Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Grupa Działania Górna Prosna

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. (Dz. U. nr 200,poz. 1442 z późn. zm.)

3 Rolnik lub jego domowników rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który m.in.: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: - Gminy wiejskiej lub - Gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub - Gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004-2006 lub PROW 2007-2013, jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej.

4 Pomoc przyznaje się na operację spełniającą wymagania określone w Programie, a szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania: Która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; Obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: - określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc - wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy Pomoc przyznaje się, jeśli: Operacja będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach Złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność nastąpi w terminie: - 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach - 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie - lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015r.

5 Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Pomoc jest udzielana w formie refundacji poniesionych kosztów. Poziom pomocy Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż: - 50% kosztów kwalifikowalnych - 80% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

6 Płatności w formie gotówkowej mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności nie przekracza równowartości 10 000 brutto. W przypadku transakcji powyżej 10 000 zł brutto do kosztów kwalifikowalnych operacji zaliczyć można jedynie te wydatki, które zostały opłacone w formie bezgotówkowej, przeprowadzonej poleceniem przelewu

7 budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również kosztów zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji ( w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych np. kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, projektów technologicznych, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi. poniesionych: - od dnia zawarcia umowy, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo- finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 Rozpoczęcie realizacji operacji może nastąpić od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. Jednakże koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy są ponoszone na wyłączne ryzyko wnioskodawcy. W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot tych kosztów!!

8 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacja istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki 3. zagospodarowania terenu 4.zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu 5.zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej Tutaj zaliczamy również np. koszty transportu do miejsca realizacji operacji oraz koszty montażu maszyn, urządzeń, narzędzi itp.. 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep: a) w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych b) w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe Zakup pojazdów samochodowych, przyczep lub naczep nie może stanowić jedynej pozycji kosztów kwalifikowalnych. 7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną

9 Podatku od towarów i usług (VAT); Zakupu rzeczy używanych nabycia nieruchomości; budowy budynków mieszkalnych; zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

10 Pomoc będzie mogła być udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

11 Szczegółowy wykaz działalności gospodarczych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 85, poz. 519)

12 1. Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię regionu 1.1. Poszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD do roku 2015 2. Różnicowanie gospodarki obszaru i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 2.1. Wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców obszaru LGD do roku 2015 3. Poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców 3.1. Rozwój życia społeczno-kulturalnego i upowszechnianie sportu i rekreacji do roku 2015

13 Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez poprawienie warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie Poprawienie standardu obiektu hotelarskiego i wzrost dochodu z działalności poprzez zakup wyposażenia pokoi Wzrost liczby klientów i dochodu z działalności objętej wsparciem poprzez uruchomienie nowego punktu usługowego

14 Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój infrastruktury i usług turystycznych rozwój usług turystycznych, w tym: wynajmowanie pokoi oraz sprzedaż posiłków domowych lub świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, operacje związane z rzemiosłem i rękodziełem, operacje związane z produktami lokalnymi i dziedzictwem kulinarnym, działalność turystyczna inna.

15 Przedsięwzięcie 2.1.1. Wykorzystanie innowacyjności oraz wspieranie lokalnych produktów i usług, dziedzictwa kulinarnego, tradycyjnego rzemiosła wdrożenie własnych lub nabytych nowych technologii oraz uruchamianie produkcji nowych wyrobów lub ulepszenie wyrobów produkowanych w oparciu o tę technologię, wprowadzanie usług niedostępnych obecnie na terenie LDG lub w sposób dotychczas nie stosowany, tworzenie e-usług, dostarczanie przez mikroprzedsiębiorstwa dostępu do internetu szerokopasmowego, budowa sieci otoczenia biznesu, szkolenia, warsztaty, konsultacje, inne działania informacyjno-doradcze w zakresie nowych technologii lub usług, wykorzystania energii odnawialnej, imprezy i inne działania promujące wykorzystanie nowych technologii i usług, badania i plany rozwoju związane z nowymi technologiami.

16 Przedsięwzięcie 2.1.2. Wzrost kwalifikacji mieszkańców w zakresie prowadzenia działalności pozarolniczej organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzanie na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki, promocji i rozwoju lokalnej aktywności, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

17 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uwagi Operacja ma wpływ na rozwój turystyki Wniosek21-22 pkt - dotyczy 1 pkt - nie dotyczy Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze Wniosek11-22 pkt – tak 1 pkt - nie Operacja wykorzystuje lokalne zasoby lub produkty rolne Wniosek31-22 pkt – tak 1 pkt - nie Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy Wniosek11-33 pkt – 2 lub więcej miejsc pracy 2 pkt – 1 miejsce pracy 1 pkt – nie dotyczy Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków zewnętrznych (UE lub sektora finansów publicznych) Wniosek11-22 pkt - wnioskodawca ma doświadczenie 1 pkt - wnioskodawca nie ma doświadczenia Wysokość wkładu własnego Wniosek11-33 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego 2 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu minimalnego 1 pkt – wkład własny równy minimalnemu Operacja ma charakter innowacyjny lub niszowy Wniosek31-33 pkt – innowacja w skali ponadlokalnej 2 pkt – innowacja w skali lokalnej(miejscowość/gmina) 1 pkt – operacja nie ma charakteru innowacyjnego lub niszowego Wnioskodawca jest członkiem Stowarzyszenia LGD Górna Prosna Wniosek11-22 pkt – dłużej niż rok 1 pkt – krócej niż rok lub nie należy do Stowarzyszenia Maksymalna liczba punktów – 31 pkt

18 ?


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania Górna Prosna. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google