Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Usługowo-Doradcze „Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Usługowo-Doradcze „Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka”"— Zapis prezentacji:

1 Biuro Usługowo-Doradcze „Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka”
Nowelizacja mała i duża w 2009 r. oraz praktyczne rady co zrobić aby nie popełnić błędu w prowadzonym postępowaniu Biuro Usługowo-Doradcze „Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka” mgr Alojzy Jakóbik

2 Nowelizacje w 2009 r. Ustawa z dnia 5 Listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – tzw. mała nowelizacja Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2009 r.- tzw. duża nowelizacja Zmiany aktów wykonawczych do nowelizacji

3 Zmiany w zakresie aktów wykonawczych
nowelizacja rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - zmiany wynikają z tzw. małej nowelizacji; nowe rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań - spowodowane koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian nowelizacyjnych w tzw. dużej nowelizacji; nowe rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - w związku ze zmianami przewidzianymi w tzw. dużej nowelizacji, nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych - w związku ze zmianami przewidzianymi w tzw. dużej nowelizacji, nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczenia - zmiany wynikają z tzw. małej nowelizacji;  nowe rozporządzenie w wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym - w związku ze zmianami przewidzianymi w tzw. dużej nowelizacji, nowe rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do Euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – zmiana wynika z Komunikatu Komisji Europejskiej nowe rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich – zmiana związana jest ze zmianą rozporządzenia Komisji Europejskiej

4 Nowe progi unijne Wysokość kursu euro
Nowe wartości tzw. progów unijnych określone rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Zmieniona wartość średniego kursu złotego w stosunku do Euro obecnie po zmianie Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro obecnie po zmianie 3,8771 PLN 3,8390 PLN

5 Cel nowelizacji Cel nowelizacji:
Zapewnienie wykonawcom dostępu do zamówień na zasadach niedyskryminacyjnych (warunki), Przyspieszenie procedur (pytania do siwz, opłata sądowa), Zmniejszenie kosztów związanych z organizacją i udziałem w postępowaniu (wadium, zaliczki, brak obowiązku publikacji ogłoszenia w prasie) Rozwiązania „prospołeczne”. Wejście w życie nowelizacji: Przepisy o zmianie art z dniem ogłoszenia, zastosowanie również do postępowań wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji Pozostałe przepisy - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

6 Warunki udziału w postępowaniu
Warunki „negatywne”, których spełnienie skutkuje obowiązkiem wykluczenia wykonawcy (art. 24 ust. 1) W nowelizacji art. 24 ust. 1 pkt 4-9 nastąpiło rozszerzenie katalogu czynów przestępnych o przestępstwo przeciwko środowisku. - złożenie nieprawdziwej informacji mającej wpływ lub mogącej mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Warunki „pozytywne”, których spełnienie skutkuje dopuszczeniem do procedury udzielania zamówienia (art. 22 ust. 1)

7 Warunki udziału w postępowaniu
Art.. 22 ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8 Warunki udziału w postępowaniu
2. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. 4. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

9 Warunki udziału w postępowaniu
Art. 26 ust. 2b. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

10 Zmiany i doprecyzowanie warunków
Doprecyzowanie przepisów dotyczących wskazania momentu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2a), oraz uelastycznienie sposobu potwierdzania spełniania tych warunków (art. 26 ust. 2b i 2c). Ciężar wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu spoczywa na wykonawcy (art. 24 ust. 2 pkt. 4, art. 26 ust. 2a) Zobowiązanie wykonawcy, na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, do wykazania, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, spełniania: warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Umożliwienie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny nie może on przedstawić dokumentów wymaganych przez zamawiającego, alternatywnego potwierdzenia znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej poprzez przedstawienie innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

