Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp."— Zapis prezentacji:

1 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jak wziąć udział w Programie?

2 1. O nas

3 1. O NAS »Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego to organizacja pozarządowa, stworzona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Bibliotek. »Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W 2000 roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Fundacja działa na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

4 2. Na czym polega Program?

5 2. NA CZYM POLEGA PROGRAM » Dlaczego biblioteka? Mieszkańcy małych miejscowości potrzebują spokojnych i bezpiecznych miejsc, gdzie mogliby ciekawie spędzić wolny czas, spotkać się z innymi, rozwijać zainteresowania i realizować aspiracje. Takim miejscem może być biblioteka, jeśli: » oferuje nie tylko wypożyczanie książek, ale również inne usługi, potrzebne mieszkańcom np. ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży, szkolenia komputerowe dla osób starszych, » jest odmalowana, jasna, ciepła i wygodna, » udostępnia odwiedzającym komputery z dostępem do Internetu.

6 WYPOSAŻYMY BIBLIOTEKI W SPRZĘT KOMPUTEROWY I MULTIMEDIALNY, ZORGANIZUJEMY SZKOLENIA INFORMATYCZNE DLA BIBLIOTEKARZY WZMOCNIMY SYSTEM WSPARCIA DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH 2. NA CZYM POLEGA PROGRAM » W Programie … PRZYGOTUJEMY BIBLIOTEKARZY DO PROWADZENIA PLACÓWEK W NOWOCZESNY SPOSÓB, ORGANIZOWANIA CIEKAWYCH WYDARZEŃ, ZDOBYWANIA POZABUDŻETOWYCH FUNDUSZY 1 2 3

7 3. Adresaci Programu

8 3. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE »Biblioteki publiczne z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców oraz ze wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. »Biblioteki mogą mieć dowolną formę organizacyjną. »Z JEDNEJ gminy może być złożony tylko JEDEN wniosek. »Biblioteka może uczestniczyć jako Biblioteka Wiodąca lub jako Biblioteka Partnerska. »Biblioteką Wiodącą może zostać biblioteka, która posiada minimum jedną filię. »W tym roku planujemy przyjąć Biblioteki Wiodące ze 150 gmin i Biblioteki Partnerskie z 450 gmin (łącznie 600 gmin, czyli około 1800 placówek).

9 3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

10 4. Korzyści dla uczestników

11 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Sprzęt »Każda placówka otrzyma urządzenie wielofunkcyjne i osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie na istniejącym łączu internetowym tzw. hot-spotu, czyli otwartego i dostępnego publicznie punktu dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (wi-fi). »Placówki nieposiadające komputerów dostępnych dla czytelników – dodatkowo 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem. »Biblioteki główne – dodatkowo laptop i rzutnik multimedialny z ekranem. »W razie problemów ze sprzętem – możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego, kilkuletnia gwarancja.

12 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Sprzęt Urządzenie wielofunkcyjne

13 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Szkolenia »Wszyscy pracownicy merytoryczni biblioteki (w tym filii) będą mogli uczestniczyć w szkoleniach. »Udział w szkoleniach wezmą także: przedstawiciel urzędu gminy odpowiedzialny za kulturę, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub inna osoba aktywna lokalnie, zaproszona przez bibliotekę. »1. część szkoleń: warsztat planowania pracy biblioteki (5 spotkań x 2 dni + podsumowujące spotkanie wojewódzkie). »2. część szkoleń: szkolenia specjalistyczne, mające pomóc bibliotekarzowi wyspecjalizować się w usługach, które są najpotrzebniejsze w jego miejscowości (2 szkolenia x 3 dni). »3. część szkoleń: szkolenia informatyczne – obsługa dostarczonego sprzętu i oprogramowania i jego wykorzystywanie w pracy biblioteki (minimum 3 dni). »Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie.

