Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Podział wg Wajsa: Sztywne Elastyczne Gips Masy ż ywiczo –woskowe Gutaperka Woski wyciskowe Masy tlenkowo-cynkowo- eugenolowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Podział wg Wajsa: Sztywne Elastyczne Gips Masy ż ywiczo –woskowe Gutaperka Woski wyciskowe Masy tlenkowo-cynkowo- eugenolowe."— Zapis prezentacji:

1

2 MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Podział wg Wajsa: Sztywne Elastyczne Gips Masy ż ywiczo –woskowe Gutaperka Woski wyciskowe Masy tlenkowo-cynkowo- eugenolowe Polisulfidowe Elastomery Do odnowy biologicznej tkanek Agarowe Alginatowe Polisulfidowe Silikonowe Polieterowe Kondensacyjny proces t ęż enia Addycyjny proces t ęż enia Chemoutwardzalne Ś wiatłoutwardzalne (1988)

3 MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Podział wg czynników powoduj ą cych t ęż enie mas Masy wyciskowe t ęż ej ą ce pod wpływem reakcji chemicznych Gips wyciskowy Masy alginatowe Pasty wyciskowe Elastyczne masy wyciskowe

4 MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Masy termoplastyczne Gutaperka Masy Stentsa Masy hydrokoloidalne odwracalne(na bazie agaru) Woski wyciskowe

5 MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Podział mas wyciskowych ze wzgl ę du na konsystencje w czasie kształtowania wycisku: Masy wyciskowe wst ę pnie ciekłe: Elastomery typu Light Body Masy cynkowo- eugenolowe Hydrokoloidalne masy agarowe Masy wyciskowe wst ę pnie plastyczne: Hydrokoloidalne masy alginatowe Elastomery typu Heavy Body i Regular Body

6 GIPS WYCISKOWY Podział: Murarski(50%) Sztukatorski(30%) Modelowy(10%) Alabastrowy(5%)Skład: Półwodny siarczan wapnia Ś rodki zapachowe, barwi ą ce, przedłu ż aj ą ce lub skracaj ą ce czas wi ą zania Post ę powanie: Stosunek wody do proszku powinien wynosi ć 1:2 Papka gipsowa powinna by ć zarobiona do konsystencji g ę stej ś mietany Czas wi ą zania jest odwrotnie proporcjonalny do czasu zarabiania

7 GIPS WYCISKOWY Katalizatory dodatnie: Siarczan potasu Siarczan sodu Chlorek sodu Chlorek potasu Chlorek glinu Temp.~30 C Kwasy: siarkowy, azotowy, solny Zasady: potasowa, sodowa, amonowa Katalizatory ujemne: o Ałun glinowo-potasowy o Boraks o Gliceryna o Cukier o Niska temp. Wody o Cytrynian sodu o Kwasy: borowy,cytrynowy, mrówkowy o Wodorotlenek baru o Ocet o Amoniak o Szkło wodne Dodatek kredy lub talku zwi ę ksza łamliwo ść gips u, natomiast dodatek krochmalu ułatwia oddzielanie modelu od wycisku

8 GIPS WYCISKOWY Zalety: Dokładno ść odbitki Niezmienno ść kształtu i obj ę to ś ci Tanio ść Dost ę pno ść Wady: o Konieaczno ść dodatkowych przy przygotowywaniu ły ż ki indywidualnej dla wycisków czynno ś ciowych o Konieczno ś c posiadania du ż ego do ś wiadzenia o Nieprzyjemny smak o Trudno ś ci w oddzielaniu wycisku od modelu o Bardzo sztywne o Konieczno ść klejenia odłamów

9 GIPS WYCISKOWY Zastosowanie: Odlewanie modeli Wykonywanie przedlewów Montowanie modeli do zwieraków i artykulatorów Wykonywanie zwieraków gipsowych Pobieranie wycisku

10 MASY ALGINATOWE Skład: Alginian sodu lub potasu Siarczan wapnia Fosforan trójzasadowy Ziemia okrzemkowa Mentol Ziemia okrzemkowa: pełni rol ę wypełniacza, zwi ę kszaj ą c wytrzymało ść mechaniczn ą i dładko ść wycisku Siarcza wapnia: umo ż liwia przechodzenie zolu w nierozpuszczalny ż el Fosforan trójzasadowy: działa jako opó ż niacz, co pozwala na szereg manipulacji zwi ą zanych z pobraniem wycisku

11 MASY ALGINATOWE Post ę powanie: Ły ż ki metalowe nale ż y oblepi ć przylepcem lub zastosowa ć ły ż ki perforowane Do gumowej miski nale ż y wsypa ć odpowiedni ą ilo ść proszku i wla ć odpowiedni ą ilo ść wody wg wskaza ń producenta Temp. wody nie powinna wynosi ć ok. 20C Czas mieszania masy: 0,5-1,5 minuty Czas przebywania masy w jamie ustnej: 1,5-2,0 minut Po wyj ę ciu z jamy ustnej wycisk nale ż y spłuka ć bie żą c ą wod ą i jak najszybciej odla ć model(je ż eli jest to niemo ż liwe to wycisk mo ż na przez kilka godzin przechowywa ć w ś rodowisku nasyconej pary wodnej)

