Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 201 1 roku? Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 201 1 roku? Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach."— Zapis prezentacji:

1 Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 201 1 roku? Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach

2 Egzamin maturalny w 201 1 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego kształcenia.

3 Dwie funkcje egzaminu maturalnego Egzaminy obowiązkowe: 1) …………………. 2) …………………. 3) …………………. Egzaminy dodatkowe: 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 przedmiotów do wyboru Zdanie egzaminów decyduje o zdaniu matury Wynik egzaminu jest ważny podczas rekrutacji na studia PRZEPUSTKA NA STUDIA LOKATA

4 Egzaminy obowiązkowe Pięć egzaminów z trzech przedmiotów: – z języka polskiego w części ustnej i pisemnej – z języka obcego nowożytnego w części ustnej i pisemnej (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, włoski, hiszpański) - z matematyki w części pisemnej Zdawane na poziomie podstawowym

5 Warunki zdania egzaminu maturalnego w 201 1 roku Trzeba zdać wszystkie pięć egzaminów obowiązkowych, czyli uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego egzaminu.

6 Egzamin ustny Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminów w części pisemnej.

7 Egzamin ustny z języka polskiego Do 7 kwietnia 201 1 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Po wyznaczonym terminie bibliografii nie przyjmuje się.

8 Materiały pomocnicze i środki techniczne Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

9 Plan prezentacji Do 26 kwietnia 201 1 roku należy przekazać przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) Nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu.

10 Dostosowania warunków egzaminu Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.

11 Terminy egzaminu maturalnego Sesja majowa –egzamin pisemny od 4 do 2 4 maja –egzamin ustny od 4 do 2 7 maja Termin dodatkowy dla osób, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu w maju i uzyskały zgodę dyrektora OKE od 6 do 21 czerwca Sesja sierpniowa (termin poprawkowy ) –egzamin pisemny 23 sierpnia –egzamin ustny od 22 do 2 6 sierpnia

12 Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 201 1 roku.

13 Sesja dodatkowa (czerwcowa) Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

14 Egzamin poprawkowy w sierpniu 201 1 roku Do egzamin u poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy: –przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, –żaden z egzaminów nie został unieważniony, –nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego. –złożyli w terminie do 7.07.2011 oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu.

15 Egzamin poprawkowy Poprawiać można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny) na wcześniej wybranym poziomie. W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiego do oświadczenia zdający może dołączyć nowy wykaz bibliografii.

16 Informatory o egzaminie maturalnym Opis wymagań egzaminacyjnych, zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w Informatorach o egzaminie maturalnym od 2008 i 2009 roku.

17 Przybory pomocnicze Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

18 Przybory pomocnicze Materiały i przybory pomocnicze dla zdających maturę pisemną w maju 201 1 roku Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń, które są wymienione na liście poniżej.

19 Przybory pomocnicze 1.język polski - słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 2.biologia - każdy zdający może mieć linijkę 3.chemia - karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 4.fizyka i astronomia - karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 5.geografia -każdy zdający powinien mieć linijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty* 6.matematyka - zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty*

20 Przybory pomocnicze * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko najprostszych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia. Można też z jego pomocą obliczać procenty lub pierwiastki kwadratowe z liczb.

21 Unieważnienie egzaminu Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym: –przerywa egzamin zdającego, –unieważnia jego egzamin, –nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

22 Unieważnienie egzaminu Zdający, którym unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2011 roku.

23 Część pisemna egzaminu maturalnego Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy jest on kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).

24 CZAS TRWANIA CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO przedmiotPoziom podstawowy Poziom rozszerzony język polski, matematyka170180 język obcy nowożytny120120 +70 historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie 120180 biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia120150

25 Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi. Kodowanie polega na umieszczeniu (w odpowiednich miejscach) otrzymanych od członków zespołu nadzorującego naklejek z nadanym przez OKE kodem, zawierających m.in. numer PESEL zdającego zapisany za pomocą cyfr. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. Część pisemna egzaminu maturalnego

26 Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. Część pisemna egzaminu maturalnego

27 Podczas egzaminu zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny Część pisemna egzaminu maturalnego

28 Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym. Część pisemna egzaminu maturalnego

29 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali. Część pisemna egzaminu maturalnego

30 Część ustna egzaminu maturalnego 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście b) w sali przebywa jeden zdający, c) w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych we własnym zakresie do prezentacji, w tym ramowego planu prezentacji, (objętość planu nie może przekraczać jednej strony formatu A-4; nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu), d) egzamin trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części:

31 Część ustna egzaminu maturalnego w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze. Czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut. Czas ten wliczany jest do całkowitego czasu prezentacji. W trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu

32 Część ustna egzaminu maturalnego część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, lub nie dostarczy bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

33 Część ustna egzaminu maturalnego 2. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego przebiega w następujący sposób: a) zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności, b) zdający może otrzymać do sporządzenia notatek niezapisaną kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu, c) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu.

34 Część ustna egzaminu maturalnego Egzamin na poziomie podstawowym w sali przebywa jeden zdający zdający losuje zestaw egzaminacyjny, a następnie przygotowuje się do egzaminu ok. 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu

35 Część ustna egzaminu maturalnego egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 10 minut i składa się z dwóch części: część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne, a część druga polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie oraz udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją

36 Świadectwo dojrzałości Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis. Świadectwa wydawane są w szkole 30.06.201 1 i 13.09.201 1.

37 Ponowne przystąpienie do matury W kolejnych sesjach egzaminacyjnych absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej lub części ustnej oraz zdania egzaminu z kolejnych przedmiotów dodatkowych.

38 Powodzenia!


Pobierz ppt "Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 201 1 roku? Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google