjnymi do sali, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, ok. 8:55 - rozdanie uczniom arkuszy, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, sprawdzenie kompletności arkuszy przez uczniów, przypomnienie zasad kodowania, przypomnienie zasad kodowania, kodowanie arkusza i karty odpowiedzi /naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne2 sztuki na egzamin/. kodowanie arkusza i karty odpowiedzi /naklejki z kodem szkoły i nr PESEL ucznia – potrzebne2 sztuki na egzamin/.

12 Egzamin pisemny 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy, 9:00 – zapisanie czasu trwania egzaminu na tablicy, ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, ok. 15 minut przed końcem egzaminu – ogłoszenie czasu do zakończenia, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, po egzaminie - sprawdzenie poprawności kodowania prac, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, uporządkowanie prac zgodnie z instrukcją, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie przez ZN, sporządzenie na sali protokołu przebiegu egzaminu, podpisanie przez ZN, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie /opisanie zgodnie z instrukcją/ – w towarzystwie jednego ze zdających, zapakowanie w sali prac uczniów z protokołami do kopert, zaklejenie /opisanie zgodnie z instrukcją/ – w towarzystwie jednego ze zdających, przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających. przekazanie koperty przewodniczącemu ZN - w towarzystwie jednego ze zdających.

13 Kodowanie arkuszy

14

15 Spóźnieni Osoby zgłaszające się na egzamin po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu nie zostają wpuszczane do sali!

16 Egzamin maturalny - zakłócanie porządku, niesamodzielna praca Przewodniczący ZN zgłasza fakt /przez łącznika/ Dyrektorowi - przewodniczącemu SZE. Przewodniczący SZE przerywa egzamin zdającego /egzamin zostaje unieważniony/ i nakazuje opuszczenie sali zdającemu. Fakt odnotowuje się w protokole protokole

17 Egzamin maturalny -unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej, zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu. zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.

18 Egzamin maturalny - wyjście z sali W przypadku konieczności wyjścia z sali – zdający podnosi rękę do góry /milczy/, podchodzi członek ZN lub przewodniczący ZN, /ewentualnie/ wyraża zgodę, przekazując zdającego pod opiekę łącznika. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

19 Tryb odwoławczy Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, może, w terminie 2 dni od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenia do dyrektora OKE. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

20 Tryb odwoławczy Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania i może unieważnić egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej sali. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu. Dyrektor OKE może zarządzić ponowne przeprowadzenie egzaminu.

21 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2009 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

22 Termin dodatkowy egzaminu /w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych/ Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Zdający lub jego rodzice składają do Dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym /decyzja ostateczna/. Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu. Po otrzymaniu zgody absolwent przystępuje do egzaminu.

23 Termin dodatkowy egzaminu Egzaminy ustne – termin ustala dyrektor szkoły Egzaminy ustne – termin ustala dyrektor szkoły /od r. do r./. Egzaminy pisemne: Egzaminy pisemne: r. - język polski – godz. 9:00; r. - wos – godz. 9:00; r. - jęz. angielski - godz. 9:00; jęz. niemiecki – 14:00; r. - matematyka - godz. 9:00; r. - biologia - godz. 9:00; chemia – 14:00; r. - geografia - godz. 9:00; informatyka – 14:00;

24 Egzamin maturalny poprawkowy Od roku 2008 wprowadzony został sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. Od roku 2008 wprowadzony został sierpniowy egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie.

25 Egzamin maturalny poprawkowy Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników / r./ - do r. składa pisemną informację zawierającą oświadczenie /wg. wzoru – zał. 18/ Zdający w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników / r./ - do r. składa pisemną informację zawierającą oświadczenie /wg. wzoru – zał. 18/ o ponownym przystąpieniu do egzaminu. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Dyrektor szkoły przysyła informację do OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników. Egzaminy poprawkowe /pisemne i ustne/ przeprowadzane będą w macierzystych szkołach. Egzaminy poprawkowe /pisemne i ustne/ przeprowadzane będą w macierzystych szkołach.

26 Egzamin maturalny - poprawkowy Sesja sierpniowa (termin poprawkowy) egzamin pisemny: 25 sierpnia 2009r. egzamin pisemny: 25 sierpnia 2009r. godz. 9:00 egzaminy ustne: 24 – 28 sierpnia 2009r. egzaminy ustne: 24 – 28 sierpnia 2009r.

27 Podwyższanie wyników egzaminu Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Każdy wynik egzaminu można podwyższyć, przystępując do egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech). W kolejnych sesjach egzaminacyjnych można przystąpić do egzaminu z nowych przedmiotów dodatkowych (maksymalnie trzech).

28 Podwyższanie wyników egzaminu Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: Absolwent, który zamierza podwyższyć wynik egzaminu w części ustnej lub pisemnej: PP PR PPPR

29 Kolejne sesje egzaminacyjne Deklaracja wstępna – do r. Deklaracja wstępna – do r. Deklaracja ostateczna – do r. Deklaracja ostateczna – do r. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. W przypadku nie złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się ostateczną. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów obowiązkowych, może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat. Po upływie 5 lat zdaje egzamin w całości. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów obowiązkowych, może ponownie przystępować do egzaminu przez okres 5 lat. Po upływie 5 lat zdaje egzamin w całości.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny 2009. Zmiany EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W CZĘŚCI USTNEJ: Uczeń składa bibliografię nie później niż 4 tygodnie przed terminem części."

Podobne prezentacje


Reklamy Google