12 MASY ALGINATOWE Zalety: Dokładna odbitka pola protetcznego Łatwe wprowadzanie i wyjmowanie z jamy ustnej Przyjemne w u ż yciu dla lekarza i pacjenta Stosunkowo łatwe oddzielanie modelu od wycisku Wady: Mała wytrzymało ść mechaniczna Zbyt du ż a elastyczno ść Podatno ść na zmiany obj ę to ś ciowe(zarówno na powietrzu i w wodzie) Mała przyczepno ść do ły ż ki Konieczno ść szybkiego odlania modelu

13 MASY ALGINATOWE Zastosowanie: Wyciski anatomiczne Wyciski z ę bów przeciwstawnych Wyciski robocze do protez cz ęś ciowych W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Kromopan Orthoprint Zelgan Hydrogum Alginor Tropicalgin

14 PASTY WYCISKOWE (MASY TLENKOWO-CYNKOWO- EUGENOLOWE) Skład: Pasta podstawowa: Pasta podstawowa: Tlenek cynku Kalafonia Tlenek magnezu Olej mineralny Katalizator: Katalizator: Eugenol Ż ywice gumowe Oliwa Olej lniany Olej mineralny Ziemia okrzemkowa lub talk

15 PASTY WYCISKOWE (MASY TLENKOWO-CYNKOWO-EUGENOLOWE) Post ę powanie: Past ę z dwóch tub wyciska si ę na papier i miesza do uzyskania jednolitego zabarwienia Ze wzgl ę du na du żą przylepno ść masy wrgi pacjenta i r ę ce lekarza pokrywa si ę cienk ą warstw ą wazeliny Past ę równomiernie rozprowadza si ę na ły ż ce i wkłada si ę do ust pacjenta, lekko dociskaj ą c Czas wi ą zania masy w jamie ustnej: 4,5 minuty

16 PASTY WYCISKOWE (MASY TLENKOWO-CYNKOWO- EUGENOLOWE) Zalety: Bardzo dokładne odwzorowanie pola protetycznego Stabilno ść wymiarów Wykonywanie modelu znacznie przesuni ę te w czasie Wytrzymało ść mechaniczna Wady: Sztywno ść Wra ż liwe na temperatur ę Lepko ść

17 PASTY WYCISKOWE (MASY TLENKOWO-CYNKOWO- EUGENOLOWE) Zastosowanie: Wyciski czynno ś ciowe przy bezz ę biu Wyciski pod ś cielaj ą ce Wyciski zło ż one do protez natychmiastowych Wyciski mukodynamiczne W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Neogenate Pasta Asha Repin

18 ELASTOMERY Podział: Heavy body(konsystencja kitu) Putty body(konsystencja kitu) Regular body (kosytencja pasty) Light body (konsystencja płynna)

19 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(KONDENSACYJNE) Proces polimeryzacji tych mas nie jest zako ń czony w momencie uzyskania przez nie odpowiedniej twardo ś ci, proces ten przebiega jeszcze po wyj ę ciu z ust pacjenta. Skład: Pasta podstawowa: Polidwumetylosilikon Tlenek cynku Siarczan wapniowy Dwutlenek tytanu Katalizator: Sole organometaliczne (kaprylan cynawy) Krzemian etylu Post ę powanie: :past ę wyciskamy z tuby, umieszczaj ą c j ą na kartce woskowanego papieru i dodajemy płynny katalizator, mieszamy do uzyskania jednorodnej konsystencji; podstawow ą mas ę nakładamy na ły ż k ę, któr ą uprzednio pokrywamy warstw ą kleju. pobieramy wycisk. po wyj ę ciu z jamy ustnej wycisk przepłukujemy wod ą, osuszamy i nakładamy drug ą warstw ę. elastyczne masy wyciskowe o konsystencji płynnej mog ą by ć wprowadzone do strzykawek lub samomieszaj ą cych urz ą dze ń.

20 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(KONDENSACYJNE) Zalety: Dokładne odwzorowanie pola protetycznego Łatwe wprowadzanie i wyjmowanie z jamy ustnej Du ż a elastyczno ść Neutralny smak i zapach Wady: Wła ś ciwo ś ci hydrofobowe Wra ż liwo ś c na wilgo ć Konieczno ść szybkiego odlania modelu

21 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(KONDENSACYJNE) W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Zetaplus Oranwash Thixoflex Optosil Xantopren Dentaflex

22 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(KONDENSACYJNE)

23 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(ADDYCYJNE): POLIWINYLOSILOKSANY Proces polimeryzacji tych mas zachodzi w pełni w ustach pacjenta. Wykonanie modelu mo ż na przesun ąć w czasie. Skład: Pasta podstawowa: Polimer silikonowy z grupami HSi Wypełniacz Katalizator: Silikony z wolnymi grupami winylowymi Kwas chloroplatynowy Wypełniacz Post ę powanie: Tak jak w masach kondensacyjnych Zastosowanie: o Wyciski dwuwarstwowe do wykonania protez stałych

