Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zamówienia publiczne Mała Nowelizacja Wojciech Górecki Dźwirzyno, 21-23 kwietnia 2010r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zamówienia publiczne Mała Nowelizacja Wojciech Górecki Dźwirzyno, 21-23 kwietnia 2010r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1 Zamówienia publiczne Mała Nowelizacja Wojciech Górecki Dźwirzyno, 21-23 kwietnia 2010r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

2 Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tzw. mała nowelizacja) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

3 Zmiany w zakresie aktów wykonawczych nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzaj ó w dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (31.12.2009 r. – data wejścia w życie) nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaj ó w koszt ó w w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczenia nowe rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zam ó wień publicznych – zmiana wynika z Komunikatu Komisji Europejskiej (01.01. 2010 r.) nowe rozporządzenie w sprawie kwot wartości zam ó wień oraz konkursów, od kt ó rych jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – zmiana związana jest ze zmianą rozporządzenia Komisji Europejskiej (01.01.2010 r.) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4 Nowe progi unijne Wysokość kursu euro Nowe wartości tzw. progów unijnych określone rozporządzeniem Komisji Wsp ó lnot Europejskich byłopo zmianie 5 150 000 e4 845 000 e 412 000 e 387 000 e 206 000 e 193 000 e 133 000 e 125 000 e Nowa wartość średniego kursu złotego w stosunku do Euro byłopo zmianie 3,8771 PLN3,8390 PLN Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

5 Warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) 1. O udzielenie zam ó wienia mogą ubiegać się wykonawcy, kt ó rzy spełniają warunki, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam ó wienia; 4)sytuacji ekonomicznej i finansowej. wykreślono nie podlegają wykluczeniu z postępowania Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

6 Warunki pozytywne i negatywne Podział na dwa rodzaje warunków udziału w postępowaniu: - warunki pozytywne, po których spełnieniu wykonawca jest dopuszczony do procedury udzielania zamówienia (posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - art.22 ust. 1) - warunki negatywne, których spełnienie skutkuje obowiązkiem wykluczenia wykonawcy (art. 24 ust. 1) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

7 Oświadczenia (2 rodzaje) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1) – dokument określony w rozporządzeniu w sprawie dokumentów Oświadczenie o spełnianiu warunk ó w udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) – nie wykazano tego oświadczenia w rozporządzeniu w sprawie dokument ó w ponieważ obowiązek złożenia przez wykonawcę tego oświadczenia wynika wprost z ustawy (art. 44) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

8 Art. 26 ust. 2a 2a.Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji (art. 22 ust.3) oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.36 ust. 1 pkt 5) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

9 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Warunki są określone w ustawie Zamawiający – obowiązek konkretyzacji warunków poprzez opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

10 Sposób dokonywania opisu (art.22 ust. 4) Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunk ó w, o kt ó rych mowa w art. 22 ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

11 Zakres opisu Warunki określone w art. 24 ust. 1 nie wymagają konkretyzacji (opisu) ponieważ są konkretne – tu zamawiający żąda jedynie stosownego oświadczenia i dokument ó w potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Warunki określone w art. 22 ust. 1 są og ó lne i wymagają konkretyzacji – dotyczy to nie wszystkich warunk ó w ale tych, kt ó re zamawiający uważa za niezbędne w konkretnym postępowaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

12 Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału Zakres dokument ó w jakich zamawiający może żądać określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Nie można żądać dokumentów innych niż w ww. rozporządzeniu. Zamawiający może żądać wyłącznie dokument ó w niezbędnych. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

13 Dokumenty niezbędne Powyżej prog ó w unijnych zamawiający ma obowiązek żądania dokument ó w potwierdzających spełnianie warunk ó w o kt ó rych mowa w art.22 ust. 1 w zakresie w jakim dokonał ich opisu oraz wszystkich dokumentów wskazanych w rozporządzeniu na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z powod ó w określonych w art. 24 ust. 1 Poniżej prog ó w unijnych zamawiający ma uprawnienie do żądania dokument ó w potwierdzających spełnianie warunk ó w o kt ó rych mowa w art.22 ust. 1 w zakresie w jakim dokonał ich opisu oraz uprawnienie do żądania dokumentów wskazanych w rozporządzeniu na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z powod ó w określonych w art. 24 ust. 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

