Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Megaustawa Instytucje ustawy i działania doradcze Prezesa UKE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Megaustawa Instytucje ustawy i działania doradcze Prezesa UKE."— Zapis prezentacji:

1 Megaustawa Instytucje ustawy i działania doradcze Prezesa UKE

2 Megaustawa reguluje dostęp do Infrastruktury technicznej PUPNieruchomościBudynkówPasa drogowegoDo infrastruktury JST

3 UWAGA ! Oprócz ustawy szerokopasmowej mają zastosowanie inne przepisy prawa np.: prawo budowlane ( w tym normy techniczne) ustawa o planowaniu przestrzennym kodeks postępowania administracyjnego przepisy dotyczące prawa własności

4 DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY PUP Zakres podmiotowy: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej nadzorowane przez JST

5 Uzyskanie dostępu do PUP 1.Spełnienie przesłanek 2.Obowiązek negocjacji umowy 3.Interwencja Prezesa UKE określająca termin zakończenia negocjacji 4.Decyzja Prezesa UKE zastępująca umowę. 5.Obowiązek przekazania tekstu umowy do UKE

6 Dostęp do budynków i nieruchomości Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest obowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który doprowadził publiczną sieć telekomunikacyjną do nieruchomości, dostęp do: 1) budynku, 2) miejsca w budynku, w którym zbiegają się kable doprowadzone do lokalu w tym budynku - w celu zapewnienia telekomunikacji. Właściciel istniejącej kanalizacji kablowej usytuowanej na nieruchomości lub w budynku jest obowiązany udostępnić tę kanalizację przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który nie ma możliwości korzystania z innej istniejącej kanalizacji kablowej, w celu zapewnienia telekomunikacji. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kolejnego kabla telekomunikacyjnego do budynku lub umieszczenia tego kabla w istniejącej kanalizacji kablowej, właściciel kabla telekomunikacyjnego doprowadzonego do tego budynku lub rozprowadzonego w tym budynku jest obowiązany udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu całość lub część tego kabla, w tym w szczególności włókno światłowodowe.

7 Korzystanie z nieruchomości Należy umożliwić umieszczanie obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych, umieszczanie tabliczek informacyjnych oraz ich eksploatację i konserwację jeżeli nie utrudnia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie zmniejsza istotnie ceny nieruchomości umowa odpłatna

8 Korzystanie z nieruchomości Korzystanie z nieruchomości jest odpłatne, chyba że linia lub urządzenia telekomunikacyjne służą zapewnianiu telekomunikacji: 1) właścicielowi nieruchomości; 2) użytkownikowi wieczystemu nieruchomości; 3) osobie, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu; 4) osobie posiadającej inny tytuł prawny do nieruchomości. Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która jest zawierana na piśmie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem o jej zawarcie. Spory w tym zakresie rozwiązuje właściwy miejscowo starosta na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.

9 Kanały technologiczne w pasie drogowym: 1.drogi krajowej 2.Innej drogi publicznej (pod warunkiem zgłoszenia się zainteresowanego podmiotu w terminie 60 dni) Udostępniane: Zasada przejrzystości Zasada równego traktowania Zasada pierwszeństwa światłowodu (usługi szerokopasmowe) Decyzja lub umowa powinna być zawarta w ciągu 65 dni pod groźbą kary dla zarządcy drogi publicznej (500zł dziennie)

10 Działalność w telekomunikacji jest fakultatywnym zadaniem własnym samorządu Może obejmować: budowę infrastruktury telekomunikacyjnej (kanalizacje kablowe, linie telekomunikacyjne, maszty itp.) dostarczanie sieci telekomunikacyjnych (oznacza: przygotowywanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwienie dostępu telekomunikacyjnego); świadczenie usług telekomunikacyjnych (wykonywać usługi za pomocą własnej sieci)

11 Działalność w telekomunikacji samorządu podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezesa UKE. Formularz zgłoszenia – www.uke.gov.plwww.uke.gov.pl składa się do Centrali UKE w Warszawie W terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu Prezes UKE wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru.

