Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY,"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY,
Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY, Arłamów r. mgr inż. Marcin Żekało,

2 Funkcjonowanie i organizacja systemu AGROKOSZTY, ocena realizacji zadań za 2006 i 2007 rok
Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku Uwagi dotyczące wypełniania dokumentacji do rozliczenia finansowego pracy (umowy i rachunki) 3. Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych w 2006 i 2007 roku 4. Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy Najczęściej pojawiające się problemy metodyczne

3 Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku
WAŻNE: Gospodarstwa rolne uczestniczące w danym roku badań w systemie AGROKOSZTY muszą jednocześnie prowadzić rachunkowość rolną w systemie Polski FADN. Gospodarstwa wyłączone w danym roku z badań w systemie Polski FADN należy również usunąć z ewidencji gospodarstw badanych w tym roku w systemie AGROKOSZTY.

4 Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku
WAŻNE: Gospodarstwa rolne, w których badane są działalności produkcji ekologicznej muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności w rolnictwie ekologicznym. Gospodarstwa rolne, w których badane są działalności produkcji konwencjonalnej nie mogą być w okresie przestawiania na metody produkcji ekologicznej.

5 Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku
RAPORT BŁĘDÓW Niewłaściwy format raportu - raport dla każdego gospodarstwa w oddzielnych plikach, - raporty sporządzane w Excelu lub w Wordzie w formie opisowej. Niewłaściwy format zapisów w raporcie - brak „spacji”, czyli odstępu komentarzy od zapisu błędu, - przeniesienie komentarzy do nowego wiersza („enter” po zapisie błędu). Brak opisów pojawiających się przekroczeń zakresów

6 Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku
Przykład opisu błędów: Raport z kontroli etapu II z dnia dd.mm.rrrr Gospodarstwo nnnnnnnn / rrrr / xxxx PRTW/ BLAD 6: 0 zˆ/dt < 2 brak sprzedaży, produkcja na potrzeby własne PRTW/ BLAD 7: 0 zˆ/dt < 2 brak sprzedaży, produkcja na potrzeby własne PRTW/ BLAD 6: 0 zˆ/dt < 2 nie dotyczy PRTW/ BLAD 7: 0 zˆ/dt < 2 nie dotyczy

7 Uwagi dotyczące importu danych w 2006 roku
Przykład opisu błędów: Raport z kontroli etapu II z dnia dd.mm.rrrr Gospodarstwo nnnnnnnn / rrrr / xxxx PRZW/ BLAD 40: 0 kg/szt. < 400 nie było przekazań jałówek do opasu 2-letnich i starszych PRZW/ BLAD 42: 0 zł/kg < 3 nie było przekazań jałówek do opasu 2-letnich i starszych PRZW/ BLAD 40: 0 kg/szt. < 400 nie dotyczy PRZW/ BLAD 42: 0 zł/kg < 3 nie dotyczy

8 Ilość błędów (przekroczeń zakresów) - działalności produkcji roślinnej 2006
Liczba wszystkich błędów w dział. produkcji roślinnej – 2054; natomiast błędów wymagających właściwego wyjaśnienia (bez błędów typu nie dotyczy) było 429. Stanowi to 1/5 wszystkich błędów. X X – nie prowadzono badań działalności produkcji roślinnej

9 Ilość błędów (przekroczeń zakresów) etapu II Działalność produkcji zwierzęcej Krowy mleczne ( ) Liczba wszystkich błędów w produkcji zwierzęcej – 4572; błedy oprócz nie dotyczy – Nietowarowa – 1622; 68 Liczba wszystkich błędów w dział. Krowy mleczne – 1551; natomiast błędów wymagających właściwego wyjaśnienia (bez błędów typu nie dotyczy) było Stanowi to około 37% wszystkich błędów. X X X X X X – nie prowadzono badań działalności Krowy mleczne