14 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Szkolenia

15 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Warsztat planowania pracy biblioteki – zagadnienia cz. 1 »Analiza SWOT – mocne i słabe strony biblioteki. »Jak jest postrzegana biblioteka? Jak jest postrzegany bibliotekarz? Rola bibliotekarza i budowanie jego wizerunku. »Kto jest klientem biblioteki? Badanie potrzeb mieszkańców i społeczności lokalnych. »Kto może być partnerem dla biblioteki? Tworzenie sieci współpracy. »Usługi bibliotek świadczone w oparciu o nowe technologie. »Wizja biblioteki. Definiowanie celów pracy biblioteki. »Formułowanie zadań, szacowanie zasobów, harmonogram, zewnętrzne źródła finansowania. »Wolontariusze i stażyści.

16 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Warsztat planowania pracy biblioteki – zagadnienia cz. 2 »Rzecznictwo. Prezentacja planu pracy biblioteki. Zasady wystąpień publicznych. Przygotowanie spotkania sąsiedzkiego. »Realizacja planu działań biblioteki. Praca w zespole. Zarządzanie czasem. »Planowanie rozwoju zawodowego. »Informacja i promocja. »Zarządzanie zmianą. »Monitoring i ewaluacja. »Stres w pracy bibliotekarza. Wypalenie zawodowe. Automotywacja.

17 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Szkolenia specjalistyczne – 8 obszarów WSPARCIE DLA LOKALNEJ SAMOORGANIZACJI SPOŁECZNEJ OBSZARY SPECJALIZACJI BIBLIOTEKI PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ FUNKCJONALNY DOSTĘP DO ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH UŁATWIANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI LOKALNEJ USŁUGI I PORADNICTWO W ZAKRESIE MULTIMEDIÓW KORZYSTANIE Z USŁUG E-ADMINISTRACJI INFORMATYKA DLA GRUP WYKLUCZONYCH PROMOCJA CZYTELNICTWA I KULTURY

18 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Wiodąca » Inne działania »Moderator wesprze tworzenie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek. »Bibliotekarze zostaną zaproszeni do udziału w corocznym spotkaniu wojewódzkim i w ogólnopolskim kongresie bibliotek. »Będą mogli korzystać z konsultacji ekspertów – bibliotekarzy praktyków (3 dni doradztwa na bibliotekę gminną wraz z filiami). »Będą mogli skorzystać ze wsparcia programu grantowego na realizację planów pracy przygotowanych podczas szkoleń (granty do wysokości 5000 zł). »Będą mogli korzystać z portalu internetowego (kursy e- learningowe, dobre praktyki).

19 4. KORZYŚCI Z UDZIAŁU » Biblioteka Partnerska »Placówki nieposiadające komputerów dostępnych dla czytelników – 1 zestaw z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, osprzęt sieciowy umożliwiający założenie hot-spotu. »W razie problemów ze sprzętem – możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego, kilkuletnia gwarancja. »Dyrektor biblioteki głównej – udział w warsztacie planowania pracy biblioteki »Szkolenie informatyczne dla bibliotekarza z placówki, która otrzymała sprzęt. »Zapewnienie noclegu i wyżywienia uczestnikom szkoleń. »Udział w 4 spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Wiodącą. »Możliwość udziału w corocznym spotkaniu wojewódzkim, ogólnopolskim kongresie bibliotek oraz korzystanie z portalu. »Możliwość udziału w programie grantowym (warunek: opracowanie planu pracy) i programie dobrych praktyk.

20 5. Warunki uczestnictwa

21 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI WIODĄCEJ Zobowiązania leżące po stronie biblioteki: »zapewnienie użytkownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym nieodpłatnego dostępu do Internetu, »zainicjowanie, utworzenie i dbałość o funkcjonowanie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek, »wymiana doświadczeń i wiedzy z Bibliotekami Partnerskimi, w tym poprzez zorganizowanie co najmniej czterech spotkań (FRSI zapewni dofinansowanie w wysokości 1000 zł), »stworzenie strony internetowej / wizytówki biblioteki.