12 WPIS DO REJESTRU JST jeżeli JST nie prowadzi gospodarczej działalności telekomunikacyjnej, a jedynie niegospodarczą działalność z art. 3 ustawy szerokopasmowej, to jst powinna zgłosić działalność do rejestru JST. WPIS DO REJESTRU PRZĘDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIACYJNYCH jeżeli jednostka samorządu terytorialnego prowadzi gospodarczą działalność telekomunikacyjną

13 Opinia Prezesa UKE o planowanej działalności samorządu w zakresie telekomunikacji Jednostka samorządu terytorialnego może, przed podjęciem działalności, wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem o opinię w sprawie wykonywania tej działalności. Wzór wniosku dostępny jest na stronie UKE Wniosek podlega opłacie Prezes UKE wydaje opinię w terminie 3 miesięcy

14 Wniosek do Prezesa UKE powinien zawierać: liczbę mieszkańców stopień pokrycia zasięgiem sieci telekomunikacyjnych, z podziałem na rodzaje tych sieci; odsetek mieszkańców korzystających z usług telekomunikacyjnych; liczbę przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego oraz opis zakresu ich działalności telekomunikacyjnej; inne informacje istotne dla oceny potrzeby podjęcia działalności

15 Jednostka samorządu terytorialnego, powierzając przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykonywanie działalności w telekomunikacji, w przypadku gdy ze względu na warunki ekonomiczne nie jest możliwe na danym obszarze prowadzenie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego opłacalnej finansowo działalności telekomunikacyjnej, może: udostępnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu infrastrukturę w zamian za opłaty niższe niż koszt wytworzenia; współfinansować koszty ponoszone z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym lub przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na potrzeby świadczenia tych usług.

16 Obowiązek informacyjny JST zobowiązane są do ogłaszania informacji o podjęciu działalności telekomunikacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na własnej stronie internetowej i w siedzibie tej jednostki. Informację o podjęciu działalności należy również przekazać Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który obowiązany jest do niezwłocznego ogłoszenia jej w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Informacja powinna zawierać opis przedsięwzięcia oraz opis spełnienia wymagań wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy. Przesłanie wniosku o wpis do rejestru jst i uchwały w sprawie wykonywania działalności telekomunikacyjnej nie jest równoznaczne z przesłaniem przedmiotowej informacji.

17 Działalność, wykonuje się: 1.przy zachowaniu kompatybilności i połączalności z innymi sieciami telekomunikacyjnymi tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze środków publicznych 2.przy zagwarantowaniu przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, na zasadach równego traktowania, współkorzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych oraz dostępu do nich; 3.w sposób przejrzysty i niezakłócający rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych.

18 JST musi udostępnić wybudowaną infrastrukturę Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana uwzględnić uzasadnione wnioski przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących.

19 JST przy wykonywaniu działalności w telekomunikacji: jest obowiązana równo traktować przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tj. oferować jednakowe warunki w porównywalnych okolicznościach; jest obowiązana zawrzeć umowę o dostępie telekomunikacyjnym w terminie 30 dni od dnia wystąpienia o jej zawarcie jest obowiązana prowadzić ewidencję w sposób umożliwiający odrębne obliczanie kosztów i przychodów, zysków i strat w zakresie budowy oraz nabywania praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych, a także działalności telekomunikacyjnej.

20 Prezes UKE wyraża zgodę na prowadzenie działalności przez jednostki samorządu terytorialnego polegającej na dostarczaniu dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa biorąc pod uwagę: interes użytkowników końcowych, w szczególności konieczność przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienia maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności usług telekomunikacyjnych, ich ceny i jakości; sytuację na lokalnym rynku usług, które mają być świadczone; tworzenie warunków efektywnego inwestowania w infrastrukturę telekomunikacyjną przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

21 Działania doradcze Prezesa UKE Portal www.forumszerokopasmowe.pl Poradnik dla JST Wzory pism i dokumentów Plany miejscowe Wyszukiwarka białych plam Megapająk Czaty internetowe

22

23 Poradnik dla JST

24 ponad 30 zagadnień związanych z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych m.in.: opinie prawne z zakresu pomocy publicznej, w tym UOIG Stanowiska Prezesa UKE Poradniki

25 Opinie prawne

26 Wzory dokumentów

27 Plany miejscowe UKE opiniuje wszystkie nowo uchwalane plany miejscowe Przeprowadzono warsztaty z urbanistami W przygotowaniu jest podręcznik dla urbanistów i osób zaangażowanych w proces planistyczny

28 Wyszukiwarka białych plam

29 Megapająk

30

31 Wyszukiwarka kanałów technologicznych

32 Forum Kafka

33 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Megaustawa Instytucje ustawy i działania doradcze Prezesa UKE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google