Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel studenckich praktyk pedagogicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel studenckich praktyk pedagogicznych"— Zapis prezentacji:

1 Cel studenckich praktyk pedagogicznych
ROZWINIĘCIE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH POPRZEZ poznanie organizacji pracy różnych typów szkół i placówek, nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć; nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania; nabycie umiejętności analizowania pracy własnej nauczyciela, jej efektów oraz pracy uczniów (wychowanków) podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów; nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć;

2 Cel studenckich praktyk pedagogicznych
kształtowanie umiejętności ewaluacji; kształtowanie właściwego stosunku do uczniów (wychowanków) i obowiązków związanych z pracą na stanowisku nauczyciela Praktyka pedagogiczna odpowiada kierunkowi studiów i wybranej specjalności, a także powinna umożliwić studentowi zgromadzenie materiału empirycznego do pracy dyplomowej.

3 PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
1. Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza mają obowiązek odbycia programowych praktyk pedagogicznych w łącznym wymiarze 4 tygodni. 2. Praktyka pedagogiczna jest realizowana w formie: Obserwacji, praktyki czynnej.

4 Formy realizacji praktyk
PRAKTYKA OBSERWACYJNA Praktyka obserwacyjna: zapoznanie ze strukturą organizacyjną i dokumentacją oraz przepisami prawa wewnętrznego, regulującymi pracę szkoły/placówki (statut, regulaminy wewnętrzne); obserwacja działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w szkole/ placówce; analiza celów i zadań szkoły/placówki oraz sposobów ich realizacji; obserwacja zajęć prowadzonych w szkole/placówce przez opiekuna praktyk, innych nauczycieli i praktykantów oraz omawianie w/w zajęć. omawianie zajęć obserwowanych

5 Formy realizacji praktyk
obserwacja zajęć dydaktycznych nauczyciela-opiekuna, innych nauczycieli i studentów; asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem-opiekunem; prowadzenie samodzielne zajęć przez studenta w oparciu o przygotowane własne konspekty zajęć, zatwierdzone przez opiekuna praktyki; PRAKTYKA CZYNNA

6 Formy realizacji praktyk
PRAKTYKA CZYNNA omawianie przeprowadzonych zajęć, analiza pracy własnej i jej efektów oraz pracy uczniów; uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej, obserwacja pracy samorządu szkolnego, zajęć pozalekcyjnych, udział w uroczystościach szkolnych, spotkaniach metodycznych, spotkaniach z rodzicami/opiekunami, inicjatywach środowiskowych.

7 40 godzin Obserwacje 80 godzin Praktyka czynna
SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA HARMONOGRAM PRAKTYK Semestr III 40 godzin Obserwacje Przedszkole, szkoła podstawowa/ gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa /poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Semestr IV praktyka czynna Przedszkole lub szkoła podstawowa Semestr V 80 godzin Praktyka czynna Gimnazjum ( 40 godz.) i zasadnicza szkoła zawodowa (40 godzin)

8 PRAKTYKA OBSERWACYJNA- student zapoznaje się z:
strukturą organizacyjną szkoły typ szkoły, organy zarządzające szkołą/placówką dokumentacją programowo-organizacyjną szkoły obieg dokumentów, prawo wewnętrzne regulujące pracę szkoły/placówki (statut, regulaminy wewnętrzne), program wychowawczy i profilaktyczny, plany pracy szkoły/placówki, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacja pracy pedagoga szkolnego,/dokumentacja pracy pedagoga poradni, dokumentacja pracy pozalekcyjnej, dokumentacja biblioteczna; działalnością opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną szkoły, współpracą szkoły ze środowiskiem obserwacja zajęć pedagoga, wychowawcy klasy, wychowawcy świetlicy szkolnej w wymiarze min.10 godzin

9 PRAKTYKA CZYNNA- student zapoznaje się z:
z planem pracy i zadaniami pedagoga szkolnego, wychowawcy i wychowawcy świetlicy, z zasadami opracowania wzorcowego konspektu/scenariusza zajęć – 2 godz.(w każdej ze szkół); bazą szkoły, dostępnymi pomocami dydaktycznymi, w tym z narzędziami multimedialnymi, w które wyposaży szkołę/placówkę lider projektu – 2 godz. (w każdej ze szkół);

10 PRAKTYKA CZYNNA- student :
obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna praktyk, innych nauczycieli i in. studentów - 4 godz. (w każdej ze szkół); omawia spostrzeżeia z obserwacji zajęć opiekuna i innych nauczycieli oraz zajęć innych praktykantów w kontekście założeń określonych w konspekcie/scenariuszu zajęć - 4 godz. (w każdej ze szkół);

11 PRAKTYKA CZYNNA- student :
asystuje nauczycielowi – opiekunowi prowadzącemu zajęcia, prowadzi zajęcia wspólnie z nauczycielem-opiekunem praktyk na podstawie konspektu/scenariusza zajęć – 4 godz. (w każdej ze szkół);