10 Wypełniania dokumentacji (umowy i rachunki) do rozliczenia finansowego pracy w 2006 i 2007 roku
- usuwanie dopisków „Wzór dla Doradcy..” lub „Wzór dla Koordynatora...”, - nie wpisywanie dat na dokumentach (np. data wystawienia rachunku), - wpisywanie liczby zestawów danych dla działalności (także „0” jeśli dana działalność nie była badana), - wpisane właściwie wyliczonych kwot na rachunkach, - wpisywanie pełnego adresu urzędu skarbowego - sprawdzenie poprawności danych Doradcy i Koordynatora (adres korespondencyjny oraz numer konta bankowego)

11 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych
Badania w systemie AGROKOSZTY należy przeprowadzić za zgodą rolnika (wystarczy ustna deklaracja chęci uczestnictwa). Informowanie rolnika o prowadzonych w jego gospodarstwie badaniach.

12 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych w 2006 roku
W 2006 roku przeprowadzono kontrole na terenie działania 12 biur rachunkowych

13 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych w 2006 roku
Skontrolowano zapisy w 80 Formularzach prowadzonych przez 41 doradców. Podsumowanie jakości wpisów na podstawie kontroli wpisów w tabelach w 51 formularzach: Kompletność wpisów: Ocena merytoryczna wpisów: 44,2% tabel - pełna ,7% tabel - pozytywna 16,7 % tabel - niepełna 30,3% tabel - negatywna 39,1% tabel - brak wpisów W 29 przypadkach stwierdzono brak formularza w gospodarstwie. Czyli skontrolowano około 10% wszystkich prowadzonych Formularzy w 2006 roku.

14 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych 2007
Do dnia 19 września 2007 roku skontrolowano zapisy w 60 Formularzach prowadzonych przez 34 doradców. W 22 przypadkach stwierdzono brak formularza w gospodarstwie.

15 Kontrola pracy ekspertów zewnętrznych 2007
W celu uniknięcia niejasnych sytuacji podczas kontroli powinna być dołączona do książek kosztowych Karta Wypożyczenia Formularzy. Każdorazowe „wypożyczenie” Formularzy poza gospodarstwo musi być zapisane w tej Karcie.

16

17 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy
październik - listopad 2007 - zakresy 2007 na stronie www - materiały konferencyjne - Raporty działalności produkcji zwierzęcej – Krowy mleczne/Kury nioski do 15 października 2007 roku wzory dokumentów do rozliczenia I etapu pracy (umowy, rachunki i oświadczenie) do końca grudnia 2007 roku przesłanie Formularzy na rok 2008 do Ośrodków Doradztwa Rolniczego

18 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy
do 15 października 2007 roku ostateczne wykazy gospodarstw uczestniczących w 2007 roku (sprawdzenie liczby działalności, liczby gospodarstw, numerów NIG gospodarstw). Wykaz gospodarstw w formie wydruku z podpisem Koordynatora (drogą pocztową do Instytutu). do 1 listopada 2007 roku wypełniona dokumentacja (umowy, rachunki, oświadczenia) do rozliczenia I etapu pracy

19

20 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy
do 1 lutego 2008 roku zestawy poprawnych danych dla działalności produkcji roślinnej do 1 marca 2008 roku zestawy poprawnych danych dla działalności produkcji zwierzęcej Proszę o informację drogą mailową o wszelkich zmianach dotyczącą przesyłanych danych.

21 Terminy realizacji kolejnych etapów współpracy
do 15 marca 2008 roku prawidłowo wypełnione dokumenty do rozliczenia finansowego II etapu pracy do 15 maja 2008 roku przysyłanie „wstępnych” wykazów gospodarstw, w których w 2008 roku zbierane będą dane dla działalności produkcyjnych w ramach systemu AGROKOSZTY

22 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
Dopłaty do produkcji w ramach badanych działalności: - wpisywane kwoty dotacji znacznie odbiegały od należnych płatności uzupełniających, - dodawane były kwoty Jednolitej Płatności Obszarowej, - wpisywana była kwota płatności uzupełniającej z 2005 roku, - błędnie ujmowane płatności uzupełniające, które nie były przyznawane do ziemniaków jadalnych. W roku 2005 obowiązywała stawka w wysokości 282,35zł. W 2006 roku - 313,45 zł/ha; JPO w 2006 roku - 276,28 zł/ha