24 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(ADDYCYJNE): POLIWINYLOSILOKSANY Zalety: Dokładne odwzorowanie pola protetycznego Łatwe wprowadzanie i wyjmowanie z jamy ustnej Wła ś ciwo ś ci hydrofilne Du ż a stabilno ść wymiarów Mo ż liwo ść odlania kilku modeli z jednego wycisku Wykonanie modelu znacznie przesuni ę te w czasie (do 7 dni) Wady: Wysoka cena

25 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(ADDYCYJNE): POLIWINYLOSILOKSANY W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Elite Express President Aquasil Exaflex Examix Blend-a-gum Bisico

26 ELASTOMERY- MASY SILIKONOWE(ADDYCYJNE): POLIWINYLOSILOKSANY

27 ELASTOMERY- MASY POLISULFIDOWE Skład: Pasta podstawowa: Płynny polimer polisulfidowy Dwutlenek tytanu Siarczan wapnia Katalizator: Dwutlenek ołowiu Siarka Olej rycynowy Post ę powanie: Tak jak w masach silikonowych

28 ELASTOMERY- MASY POLISULFIDOWE Zalety: Dokładne odwzorowanie pola protetycznego Łatwe wkładanie i wyjmowanie do jamy ustnej Mo ż liwo ść odlania kilku modeli z jednego wycisku Łatwe oddzielanie od modelu Wady: Wła ś ciwo ś ci hydrofobowe Wra ż liwo ść na temp. Nieprzyjemny smak i zapach Brudz ą ce

29 ELASTOMERY- MASY POLISULFIDOWE W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Neo-Plex Omniflex Permelastic

30 ELASTOMERY- MASY POLIETEROWE Zalety: Wła ś ciwo ś ci hydrofilne Dokładne odwzorowanie pola protetycznego Zapływanie bez ucisku Mo ż liwo ść odlania kilku modeli z jednego wycisku Stabilno ść wymiarów Wykonanie modelu znacznie przesuni ę te w czasie (do 14 dni) Wady: Bardzo sztywne Wysoka cena Trudne w przygotowaniu Post ę powanie: Tak jak w masach silikonowych

31 ELASTOMERY- MASY POLIETEROWE W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Pentamix Impregnum Impregnum Penta Permadyne Penta

32 ELASTOMERY- MASY POLIETEROWE

33 CZARNA GUTAPERKASkład: Gutaperka jest sokiem z drzew podzwrotnikowych, koagulowanym za pomoc ą pary wodnej. Pod wzgl ę dem chemicznym jest izomerem kauczuku naturalnego. Rozpuszcza si ę w alkoholu, benzynie i eterze. Stosowana jako materiał wyciskowy zawiera w swoim składzie od 20 do 30% ż ywic naturalnych, które zapewniaj ą jej plastyczno ść. Post ę powanie: Czarn ą gutaperk ę najlepiej uplastycznia ć w wodzie o temp. 60°C, po czym palcami izolowanymi wazelin ą nakłada ć na protez ę lub ły ż k ę wyciskow ą. Po wprowadzeniu do jamy ustnej, pozostaje w niej kilka lub kilkana ś cie minut, w czasie których pacjent wykonuje ruchy czynno ś ciowe. Po kontroli dokładno ś ci i równomierno ś ci pod ś cielania, protez ę oddaje si ę pacjentowi do u ż ytkowania na okres 24 godzin. Ukształtowana w ten sposób warstwa czarnej gutaperki mo ż e by ć wymieniona na akryl, co pozwala na pod ś cielenie protezy lub potraktowana jako wycisk czynno ś ciowy, z którego uzyskuje si ę model roboczy słu żą cy do wykonania nowej protezy. W temp. zbli ż onej do 100C staje si ę lepka i ci ą gliwa, a powy ż ej 120C rozkłada si ę

34 CZARNA GUTAPERKA Zastosowanie: Zastosowanie: (obecnie nie stosowana) Wyciski czynno ś ciowe do protez całkowitych Wyciski pod ś cielaj ą ce przy wykonaniu protez pooperacyjnych i obturatorów

35 MASY HYDROKOLOIDALNE ODWRACALNE Skład: Woda Wyci ą g z morskich wodorostów agar-agar W temperaturze 60°C materiał ten staje si ę idealnie płynny, a po ostudzeniu do 40°C zaczyna si ę ż elatynizowa ć i w temp. 37°C przybiera form ę stałego ż elu. Uzyskuje wówczas posta ć dosy ć twardej, elastycznej masy, w której znajduje si ę 80-85% wody, 8-15% agaru oraz składniki dodatkowe, jak niewielkie ilo ś ci boraksu zwi ę kszaj ą cego wytrzymało ść ż elu, i do 2% siarczanu potasowego, który ułatwia wi ą zanie gipsu w miejscach kontaktu z wyciskiem podczas wykonywania modelu.