12 PRAKTYKA CZYNNA- student :
omawia z nauczycielem - opiekunem zajęcia własne i zajęcia wspólnie prowadzone, dokonuje ewaluacji poszczególnych zajęć w zakresie pracy własnej i pracy uczniów/wychowanków – 8 godz. (w każdej ze szkół); samodzielnie prowadzi zajęcia w obecności opiekuna praktyk w wymiarze co najmniej 12 godzin ( w każdej ze szkół ); praktykant prowadzi zajęcia na podstawie samodzielnie opracowanego konspektu/scenariusza zajęć, zatwierdzonego przez nauczyciela-opiekuna;

13 PRAKTYKA CZYNNA - student
bierze udział - w miarę możliwości– w wymiarze 3 godz. (w każdej ze szkół) w: posiedzeniu rady pedagogicznej, spotkaniu z rodzicami, spotkaniu metodycznym, zajęciach pozalekcyjnych, dyżurach w czasie przerw, uroczystościach i imprezach szkolnych; dokonuje ewaluacji całości praktyki (na podstawie przygotowanej przez Uczelnię i samodzielnie przeprowadzonej przez studenta ankiety ewaluacyjnej) –1 godzina (w każdej ze szkół).

14 PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
1. Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie na kierunku Pedagogika, specjalność dodatkowa Edukacja Wczesnoszkolna mają obowiązek odbycia programowych praktyk pedagogicznych w łącznym wymiarze 4 tygodni. 2. Praktyka pedagogiczna jest realizowana w formie: Obserwacji, praktyki czynnej.

15 Edukacja Wczesnoszkolna harmonogram praktyk
Semestr IV 40 godzin Obserwacje przedszkole/ szkoła podstawowa Semestr V Praktyka czynna przedszkole Semestr VI 80 godzin szkoła podstawowa

16 Praktyki pedagogiczne w specjalności dodatkowej Edukacja Wczesnoszkolna
IV semestrze studiów - praktyka obserwacyjna w przedszkolu (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego), w oddziałach przedszkolnych w szkole dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej w klasach I – III, lub w świetlicy szkolnej w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.);

17 Praktyki pedagogiczne w specjalności dodatkowej Edukacja Wczesnoszkolna
V semestr studiów – praktyka czynna - w przedszkolu, (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) w oddziałach przedszkolnych w szkole dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.) VI semestr studiów – praktyka czynna - w przedszkolu, (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego) w oddziałach przedszkolnych w szkole dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.)

18 Edukacja Wczesnoszkolna – student poznaje:
OBSERWACJE dokumentację programowo-organizacyjną przedszkola/szkoły: obieg dokumentów, prawo wewnętrzne regulujące pracę przedszkola/szkoły (statut, w tym wewnątrzszkolne ocenianie, regulaminy wewnętrzne), program wychowawczy i profilaktyczny, plany pracy przedszkola/szkoły, podstawę programową wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;

19 Edukacja Wczesnoszkolna – student poznaje:
dzienniki zajęć/lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacja nauczyciela przedszkola/ nauczyciela-wychowawcy klas I-III, dokumentacja zajęć dodatkowych w przedszkolu/ pracy pozalekcyjnej w klasach I-III, dokumentacja biblioteczna, standardy wymagań dla pierwszego etapu edukacyjnego; OBSERWACJE

20 Edukacja Wczesnoszkolna – student poznaje:
OBSERWACJE strukturę organizacyjną przedszkola,/szkoły podstawowej, organy zarządzające przedszkolem/szkołą; działalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną prowadzoną w przedszkolu/szkole, zasadami współpracy szkoły/placówki ze środowiskiem – obserwacja zajęć nauczyciela opiekuna w wymiarze min. 10 godzin;

21 Edukacja Wczesnoszkolna – student :
poznaje plan pracy i zadania nauczyciela przedszkola, zasady opracowania wzorcowego konspektu/scenariusza zajęć- 2 godz.; Poznaje bazę przedszkola, dostępne pomoce dydaktyczne – 2 godz.; obserwuje zajęcia prowadzone przez opiekuna praktyk, innych nauczycieli i innych studentów-4 godz.; asystuje nauczycielowi – opiekunowi prowadzącemu zajęcia, prowadzi zajęcia wspólnie z nauczycielem-opiekunem praktyk w oparciu o konspekt/scenariusz zajęć – 4 godz.; Praktyka czynna – sem.V

22 Edukacja Wczesnoszkolna – student :
omawia spostrzeżenia z obserwacji zajęć opiekuna i innych nauczycieli oraz praktykantów a także wspólnie prowadzonych zajęć w kontekście założeń określonych w konspekcie/ scenariuszu zajęć – 4 godz., samodzielne prowadzi zajęcia w obecności opiekuna praktyk w wymiarze co najmniej 12 godzin; praktykant prowadzi zajęcia na podstawie samodzielnie opracowanego konspektu/ scenariusza zajęć, zatwierdzonego przez nauczyciela-opiekuna, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, Praktyka czynna – sem.V

23 Edukacja Wczesnoszkolna – student :
Praktyka czynna – sem.V omawia z nauczycielem - opiekunem zajęcia własne i zajęcia prowadzone wspólnie, dokonuje ewaluacji poszczególnych zajęć w zakresie pracy własnej i pracy wychowanków – 8 godz.; bierze udział - w miarę możliwości - (3 godz.) w: posiedzeniu rady pedagogicznej, spotkaniu z rodzicami, spotkaniu metodycznym, zajęciach dodatkowych, uroczystościach i imprezach przedszkolnych; dokonuje ewaluacji całości praktyki (na podstawie ankiety ewaluacyjnej) – 1 godzina.

