Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im
Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku inaugurujące nowy rok szkolny 2013/2014 – 18 IX 2013 –

2 Kierunki pracy szkoły Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 uwzględniają: realizację kierunków polityki oświatowej państwa (MEN) – rok 2013/2014 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU, priorytety W-M Kuratora Oświaty, organu prowadzącego szkołę - Burmistrza Olecka; zadania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013, założenia programowe „Koncepcji rozwoju szkoły na lata 2010/2015”.

3 Koncentrują się na realizacji zadań zmierzających do:
Podniesienia jakości kształcenia poprzez: zapewnienie warunków do efektywnego i skutecznego procesu nauczania-uczenia się, przeprowadzanie diagnoz pedagogicznych będących podstawą planowania działań dydaktyczno-wychowawczych ukierunkowanych na rozwój każdego ucznia, doskonalenie procesów edukacyjnych zorganizowanych w sposób sprzyjający uczeniu się, zmierzających do zapewnienia każdemu uczniowi sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości, podniesienie skuteczności i efektywności przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego,

4 rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży (motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach oraz szerokiego korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych), stwarzanie warunków do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych i szeroko pojętej aktywności uczniowskiej, wspieranie i monitorowanie jakości wdrażania nowatorstwa pedagogicznego – oferty programowo-organizacyjnej szkoły: oddziały sportowe, klasa terapeutyczna, innowacje programowo-organizacyjne (edukacja medialna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza), realizację działań w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” – wymiana międzynarodowa młodzieży (szkoły partnerskie: Polska – Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Węgry, Francja, Włochy, Bułgaria). Temat projektu: „Poznajemy nasze dziedzictwo narodowe”,

5 Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji poprzez:
budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wspierających, psychoedukacyjnych i interwencyjnych

6 Podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów poprzez:
ukierunkowane procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz popularyzacji sportów całego życia i edukacji zdrowotnej, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną wśród młodzieży, promowanie rekreacyjnych i sportowych form aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, zapewnianie warunków sprzyjających rozwojowi i bezpieczeństwu psychicznemu i fizycznemu każdego ucznia, zapobieganie przemocy fizycznej, psychicznej, ochrona przed używkami i innymi zagrożeniami, kształtowanie postaw obywatelskich oraz zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego i innych ludzi w tym wolontariatu.

7 Aktywna promocja działań szkoły w środowisku lokalnym poprzez:
kontynuowanie i doskonalenie dotychczasowych działań w zakresie promocji szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualność, jakość i rzetelność przekazu. strona internetowa:

8 Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami. Szkoła współpracy. Rodzice partnerami szkoły.
wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły, Wsparcie nauczycieli, uczniów i rodziców w tworzeniu wspólnej koalicji w szkole dla uczenia się, rozwoju i dorastania młodzieży, poprzez: poznanie wzajemnych opinii i oczekiwań, wsparcie w procesie dydaktycznym i wychowawczym po dokonaniu diagnozy pedagogicznej współpracę dla jednego celu.

9 Działania szkoły Szkoła zobligowana jest do podejmowania działań w zakresie: dydaktyki, wychowania, opieki, profilaktyki. Wszystko w oparciu o dogłębną diagnozę dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania uczniów.

10 Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Co możemy wspólnie zrobić: Organizacja badań lub konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wskazanie źródła powstania problemów. Objęcie dziecka różnymi formami pomocy w nauce: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym, organizacja grup pomocy koleżeńskiej. Objęcie dziecka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej różnorodnymi formami pomocy w zależności od postawionej diagnozy. Stosownie do potrzeb opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych. Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów z trudnościami wychowawczymi. Objęcie dziecka różnorodnymi formami terapii np. pedagogiczną.