36 MASY HYDROKOLOIDALNE ODWRACALNE Post ę powanie: Strzykawk ę z zestalon ą mas ą hydrokoloidaln ą wprowadza si ę do k ą pieli wodnej w elektrycznym podgrzewaczu i przez 10 minut przetrzymuje w temp. gotuj ą cej wody. W drugim pojemniku podgrzewacza umieszczona jest specjalna ły ż ka wyciskowa, równie ż w k ą pieli wodnej, ale o temp. około 65°C. Ły ż ka zaopatrzona jest w kanały chłodz ą ce, przez które w czasie pobierania wycisku przepływa zimna woda, przyspieszaj ą ca zestalanie si ę masy wyciskowej. Po wyj ę ciu z k ą pieli wodnej, warstwa masy ze strzykawki zostaje nało ż ona na ły ż k ę, a jej pozostał ą cz ęś ci ą nastrzykuje si ę okolice szyjek z ę bów. Po wprowadzeniu do jamy ustnej, ły ż ka wyciskowa zostaje podł ą czona do w ęż a gumowego z bie żą c ą wod ą. Po około 5 minutach masa wyciskowa zostaje ochłodzona do temp. 16--21°C, co pozwala na utwardzenie masy i wyj ę cie jej z jamy ustnej bez uszkodze ń.

37 MASY HYDROKOLOIDALNE ODWRACALNE Zalety: Dokładne odwzorowanie pola protetycznego Du ż a wytrzymało ść mechaniczna Wady: Konieczno ść stosowania specjalnej aparatury pomocniczej

38 MASY HYDROKOLOIDALNE ODWRACALNE Zastosowanie: Wycisków do protez cz ęś ciowych, przy nierównoległych filarach i du ż ych podcieniach, w przypad­kach, w których wyciski alginatowe mogłyby by ć uszkadzane podczas wyjmowania z jamy ustnej. Słu żą tylko do jednorazowego u ż ycia. Wielokrotnie u ż ywane s ą natomiast w pracy laboratoryjnej przy powielaniu modeli do protez szkieletowych W u ż yciu s ą takie masy jak np.: Agar Microform Agar Progel Gelon Castogel

39 WOSKI Skład i charakterystyka: Skład i zawarto ść wosków wyciskowych s ą tajemnic ą producenta. Przyjmuje si ę, ż e zawieraj ą mieszanin ę ró ż nych wosków z dodatkiem ż ywic syntetycznych o mi ę kkiej konsystencji. Jest to masa wyciskowa maj ą ca w temp. pokojowej konsystencj ę tward ą, zbli ż on ą do lepkiego wosku. W temp. 36-37°C staje si ę plastyczna, a podgrzana do temp. 50°C przybiera posta ć płynn ą, w wy ż szych temperaturach zaczyna si ę spala ć.

40 WOSKI o Woski do modelowania: o Woski modelowe o Typ I (zimowy) o Typ II (letni) o Woski odlewowe o Woski inlejowe o Gotowe formy o Woski do zanurzania o Woski wyciskowe o Woski do rejestracji zwarcia o Woski do celów specjalnych o Wosk lepki o Kruchy, mocno adhezyjny o Zwykle zło ż ony z wosku pszczelego i ż ywic naturalnych o Stosowany do np. ł ą czenia odłamów uszkodzonej protezy o Wosk do hartowania modeli o Wosk blokuj ą cy o Wosk biały Podział:

41 WOSKI Post ę powanie: Masa podgrzana do temperatury nie przekraczaj ą cej 60°C zostaje p ę dzelkiem nało ż ona na indywidualn ą ły ż k ę wyciskow ą. Z uwagi na temperatur ę nakładanej masy, materiałem ły ż ki mo ż e by ć akryl lub szelak syntetyczny, nigdy naturalny. Po nało ż eniu masy, ły ż k ę umieszcza si ę w pojemniku z zimn ą wod ą. Utwardzon ą mas ę wraz z ły ż k ą umieszcza si ę w jamie ustnej, gdzie po 2-3 minutach pacjent zaczyna wykonywa ć ruchy czynno ś ciowe. Przed wyj ę ciem z jamy ustnej wycisk kilkakrotnie przestrzykuje si ę zimn ą wod ą w celu utwardzenia wosku wyciskowego. Po ponownym ostudzeniu w pojemniku z zimn ą wod ą, z wycisku powinien zosta ć natychmiast wykonany gipsowy model roboczy.