11 Potencjał osób trzecich
Uprawnienie wykonawcy do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia oraz zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, Obowiązek wykazania w takim przypadku, że wykonawca będzie dysponował wymaganymi możliwościami, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie podmiotów trzecich, Wskazanie w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy możliwości żądania dokumentów od osób trzecich Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający może żądać wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w § 1 ust.1, iż w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmiot ten weźmie udział w wykonywaniu części zamówienia (projekt przepisu rozporządzenia)

12 Zmiany wprowadzone nowelizacją
Art.5 Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, …….. 1a. W przypadku zamówień, o których mowa w ust. 1, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 62 ust. 1 lub art. 67 ust. 1, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedną z następujących okoliczności: 1) naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków; 2) naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 3) poniesieniem straty w mieniu publicznym; 4) uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.

13 Zmiany wprowadzone nowelizacją
w art. 38: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

14 Zmiany wprowadzone nowelizacją
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”,

15 Ogłoszenie Art.40 ust. 5a. Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazaniu ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

16 Ogłoszenie terminy 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w przypadku dostaw lub usług termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku robót budowlanych – nie krótszy niż 14 dni.

17 Wadium Art.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego

18 Termin związania ofertą
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

19 Fakultatywny zapis o ogłoszeniu wyników w trybie NBO i ZZWR
Zamawiający, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia; 3) uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia; 4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

20 Zwrot oferty złożonej po terminie
Art.. 84 ust. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

21 Podpisanie umowy 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty art. 11 ust. 8; 2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty art. 11 ust. 8.

22 Unieważnienie postępowania
Art.. 93 ust. 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej …………………, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

23 Zmiany w umowie art. 144 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany

24 Zmiany w umowie Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; W przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych : Zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy.

25 Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót.
Zmiany w umowie Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku , uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych Odmienna od przyjętej w dokumentacji projektowej kategoria gruntu błędy w zinwentaryzowanym budowlanych mające wpływ na realizację robót; zlecenie w ramach oddzielnych umów robót dodatkowych lub uzupełniających

26 Zmiany w umowie Zmiany leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

27 Zmiany w umowie Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami; Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego Przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

28 Zabezpieczenie umowy Rezygnacja z obowiązku obligatoryjnego żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy (uchylenie przepisów art ust. 3 i 4). Zabezpieczenie nie obejmuje okresu gwarancji jakości.

29 Art. 36. [Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia]
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej: 1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego; 2) tryb udzielenia zamówienia; 3) opis przedmiotu zamówienia;

30 Art. 29. [Opis przedmiotu zamówienia]
1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i  zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a  wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

31 SO w Lublinie w wyroku z dnia 9.11.2005r sygn. akt II Ca 587/05
Sąd wskazał, że to zamawiający decyduje o tym co, ma być przedmiotem określonego zamówienia. Z przepisów ustawy wynika, że zamawiający samodzielnie dokonuje oceny swoich potrzeb i stosownie do tych potrzeb opisuje

32 Art. 31. [Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane]
1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w  rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno- użytkowego. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

33 Art. 31. [Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane]
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, określi, w  drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę: dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; programu funkcjonalno-użytkowego mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. Zostało wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz z dnia 16 września 2004 r.)

34 Co powinien zawierać przedmiar robót

35

36 RODZAJE KOSZTORYSÓW „Standardy" określają rodzaje kosztorysów jakimi można się posługiwać przy kalkulacji cen na roboty budowlane. W zależności od przeznaczenia wymienia się trzy rodzaje kosztorysów: ofertowy, zamienny, powykonawczy. Podstawowym rodzajem kosztorysu, którym należy się posługiwać jest kosztorys ofertowy, który zdefiniowano jako dokument stanowiący kalkulację

37 PODSTAWY SPORZĄDZANIA KOSZTORYSÓW
Dla kosztorysu ofertowego do jego sporządzania wymienia się : dokumentację projektową, specyfikacje techniczne przedmiar robót Dla kosztorysu zamiennego - dokumentacja budowy: księgi obmiaru i dziennika budowy kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych robót i nakładów Dla Kosztorysu powykonawczego, jest sporządzany tak jak dla dodatkowych po wykonaniu robót,

38 Zapis w SIWZ o kosztorysie ofertowym
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – oraz Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną/szczegółową. Ilości robót muszą być zgodne z przedmiarem robót, a technologia ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze robót, projekcje budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. ( podane katalogi KNR w przedmiarze robót należy traktować jako materiał pomocniczy, a nie obowiązkowy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego) Kolejność pozycji, które są wyszczególnione w przedmiarze robót muszą odpowiadać pozycjom w kosztorysie ofertowym.

