Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny Centrum Edukacji Dorosłych TORUŃ2009/2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny Centrum Edukacji Dorosłych TORUŃ2009/2010."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny Centrum Edukacji Dorosłych TORUŃ2009/2010

2 EGZAMINY Rozpoczęcie egzaminu – 9.00 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE POZIOM PODSTAWOWY j.polski – 170 minut j.angielski – 120 minut matematyka - 170 minut

3 OZNACZENIA SZE – Szkolny Zespół Egzaminacyjny PZE – Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny Egzaminacyjny ZN – Zespół Nadzorujący

4 Przebieg części pisemnej 1. O wyznaczonej godzinie /8.30/zdający wchodzą do sali wg kolejności na liście, po okazaniu dowodu tożsamości. na liście, po okazaniu dowodu tożsamości. 2. Przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, wnosi do sali materiały egzaminacyjne. wnosi do sali materiały egzaminacyjne. 3. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne do danej części egzaminu oraz paski kodowe. egzaminacyjne do danej części egzaminu oraz paski kodowe. 4. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają czy są kompletne. otwierają je i sprawdzają czy są kompletne.

5 Przebieg części pisemnej 5. Zdający kodują swój arkusz zgodnie z instrukcją. ( wpisują PESEL, datę urodzenia i kod nadany przez OKE na arkuszu ( wpisują PESEL, datę urodzenia i kod nadany przez OKE na arkuszu i karcie odpowiedzi; przenoszą nr PESEL na matrycę znaków cyfrowych; naklejają paski kodowe w określone miejsca na arkuszu i karcie odpowiedzi) i karcie odpowiedzi; przenoszą nr PESEL na matrycę znaków cyfrowych; naklejają paski kodowe w określone miejsca na arkuszu i karcie odpowiedzi) 6. Czas trwania poszczególnych części egzaminu określa Rozporządzenie. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy. 7. W przypadku języków obcych bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. 8. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

6 Przebieg części pisemnej 9. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu. 10. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN odbiera pracę, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

7 Przebieg części pisemnej 11. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania. 12. Przewodniczący ZN ogłasza koniec egzaminu i zdający wychodzą z sali – co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac. obecny przy pakowaniu prac. 13. Przewodniczący lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN oraz przedstawiciela zdających.

8 Przebieg części pisemnej 14. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. 15. Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu PSZE.

9 Przebieg egzaminu 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie /30 min przed egzaminem /, z dokumentem tożsamości. Osoby zgłaszające się po rozpoczęciu egzaminu nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej. 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych. Dotyczy to także telefonów komórkowych. Dotyczy to także członków ZE i ZN. członków ZE i ZN. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. do unieważnienia egzaminu.

10 Unieważnienie egzaminu Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku: - stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu, - stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu, - stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających - zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi

11 Instrukcja kodowania arkuszy 1. Arkusze z kodami kreskowymi opisane imieniem i nazwiskiem zdającego zawierają: - naklejki z kodem szkoły macierzystej zdającego, - naklejki z kodem szkoły macierzystej zdającego, - naklejki z numerem PESEL i kodem zdającego. - naklejki z numerem PESEL i kodem zdającego. 2. Arkusz z kodami zdający otrzymuje przed przystąpieniem do egzaminu. 3. Zdający nakleja: - naklejki z kodem szkoły na stronie tytułowej arkusza w prostokącie opisanym,,Miejsce na naklejkę z kodem szkoły oraz na kartę odpowiedzi w miejscu opisanym,,Miejsce na naklejkę z kodem szkoły - naklejki z kodem szkoły na stronie tytułowej arkusza w prostokącie opisanym,,Miejsce na naklejkę z kodem szkoły oraz na kartę odpowiedzi w miejscu opisanym,,Miejsce na naklejkę z kodem szkoły

