Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku inaugurujące nowy rok szkolny 2013/2014 – 18 IX 2013 –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku inaugurujące nowy rok szkolny 2013/2014 – 18 IX 2013 –"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku inaugurujące nowy rok szkolny 2013/2014 – 18 IX 2013 –

2 Kierunki pracy szkoły Główne kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014 uwzględniają: realizację kierunków polityki oświatowej państwa (MEN) – rok 2013/2014 ROKIEM SZKOŁY W RUCHU, priorytety W-M Kuratora Oświaty, organu prowadzącego szkołę - Burmistrza Olecka; zadania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013, założenia programowe Koncepcji rozwoju szkoły na lata 2010/2015.

3 Koncentrują się na realizacji zadań zmierzających do: 1. Podniesienia jakości kształcenia poprzez: zapewnienie warunków do efektywnego i skutecznego procesu nauczania-uczenia się, przeprowadzanie diagnoz pedagogicznych będących podstawą planowania działań dydaktyczno-wychowawczych ukierunkowanych na rozwój każdego ucznia, doskonalenie procesów edukacyjnych zorganizowanych w sposób sprzyjający uczeniu się, zmierzających do zapewnienia każdemu uczniowi sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości, podniesienie skuteczności i efektywności przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego,

4 rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży (motywowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach oraz szerokiego korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych), stwarzanie warunków do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych i szeroko pojętej aktywności uczniowskiej, wspieranie i monitorowanie jakości wdrażania nowatorstwa pedagogicznego – oferty programowo-organizacyjnej szkoły: oddziały sportowe, klasa terapeutyczna, innowacje programowo-organizacyjne (edukacja medialna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza), realizację działań w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół Uczenie się przez całe życie – wymiana międzynarodowa młodzieży (szkoły partnerskie: Polska – Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, Węgry, Francja, Włochy, Bułgaria). Temat projektu: Poznajemy nasze dziedzictwo narodowe,

5 2. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji poprzez: budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podejmowanie działań wspierających, psychoedukacyjnych i interwencyjnych

6 3. Podejmowanie działań na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów poprzez: ukierunkowane procesów edukacyjnych sprzyjających rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz popularyzacji sportów całego życia i edukacji zdrowotnej, zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną wśród młodzieży, promowanie rekreacyjnych i sportowych form aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia, zapewnianie warunków sprzyjających rozwojowi i bezpieczeństwu psychicznemu i fizycznemu każdego ucznia, zapobieganie przemocy fizycznej, psychicznej, ochrona przed używkami i innymi zagrożeniami, kształtowanie postaw obywatelskich oraz zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz środowiska lokalnego i innych ludzi w tym wolontariatu.

7 4. Aktywna promocja działań szkoły w środowisku lokalnym poprzez: kontynuowanie i doskonalenie dotychczasowych działań w zakresie promocji szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktualność, jakość i rzetelność przekazu. strona internetowa: www.gim2.olecko.edu.plwww.gim2.olecko.edu.pl

8 5. Podejmowanie działań na rzecz współpracy z rodzicami. Szkoła współpracy. Rodzice partnerami szkoły. wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły, Wsparcie nauczycieli, uczniów i rodziców w tworzeniu wspólnej koalicji w szkole dla uczenia się, rozwoju i dorastania młodzieży, poprzez: poznanie wzajemnych opinii i oczekiwań, wsparcie w procesie dydaktycznym i wychowawczym po dokonaniu diagnozy pedagogicznej współpracę dla jednego celu.

9 Szkoła zobligowana jest do podejmowania działań w zakresie: dydaktyki, wychowania, opieki, profilaktyki. Wszystko w oparciu o dogłębną diagnozę dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem kontekstu funkcjonowania uczniów. Działania szkoły

10 Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Co możemy wspólnie zrobić: Organizacja badań lub konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wskazanie źródła powstania problemów. Objęcie dziecka różnymi formami pomocy w nauce: zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym, organizacja grup pomocy koleżeńskiej. Objęcie dziecka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej różnorodnymi formami pomocy w zależności od postawionej diagnozy. Stosownie do potrzeb opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych. Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów z trudnościami wychowawczymi. Objęcie dziecka różnorodnymi formami terapii np. pedagogiczną.