22 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI WIODĄCEJ Zobowiązania leżące po stronie urzędu gminy: »zapewnienie od początku listopada 2009 roku dostępu do Internetu (tzn. instalacja i opłacanie abonamentu) w placówkach, do których będzie dostarczony sprzęt, »przygotowanie miejsca, mebli (osobnego stołu lub biurka i krzesła) i sieci elektrycznej dla sprzętu komputerowego, »pokrywanie kosztów eksploatacyjnych użytkowania sprzętu, kosztów napraw nieobjętych gwarancją oraz jego ubezpieczenie lub odpowiednie zwiększenie budżetu biblioteki, »sfinansowanie dojazdów na szkolenia, »udział i wspieranie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek.

23 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI WIODĄCEJ cd. Zobowiązania leżące po stronie urzędu gminy – cd.: »zapewnienie w 2010 roku środków na dostosowanie czasu otwarcia bibliotek i filii do potrzeb mieszkańców (zalecamy min. 30 godzin/tyg.), »poprawienie w 2010 roku wyglądu placówek bibliotecznych i spełnienie standardów estetycznych (odmalowane i czyste ściany, jasne i przyjazne oświetlenie), a także polepszenie warunków lokalowych (dostęp do toalety, ogrzewanie zimą min. 18° C), »zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego po 2013 roku i jego serwisowanie w okresie pogwarancyjnym, a także – kiedy zaistnieje potrzeba – wymiana sprzętu i aktualizacja oprogramowania.

24 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI PARTNERSKIEJ »Udział w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Wiodącą. »Sfinansowanie dojazdów na szkolenia. »Zapewnienie użytkownikom możliwości nieodpłatnego korzystania z dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym dostępu do Internetu. »Zapewnienie od początku listopada 2009 roku dostępu do Internetu w placówkach, do których będzie dostarczany sprzęt. »Przygotowanie miejsca, mebli (osobnego stołu lub biurka i krzesła) i sieci elektrycznej dla sprzętu. »Pokrywanie kosztów eksploatacyjnych użytkowania sprzętu, kosztów napraw nieobjętych gwarancją oraz jego ubezpieczenia. »Zapewnienie sprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu po 2013 roku oraz jego serwisowanie w okresie pogwarancyjnym, a także – jeśli zaistnieje taka potrzeba – wymiana sprzętu i aktualizacja oprogramowania.

25 6. Jak się zgłosić?

26 6. JAK SIĘ ZGŁOSIĆ » Wniosek »Dyrektor każdej biblioteki głównej ze wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców otrzyma informator o Programie wraz z hasłem umożliwiającym dostęp do wniosku. »Wniosek dostępny od 27 kwietnia r. na www.biblioteki.org www.biblioteki.org »Wniosek będzie wypełniany on-line. »Wniosek musi być podpisany przez dyrektora biblioteki (prawny reprezentant) i wójta lub burmistrza. »Wydrukowany wniosek powinien być przesłany faksem – do 28 czerwca 2009 r. - przewidujemy 8 tygodni na składanie wniosków do Programu. »Każda Biblioteka Wiodąca zgłasza 1-3 Biblioteki Partnerskie. Biblioteki Partnerskie także muszą wypełnić i przesłać wnioski do 28 czerwca 2009 r.

27 6. JAK SIĘ ZGŁOSIĆ » Co będzie oceniane? »Liczba zgłoszonych Bibliotek Partnerskich: za każdą z nich Biblioteka Wiodąca może otrzymać 100 pkt. »Nowatorskie działania podejmowane przez Bibliotekę Wiodącą: 3 działania, za każde od 0 do 20 pkt. »Działalność pozainwestycyjna gminy związana z kulturą, oświatą, polityką społeczną: 3 działania, za każde od 0 do 20 pkt. »Dodatkowe zasoby, które gmina może przekazać bibliotece (nieobowiązkowe): od 0 do 30 pkt. (nieobowiązkowe). »Biblioteka Wiodąca będzie mogła otrzymać maksymalnie 450 punktów. »Ogłoszenie listy przyjętych do Programu – lipiec.

28 www.biblioteki.org


Pobierz ppt "Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google