Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korekta wypłaconej dywidendy Korekty konsolidacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korekta wypłaconej dywidendy Korekty konsolidacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Korekta wypłaconej dywidendy Korekty konsolidacyjne

2 Otrzymana/zarachowana dywidenda Płacona dywidenda z jednej strony zmniejsza zysk jednostki zależnej, z drugiej zaś zwiększa przychody finansowe jednostki dominującej. Zgodnie z teorią jedności, przepływ środków pieniężnych z tytułu dywidendy między jednostkami grupy nie ma wpływu na jej sytuacje finansową i majątkową, podlega jednak wyłączeniu.

3 Korekta otrzymanej dywidendy Otrzymana lub zarachowana dywidenda podlega wyłączeniu przy konsolidacji sprawozdań sporządzonych za rok w którym została naliczona lub wypłacona

4 Korekta dywidendy Kapitał zapasowy (+) dywidenda była bowiem płacona z zysku roku poprzedniego 9 przy założeniu, że stanowiła tylko część zysku, którego pozostała część została przeznaczona na kapitał zapasowy) Przychody finansowe wpływające na wynik finansowy bieżącego roku

5 Przykład Grupa kapitałowa BIS SA składa się z jednostki dominującej B SA, która posiada w I SA 52% oraz w S SA - 93% Wyniki finansowe za rok RX1 w I 328 120,- w S 99300,- W lipcu RX2 podjęto decyzje o podziale zysku: Spół a I na zwiększenie kap. zap. 228 120,- Wypłata dywidendy 100000,-

6 cd W spółce S na kap. zap. 49300,- wypłata dywidendy 50000,- Dywidenda wypłacona jednostce dominującej B SA I – 52% x 100000,- = 52000,- S – 93% x 50000,- = 46500,- Dywidenda otrzymana przez B za RX1 Razem = 98500,-

7 Korekty W Bilansie sumarycznym Kapitał zapasowy + 98500,- Zysk/strata netto (-) 98500,- Kapitał zapasowy (lub z/s z lat ub.) (+) 51500 Kapitał mniejszości (-) 51500 W RZiS przychody finansowe (-) 98500,-

8 cd W rachunku przepływów pieniężnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli – (zwiększenie) 150000,- wpływy z aktywów finansowych (zmniejszenie) 98500,- Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym (zmniejszenie) 51500,- (48000 + 3500)

9 Odpis wartości firmy (dodatniej/ujemnej) Odpis wartości firmy ustala się od miesiąca w którym objęto kontrole nad jednostką zależną Od (+) wartości firmy odpisów dokonuje się nie dłużej niż 5 lat metodą liniową ( w uzasadnionych przypadkach do 20 lat) Ujmuje się e skonsolidowanym RZiS w pozycji Odpis wartości firmy – jednostki zalezne

10 Ujemna wartość firmy Odpisywana w pozycji Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne do wysokości w jakiej dotyczy oszacowanych wiarygodnie przyszłych strat i kosztów. Jeżeli straty i koszty nie zostały poniesione w uprzednio przewidywanych okresach to dotycząca ich (-) wart.firmy odpisuje się nastepująco:

11 ujemna Do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych ( przyjętych) i podlegających amortyzacji aktywów

12 Powyżej wartości godziwej aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na regulowanych rynkach, zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych na moment powstania. Jeżeli składnik aktywów wartość firmy uległ trwałej utracie wartości to dokonuje się odpisu tej wartości na skonsolidowany RZiS

13 Przykład 20 marca R1 spółka KOS nabyła 100% udziałów w spółce Alfa. Cena nabycia 4286000 Wartość godziwa aktywów netto Alfa 3756200 Wartość firmy 529800,- Odpis amortyzacyjny wartości firmy: Odpis roczny 529800 :5 = 105960 Odpis mc 105960 : 12 = 8830 Odpis za R1 9 mc x 8830= 79470

14 korekty W bilansie aktywa Wartość firmy – jednostki zależne (-) 79470,- Pasywa Z/S netto (-) 79470,- * RZiS odpis wartości firmy – jednostki zależne

15 Ujemna wartość firmy - przykład Cena nabycia 317500,- Wartość aktywów netto 588300,- Wartość g.aktywów trwałych 418400,- w tym: wnip 95200,- Rzeczowe aktywa trwałe 152400,- Inwestycje dł (akcje sp. giełdowej) 170800,-

16 obliczenia Cena nabycia 317500,- - wartość godziwa akt.netto 588300,- Ujemna wartość firmy 270800,- Górna granica uwf: Wartośc godziwa aktywów trwałych 418400,- -- aktywa finansowe 170800 Górna granica ujemnej wart. fir. 247600,-

17 Dane do ustalenia odpisu ujemnej wartości firmy Amortyzowane aktywa WartośćOkres ekonomicznej użyteczności Wartość x okres użyteczności WNiP 9520000 -programy komputerowe 9520000 Rzeczowe aktywa152400 środki transportu94000242256000 Pozostałe śr.tr.5840015 876000 Razemxx3132000

18 Średni ważony okres 3132000 : 152400 = 20 miesięcy Odpis miesieczny 247600 : 20 = 12380,- Korekty bilansowe (-) ujemna wartość firmy jz Z/S netto (+) RZiS odpis ujemnej wart.fir, jz – przychody (+) Rachunek przepływów Z/s netto – zwiększenie; odpis ujemnej w-f jz zmniejszenie

19 Wycena kapitałów mniejszości Kapitały mniejszości – to kapitały własne jednostek zależnych należące do osób lub jednostek innych niż objęte konsolidacją Na koniec roku obrotowego należy uaktualnić wartość kapitałów mniejszości. Zwiększenie kapitału mniejszości może wynikać z wypracowanego zysku, przeszacowania majątku, podwyższenia kapitału podstawowego

20 cd Jeżeli dodatkową emisje w całości obejmie JD to w efekcie zmniejszą się udziały mniejszości Jeżeli straty JZ przypadające na kapitały mniejszości przekraczają kwoty gwarantujące ich pokrycie, to nadwyżka (straty) podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej


Pobierz ppt "Korekta wypłaconej dywidendy Korekty konsolidacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google