Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI"— Zapis prezentacji:

1 KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

2 DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Do końca czerwca 2012 r. wnioski o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego złożyło 260 nauczycieli. 7 nauczycieli złożyło wnioski już po 30 czerwca br.

3 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
- Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele uczący języków obcych – języka angielskiego niemieckiego. - W następnej kolejności byli to nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. - Liczną grupę stanowili również nauczyciele wf, matematyki, historii oraz religii.

4 PATRONATY ŚWIETOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Przygotowano preliminarz wydatków na dofinansowanie do nagród dla laureatów konkursów i imprez oświatowych. Przyznano 195 patronatów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nad imprezami oświatowymi o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

5 DUPLIKATY, NOSTRYFIKACJE, OPINIE
Zalegalizowano 27 dokumentów. Wystawiono łącznie 219 duplikatów świadectw i dyplomów oraz zaświadczeń o przebiegu nauczania. Nostryfikowano 11 dokumentów wydanych za granicą. Rozpatrzono, zweryfikowano i wydano zgody lub odmowy na zatrudnienie bądź opinii o kwalifikacjach pism.

6 INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ
Opracowany został „Informator o ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2012/2013”.

7 OPINIE DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH
W roku 2012, na wniosek organów prowadzących szkoły niepubliczne, wydano 120 pozytywnych opinii w sprawie uzyskania przez szkoły niepubliczne uprawnień szkoły publicznej. W większości opinie dotyczyły rozszerzenia uprawnień szkoły publicznej dla kształcenia w nowych zawodach w szkołach już istniejących, lub zawodach, których nazwy uległy zmianie w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 23 XII 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012r. poz.7).

8 ZMIANY W SIECI SZKÓŁ LIKWIDACJE
Typ szkoły/placówki Planowane do likwidacji Likwidowane z dniem r. - przedszkola - oddziały przedszkolne - oddziały zamiejscowe 2 5 1 - filie szkół podstawowych 11 szkoły podstawowe 26 22 - 2 pozostają, - 2 przekazano prowadz.

9 ZMIANY W SIECI SZKÓŁ Połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum - planowano utworzenie 9 zespołów - utworzono 5 zespołów

10 PRZEKSZTALCENIA SZKÓŁ
Tworzenie filii planowano przekształcenie: 6 szkół podstawowych w filie, 2 przedszkoli w oddziały zamiejscowe 1 zespół szkół w filie innego zespołu szkół przekształcono: 5 szkół podstawowych w filie 1 przedszkole w oddział zamiejscowy

11 PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ
Zmiana stopnia organizacyjnego (obniżenie)  - planowano obniżenie st. org. w 14 szkołach podstawowych i 6 filiach - obniżono st. org. w 10 szk. podstawowych i 3 filiach Przekazanie prowadzenia osobie prawnej innej niż jst lub osobie fizycznej  -osobie prawnej przekazano prowadzenie 22 szkół podstawowych, -osobie fizycznej zostaną przekazane 2 szkoły podstawowe. (od – 13 szkół; od 1.10 – 6 szkół; od 1.11 – 3 szkoły; od szkoła, od – 1 szkola).

12 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Kuratorium Oświaty w Kielcach wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wszystkim organizatorom z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy zgłoszą chęć zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, zarówno w kraju (wyjazdowe oraz w miejscu zamieszkania), jak i za granicą.

13 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Wydano 335 zaświadczeń dla organizatorów z terenu województwa świętokrzyskiego W różnych formach wypoczynku brało udział: - 16 507 uczestników W tym: - w miejscu zamieszkania przebywało na zajęciach 827 uczestników - poza granicę wyjechało 3517 uczestników kolonii i obozów

14 WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
Kuratorium Oświaty w Kielcach prowadzi nadzór pedagogiczny nad uczestnikami kolonii i obozów zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. W elektronicznej bazie danych zgłoszonych jest 221 turnusów W naszym województwie wypoczywa dzieci i młodzieży.

15 WYPOCZYNK DZIECI I MŁODZIEŻY
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty na bieżąco kontrolują poszczególne turnusy. Skontrolowanych zostało 35% wszystkich zgłoszonych wypoczynków. Kontroli podlegają: kwalifikacje kadry pedagogicznej, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, sposób realizacji zajęć i planów pracy poszczególnych grup.

16 KONKURSY KONKURSY dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012

17 KONKURSY PRZEDMIOTOWE
W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych oraz 2 konkursy interdyscyplinarne dla szkół podstawowych. W konkursach na pierwszych etapach brało udział: szkoły podstawowe – 7051 uczniów szkoły gimnazjalne – 14975 Ilość laureatów: szkoły podstawowe – 76 laureatów szkoły gimnazjalne – 236 laureatów

18 KONKURSY TEMATYCZNE Ogólnopolski konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO”, pod hasłem Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat. Uczestniczyło w nim 25 uczniów. Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach Od Konfederacji barskiej do powstania styczniowego”, w którym uczestniczyło 57 uczniów.