14 Potencjał podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b) 2b.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

15 Potencjał podmiotów trzecich Uprawnieni wykonawcy do opierania się na potencjale podmiot ó w trzecich (dotyczy tylko niekt ó rych spośr ó d wymienionych w art. 22 ust. 1 warunków). Nie dotyczy: - warunku posiadania uprawnień - warunku potencjału ekonomicznego Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

16 Potencjał podmiotów trzecich Wykonawca odwołując się do potencjału podmiot ó w trzecich musi wykazać, że będzie dysponował zasobami tego podmiotu niezbędnymi do realizacji zam ó wienia Udowodnienie dysponowania zasobami podmiotu trzeciego nie musi oznaczać jakiegokolwiek udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia – może polegać np. na wydzierżawieniu sprzętu Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

17 Potencjał podmiotów trzecich Powoływanie się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego będzie najczęściej oznaczało udział podmiotu trzeciego w realizacji części zamówienia Wiedza i doświadczenie stanowią składniki przedsiębiorstwa, kt ó re nie mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od zorganizowanego kompleksu majątkowego Ograniczenie podwykonawstwa może być uznane jako ograniczenie uprawnienia do powoływania się na potencjał podmiotów trzecich Ograniczenie podwykonawstwa wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach ze względu na specyfikę zamówienia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

18 Potencjał podmiotów trzecich Zmiana podmiot ó w trzecich na etapie realizacji zam ó wienia – dopuszczalna tylko w przypadku, kiedy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany na zasadach art. 144 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

19 Dokumenty od podmiotu trzeciego Zgodnie § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokument ó w: jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunk ó w, o kt ó rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiot ó w na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zam ó wienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot ó w dokument ó w wymienionych w § 2 (dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia). Zamawiający żąda ww. dokument ó w już w ogłoszeniu o zam ó wieniu i siwz, a więc na zasadach takich samych, jak w stosunku do dokument ó w dotyczących bezpośrednio wykonawc ó w. Obowiązek złożenia wymaganych dokument ó w dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji w kt ó rej wykonawca wykazując spełnianie warunk ó w udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiot ó w trzecich oraz gdy z okoliczności wynika, iż dla wykazania dysponowania zasobami niezbędnymi dla realizacji zam ó wienie konieczny jest udział podmiotu trzeciego w realizacji zam ó wienia. W szczeg ó lności może to dotyczyć sytuacji, w kt ó rej wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

20 Dokumenty od podmiotu trzeciego Jeżeli wykonawca odwołuje się do potencjału podmiotu trzeciego w zakresie sytuacji finansowej wykonawca zobowiązany jest złożyć informację z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środk ó w finansowych lub zdolność kredytową podmiotu trzeciego, kt ó rego zasobami wykonawca będzie dysponował (§ 1 ust. 3 rozp.). Obowiązek złożenia tego dokumentu wynika wprost z rozporządzenia i w powyższym zakresie nie jest wymagane wyrażanie woli w tym zakresie w ogłoszeniu o zam ó wieniu lub siwz. Nie złożenie dokument ó w przez wykonawcę odnoszących się do podmiotu trzeciego skutkuje obowiązkiem jego wykluczenia z postępowania z powodu nie wykazania spełniania warunk ó w (art. 24 ust. 2 pkt 4) po uprzednim wezwaniu wykonawcy do uzupełnienia dokument ó w. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

21 Art. 26 ust. 2c 2c.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

22 Art. 22 ust. 2 Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przepisie art. 22 ust. 2 nowelizacji implementacja art. 19 dyrektywy klasycznej - zamawiający mają możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu, że o udzielane zamówienie będą się mogli ubiegać wyłącznie wykonawcy, których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Cel - wyrównanie szans wykonawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w ubieganiu się o zamówienia publiczne w celu integracji lub reintegracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