11 Organizacja zajęć pozalekcyjnych Oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb wszystkich uczniów Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Zajęcia specjalistyczne Oferta dostępna w gablocie informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły www.gim2olecko.edu.plwww.gim2olecko.edu.pl

12 Zajęcia specjalistyczne terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: piątek godz. 13 45 – 14 45 piątek godz. 15 20 – 16 20 zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami wychowawczymi i społecznymi: środa godz. 14 30 – 15 15 zajęcia psychoedukacyjne wzmacniające poczucie własnej wartości i asertywności dziecka: środa godz. 15 20 – 16 20

13 Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej Pomoc będzie udzielana w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny. Czego mogą Państwo oczekiwać: stypendium szkolne, dofinansowanie dożywiania (we współpracy z MOPS), stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i/lub za osiągnięcia sportowe, wskazanie instytucji udzielających wsparcia.

14 Bezpieczeństwo uczniów w szkole Budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi i bezpieczeństwu psychicznemu i fizycznemu uczniów, respektowanie zasad obowiązujących w szkole, podejmowanie działań zapobiegających przemocy fizycznej, psychicznej, ochroną przed używkami, Podejmowanie działań interwencyjnych.

15 Profilaktyka Zapobieganie rozwijaniu się i utrwalaniu zachowań problemowych. Podejmowanie działań w zakresie m.in.: wagarów, eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze) i wzmacniającymi, infoholizmu i cyberprzemocy, stosowania niebezpiecznych diet zagrażających zdrowiu – w tym zagrożenia anoreksją i bulimią, agresji, prześladowania, konfliktów z prawem, ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży.

16 spotkania z rodzicami: ogólnoszkolne, klasowe, indywidualne, wywiadówki partnerskie, warsztaty tematyczne indywidualne porady i konsultacje dyżur pedagogiczny pedagogizacja rodziców podczas spotkań ogólnoszkolnych i/lub klasowych współtworzenie planów wychowawczych klas oraz włączenie się w zaplanowaną pracę wychowawczą.

17 Lp.Tematyka 1.Wychowanie bez porażek – czy to możliwe? O konfliktach w okresie burzowym. 2. Dojrzewanie psychoseksualne nastolatka – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. 3.Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią. Stosowanie niebezpiecznych diet. 4.Psychomanipulacja – jak ustrzec dziecko wpływowe przed presją rówieśniczą? 5. Używki – co każdy z rodziców powinien wiedzieć? Profilaktyka domowa. Substancje psychoaktywne i wzmacniające (tzw. energetyki). 6.Jak moje dziecko spędza czas wolny i co mu zagraża? 7.Jak wesprzeć dziecko w wyborze dalszego kierunku kształcenia? 8.Cyberprzemoc – wciąż aktualna i niebezpieczna. 9.Infoholizm. 10.Uczestnictwo w subkulturach.

18 Dzień tygodnia Nauczyciel p. Dorota Gorlo - Szczecinap. Beata Prześniak Poniedziałek 8 00 – 12 00 12 00 – 14 00 Wtorek 8 00 – 12 00 12 00 – 14 00 16 00 – 17 00 (dyżur) Środa 11 00 – 15 00 16 00 – 17 00 (dyżur) 8 00 – 10 00 Czwartek8 00 – 12 00 -------------------- Piątek11 00 – 15 00 8 00 – 10 00

19 Pamiętajmy! By pomóc osiągnąć dziecku sukces niezbędna jest rzetelna współpraca szkoły, specjalistów i rodziców. By pomóc osiągnąć dziecku sukces niezbędna jest rzetelna współpraca szkoły, specjalistów i rodziców. Tylko współdziałanie gwarantuje pomyślność podjętych działań. Tylko współdziałanie gwarantuje pomyślność podjętych działań.

20 Pamiętajmy! Nauczyciele tworzą zespół wspólnie budujący poczucie tożsamości, co zapewnia sprawne jego funkcjonowanie. Rodzice widząc dobrą współpracę nauczycieli, chętnie włączą się w działania prowadzące do osiągnięcia wspólnych celów.

21 Zasady współpracy nauczyciele-rodzice dobrowolność i pozytywna motywacja do działania systematyczność (zarówno gdy uczeń stwarza problemy, jak i gdy osiąga sukcesy) skuteczność i dwukierunkowość wymiany informacji zgodność celów wychowania w domu i w szkole Współdziałanie – gwarancją sukcesu!

22 W przypadku jakichkolwiek problemów zawsze mogą Państwo kontaktować się z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, wicedyrektorem, dyrektorem pod numerem telefonu 87 520 20 86. strona internetowa szkoły: www.gim2.olecko.edu.pl

23 Dziękujemy za uwagę Anna Dorota Siemiatycka – dyrektor Beata Prześniak – wicedyrektor, pedagog szkolny Dorota Gorlo-Szczecina – pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny


Pobierz ppt "Spotkanie z rodzicami uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku inaugurujące nowy rok szkolny 2013/2014 – 18 IX 2013 –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google