12 Instrukcja kodowania arkuszy - naklejkę z numerem PESEL i kodem zdającego na - naklejkę z numerem PESEL i kodem zdającego na pierwszej stronie karty odpowiedzi pierwszej stronie karty odpowiedzi 4. Oprócz przyklejenia etykiet z kodami zdający czytelnie, odręcznie wpisuje: - na dole strony tytułowej arkusza swój numer PESEL oraz - na dole strony tytułowej arkusza swój numer PESEL oraz kod zdającego, np. A25 kod zdającego, np. A25 - na pierwszej stronie karty odpowiedzi swoją datę - na pierwszej stronie karty odpowiedzi swoją datę urodzenia i numer PESEL urodzenia i numer PESEL W przypadku popełnienia błędu należy zapis przekreślić i wpisać pod wyznaczonym miejscem poprawne dane. W przypadku popełnienia błędu należy zapis przekreślić i wpisać pod wyznaczonym miejscem poprawne dane.

13 Przebieg części ustnej 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego: a) zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, a) zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali egzaminacyjnej w kolejności ustalonej na liście, b) w sali przebywa jeden zdający, b) w sali przebywa jeden zdający, c) w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji, planu prezentacji, który okazuje się do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu c) w czasie egzaminu zdający może korzystać z materiałów pomocniczych przygotowanych do prezentacji, planu prezentacji, który okazuje się do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu d) egzamin trwa ok. 25 minut (ok. 15min – zdający prezentuje przygotowany temat, w trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, podczas prezentacji zdający może wykorzystać materiały pomocnicze, jednak czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut; ok. 10min. – rozmowa zdającego z zespołem przedmiotowym, pytania egzaminujących mogą dotyczyć tylko prezentowanego tematu i bibliografii d) egzamin trwa ok. 25 minut (ok. 15min – zdający prezentuje przygotowany temat, w trakcie prezentacji członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, podczas prezentacji zdający może wykorzystać materiały pomocnicze, jednak czas ich wykorzystania nie może być dłuższy niż 5 minut; ok. 10min. – rozmowa zdającego z zespołem przedmiotowym, pytania egzaminujących mogą dotyczyć tylko prezentowanego tematu i bibliografii

14 Przebieg części ustnej 2. Część ustna egzaminu z języka obcego: a) zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali a) zdający, po okazaniu dokumentu tożsamości wchodzi do sali w kolejności ustalonej na liście, w kolejności ustalonej na liście, b) zdający losuje zestaw egzaminacyjny, b) zdający losuje zestaw egzaminacyjny, c) zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę c) zdający może otrzymać do sporządzenia notatek kartkę (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu (opatrzoną pieczęcią szkoły), która po zakończeniu egzaminu podlega zwrotowi i zniszczeniu, podlega zwrotowi i zniszczeniu, d) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do d) zdający zajmuje miejsce przy stoliku i przygotowuje się do egzaminu, egzaminu,

15 Przebieg części ustnej e) Egzamin przeprowadza członek PZE wyznaczony przez e) Egzamin przeprowadza członek PZE wyznaczony przez przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący jako osoba przewodniczącego tego zespołu. Przewodniczący jako osoba nadzorująca przebieg egzaminu nie powinien być osobą nadzorująca przebieg egzaminu nie powinien być osobą egzaminującą, ale w uzasadnionych sytuacjach może pełnić egzaminującą, ale w uzasadnionych sytuacjach może pełnić tę rolę. tę rolę. f) W czasie trwania części ustnej egzaminu zdający nie może f) W czasie trwania części ustnej egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy. korzystać ze słowników i innych pomocy. g) Zdający ma prawo korzystać w czasie egzaminu z notatek g) Zdający ma prawo korzystać w czasie egzaminu z notatek sporządzonych przez siebie w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu. sporządzonych przez siebie w czasie przeznaczonym na przygotowanie się do egzaminu.

