Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Ewa Hellich, prof..SGH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Ewa Hellich, prof..SGH"— Zapis prezentacji:

1 Dr hab. Ewa Hellich, prof..SGH
Konsolidacja Sprawozdań Finansowych Dr hab. Ewa Hellich, prof..SGH

2 Cel konsolidacji Prezentacja sytuacji finansowej i majątkowej oraz wyników działalności wyodrębnionych prawnie lecz powiązanych gospodarczo jednostek jak gdyby stanowiły jedną jednostkę.

3 Przesłanki współdziałania gospodarczego
Zabezpieczenie dostaw surowcowych, Koordynacja sprzedaży, Kooperacja (zmniejszanie kosztów), Wymiana technologii, Pozyskiwanie kapitału Korzyści skali i zakresu Korzyści podatkowe

4 Podstawy prawne Kodeks spółek handlowych
U. o komercjalizacji i prywatyzacji pp. Ustawy antymonopolowe (u. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym) Przepisy o publicznym obrocie papierami wartościowymi Prawo podatkowe (np. umowa o ceny transakcyjne)

5 Podmiotowe teorie konsolidacji sprawozdań finansowych
T. własnościowa -Koncepcja oparta na właścicielach części kapitałów własnych wywodzących się z grupy kapitałowej, T. Podmiotu gospodarującego oparta na wszystkich właścicielach kap. własnych podmiotów grupy, T. p. dominującego – mieszana, prawa do kapitału własnego właścicieli z grupy oraz prawa właścicieli spoza grupy.

6 Przykład Spółka D nabyła 80% majątku sp. „Z” za 4200,-.
Wartość księgowa „Z” 4500,- Wartość godziwa „Z” 5000,-

7 Cd przykładu Teoria własnościowa,
Kapitał właścicieli (majątek netto) w „Z” 80% z 5000 = 4000,- Cena nabycia – wartość majątku = Wartość firmy 4200 – 4000 = 200,- wartość firmy

8 cd. T. podmiotu gospodarującego – jednostka ekonomiczna jest przedmiotem sprawozdawczości Majątek netto „Z” w w. godziwych 5000,- Wartość firmy 4200/80% = 250 Udziały mniejszości 4200/80% X 20% = 1050

9 cd. Koncepcja podmiotu dominującego Majątek netto „Z”
80% x % x 4500 = 4900,- Wart. F %x5000 = 200,- Udziały mn. 20% x 4500 = 900,-

10 Zakres sprawozdania skonsolidowanego
Skonsolidowany bilans S. Rachunek zysków i strat S. rachunek przepływów pieniężnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

11 cd. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe Dołącza się sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej

12 Momenty konsolidacyjne
Na dzień powstania grupy kapitałowej (także zmiana struktury) (jednorazowa) Na koniec okresu sprawozdawczego (ciągła)

13 ZPK Rozrachunki wewnątrz grupowe w przekroju pozycji bilansowych
Przychody z transakcji w ramach grupy według pozycji RZiS Koszty według wariantu sprawozdawczego Zapasy z dostaw wewnętrznych. Ruch środków trwałych dywidendy

14 Etapy konsolidacji Ustalenie grupy kapitałowej
Wyłączenia z konsolidacji Sprawozdania jednostkowe Wycena w wartościach godziwych oraz przeliczenie jednostek zagranicznych Wyliczenia korekt i eliminacji Zapisy w arkuszach konsolidacyjnych Skonsolidowane sprawozdanie

15 Terminologia Grupa kapitałowa, j. powiązane, j.podporządkowane.
Sprawowanie kontroli, współkontroli, wywieranie znaczącego wpływu, Jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej, znaczący inwestor, Kapitały mniejszości

16 Metody Konsolidacja Metoda pełna (jednostki zależne)
Metoda proporcjonalna (j. współzależne) Prezentacja lokaty Metoda praw własności (j. stowarzyszone lub współzależne)


Pobierz ppt "Dr hab. Ewa Hellich, prof..SGH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google