Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Tomasz Otko Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Tomasz Otko Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Tomasz Otko Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

2 Nasza oferta INFORMACJA punkt informacyjny seminaria informacyjne –aktualności EFS –dobre praktyki

3 Nasza oferta SZKOLENIA –w zakresie EFS w latach –szkolenia specjalistyczne wzmacniające umiejętności przygotowania i realizacji projektów miękkich

4 Nasza oferta DORADZTWO –w zakresie przygotowania i wdrażania projektów EFS –specjalistyczne (księgowość w EFS, prawo zamówień publicznych)

5 Nasza oferta ANIMACJA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ - inicjowanie współpracy na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych (budowanie grup partnerskich, koalicji) –targi partnerów spotkania instytucji i organizacji działających na danym obszarze zainteresowanych współpracą identyfikacji obszarów współpracy i pomysłów na projekty partnerskie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich –pomoc w przygotowaniu projektów partnerskich pomoc doradcza w zakresie opracowania projektu konsultacja umów partnerskich

6 Wspieramy projektodawców z powiatów: chrzanowskiego, wielickiego, proszowickiego, myślenickiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, krakowskiego i miasta Krakowa

7 Regionalne Ośrodki EFS w Małopolsce Kraków – Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, ul. Mikołajska 4, I piętro, tel. (0-12) Tarnów – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Sikorskiego 4, tel. (0-14) Nowy Sącz – Fundacja Wiedza i Rozwój, ul. Długosza 9, tel. (0-18)

8 METODOLOGIA BUDOWANIA PROJEKTU EUROPEJSKIEGO

9 Czym jest projekt? Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnych wyników, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania określonych zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych.

10 Wniosek Formularz za pomocą, którego instytucja ubiegająca się o wsparcie opisuje siebie i swój pomył na projekt Zapamiętaj ! Jakość wniosku aplikacyjnego prawie w całości zależy od jakości przygotowanego projektu

11 Jakie są etapy przygotowania projektu? Analiza zainteresowanych (interesariuszy) Analiza problemu Określenie celów Wyznaczenie planowanych rezultatów Dobór odpowiednich działań Przygotowanie harmonogramu działań Opracowanie budżetu

12 Rodzaje interesariuszy Interesariusze Wszystkie osoby grupy osób, instytucje lub przedsiębiorstwa, na które realizowany projekt ma potencjalny wpływ Intereariusze bezpośredni osoby lub instytucje, które będą bezpośrednio korzystać z projektu i produktów przez niego wytworzonych, np. realizator projektu, uczestnik projektu Interesariusze pośredni Osoby lub instytucje na które projekt ma wpływ sposób długofalowy, otoczenie projektu (współpracujące, neutralne, z konfliktem interesów) np. rodzina, mieszkańcy obszaru na którym realizowany jest projekt, instytucje samorządowe, instytucje działające w obszarze realizacji projektu

13 Analiza interesariuszy 1.Identyfikacja wszystkich grup, które mogą mieć znaczenie dla projektu 2.Określenie przyczyny i sposobu zaangażowania 3.Określenie możliwego zakresu kooperacji lub konfliktu w projekcie

14 Nie ma problemu nie ma projektu! Punktem wyjścia do budowy projektu jest zawsze moment zdefiniowania problemu, którego będzie on dotyczył. Jeśli nie potrafisz znaleźć problemu to znaczy, że nie jest potrzebna realizacja żadnego projektu

15 Analiza problemów Analiza problemu ma za zadanie określić negatywne aspekty sytuacji w jakiej znajdują się potencjalni interesariusze projektu. Można więc powiedzieć, że jest to pesymistyczne spojrzenie na aktualną sytuację 1. Co jest istotą problemu, którym się zajmujemy? np. rośnie liczba osób kończących szkoły średnie nie wchodzących na rynek pracy. 2. Jaki jest zasięg i skala problemu? np. ponad 30% zeszłorocznych absolwentów nie weszło na rynek pracy (dane). 3. Dlaczego jest to takie ważne? przedstawić skutki społeczne tego zjawiska. 4. Na jakiej podstawie jakich źródeł został określony problem?

