Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA, oraz PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA, oraz PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH."— Zapis prezentacji:

1

2 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA, oraz PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH

3

4 1. Założenie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Podstawą założenia Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia jest posiadanie przez niego: opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania Dzieci i Młodzieży lub rozpoznanie dokonane przez Zespół.

5 1) imię (imiona) i nazwisko Dziecka; 2) nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczęszcza; 3) informację dotyczącą: orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii, stwierdzonej przez Zespół potrzeby objęcia Dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną;

6 4) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; 5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 8) terminy spotkań zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

8 Po każdym spotkaniu Zespołu kartę przedstawia się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego im. Jana Pawła II w Grotnikach. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia jest podstawą do opracowaniu Planu Działań Wspierających (PDW) W oparciu o ustalone przez Dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane Nauczyciele, Wychowawcy i Specjaliści opracowują i wdrażają plany działań wspierających dla Uczniów.

9 1. Plan Działań Wspierających (PDW) opracowywany jest dla Uczniów, którzy posiadają: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz dla Uczniów który ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

10

11 1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym wymagana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna; 2) działania realizowane w ramach poszczególnych form sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) metody pracy;

12 4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Uczniów; 5) działania wspierające Rodziców Uczniów; 6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na rzecz Rodziny i Młodzieży

13 opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010 r.

14 Dyrektor Koordynator pracy Zespołu Liderzy Zespołów Przedszkola Gimnazjum

15 Gimnazjum Liderzy Zespołów wychowawca klasy I Gimnazjum klasy III Gimnazjum wychowawca klasy II Gimnazjum

16 wychowawca klasy III Gimnazjum Specjaliści psychologpedagogjęzyk polski matematyka X

17 Dyrektor ma obowiązek: zapoznać Radę Pedagogiczną ze zmianami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracować procedurę organizacji ZESPOŁU planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Uczniowi. do 31 marca 2011 r. utworzyć dla Uczniów Zespoły, które podejmą się już ustalenia zakresu - w jakim Uczniowie ci wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia – zalecanych form, sposobów i okresu udzielania Uczniowi tej pomocy. W przypadku Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, co do których planowana jest od 1 września 2011r. kontynuacja tej pomocy - ZESPOŁY muszą najpierw dokonać oceny efektywności pomocy udzielanej obecnie. do 30 kwietnia 2011 r. - na podstawie zaleconych przez Zespoły form, sposobów i okresów udzielania Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej - ustalić dla Uczniów formy, sposoby i okresy oraz wymiar godzin udzielania im tej pomocy od roku szkolnego 2011/2012.

18 następnie - niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji Szkoły na rok szkolny 2011/2012 - poinformować na piśmie Rodziców Uczniów albo pełnoletnich Uczniów o ustalonych dla nich formach, sposobach, okresach i wymiarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od roku szkolnego 2011/2012. WAŻNE! Do 30 września 2011 r. zespoły muszą opracować Plany Działań Wspierających lub Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, które będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012 dla poszczególnych Uczniów objętych w Szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Procedura planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest analogiczna, z tym, że terminarz przesunięty został na 30 marca, 30 kwietnia i 30 września roku 2012. WAŻNE! Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej Uczniowi jest zadaniem ZESPOŁU składającego się z Nauczycieli, Wychowawców oraz Specjalistów prowadzących zajęcia z Uczniem.

19 ustala termin i miejsce spotkania, powiadamia Dyrektora oraz członków Zespołu, w imieniu Nauczycieli i Wychowawców oraz Specjalistów pracujących z Uczniem wnioskuje do Dyrektora o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Wyznacza osobę do komplementowania dokumentacji Ucznia (opinia/orzeczenie poradni, dane z obserwacji i pomiarów pedagogicznych itp.), współtworzy druk Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz dostępną w Szkole dokumentację Ucznia, prowadzi spotkanie: przedstawia sprawę, udziela uczestnikom głosu, wyznacza osobę, która dokonuje stosownych zapisów w KIPU, Planie Działań Wspierających lub Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, pilnuje złożenia podpisów itp., po każdym spotkaniu przedstawia KIPU Dyrektorowi, ewentualnie – zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Dyrektora – przechowuje w/w dokumentację do następnego spotkania.

20 Wprowadzono także zmianę umożliwiającą Dyrektorowi wskazanie osoby, która będzie koordynowała pracę większej liczby Zespołów. O tym kto i pracę ilu Zespołów będzie koordynował zdecyduje Dyrektor, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości organizacyjnych danej jednostki.

21 ustalenie zakresu, w którym Uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania Uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – a w przypadku Ucznia posiadającego opinię lub orzeczenie – także z uwzględnieniem zaleceń tam zawartych, zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku Ucznia gimnazjum,

22 założenie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia, opracowanie dla Ucznia Planu Działań Wspierających – a dla Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego, określenie działań wspierających Rodziców Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz – w zależności od potrzeb – zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz Rodziny, Dzieci i Młodzieży,

23 dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej Uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, która dotyczy: danej formy pomocy – po jej zakończeniu, danej formy pomocy – przed upływem okresu jej udzielania, ustalonego przez Dyrektora – gdy taki wniosek złożą Rodzice Ucznia, pełnoletni Uczeń, Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze lub specjalistyczne, a także Wychowawca w przypadku klasy terapeutycznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji Szkoły. dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

24 http://www.pedagogia.pl

25 Prowadzenie dokumentacji KIPU oraz PDW. Uczestnictwo w wytyczonych przez Koordynatora spotkaniach Zespołu.


Pobierz ppt "KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA, oraz PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google