11 Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb wszystkich uczniów Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne Oferta dostępna w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły

12 Zajęcia specjalistyczne
terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: piątek godz – 1445 piątek godz – 1620 zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami wychowawczymi i społecznymi: środa godz – 1515 zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające poczucie własnej wartości i asertywności dziecka: środa godz – 1620

13 Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Pomoc będzie udzielana w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. Czego mogą Państwo oczekiwać: stypendium szkolne, dofinansowanie dożywiania (we współpracy z MOPS), stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia sportowe, wskazanie instytucji udzielających wsparcia.

14 Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi i bezpieczeństwu psychicznemu i fizycznemu uczniów, respektowanie zasad obowiązujących w szkole, podejmowanie działań zapobiegających przemocy fizycznej, psychicznej, ochroną przed używkami, Podejmowanie działań interwencyjnych.

15 Profilaktyka Zapobieganie rozwijaniu się i utrwalaniu zachowań problemowych. Podejmowanie działań w zakresie m.in.: wagarów, eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze) i wzmacniającymi, infoholizmu i cyberprzemocy, stosowania niebezpiecznych diet zagrażających zdrowiu – w tym zagrożenia anoreksją i bulimią, agresji, prześladowania, konfliktów z prawem, ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży.

16 Współpraca z rodzicami
spotkania z rodzicami: ogólnoszkolne, klasowe, indywidualne, wywiadówki partnerskie, warsztaty tematyczne indywidualne porady i konsultacje dyżur pedagogiczny pedagogizacja rodziców podczas spotkań ogólnoszkolnych i/lub klasowych współtworzenie planów wychowawczych klas oraz włączenie się w zaplanowaną pracę wychowawczą.

17 Pedagogizacja rodziców i nauczycieli
Lp. Tematyka 1. Wychowanie bez porażek – czy to możliwe? O konfliktach w okresie „burzowym”. 2. Dojrzewanie psychoseksualne nastolatka – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. 3. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią. Stosowanie niebezpiecznych diet. 4. Psychomanipulacja – jak ustrzec dziecko wpływowe przed presją rówieśniczą? 5. „Używki – co każdy z rodziców powinien wiedzieć?” Profilaktyka domowa. Substancje psychoaktywne i wzmacniające (tzw. energetyki). 6. Jak moje dziecko spędza czas wolny i co mu zagraża? 7. Jak wesprzeć dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia? 8. Cyberprzemoc – wciąż aktualna i niebezpieczna. 9. Infoholizm. 10. Uczestnictwo w subkulturach.

18 Godziny pracy szkolnych specjalistów
Dzień tygodnia Nauczyciel p. Dorota Gorlo - Szczecina p. Beata Prześniak Poniedziałek 800 – 1200 1200 – 1400 Wtorek 1600 – 1700 (dyżur) Środa 1100 – 1500 800 – 1000 Czwartek Piątek

19 Pamiętajmy! By pomóc osiągnąć dziecku sukces niezbędna jest rzetelna współpraca szkoły, specjalistów i rodziców. Tylko współdziałanie gwarantuje pomyślność podjętych działań.

20 Pamiętajmy! Nauczyciele tworzą zespół wspólnie budujący poczucie tożsamości, co zapewnia sprawne jego funkcjonowanie. Rodzice widząc dobrą współpracę nauczycieli, chętnie włączą się w działania prowadzące do osiągnięcia wspólnych celów.

21 Zasady współpracy nauczyciele-rodzice
dobrowolność i pozytywna motywacja do działania systematyczność (zarówno gdy uczeń stwarza problemy, jak i gdy osiąga sukcesy) skuteczność i dwukierunkowość wymiany informacji zgodność celów wychowania w domu i w szkole Współdziałanie – gwarancją sukcesu!

22 strona internetowa szkoły:
W przypadku jakichkolwiek problemów zawsze mogą Państwo kontaktować się z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem, dyrektorem pod numerem telefonu 87  strona internetowa szkoły:

23 Dziękujemy za uwagę Anna Dorota Siemiatycka – dyrektor
Beata Prześniak – wicedyrektor, pedagog szkolny Dorota Gorlo-Szczecina – pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google