39 Art. 36. [Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia]
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom . 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

40 Wynagrodzenie podwykonawcy
Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 30 maja 2006 r. (IV CSK-61 06) W I instancji Sąd Okręgowy w G. oddalił powództwo w dn. 25 października 2004 r. argumentując, że; 1. nie zasługuje ono na uwzględnienie, ponieważ w świetle art § 2 K.c. umowa pomiędzy generalnymi wykonawcami a powodowym podwykonawcą nie była skuteczna wobec inwestora (Gminy).

41 Wynagrodzenie podwykonawcy
2. zdaniem SO – umowa powinna być przedstawiona Gminie przed rozpoczęciem robót przez podwykonawcę, 3.przedstawienie tej umowy w trakcie realizacji robót nie obligowało pozwanej Gminy do jej aprobaty bądź zgłoszenia sprzeciwu.

42 Wynagrodzenie podwykonawcy
Odmienne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w G., który wyrokiem z dn. 10 sierpnia 2005 r. uwzględnił powództwo podwykonawcy, zmieniając werdykt Sądu I instancji. Zdaniem SA regulacja z art K.c. wprowadza rozszerzoną skuteczność zobowiązania umownego, rozciągającą się także na osobę nie będącą stroną umowy

43 Wynagrodzenie podwykonawcy
Powiadomienie Inwestora o umowie z podwykonawcą na koniec realizacji zamówienia jest skuteczna (art. 63 K.c.) (przez, brak sprzeciwu lub zastrzeżeń inwestora) Według Sądu Apelacyjnego dla zastosowania art § 1 i 5 K.c. istotna jest faktyczna wiedza inwestora o istnieniu i treści umowy z podwykonawcą,

44 Wynagrodzenie podwykonawcy
W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego pozwana Gmina zaskarżyła wyrok Sądu Apelacyjnego Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną podzielił zapatrywanie Sądu Apelacyjnego, że zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą nie musi być wyrażona w szczególnej formie, w świetle art. 60 K.c. może ona wynikać w sposób dorozumiany także z zachowania, które ujawnia wolę inwestora

45 Wpis przy wniesieniu skargi
Od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Jeżeli skarga, o której mowa w ust. 1, dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż 5 000 000 złotych

46 OCENA OFERT

47 Art. 44. [Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych, dokumenty podmiotowe]
Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a  jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.

48 OFERTA - 1 Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia „oferta”- Zgodnie z art. 14 do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

49 Oferta Ponieważ czynności te w szczególności dotyczą ofert, zatem ma zastosowanie kodeksowa definicja oferty (art. 66 § 1 k.c.): „Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy". Oferta jest oświadczeniem woli. Treścią oferty są postanowienia przyszłej umowy.

50 Ocena dokumentów i oświadczeń złożonych z ofertą
Art Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

51 Ocena złożonych ofert Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

52 Ocena złożonych ofert Art. 84. 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.  2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się - niezwłocznie Art. 85. 1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż: 

53

54 Ocena złożonych ofert Art. 87. 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty

55 Ocena złożonych ofert Art.87.2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

56 Ocena złożonych ofert Art Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

57 Ocena złożonych ofert Art. 90. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.  3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

58 Ocena złożonych ofert Art Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.  2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


Pobierz ppt "Biuro Usługowo-Doradcze „Zamówienia Publiczne Bez Ryzyka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google