23 Art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1)wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

24 Art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: – 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, – 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, – 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

25 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

26 Art. 40 ust. 5 5. Zamawiający może opublikować ogłoszenie o zamówieniu również w inny sposób niż określony w ust. 1 – 3, w szczególności w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim.; Ponadto w art. 40 uchyla się ust. 4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

27 Art. 46 ust. 1 ­ 3 1.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a (zatrzymanie wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów). 2.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

28 Uzasadnienie Rezygnacja z niezasadnego obciążenia finansowego wykonawców Z powyższą zmianą wiąże się zmiana art. 85 ust. 4, zgodnie z którą obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia w związku z przedłużeniem terminu związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

29 Art. 85 ust. 4 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

30 Art. 144 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie kt ó rej dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zam ó wienia oraz określił warunki takiej zmiany Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

31 Art. 147 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. uchyla się ust. 3 i 4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

32 Okres zabezpieczenia nie będzie obejmował okresu gwarancji jakości Obecnie zabezpieczanie należytego wykonania umowy może służyć pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. Z uwagi na często długi okres trwania gwarancji oraz w celu uwolnienia środków finansowych, które mogą być wykorzystane przez wykonawców na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, zrezygnowano z pozostawiania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości (art. 151 ust. 2 i 3 nowelizacji). Stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia za wady oraz gwarancja to odrębne instytucje. Pozostawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roszczenia z tytułu rękojmi za wady zapewni zamawiającemu w niezbędnym zakresie zabezpieczenie wyeliminowania przez wykonawcę najistotniejszych wad przedmiotu umowy. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

33 Art. 151a (dodany po art. 151) 1.Zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zam ó wienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zam ó wieniu lub w specyfikacji istotnych warunk ó w zam ó wienia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.Zaliczki mogą być udzielane, jeżeli: 1) zam ó wienie jest finansowane z udziałem: a) środk ó w pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środk ó w z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) niepodlegających zwrotowi środk ó w innych niż wymienione w lit. a) i b) pochodzących ze źr ó deł zagranicznych, lub 2) przedmiotem zam ó wienia są roboty budowlane. Ograniczenie to nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związk ó w oraz innych jednostek sektora finans ó w publicznych, dla kt ó rych organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

34 3.Zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. 4.Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zam ó wienie w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. 5.Zamawiający może żądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 i 2. 6.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia zaliczki, jeżeli przewidywana wartość zaliczek przekracza 20 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 7.Przepisy ust. 2 – 4 i 6 nie mają zastosowania do zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 – 7. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

35 Art. 154 pkt 5a 5a)Prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi, ogłasza, aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu oraz dokonuje wykreśleń wykonawców z wykazu. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

36 Art. 34. 1. Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Jeżeli skarga, o której mowa w ust. 1, dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 000 000 złotych. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.) art. 34 otrzymuje brzmienie: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

37 Art. 3 i 4 ustawy nowelizującej Art. 3. 1.Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie została przekazana lub udostępniona wykonawcom przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy, przepis art. 38 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 4. Do zmian umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do zmian umów zawartych od dnia 24 października 2008 r. stosuje się art. 144 ust. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

38 Art. 5 ustawy nowelizacyjnej Art. 5. 1.Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.Przepis art. 38 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

39 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

40 Biuro Projektu Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin Kierownik ZORP Paweł Nowak tel./fax: 091 425 61 79 tel./fax: 091 425 61 20 kom. 516 144 661 e-mail: pawel_nowak@wup.plpawel_nowak@wup.pl Koordynator Zespołu Organizacyjnego Andrzej Świeboda tel./fax: 091 425 61 20 kom. 516 144 656 e-mail: andrzej_swieboda@wup.plandrzej_swieboda@wup.pl www.zorp.wup.pl Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013


Pobierz ppt "Zamówienia publiczne Mała Nowelizacja Wojciech Górecki Dźwirzyno, 21-23 kwietnia 2010r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google