Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie w zakresie usług turystycznych, sportu i rekreacji w ramach III i IV osi PROW 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie w zakresie usług turystycznych, sportu i rekreacji w ramach III i IV osi PROW 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie w zakresie usług turystycznych, sportu i rekreacji w ramach III i IV osi PROW 2007-2013

2 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Cel Pomoc w podejmowaniu i rozwijaniu działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Ma wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, a także promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Działanie adresowane jest do osób, których podstawową aktywnością zawodową jest działalność rolnicza (rolników, małżonków rolników oraz domowników).

3 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Beneficjent Osoba fizyczna: rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in.: ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców, miejskiej – z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców; jest ubezpieczony w KRUS min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku; nie wystąpił lub nie przyznano mu renty strukturalnej; jest pełnoletni i nie osiągnął 60 roku życia;

4 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie m.in.: usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów.

5 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Poziom pomocy wynosi maksymalnie: 50 % kosztów kwalifikowalnych albo 80 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach działania, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

6 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 770 umów przyznania pomocy na kwotę ponad 56 mln złotych w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Przykłady zrealizowanych operacji: uatrakcyjnienie oferty turystycznej poprzez m.in. zakup sprzętu rekreacyjnego; agroturystyka – adaptacja poddasza, wyposażenie pokoi i kuchni.

7 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Zakres pomocy Pomoc udzielana jest na realizację operacji przez tworzące się lub rozwijające mikroprzedsiębiorstwa i wpływa na tworzenie miejsc pracy. Beneficjenci Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podejmujące albo prowadzące działalność jako mikroprzedsiębiorstwo, tj. przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Osoba fizyczna nie jest ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie.

8 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Pomocy udziela w zakresie mi.in. : usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

9 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Poziom i wysokość pomocy Poziom pomocy udzielanej beneficjentowi wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 tys. zł, a w przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych - 100 tys. zł.

10 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Według stanu na dzień 31.12.2010 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała 206 umów przyznania pomocy na kwotę ponad 35 mln złotych w zakresie usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Przykłady zrealizowanych operacji: modernizacja obiektu z przeznaczeniem dla turystów, zakup jachtu na potrzeby działalności sportowo – rekreacyjnej.

11 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI …. A ROZWÓJ TURYSTYCZNY WSI O pomoc w ramach działania na zakres związany z turystyką mogą ubiegać się: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.

12 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI …. A ROZWÓJ TURYSTYCZNY WSI Beneficjenci mogą uzyskać pomoc finansową na inwestycje między innymi w zakresie: budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: – pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, – służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,

13 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI …. A ROZWÓJ TURYSTYCZNY WSI … budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych, odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

14 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ Działanie ODNOWA I ROZWÓJ WSI …. A ROZWÓJ TURYSTYCZNY WSI Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projekt nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu, a wymagany wkład ze środków własnych beneficjenta wynosi co najmniej 25%.

15 OŚ 3: JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ ODNOWA I ROZWÓJ WSI A ROZWÓJ TURYSTYCZNY WSI Liczba zawartych umówŚrodki publiczne EFFROW (zł) Ogółem2 444 Zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki 519189 mln Zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji 11545 mln Dane na dz. 31.12.2010 r.

16 GMINA SKOMLIN Przebudowa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie – budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z chodnikami

17 GMINA POMIECHÓWEK Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego na Dz. Nr 311 w miejscowości Brody - Parcele

18 GMINA GOŚCIERADÓW Modernizacja stadionu w miejscowości Gościeradów Folwark

19 GMINA KOŚCIERZYNA Rewitalizacja parku miejskiego – miejsca spotkań mieszkańców wsi i turystów oraz estetyzacja wsi.

20 OŚ 4: LEADER PODEJŚCIE LEADER A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARU Większość lokalnych grup działania uwzględniła rozwój turystyczny, sportowy i rekreacyjny obszaru w swoich lokalnych strategiach rozwoju; Rozwój turystyczny obszarów objętych podejście Leader w większości oparty jest o lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe.

21 OŚ 4: LEADER PODEJŚCIE LEADER A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARU ROLA LGD W ROZWOJU OBSZARU W KONTEKŚCIE TURYSTYKI, SPORTU i REKREACJI: LGD przygotowując LSR dokonały badania i analizy obszaru – co pozwoliło na określenie kierunków rozwoju – ważną rolę pełni w strategiach rozwój turystyczny. LGD wybierając projekty wpływają na rozwój obszaru. Postępując zgodnie z założeniami i kierunkami określonymi w LSR, LGD wybierają projekty związane z turystyką, sportem, rekreacją – realizujące cele LSR. Zapewniając w ten sposób zrównoważony i strategiczny rozwój obszarów wiejskich. Dobrą praktyką jest współpraca LGD z innymi organizacjami działającymi w obszarze turystyki, sportu i rekreacji jak np. Lokalne Organizacje Turystyczne.

22 OŚ 4: LEADER PODEJŚCIE LEADER A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARU DZIAŁANIE WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W ramach osi 4 Leader, działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju możliwe jest przyznanie pomocy na małe projekty, które mogą dotyczyć m.in. turystyki, sportu i rekreacji. Przykłady projektów: Promocja i organizacja aktywnego trybu życia; Tworzenie punktów informacji turystycznej; Budowa, remont, modernizacja obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne;

23 OŚ 4: LEADER PODEJŚCIE LEADER A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARU DZIAŁANIE WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Przykłady projektów: Promowanie lub oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego czy krajobrazowego; Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie zabytków, Podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru przez udostępnianie urządzeń i sprzętów, organizację szkoleń, imprez sportowych; Wspieranie powstawania czy wprowadzania na rynek produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby

24 OŚ 4: LEADER PODEJŚCIE LEADER A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARU DZIAŁANIE WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU Beneficjentami pomocy w ramach małych projektów mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Maksymalna wysokość pomocy to 25 000,00 zł Minimalny całkowity koszt projektu to 4 500,00 zł

25 OŚ 4: LEADER PODEJŚCIE LEADER A ROZWÓJ TURYSTYCZNY OBSZARU DZIAŁANIE WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY Realizując projekty współpracy w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy – lokalne grupy działania mogą realizować projekty związane z rozwojem turystycznym, sportowym i rekreacyjnym obszaru wspomaganym przez współpracę i wymianę informacji pomiędzy partnerami projektu. Przykłady projektów: Szlak rowerowy łączący LGD z różnych regionów lub krajów, Tworzenie wspólnych baz informacji turystycznych i wydawanie przewodników, Turystyka kulinarna – szlak potraw regionalnych wraz z warsztatami kulinarnymi i utworzeniem strony internetowej.

26 Paweł PACEK Z-ca Dyrektora ds. współpracy z samorządami i podejścia LEADER Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa pawel.pacek@minrol.gov,pl pawel.pacek@minrol.gov,pl


Pobierz ppt "Wsparcie w zakresie usług turystycznych, sportu i rekreacji w ramach III i IV osi PROW 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google