24 Edukacja Wczesnoszkolna – student poznaje:
podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, program nauczania i wynikający z niego rozkład materiału, zasady opracowania wzorcowego konspektu/ scenariusza lekcji na poziomie I etapu edukacyjnego – 4 godz.; plan pracy wychowawcy, charakter zespołu klasowego, sukcesy i trudności dydaktyczne uczniów, osiągnięcia i niepowodzenia wychowawcze - 5 godz.; bazę szkoły, dostępne pomoce dydaktyczne dla klas I-III – 2 godz.; obserwuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez opiekuna praktyk, innych nauczycieli i studentów – 6 godz.; Praktyka czynna – sem. VI

25 Edukacja Wczesnoszkolna – student :
Praktyka czynna – sem. VI asystuje nauczycielowi – opiekunowi prowadzącemu lekcje, prowadzi lekcji wspólnie z nauczycielem-opiekunem praktyk w oparciu o konspekt/scenariusz zajęć – 8 godz.; omawia spostrzeżenia z obserwacji lekcji opiekuna i innych nauczycieli oraz praktykantów, w kontekście założeń określonych w konspekcie / scenariuszu zajęć – 8 godz.;

26 Edukacja Wczesnoszkolna – student :
samodzielnie prowadzi lekcji w obecności opiekuna praktyk w wymiarze co najmniej 24 godzin; praktykant prowadzi lekcje na podstawie własnego opracowania konspektu/ scenariusza zajęć, zatwierdzonego przez nauczyciela-opiekuna, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i szkolnego księgozbioru; omawia z nauczycielem - opiekunem lekcje własne i zajęcia prowadzone wspólnie, dokonuje ewaluacji poszczególnych zajęć w zakresie pracy własnej i pracy uczniów/wychowanków – 16 godz.; Praktyka czynna – sem. VI

27 Edukacja Wczesnoszkolna – student :
Praktyka czynna – sem. VI bierze udział - w miarę możliwości - (6 godz.) w: posiedzeniu rady pedagogicznej, spotkaniu z rodzicami, spotkaniu metodycznym, zajęciach pozalekcyjnych i bibliotecznych/czytelniczych, dyżurach w czasie przerw, uroczystościach i imprezach szkolnych; dokonuje ewaluacji całości praktyki (na podstawie ankiety ewaluacyjnej) – 1 godzina.

28 DOKUMENTACJA PRAKTYK 1 egzemplarz skierowania na praktykę wraz z potwierdzeniem Organizatora Praktyki przyjęcia praktykanta na praktykę (Załącznik Nr 1 do Regulaminu); 2 egzemplarze skierowania student pobiera przed rozpoczęciem praktyki; umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu); 3 egzemplarze umowy student pobiera przed rozpoczęciem praktyki; po podpisaniu umowy jeden jej egzemplarz Student przekazuje do BIURA PROJEKTÓW WSPiM, które rejestruje umowy, drugi za pośrednictwem Studenta przekazywany jest organizatorowi praktyki, trzeci egzemplarz zachowuje Student; harmonogram zajęć – student bezpośrednio po jego ustaleniu w szkole/placówce składa w Biurze Projektów ;

29 DOKUMENTACJA PRAKTYK Dziennik Praktyk, składany po zakończeniu każdej części praktyki; Dziennik zawiera: miejsce i czas trwania praktyki, godziny trwania praktyki, oddziały/klasy, w których student realizował swe obowiązki praktykanta, opis czynności wynikających z praktyki, realizowanych w poszczególnych dniach praktyki, potwierdzony przez nauczyciela – opiekuna, opinię z realizacji praktyki obserwacyjnej w semestrze III na kierunku Pedagogika i w semestrze IV na kierunku Filologia; opinia będzie podstawą do zaliczenia praktyki w adekwatnym semestrze;

30 DOKUMENTACJA PRAKTYK jeden konspekt z samodzielnie przez studenta prowadzonych zajęć z użyciem sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna, rzutnik multimedialny i laptop), Arkusz Oceny Studenckiej Praktyki Pedagogicznej Studenta WSPiM w Chrzanowie (Załącznik Nr 3 do Regulaminu), składany po zakończeniu każdej części praktyki czynnej. Skierowanie, umowę, dziennik praktyk, skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne ( praktyka w oddziałach przedszkolnych) student odbiera w Biurze Projektów WSPiM, a arkusz oceny -pobiera ze strony internetowej Uczelni.

31 BIURO PROJEKTÓW Projekt NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK Katarzyna Martyka
Ksenia Kwiatkowska WSPiM, J. Woynarowskiej 1, sala 11 tel. 32/ 32/


Pobierz ppt "Cel studenckich praktyk pedagogicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google