16 Przebieg części ustnej h) egzamin na poziomie podstawowym h) egzamin na poziomie podstawowym (w sali przebywa jeden zdający, zdający po wylosowaniu (w sali przebywa jeden zdający, zdający po wylosowaniu zestawu ok. 5 minut przygotowuje się do egzaminu; zestawu ok. 5 minut przygotowuje się do egzaminu; egzamin prowadzony jest egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, trwa ok. 10 m. i składa się z dwóch w danym języku obcym, trwa ok. 10 m. i składa się z dwóch części: przeprowadzenie trzech rozmów sterowanych, części: przeprowadzenie trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne oraz symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne oraz opisanie przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie opisanie przez zdającego ilustracji zawartej w zestawie i udzielenie i udzielenie odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją, odpowiedzi na dwa pytania związane z tą ilustracją, egzaminujący egzaminujący nie może zadawać pytań spoza zestawu) nie może zadawać pytań spoza zestawu)

17 Przebieg części ustnej i) egzamin na poziomie rozszerzonym (w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, zdający po wylosowaniu zestawu ok. 15 minut przygotowuje się do egzaminu, w czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu, (w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu, zdający po wylosowaniu zestawu ok. 15 minut przygotowuje się do egzaminu, w czasie przygotowania zdający może sporządzić plan prezentacji, z którego może korzystać w trakcie omawiania tematu, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, egzamin prowadzony jest w danym języku obcym, trwa ok. 15 m. i składa się z dwóch części: przeprowadzenie rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego oraz prezentacja przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusja z egzaminującym na zaprezentowany temat, w trakcie prezentacji egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minuty, pytania egzaminującego zadane po prezentacji mogą dotyczyć jej konstrukcji, treści, zaprezentowanych opinii przytoczonych argumentów) trwa ok. 15 m. i składa się z dwóch części: przeprowadzenie rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego oraz prezentacja przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie i dyskusja z egzaminującym na zaprezentowany temat, w trakcie prezentacji egzaminujący nie przerywa prezentacji zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu, prezentacja powinna trwać ok. 2-3 minuty, pytania egzaminującego zadane po prezentacji mogą dotyczyć jej konstrukcji, treści, zaprezentowanych opinii przytoczonych argumentów)

18 Przebieg części ustnej j) Członkowie PZE indywidualnie oceniają każdego zdającego w trakcie odpowiedzi zgodnie z kryteriami oceniania i notują proponowaną punktację. k) Na poziomie podstawowym PZE ustala wynik każdego zdającego bezpośrednio po jego wyjściu z sali. Na poziomie rozszerzonym PZE ustala wyniki po przeegzaminowaniu 3 zdających. bezpośrednio po jego wyjściu z sali. Na poziomie rozszerzonym PZE ustala wyniki po przeegzaminowaniu 3 zdających. l) W czasie ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający.

19 Przebieg części ustnej ł ) Po zakończeniu egzaminu każdego zdającego wypełniony protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu i obserwatorzy. podpisują wszyscy członkowie zespołu i obserwatorzy. m) W protokole wpisuje się zdał/a, jeżeli zdający uzyskał minimum 30% możliwych do uzyskania punktów (minimum 6pkt); nie zdał/a, jeżeli zdający uzyskał poniżej 30% możliwych do uzyskania punktów (poniżej 6pkt). n) Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne.

20 INFORMACJE Termin składania deklaracji do kolejnych sesji egzaminacyjnych Termin składania deklaracji do kolejnych sesji egzaminacyjnych - 30 września 2010r w szkole. - 30 września 2010r w szkole. Opiekun semestru maturalnego jest zobowiązany do poinformowania słuchaczy o procedurach maturalnych oraz kodowania prac egzaminacyjnych. Opiekun semestru maturalnego jest zobowiązany do poinformowania słuchaczy o procedurach maturalnych oraz kodowania prac egzaminacyjnych. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania abiturientów o procedurach maturalnych z danego przedmiotu oraz pomocach dydaktycznych możliwych do korzystania. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani do poinformowania abiturientów o procedurach maturalnych z danego przedmiotu oraz pomocach dydaktycznych możliwych do korzystania.


Pobierz ppt "Egzamin maturalny Centrum Edukacji Dorosłych TORUŃ2009/2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google