Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TRUKTURA ORGANIZACJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO GIMNAZJALNYM W GROTNIKACH KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TRUKTURA ORGANIZACJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO GIMNAZJALNYM W GROTNIKACH KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB."— Zapis prezentacji:

1

2 S TRUKTURA ORGANIZACJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO GIMNAZJALNYM W GROTNIKACH KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB WYCHOWANKA, oraz PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH

3 P ODSTAWA PRAWNA

4 KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB WYCHOWANKA 1. Założenie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb WYCHOWANKA. Podstawą założenia Karty Indywidualnych Potrzeb WYCHOWANKA jest posiadanie przez niego: opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, rozpoznanie dokonane przez Zespół.

5 2. K ARTA ZAWIERA : 1) imię (imiona) i nazwisko Dziecka; 2) nazwę Przedszkola oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczęszcza; 3) informację dotyczącą: orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, stwierdzonej przez Zespół potrzeby objęcia Dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną;

6 2. K ARTA ZAWIERA : 4) zakres, w którym Dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne; 5) zalecane przez Zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 6) ustalone przez Dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7 2. K ARTA ZAWIERA : 7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 8) terminy spotkań Zespołu; 9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach Zespołu.

8 Po każdym spotkaniu Zespołu kartę przedstawia się Dyrektorowi. Karta Indywidualnych Potrzeb Wychowanka jest podstawą do opracowaniu Planu Działań Wspierających (PDW) W oparciu o ustalone przez Dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane Nauczyciele, Wychowawcy i Specjaliści opracowują i wdrażają plany działań wspierających dla dziecka.

9 PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 1. Plan Działań Wspierających (PDW) opracowywany jest dla Dzieci, które posiadają: orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oraz dla Dzieci które ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

10 2. P LAN D ZIAŁAŃ W SPIERAJĄCYCH (PDW) MOŻE BYĆ OPRACOWANY DLA JEDNEGO DZIECKA ( PLAN INDYWIDUALNY ) LUB DLA GRUPY DZIECI O JEDNORODNYM LUB ZBLIŻONYM ROZPOZNANIU !!!

11 3. P LAN D ZIAŁAŃ W SPIERAJĄCYCH (PDW) ZAWIERA : 1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym wymagana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna; 2) działania realizowane w ramach poszczególnych form sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) metody pracy;

12 3. P LAN D ZIAŁAŃ W SPIERAJĄCYCH (PDW) ZAWIERA : 4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; 5) działania wspierające rodziców wychowanka; 6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na rzecz Rodziny i Młodzieży

13 opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 17.11.2010 r.

14 S TRUKTURA ORGANIZACYJNA Dyrektor Koordynator pracy Zespołu Liderzy Zespołów Przedszkola

15 Liderzy zespołów wychowawca grupy 5 – 6 latkówgrupy 3 – 4 latków

16 wychowawca grupy 5 – 6 latków Specjaliści PsychologPedagogNauczyciel muzyki Logopeda X

17 D YREKTOR : Dyrektor, od 1 września 2011 roku, ma obowiązek: zapoznać Radę Pedagogiczną ze zmianami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opracować procedurę organizacji ZESPOŁU planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku do 31 marca 2011 r. utworzyć dla Wychowanków Zespoły, które podejmą się już ustalenia zakresu - w jakim Dzieci wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia – zalecanych form, sposobów i okresu udzielania tej pomocy. W przypadku Dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w na rok 2010/2011, co do których planowana jest od 1 września 2011r. kontynuacja tej pomocy - ZESPOŁY muszą najpierw dokonać oceny efektywności pomocy udzielanej obecnie. do 30 kwietnia 2011 r. - na podstawie zaleconych przez Zespoły form, sposobów i okresów udzielania Dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej - ustalić formy, sposoby i okresy oraz wymiar godzin udzielania mu tej pomocy od roku 2011/2012.

18 następnie - niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji przedszkola, na rok 2011/2012 - poinformować na piśmie Rodziców o ustalonych dla nich formach, sposobach, okresach i wymiarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej od roku 2011/2012. WAŻNE! Do 30 września 2011 r. Zespoły muszą opracować Plany Działań Wspierających lub Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, które będą realizowane w roku 2011/2012 dla poszczególnych dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Procedura planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest analogiczna, z tym, że terminarz przesunięty został na 30 marca, 30 kwietnia i 30 września roku 2012. WAŻNE! Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem ZESPOŁU składającego się z Nauczycieli, Wychowawców, oraz Specjalistów prowadzących zajęcia z Dzieckiem.

19 K OORDYNATOR PRACY ZESPOŁU : ustala termin i miejsce spotkania, powiadamia Dyrektora oraz członków Zespołu, w imieniu Nauczycieli, Wychowawców oraz Specjalistów pracujących z Dzieckiem wnioskuje do Dyrektora o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Wyznacza osobę do komplementowania dokumentacji Dziecka (opinia/orzeczenie poradni, dane z obserwacji i pomiarów pedagogicznych itp.), współtworzy druk Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka oraz dostępną w Przedszkolu dokumentację Wychowanka, prowadzi spotkanie: przedstawia sprawę, udziela uczestnikom głosu, wyznacza osobę, która dokonuje stosownych zapisów w KIPW, Planie Działań Wspierających lub Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, pilnuje złożenia podpisów itp., po każdym spotkaniu przedstawia KIPW Dyrektorowi, ewentualnie – zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami Dyrektora – przechowuje w/w dokumentację do następnego spotkania.

20 N ALEŻY NADMIENIĆ ŻE : Wprowadzono także zmianę umożliwiającą Dyrektorowi wskazanie osoby, która będzie koordynowała pracę większej liczby Zespołów. O tym kto i pracę ilu Zespołów będzie koordynował zdecyduje Dyrektor, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i możliwości organizacyjnych danej jednostki.

21 Z ADANIA ZESPOŁÓW ustalenie zakresu, w którym Dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania Dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych – a w przypadku Wychowanków posiadającego opinię lub orzeczenie – także z uwzględnieniem zaleceń tam zawartych,

22 założenie i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, opracowanie dla Dziecka Planu Działań Wspierających – a dla Wychowanków posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, określenie działań wspierających Rodziców Dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz – w zależności od potrzeb – zakresu współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia Nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz Rodziny, Dzieci i Młodzieży,

23 dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej Dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, która dotyczy: danej formy pomocy – po jej zakończeniu, danej formy pomocy – przed upływem okresu jej udzielania, ustalonego przez Dyrektora – gdy taki wniosek złożą Rodzice, Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne, a także Wychowawca w przypadku grupy terapeutycznej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w danym roku – przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

24 http://www.pedagogia.pl

25 LIDERZY Prowadzenie dokumentacji KIPW oraz PDW. Uczestnictwo w wytyczonych przez Koordynatora spotkaniach Zespołu.


Pobierz ppt "S TRUKTURA ORGANIZACJI ORAZ ZASADY DZIAŁANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO GIMNAZJALNYM W GROTNIKACH KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google