42 WOSKI Zastosowanie Zastosowanie: Wybiórczo do wycisków czynno ś ciowych przy bezz ę biu, zwłaszcza tam, gdzie celowe jest wywieranie pewnego ucisku na podło ż e. Dobre wyniki uzyskuje si ę w wyciskach dolnych u pacjentów z zachowan ą przedni ą cz ęś ci ą wyrostka z ę bodołowego ż uchwy. Sporadycznie stosowane woskowe masy wyciskowe o nazwie Ex-3-N- Gold (do wycisków mukodynamicznych) i Ex-3-N (do wycisków pod ś cielaj ą cych). Do modelowania koron i wkładów koronowo-korzeniowych Do modelowania cz ęś ci metalowej protez szkieletowych Wzorniki zwarciowe

43 MATERIAŁY DO CZASOWEGO POD Ś CIELANIA PROTEZ Zasadnicz ą funkcj ą tych materiałów jest uzupełnienie protezy mi ę kkim tworzywem, omo ż liwiaj ą cym wygodne jej u ż ytkowanie i ochron ę tkanek podło ż a W pewnych przypadkach mog ą one spełnia ć rol ę mas wyciskowych Materiały te w zale ż no ś ci od przeznaczenia dziel ą si ę na dwie zasadnicze grupy Materiały umo ż liwiaj ą ce biologiczn ą odnow ę tkanek podło ż a tzw. tissue conditioners Materiały do okresowego uszczelniania i wy ś ciełania płyt protez mi ę kkim tworzywem

44 TISSUE CONDITIONERS Skład: Polimetakrylan Mieszanina aromatycznych estrów alkoholu etylowego Najlepsze wła ś ciwo ś ci maj ą materiały, które zawieraj ą niewielkie ilo ś ci alkoholu, o galaretowatej konsystencji, chroni ą cej podło ż e od urazów, jakie powstaj ą pod protez ą w czasie aktu ż ucia Materiały te umo ż liwiaj ą wykonanie wycisku czynno ś ciowego, a równocze ś nie likwiduj ą stany patologiczne błony ś luzowej, co pozwala wykona ć now ą protez ę na wygojonym podło ż u

45 TISSUE CONDITIONERS Post ę powanie: Zale ż y od tego, czemu ma słu ż y ć pod ś cielenie protezy Do wycisków czynno ś ciowych protez ę wst ę pnie przygotowuje si ę przez likwidacj ę wszystkich podcieni i spłycenia pobrze ż y na ok. 1- 2 mm oraz mechaniczne opracowanie strony do ś luzówkowej Miesza si ę proszek z płynem w proporcjach podanych przez producenta (zwykle proporcja wynosi 1,5:1) G ę sto ść mieszaniny powinno si ę regulowa ć ilo ś ci ą dodawanego proszku Po nało ż eniu rozrobionej masy na stron ę do ś luzow ą protezy wycisk kształtuj ę si ę przy ustach zamkni ę tych, po czym usuwa si ę nadmiary i nast ę pnie bardzo dokładnie koryguje si ę zwarcie Dla ukształtowania wycisku czynno ś ciowego okres u ż ytkowania tak pod ś cielonej protezy wynosi zwykle od jednego do kilku dni, po czym wykonuje si ę model roboczy(okres ten mo ż e wydłu ż y ć si ę do 3 tygodni w celu wygojenia podło ż a)

46 TISSUE CONDITIONERS Zalety: Likwiduj ą stany patologiczne błony ś luzowej Brak wysychania, kurczliwo ś ci i utwardzania (Visco- Gel) Dokładne odwzorowanie podło ż a Wady: Wra ż liwo ść na urazy mechaniczne Utwardzanie (Ivoseal)

47 MATERIAŁY DO OKRESOWEGO USZCZELNIANIA I WY Ś CIEŁANIA PŁYT PROTEZ Materiały tego typu zwykle ł ą cz ą si ę z tward ą płyt ą protezy Materiały pod ś cielaj ą ce na bazie kauczuku, winylu czy winyloakrylu staj ą si ę elastyczne po dodaniu olejowych lub alkoholowych plastyfikatorów

48 MATERIAŁY DO OKRESOWEGO USZCZELNIANIA I WY Ś CIEŁANIA PŁYT PROTEZ Podział wg Boguckiego i Wi ę ckiewicza: Akrylowe masy wy ś ciełaj ą ce: Polimeryzowane na gor ą co(Palasiv 62, Vertex Soft, Softic 49, Verno Soft, Virina) Ż elowane na zimno (Coe Soft, Soft Oryl, Adree, Kerr Fitt, Visco-gel, Ivoseal) Silikonowe masy wy ś ciełaj ą ce: Wulkanizowane w temp. pokojowej RTV (Flexibase, Simpa, Mollosil, Per-Fit, UFI-GEL) Wulkanizowane w wysokiej temp. HTV (Molloplast B, Mollomed, Flexor) Materiały eksperymentalne (A.D.I. Plastic, Cole Polimers, Petal-Soft)

49 MATERIAŁY DO OKRESOWEGO USZCZELNIANIA I WY Ś CIEŁANIA PŁYT PROTEZ Post ę powanie: W zale ż o ś ci od u ż ytego materiału protezy mo ż na pod ś ciela ć metod ą po ś redni ą lub bezpo ś redni ą Zastosowanie: Zastosowanie: uszczelnianie protez mi ę kkim tworzywem stosuje si ę w przepadkach: Zanikłego podło ż a protetycznego Ostrych brzegów wyrostka z ę bodołowego U pacjentów z bruksizmem W celu odci ąż enia miejsc wra ż liwych na ucisk W kserostomii W protezach pooperacyjnych