23 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
Płatności dotyczące bezpośrednio badanej działalności Przykłady: - dopłaty z Agencji Rynku Rolnego (np. do ziemniaków skrobiowych), - płatności uzupełniające (do roślin wg wykazu określanego w rozporządzeniu Rady Ministrów), - dopłaty do produkcji ekologicznej. Nie uwzględniamy Jednolitej Płatności Obszarowej !

24 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
2. Błędnie zapisywane koszty/usługi specjalistyczne: a) koszty kontroli gospodarstwa ekologicznego nie jest kosztem usługi specjalistycznej produkcji roślinnej !!! (PRTW/ BLAD 51: 14,438 zł/ha > 10 kontrola ekologiczna PRTW/ BLAD 52: 72,195 % > 10 dopłata do kontroli ekologicznej) b) Zbiór kombajnem (sprzętem specjalistycznym) nie jest kosztem specjalistycznym !!! PRTW/ BLAD 51: 180 zł/ha > 10 cena za kombajnowanie za 1 ha PRNT/ BLAD 33: 700 zł/ha > 60 zbiór kukurydzy sprzętem specjalistycznym c) Sporządzania balotów siana (belowanie) nie jest kosztem specjalistycznym – możemy jedynie ująć koszt zakupu folii i sznurka PRNT/ BLAD 33: 192,445 zł/ha > 60 koszt usługi sporządzenia balotów siana

25 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
3. Dokładność zapisywanych danych: a) sprawdzanie poprawności zapisywanych danych PRTW/ BLAD 1: 16,4 dt/ha < 20 plon rzeczywisty PRTW/ BLAD 4: 16,41 dt/ha < 20 ilość sprzedawanego produktu głównego b) wpisy pod odpowiednim kodem produkcji Przykład: dane dla działalności Brojlery kurze została zapisana pod kodem Tuczników !! c) należy zwracać uwagę na jednostki Przykład: ilość wysiewu PRTW/ BLAD 12: 5,333 dt/ha >0,1 ilość należy podawać zgodnie z podaną jednostką dt/ha

26 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
4. Koszty „koncentratu” EKO zużytego do produkcji krów mlecznych W przypadku zastosowanego w gospodarstwie ekologicznym „Koncentratu EKO” dla krów mlecznych kwalifikujemy go do pozostałych pasz treściwych. Zastosowany produkt jest trzyskładnikowy i zawiera 15-30% białka. Nie ma więc cech koncentratu. Ponadto w rolnictwie ekologicznym jest zakaz stosowania koncentratów i superkoncentratów.

27 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
5. Przekazania ziarna na pasze należy traktować jak sprzedaż, a cenę należy oszacować – będzie to cena „loco gospodarstwo”. Zgodnie z instrukcją do prowadzenia zapisów dla działalności produkcji roślinnej wszystkie transakcje wymiany, darowizny i/lub przekazania produktu głównego (do gospodarstwa domowego, do działalności pozarolniczej, na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego) należy traktować jak sprzedaż.

28 Najczęściej pojawiające się problemy dotyczące zapisów w Formularzach
6. Działalności produkcji zwierzęcej: Obrót stada (brojlery kurze, żywiec wołowy, tuczniki) STAN POCZĄTKOWY STAN KOŃCOWY + PRZYCHODY = + ROZCHODY Sprawdzenie zbilansowania obrotu stada przed wysłaniem danych!!! Unikamy wielu błędów np. przekroczeń zakresów dotyczących dawek żywieniowych Obrót stada - pod względem zarówno ilości sztuk jak i ilości kg

29 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do korzystania ze strony www. agrokoszty
Dziękuję za uwagę Zapraszamy do korzystania ze strony


Pobierz ppt "Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne w zakresie systemu AGROKOSZTY,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google