16 CEL – pozytywny, oczekiwany stan w przyszłości PROBLEM – negatywny obraz rzeczywistości Rola projektu PROJEKT

17 Hierarchia celów projektu Cel ogólny/główny/nadrzędny- cel strategiczny nie zostanie osiągnięty w wyniku realizacji pojedynczego projektu, jednak osiągnięcie celów projektowych przybliży nas do celu ogólnego Cel ogólny => oddziaływanie => efekt długofalowy Cel ogólny projektu najczęściej wynika z celu PROGRAMU/PRIORYTETU np: cele ogólne projektu EFS: –Cel Programu Operacyjnego PO KL- Wyrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej –Cel działania 9.1 PO KL – Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych

18 Hierarchia celów projektu Cel/e szczegółowy/we (bezpośredni/e) projektu odnosi się do kluczowego, zidentyfikowanego problemu, którym chcemy się zająć. Cel bezpośredni projektu : powstaje w wyniku realizacji projektu lub w niedługim czasie po jego zakończeniu przynosi trwałą korzyść (zmianę) uczestnikom projektu bezpośrednio wynika z wypracowanych rezultatów np. cel szczegółowy projektu EFS - podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów ze szkoły X

19 Cele szczegółowe projektu Cele projektu powinny być SMART (bystre, mądre): S pecific- konkretne, szczegółowe M easurable- mierzalne A ffirmative- akceptowane, doceniane (obiektywne) R ealistic- realistyczne T imeframed - określone w czasie

20 Rezultaty Bezpośrednie i natychmiastowe efekty projektu Rezultaty liczbowe (twarde): –Produkty - wszystkie produkty materialne i usługi, które otrzymuje beneficjent w trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów np. szkolenie, certyfikat –Rezultaty, które można określić liczbą lub procentem np. % osób (kobiet i mężczyzn), które z sukcesem ukończyły działanie, liczba osób, które znalazły pracę

21 Rezultaty Rezultaty jakościowe (miękkie) - określają zmiany jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy np. zmiany postaw, kompetencji, umiejętności i innych cech, których istnienie może być stwierdzone jedynie w wyniku specyficznych badań czy obserwacji.

22 Działania poszczególne zadania i czynności do wykonania w projekcie pokazują za pomocą jakich kroków osiągane będą rezultaty np. promocja, rekrutacja, szkolenia, monitoring, ewaluacja, badania, konferencja

23

24 Harmonogram realizacji projektu Harmonogram projektu to metoda przedstawienia działań podejmowanych w czasie trwania projektu wraz z ich podziałem na etapy i czynności, która pozwala na zidentyfikowanie ich logicznej kolejności. Harmonogram pozwala również na przedstawienie wszelkich zależności pomiędzy czynnościami oraz stanowi bazę do przydzielenia odpowiedzialności za ukończenie każdego działania i przydzielenia niezbędnych zasobów

25 Jak zrobić harmonogram? 1.Zrobić listę głównych zadań w projekcie 2.Podzielić zadania na etapy 3.Ustalić kolejność i zależność pomiędzy działaniami/etapami 4.Ustalić czas rozpoczęcia i zakończenia działań/zadań 5.Przydzielić zadania członkom zespołu

26 Budżet Koszty muszą być spójne z planowanymi działaniami (budżet zadaniowy) Tylko koszty kwalifikowane Realistyczny (ceny rynkowe) Staramy się nie zapomnieć o żadnych kosztach Bierzemy poprawkę na czas przepływów finansowych (rozsądnie rozkładajmy wydatki) Wkład własny rośnie wraz z budżetem W pracy nad budżetem powinna brać udział osoba, która będzie podejmowała zobowiązania finansowe

27 Dziękuję za uwagę ! Tomasz Otko tel


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc w zasięgu ręki Tomasz Otko Regionalny Ośrodek EFS w Krakowie Fundacja Instytut Studiów Strategicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google