50 MATERIAŁY DO OKRESOWEGO USZCZELNIANIA I WY Ś CIEŁANIA PŁYT PROTEZ

51 AKRYL Skład: Proszek: Polimer – poli(metakrylan metylu) Inicjator nadtlenkowy: 0.2-0.5% nadtlenek benzoilu Barwnik Płyn: Monomer – metakrylan metylu Stabilizator(0.006% hydrochinon) Dodatkowo mo ż e by ć dodany czynnik sieciuj ą cy

52 AKRYL Post ę powanie: Stosunek polimeru do monomeru zwykle wynosi wagowo 2,5:1, obj ę to ś ciowo 3:3,5 Mieszamy, pozostawiamy mas ę akrylow ą w przymkni ę tym pojemniku a ż do osi ą gni ę cia fazy ciasta Fazy polimeryzacji akrylu: Faza mokrego piasku Faza p ę cznienia Faza rozklejania(polimer si ę rozpada) Faza nitek Faza ciasta Faza wst ę pnej polimeryzacji

53 AKRYL Zastosowanie: o Płyty i siodła protez ruchomych o Z ę by do protez o Indywidualne ły ż ki wyciskowe o Szyny zgryzowe i szyny ochronne o Płyty aparatów ortodontycznych o Licowanie powierzchni koron i mostów o Pod ś cielenia protez o Naprawy protez o Korony i mosty czasowe

54 AKRYL Zalety: Nierozpuszczalny i bierny w ś rodowisku jamy ustnej Niedra ż ni ą cy Dobra estetyka Mała przewodno ść cieplna Proste w u ż yciu Je ż eli dojdzie do uszkodzenia protezy łatwo j ą naprawi ć Dokładno ść odwzorowania Wady: o zmiany obj ę to ś ci i kształtu o Mała odporno ść na urazy i zm ę czenie materiału o Absorpcja wody o Porowato ść

55 AKRYL – ZAMIANA WOSKU NA AKRYL Przygotowanie puszki polimeryzacyjnej(dno i wieczko czyli kontra) Zalanie dna mas ą gipsowa i umieszczenie niej w poziomie modeli woskowych Zaizolowanie całej powierzchni (szkłem wodnym lub roztworem mydła) Nakładamy kontr ę i przez otwór w szczycie wlewamy odpowiedni ą porcj ę gipsu Poddajemy cało ść działaniu temperatury dla wyparowania wosku (po otwarciu puszki mo ż emy powlec powierzchni ę gipsu materiałem błonotwórczym dla uzyskania dokładniejszej powierzchni akrylu i ograniczenia przenikania wilgoci oraz zanieczyszcze ń ) Wprowadzamy ciasto akrylowe i składamy puszk ę pod pras ą aby pozby ć si ę nadmiarów akrylu (akryl mo ż na wprowadzi ć na kilka sposobów: Upychanie pod ci ś nieniem Metod ą wtryskowo-ci ś nieniow ą Metod ą wtryskow ą Metod ą odlewnicz ą, czyli ci ś n.-pró ż niow ą

56 ŁY Ż KI WYCISKOWE Metalowe Akrylowe Wykonane z tworzywa

57 ŁY Ż KI INDYWIDUALNE Szelak Naturalny Syntetyczny Akryl Polimeryzowany chemicznie Polimeryzowany termicznie Kompozyt Ś wiatłoutwardzalny Chemoutwardzalny

58 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Stopy złota (o zawarto ś ci co najmniej 75% metali szlachetnych): TYPKONSYSTENCJAMIN. ZAWARTO ŚĆ MET. SZLACH. [%] Au [%] I (lub A)Mi ę kka8380-90 II (lub B) Ś rednio mi ę kka7875-78 III (lub C)Twarda7862-78 IV (lub D)Bardzo twarda7560-70

59 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Zastosowanie: Typ I – s ą u ż ywane kiedy konstrukcje nie s ą nara ż one na zbytnie obci ąż enia np. ubytki III lub IV wg Blacka Typ II – s ą szeroko u ż ywane do wykonywania wi ę kszo ś ci typów wkładów Typ III – u ż ywane s ą do wykonywania koron, mostów oraz w sytuacjach, gdy konstrukcje s ą nara ż one na du ż e napr ęż enia Typ IV – u ż ywa si ę ich do wykonywania odlewów cz ęś ciowych protez szkieletowych i klamer

60 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Zalety: o Ni ż sza temp. topnienia ni ż inne stopy o Dobra przyczepno ść ceramiki po oksydacji powierzchni stopu o Wysoka biozgodno ść o Bardzo dobra odporno ść na korozje w ś rod. j. ustnej Wady: o ni ż sza twardo ść i wytrzymało ść o wy ż sza g ę sto ść o wysoka cena o w trakcie wypalania porcelany mo ż e doj ść zjawisko pełzania stopu o mały moduł spr ęż ysto ś ci (min. grubo ść elementu musi wynosi ć 0,5 mm)