19 KONKURSY TEMATYCZNE XXXV Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze-2012”. Uczestnictwo w konkursie zgłosiło 23 szkoły ponadgimnazjalne. 51 Zawody Strzeleckie „O srebrne Muszkiety- 2012”. W zawodach ogólnopolskich uczestniczyły reprezentacje 5 szkół ponadgimnazjalnych. Organizacja i przeprowadzenie wojewódzkiego etapu ogólnopolskich konkursów tematycznych: „Papież Słowianin”, „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach ”.

20 Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Wyłonienie obszarów tematycznych, które uzyskały najwięcej wskazań respondentów Współpraca między podmiotami systemu doskonalenia Przygotowanie procedury do realizacji Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

21 Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
TEMATYKA SZKOLEŃ Przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrażania zmian wynikających z wprowadzonej reformy systemu edukacji Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (w szkole podstawowej). Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadgimnazjalnej i podstawy programowej kształcenia w zawodzie. Modyfikacja programów nauczania, tworzenie innowacji pedagogicznych i ich ewaluacja. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych – dostosowywanie wymagań edukacyjnych Procedury postępowania w przypadku agresji i przemocy słownej/fizycznej w szkole i środowisku rodzinnym ucznia. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

22 Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
TEMATYKA SZKOLEŃ 7. Nowoczesne technologie multimedialne w pracy dydaktycznej nauczyciela. 8. Ewaluacja w szkole (wewnętrzna i zewnętrzna): wykorzystanie raportu w doskonaleniu jakości pracy szkoły. 9. Relacje interpersonalne w szkole w systemie zapewniania jakości edukacji. 10. Realizacja treści edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego poprzez różne formy aktywności. 11. Kodeks etyczny w pracy zawodowej nauczyciela a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego o pożądanym obliczu moralnym.

23 Obowiązki Dyrektorów szkół i placówek
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Obowiązki Dyrektorów szkół i placówek Zapoznanie Rady Pedagogicznej z tematyką szkoleń Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wytypowanie osoby do udziału w szkoleniu zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli. Nadzorowanie udziału nauczycieli w zajęciach. Na bieżąco monitorowanie korespondencji otrzymywanej drogą elektroniczną. Zobowiązanie nauczycieli biorących udział w szkoleniu do dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Wdrożenie praktyki utrwalania nabytych kompetencji.

24 Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości pracy szkół i placówek AKREDYTACJA
Dla potwierdzenia jakości pracy placówek doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Świętokrzyski Kurator Oświaty przeprowadził ocenę wniosków według procedury akredytacyjne. W roku szkolnym 2011/2012 akredytację otrzymały: 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli. 2. Centrum Edukacji i Doskonalenia Kadr „Lider” w Ostrowcu Świętokrzyskim – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli oraz Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Sannort” w Sandomierzu dla części prowadzonego kształcenia ustawicznego. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla części prowadzonego kształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego "Akademia Zdrowia" Izabela Łajs w Kielcach dla części prowadzonego kształcenia. .

25 Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości pracy szkół i placówek NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELI Analiza i ocena 84 wniosków na rozpoczęcie innowacji pedagogicznej z dniem 1 września 2012 r. Analiza i ocena 1 wniosku na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod opieką jednostki naukowej. Uwagi: Projekty wymagały uzupełnienia w konstrukcji metodycznej innowacji oraz aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zbyt mała liczba zgłaszanych innowacji w stosunku do liczby szkół w województwie

26 WSPÓŁPRACA MIĘDZY PLACÓWKAMI
Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości pracy szkół i placówek WSPÓŁPRACA MIĘDZY PLACÓWKAMI Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy placówkami doskonalenia a wyższymi uczelniami Upowszechnianie działań podmiotów zajmujących się realizacją programów edukacyjnych w ramach środków Unii Europejskiej. Integrowanie działań podmiotów zajmujących się edukacją.

27 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - ORE
Konkurs nr 1/POKL/3.5/2012 PO KL , Priorytet III -„Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 - „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

28 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ
Wspomaganie jest adresowane do szkoły, Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły Wspomaganie jest procesem,

29 KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ
Diagnoza potrzeb szkoły Koordynator powiatowy SORE Sieci współpracy i samokształcenia

30 DOSKONALENIE NAUCZYCIEL - ORE
Spotkania informacyjne na temat sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w ramach nowego systemu wspierania szkół i nauczycieli

31 Dziękuję za uwagę Norbert Krzystanek
DYREKTOR WYDZIAŁU WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI


Pobierz ppt "KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google