61 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Stopy chromowo-niklowe: o Skład: o 70-80% nikiel (cz ęś ciowo mo ż na go zast ą pi ć kobaltem) o 10-25% chrom o Poza tym mo ż e zawiera ć molibden, wolfram, magnez, beryl

62 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Stopy chromowo-niklowe c.d.: Zalety: o dobra odporno ść na korozj ę o mały współczynnik pełzania podczas wypalania porcelany o du ż y moduł spr ęż ysto ś ci(min. warstwa metalu mo ż e wynosi ć 0,3mm) o du ż a wytrzymało ść plastyczna Wady: o alergizuj ą ce wła ś ciwo ś ci niklu o trudne do próbki ze wzgl ę du na twardo ść o mo ż e wyst ą pi ć nieprawidłowe poł ą czenia z porcelana o ze wzgl ę du na mał ą g ę sto ść i du żą kurczliwo ść mog ą stwarza ć problemy przy odlewaniu

63 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Stopy chromokobaltowe: Skład: o 50% kobalt o 20-30% chromu o 20-25% wolframu o molibden, mangan, w ę giel, krzem Charakterystyka: o Du ż a twardo ść o Odporno ść na działanie wysokich temperatur o Kobalt zwi ę ksza twardo ść i wytrzymało ść o Chrom podnosi wytrzymało ść na zmiane kształtu o Ich barwa jest srebrzystobiała o Temp. topnienia 1300-1475°C

64 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Stopy srebro-palladowe : o Skład: o srebro (co najmniej 25-30%), o pallad (60%), o ind (10%) o Mechanicznie zbli ż one do stopów o du ż ej zawarto ś ci złota o Wady: o Trudne do odlania: mog ą okludowa ć gazy, maj ą mał ą g ę sto ść i du ż y skurcz o Ich stosowanie mo ż e wywoła ć zielone przebarwienia niektórych typów porcelany

65 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW Stopy o du ż ej zawarto ś ci palladu: o Skład: o Co najmniej 80% palladu o 10-12% cyny o Nie zawieraj ą srebra i złota o Zalety: o Znacznie ta ń sze od stopów wysokoszlachetnych o Nie przebarwiaj ą porcelany o Mała g ę sto ść o Wady: o S ą czułe na niewła ś ciw ą technik ę obróbki, objawia si ę to głównie poprzez gorsze poł ą czenie z porcelan ą

66 STOPY STOSOWANE DO WYKONYWANIA WKŁADÓW, KORON I MOSTÓW LEGENDA: a – sto ż ek odlewniczy b – kanał odlewniczy c – elementy do odlania (korony, mosty, wkłady k-k) d – pier ś cie ń odlewowy e – masa ogniotrwała f – gumowa podstawa

67 MASY OGNIOTRWAŁE Skład: o Ś rodek wi ążą cy (półwodny siarczan wapnia) o Ś rodek ogniotrwały, którym jest kwarc albo krystobalit o Koncentrat płynu(rozpuszczany pózniej z wod ą destylowan ą )

68 MASY OGNIOTRWAŁE Masy powinny si ę charakteryzowa ć : o Odpowiedni ą rozszerzalno ś ci ą termiczn ą mog ą c ą rekompensowa ć skurcz stopu metali w trakcie chłodzenia o Proszek powinien by ć drobnoziarnisty daj ą cy gładk ą powierzchni ę odlewu o Jednorodn ą konsystencje po zmieszaniu o Przepuszczalno ś ci ą dla powietrza eliminuj ą c ą wyst ą pienie tzw. ci ś n. zwrotnego o Wytrzymało ś ci ą mechaniczn ą na uderzanie roztopionego metalu w trakcie odlewania o Odpowiedni czas twardnienia

69 MASY OGNIOTRWAŁE Rodzaje: o NISKOTOPLIWE o Topi ą si ę do 150-200°C o Gips modelowy jako masa osłaniaj ą ca o Ś REDNIOTOPLIWE o Temp. 700-1200°C o Wykorzystywane przy odlewaniu stopów złota, złotoplatynowych, srebroplatynowych o WYSOKOTOPLIWE o Temp. Ponad 1200°C o Wykorzystywane przy odlewaniu stopów chromokobaltowych i chromoniklowych

70 MATERIAŁY IZOLACYJNE Do gipsu: Roztwór szkła wodnego Wodny roztwór mydła Woda Materiały izolacyjne błonotwórcze Oliwa Wazelina Do metali o jednakowej strukturze krystalicznej: Talk Sadze Tlenki tych samych metali Sproszkowana kreda Oliwa

71 CERAMIKA DENTYSTYCZNA Skład: o Kaolin zwany równie ż glink ą porcelanow ą o Ma wła ś ciwo ś ci kleiste o Temp. topnienia 2000°C o Kwarc o Nadaje twardo ść o Zwi ę ksza odporno ść o Zmniejsza kurczliwo ść o Temp. topnienia 1800°C o Skalenie o Krzemian glinowo-potasowy(ortoklaz) lub krzemian glinowo- sodowy o Obni ż aj ą temp. topnienia nadaj ą c porcelanie jej przezierno ść i szklisto ść o Barwniki

72 CERAMIKA DENTYSTYCZNA Podział: o Niskotopliwa do 900°C o Ś redniotopliwa 1090-1260°C o Wysokotopliwa 1290-1370°C Porcelany wysokotopliwe s ą wykorzystywane głównie do wykonania z ę bów do protez ruchomych, natomiast ś rednio- i niskotopliwe słu żą do indywidualnego modelowania uzupełnie ń protetycznych

73 CERAMIKA DENTYSTYCZNA Ceramika uzyskiwana jest procesie zwanym frytowaniem. Proces ten polega na stopieniu składników porcelany, ich ozi ę bieniu i rozdrobnieniu do postaci proszku o bardzo drobnym ziarnie. Proszek ten po zmieszaniu z wod ą tworzy mas ę ceramiczn ą gotow ą do formowania uzupełnie ń. Pod wpływem temperatury ulega ona spiekaniu daj ą c produkt ostateczny. Porcelan ę cechuje du ż a wytrzymało ść na ś ciskanie oraz niewielk ą na zginanie. Ze wzgl ę du na du żą krucho ść porcelana wymaga stosowania wytrzymałej podbudowy.

74 CERAMIKA DENTYSTYCZNA Materiały ceramiczne pozwalaj ą na doskonałe odtworzenia kształtu, koloru i przezierno ś ci z ę bów naturalnych. W tym celu stosuje si ę ró ż ne masy o ró ż nym stopniu przepuszczalno ś ci i nasycenia barw ą, takie masy jak: o Opaker o Masy z ę biowe (warstwa o najwi ę kszej obj ę to ś ci) o Masy imituj ą ce brzeg sieczny o Masy transparentne o Masy kryj ą ce(opak dentyny) o Masy schodkowe o Modyfikatory koloru o Farby ceramiczne

75 CERAMIKA DENTYSTYCZNA Napalanie porcelany na metal: 1. Oczyszczenie powierzchni o Po szlifowaniu metalu piaskuj ę si ę licow ą powierzchni ę odlewu korundem, co daje zmatowienie o Nast ę pnie oczyszczamy powierzchnie metalu w roztworze czyszcz ą cym w urz ą dzeniu ultradzwi ę kowym na ok. 5min

76 CERAMIKA DENTYSTYCZNA 2. Oksydowanie o Ten etap polega na stworzeniu kontrolowanej warstwy tlenkowej na pow. metalowej o Warstw ę t ą uzyskuje si ę po przez umieszczenie metalu w piecu w temp wy ż szej ni ż temp wypalania porcelany o W piecu wytwarza si ę pró ż nia, która zmniejsza grubo ść warstwy tlenkowej o Po wyj ę ciu metalu, gdy wystygnie, mo ż na wykona ć pierwsze nało ż enie porcelany o Wykonujemy przedtem piaskowanie tlenkiem glinu aby utworzy ć nierówno ś ci na powierzchni i stworzy ć mechaniczne zakotwiczenia dla warstwy opakerowej

77 CERAMIKA DENTYSTYCZNA 3. Nakładanie porcelany na metal o pierwsza warstwa to porcelana opakerowa, która ma za zadanie zamaskowa ć kolor metalu o Nast ę pnie nakłada si ę : o Porcelan ę przydzi ą słow ą o Dentyn ę opakerow ą o Porcelan ę na brzeg sieczny o Warstwy transparentne o Glazura o Po nało ż eniu ka ż dej warstwy wypala si ę j ą w piecu gdzie kolejne łacz ą si ę ze sob ą w procesie spiekania

78 CERAMIKA DENTYSTYCZNA Ceramika bezmetalowa: o W uzupełnieniach jednolicie ceramicznych najistotniejsze jest stworzenie wytrzymałej podbudowy ceramicznej, która nast ę pnie jest licowana ceramik ą o korzystnych wła ś ciwo ś ciach estetycznych i parametrach ś cieralno ś ci zbli ż onych do z ę bów naturalnych. o Obecnie stosuje si ę kilka metod otrzymywania podbudowy ceramicznej o Metody szlikierowe o Ceramika tłoczona o Zastosowanie technik komputerowych CAD- CAM i CAM

79 CERAMIKA DENTYSTYCZNA

80 CAD-CAM

81 CERAMIKA DENTYSTYCZNA CAD-CAM

82 DZI Ę KUJE ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "MASY WYCISKOWE KLASYFIKACJA Podział wg Wajsa: Sztywne Elastyczne Gips Masy ż ywiczo –woskowe Gutaperka Woski wyciskowe Masy tlenkowo-cynkowo- eugenolowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google